سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی

بخش ها

آرشیو
منابع و دروس رشته  نانوفناوری - نانومواد و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

53 : 14 - 30 بهمن 1396

منابع و دروس رشته نانوفناوری - نانومواد و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته نانوفناوری - نانومواد در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

آشنایی با رشته نانو فناوری - نانو مواد و بازار کار آن

53 : 14 - 30 بهمن 1396

آشنایی با رشته نانو فناوری - نانو مواد و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته نانو فناوری - نانو مواد و موقعیت های شغلی آن

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته نانو فناوری - نانو مواد در مقطع کارشناسی ارشد

53 : 14 - 30 بهمن 1396

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته نانو فناوری - نانو مواد در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد نانو فناوری - نانو مواد

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته بیوتکنولوژی کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد

49 : 12 - 30 بهمن 1396

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته بیوتکنولوژی کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

منابع و دروس رشته بیوتکنولوژی کشاورزی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

39 : 12 - 30 بهمن 1396

منابع و دروس رشته بیوتکنولوژی کشاورزی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته بیوتکنولوژی کشاورزی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

آشنایی با رشته بیوتکنولوژی کشاورزی و بازار کار آن

30 : 12 - 30 بهمن 1396

آشنایی با رشته بیوتکنولوژی کشاورزی و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته بیوتکنولوژی کشاورزی و موقعیت های شغلی آن

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات در مقطع کارشناسی ارشد

21 : 10 - 30 بهمن 1396

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات

منابع و دروس رشته کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

57 : 09 - 30 بهمن 1396

منابع و دروس رشته کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

آشنایی با رشته کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات و بازار کار آن

48 : 09 - 30 بهمن 1396

آشنایی با رشته کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات و موقعیت های شغلی آن

منابع و دروس رشته زیست شناسی جانوری و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

47 : 15 - 29 بهمن 1396

منابع و دروس رشته زیست شناسی جانوری و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته زیست شناسی جانوری در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته زیست شناسی جانوری در مقطع کارشناسی ارشد

46 : 15 - 29 بهمن 1396

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته زیست شناسی جانوری در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری

آشنایی با رشته زیست شناسی جانوری و بازار کار آن

47 : 14 - 29 بهمن 1396

آشنایی با رشته زیست شناسی جانوری و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته زیست شناسی جانوری و موقعیت های شغلی آن

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته زیست شناسی - علوم گیاهی در مقطع کارشناسی ارشد

18 : 11 - 29 بهمن 1396

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته زیست شناسی - علوم گیاهی در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی

منابع و دروس رشته زیست شناسی گیاهی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

46 : 10 - 29 بهمن 1396

منابع و دروس رشته زیست شناسی گیاهی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته ریست شناسی گیاهی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

آشنایی با رشته زیست شناسی گیاهی و بازار کار آن

34 : 10 - 29 بهمن 1396

آشنایی با رشته زیست شناسی گیاهی و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته زیست شناسی گیاهی و موقعیت های شغلی آن

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه شیمی در مقطع کارشناسی ارشد

26 : 15 - 28 بهمن 1396

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه شیمی در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد شیمی

منابع و دروس مجموعه شیمی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

03 : 15 - 28 بهمن 1396

منابع و دروس مجموعه شیمی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

منابع و ضرایب مجموعه شیمی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

آشنایی با مجموعه رشته شیمی و بازار کار آن

55 : 14 - 28 بهمن 1396

آشنایی با مجموعه رشته شیمی و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی مجموعه شیمی و موقعیت های شغلی آن

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه فیزیک در مقطع کارشناسی ارشد

09 : 11 - 28 بهمن 1396

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه فیزیک در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد فیزیک

منابع و دروس مجموعه فیزیک و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

51 : 10 - 28 بهمن 1396

منابع و دروس مجموعه فیزیک و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

منابع و ضرایب مجموعه فیزیک در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

آشنایی با مجموعه فیزیک و بازار کار آن

42 : 10 - 28 بهمن 1396

آشنایی با مجموعه فیزیک و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی مجموعه فیزیک و موقعیت های شغلی آن

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه ریاضی در مقطع کارشناسی ارشد

20 : 13 - 26 بهمن 1396

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه ریاضی در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد ریاضی

منابع و دروس مجموعه ریاضی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

00 : 13 - 26 بهمن 1396

منابع و دروس مجموعه ریاضی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

منابع و ضرایب مجموعه ریاضی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

آشنایی با مجموعه ریاضی و بازار کار آن

52 : 12 - 26 بهمن 1396

آشنایی با مجموعه ریاضی و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی مجموعه ریاضی و موقعیت های شغلی آن

جدیدترین ها
محبوب ترین ها
مدرسان شریف خانه مهر کودکان شبکه مترجمین اشراق شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا پژوهش برتر چاپ مقاله آرتا اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.