سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Saturday, 2018 18 August - شنبه 27 مرداد 1397

بخش ها

آرشیو
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته روانشناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد

02 : 13 - 4 تير 1397

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته روانشناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

منابع و دروس رشته روانشناسی بالینی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

57 : 12 - 4 تير 1397

منابع و دروس رشته روانشناسی بالینی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته روانشناسی بالینی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

آشنایی با رشته روانشناسی بالینی و بازار کار آن

52 : 12 - 4 تير 1397

آشنایی با رشته روانشناسی بالینی و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته روانشناسی بالینی و موقعیت های شغلی آن

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) در مقطع کارشناسی ارشد

48 : 12 - 4 تير 1397

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن)

منابع و دروس رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

42 : 12 - 4 تير 1397

منابع و دروس رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

آشنایی با رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) و بازار کار آن

37 : 12 - 4 تير 1397

آشنایی با رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) و موقعیت های شغلی آن

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته اتاق عمل در مقطع کارشناسی ارشد

28 : 12 - 4 تير 1397

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته اتاق عمل در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رشته اتاق عمل

منابع و دروس رشته تکنسین اتاق عمل و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

23 : 12 - 4 تير 1397

منابع و دروس رشته تکنسین اتاق عمل و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته اتاق عمل در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

آشنایی با رشته تکنسین اتاق عمل و بازار کار آن

19 : 12 - 4 تير 1397

آشنایی با رشته تکنسین اتاق عمل و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته اتاق عمل و موقعیت های شغلی آن

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته فیزیک پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد

13 : 12 - 4 تير 1397

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته فیزیک پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی

منابع و دروس رشته فیزیک پزشکی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

00 : 12 - 4 تير 1397

منابع و دروس رشته فیزیک پزشکی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته فیزیک پزشکی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

آشنایی با رشته فیزیک پزشکی و بازار کار آن

54 : 11 - 4 تير 1397

آشنایی با رشته فیزیک پزشکی و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته فیزیک پزشکی و موقعیت های شغلی آن

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی در مقطع کارشناسی ارشد

50 : 11 - 4 تير 1397

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

منابع و دروس رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

45 : 11 - 4 تير 1397

منابع و دروس رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

آشنایی با رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی و بازار کار آن

38 : 11 - 4 تير 1397

آشنایی با رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی و موقعیت های شغلی آن

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته فناوری تصویربرداری پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد

32 : 11 - 4 تير 1397

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته فناوری تصویربرداری پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رشته فناوری تصویربرداری پزشکی

منابع و دروس رشته فناوری تصویربرداری پزشکی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

26 : 11 - 4 تير 1397

منابع و دروس رشته فناوری تصویربرداری پزشکی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته فناوری تصویربرداری پزشکی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

آشنایی با رشته فناوری تصویربرداری پزشکی و بازار کار آن

16 : 11 - 4 تير 1397

آشنایی با رشته فناوری تصویربرداری پزشکی و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته فناوری تصویربرداری پزشکی و موقعیت های شغلی آن

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته انفورماتیک پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد

33 : 10 - 4 تير 1397

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته انفورماتیک پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رشته انفورماتیک پزشکی

منابع و دروس رشته انفورماتیک پزشکی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

27 : 10 - 4 تير 1397

منابع و دروس رشته انفورماتیک پزشکی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته انفورماتیک پزشکی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

آشنایی با رشته انفورماتیک پزشکی و بازار کار آن

20 : 10 - 4 تير 1397

آشنایی با رشته انفورماتیک پزشکی و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته انفورماتیک پزشکی و موقعیت های شغلی آن

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) در مقطع کارشناسی ارشد

09 : 10 - 4 تير 1397

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

منابع و دروس رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

04 : 10 - 4 تير 1397

منابع و دروس رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

آشنایی با رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) و بازار کار آن

54 : 09 - 4 تير 1397

آشنایی با رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) و موقعیت های شغلی آن

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.