سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Saturday, 2018 18 August - شنبه 27 مرداد 1397

بخش ها

آرشیو
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی طراحی محیط زیست سال 97

16 : 20 - 10 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی طراحی محیط زیست سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی طراحی محیط زیست سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی سال 97

05 : 18 - 10 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته سم شناسی سال 97

57 : 17 - 10 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته سم شناسی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته سم شناسی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی سال 97

13 : 00 - 10 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی سال 97

07 : 00 - 10 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاورزی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم زمین سال 97

29 : 18 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم زمین سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم زمین سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت و کنترل بیابان سال 97

02 : 18 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت و کنترل بیابان سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مدیریت و کنترل بیابان سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی شیلات سال 97

57 : 17 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی شیلات سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی شیلات سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت حاصلخیزی ، زیست فناوری و منابع خاک سال 97

53 : 17 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت حاصلخیزی ، زیست فناوری و منابع خاک سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مدیریت حاصلخیزی ، زیست فناوری و منابع خاک سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی سال 97

45 : 17 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی آب سال 97

40 : 17 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی آب سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی آب سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی زیست سال 97

44 : 03 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی زیست سال 97

ساعد نیوز: سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی زیست سال 97 را در ادامه دانلود کنید.

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی سال 97

39 : 03 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی سال 97

ساعد نیوز: سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی سال 97 را در ادامه دانلود کنید.

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی سال 97

35 : 03 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی سال 97

ساعد نیوز: سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی سال 97 را در ادامه دانلود کنید.

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته صنایع چوب و فرآورده های سلولزی سال 97

32 : 03 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته صنایع چوب و فرآورده های سلولزی سال 97

ساعد نیوز: سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته صنایع چوب و فرآورده های سلولزی سال 97 را در ادامه دانلود کنید.

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم دام و طیور سال 97

27 : 03 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم دام و طیور سال 97

ساعد نیوز: سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم دام و طیور سال 97 را در ادامه دانلود کنید.

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی جنگل سال 97

24 : 03 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی جنگل سال 97

ساعد نیوز: سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی جنگل سال 97 را در ادامه دانلود کنید.

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی سال 97

19 : 03 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی سال 97

ساعد نیوز: سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی سال 97 را در ادامه دانلود کنید.

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی باغبانی سال 97

08 : 03 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی باغبانی سال 97

ساعد نیوز: سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی باغبانی سال 97 را در ادامه دانلود کنید.

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات سال 97

05 : 03 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات سال 97

ساعد نیوز: سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات سال 97 را در ادامه دانلود کنید.

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری سال 97

00 : 03 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری سال 97

ساعد نیوز: سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری سال 97 را در ادامه دانلود کنید.

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی فضای سبز سال 97

34 : 02 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی فضای سبز سال 97

ساعد نیوز: سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی فضای سبز سال 97 را در ادامه دانلود کنید.

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته مهندسی فضای سبز

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.