سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی

بخش ها

آرشیو
آشنایی با رشته مهندسی نقشه برداری و بازار کار آن

17 : 19 - 25 ارديبهشت 1397

آشنایی با رشته مهندسی نقشه برداری و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته مهندسی نقشه برداری و موقعیت های شغلی آن

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مدیریت فناوری اطلاعات

38 : 01 - 25 ارديبهشت 1397

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مدیریت فناوری اطلاعات

ساعد نیوز: دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مدیریت آموزشی

32 : 01 - 25 ارديبهشت 1397

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مدیریت آموزشی

ساعد نیوز: دانشجویان رشته مدیریت آموزشی می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مدیریت دولتی

28 : 01 - 25 ارديبهشت 1397

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مدیریت دولتی

ساعد نیوز: دانشجویان رشته مدیریت دولتی می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مدیریت بازرگانی

24 : 01 - 25 ارديبهشت 1397

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مدیریت بازرگانی

ساعد نیوز: دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته تاریخ اسلام

20 : 01 - 25 ارديبهشت 1397

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته تاریخ اسلام

ساعد نیوز: دانشجویان رشته تاریخ اسلام می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته علوم اقتصادی

16 : 01 - 25 ارديبهشت 1397

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته علوم اقتصادی

ساعد نیوز: دانشجویان رشته علوم اقتصادی می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

09 : 01 - 25 ارديبهشت 1397

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ساعد نیوز: دانشجویان رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته جغرافیای سیاسی

06 : 01 - 25 ارديبهشت 1397

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته جغرافیای سیاسی

ساعد نیوز: دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته فیزیک

00 : 01 - 25 ارديبهشت 1397

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته فیزیک

ساعد نیوز: دانشجویان رشته فیزیک می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته ریاضی محض

51 : 00 - 25 ارديبهشت 1397

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته ریاضی محض

ساعد نیوز: دانشجویان رشته ریاضی محض می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته بیوشیمی

44 : 00 - 25 ارديبهشت 1397

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته بیوشیمی

ساعد نیوز: دانشجویان رشته بیوشیمی می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

40 : 00 - 25 ارديبهشت 1397

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

ساعد نیوز: دانشجویان رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته زیست شناسی جانوری - سلولی و تکوینی

35 : 00 - 25 ارديبهشت 1397

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته زیست شناسی جانوری - سلولی و تکوینی

ساعد نیوز: دانشجویان رشته زیست شناسی جانوری - سلولی و تکوینی می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

29 : 00 - 25 ارديبهشت 1397

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

ساعد نیوز: دانشجویان رشته زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته زمین شناسی اقتصادی

21 : 00 - 25 ارديبهشت 1397

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته زمین شناسی اقتصادی

ساعد نیوز: دانشجویان رشته زمین شناسی اقتصادی می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته زمین شناسی پترولوژی

17 : 00 - 25 ارديبهشت 1397

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته زمین شناسی پترولوژی

ساعد نیوز: دانشجویان رشته زمین شناسی پترولوژی  می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته شیمی کاربردی

13 : 00 - 25 ارديبهشت 1397

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته شیمی کاربردی

ساعد نیوز: دانشجویان رشته شیمی کاربردی می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته شیمی تجزیه

09 : 00 - 25 ارديبهشت 1397

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته شیمی تجزیه

ساعد نیوز: دانشجویان رشته شیمی تجزیه می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته  شیمی آلی

05 : 00 - 25 ارديبهشت 1397

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته شیمی آلی

ساعد نیوز: دانشجویان رشته شیمی آلی می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته علوم و مهندسی محیط زیست

58 : 23 - 24 ارديبهشت 1397

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته علوم و مهندسی محیط زیست

ساعد نیوز: دانشجویان رشته علوم و مهندسی محیط زیست می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی

53 : 23 - 24 ارديبهشت 1397

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی

ساعد نیوز: دانشجویان رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

48 : 23 - 24 ارديبهشت 1397

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

ساعد نیوز: دانشجویان رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته علوم دامی

43 : 23 - 24 ارديبهشت 1397

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته علوم دامی

ساعد نیوز: دانشجویان رشته علوم دامی می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
کنفرانس ریاضی موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شبکه مترجمین اشراق شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان چاپ مقاله آرتا اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.