سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Thursday, 2018 16 August - پنجشنبه 25 مرداد 1397

بخش ها

آرشیو
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته جراحی دامپزشکی  سال 97

33 : 16 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته جراحی دامپزشکی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری جراحی دامپزشکی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته مامائی و بیماریهای تولید مثل دام سال 97

33 : 16 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته مامائی و بیماریهای تولید مثل دام سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری مامائی و بیماریهای تولید مثل دام

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بیماریهای داخلی دام های کوچک سال 97

33 : 16 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بیماریهای داخلی دام های کوچک سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری بیماریهای داخلی دام های کوچک

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بیماریهای داخلی دام های بزرگ  سال 97

33 : 16 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بیماریهای داخلی دام های بزرگ سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری بیماریهای داخلی دام های بزرگ

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته رادیولوژی دامپزشکی سال 97

33 : 16 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته رادیولوژی دامپزشکی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری رادیولوژی دامپزشکی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی سال 97

33 : 16 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته پاتولوژی دامپزشکی سال 97

33 : 16 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته پاتولوژی دامپزشکی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری پاتولوژی دامپزشکی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بهداشت و بیماری های پرندگان سال 97

33 : 16 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بهداشت و بیماری های پرندگان سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری بهداشت و بیماری های پرندگان

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بیوشیمی سال 97

33 : 16 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بیوشیمی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری بیوشیمی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بهداشت و بیماری های آبزیان سال 97

33 : 16 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بهداشت و بیماری های آبزیان سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری بهداشت و بیماری های آبزیان

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بهداشت مواد غذایی سال 97

33 : 16 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بهداشت مواد غذایی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری بهداشت مواد غذایی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بهداشت خوراک دام سال 97

33 : 16 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بهداشت خوراک دام سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری بهداشت خوراک دام

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته اپیدمیولوژی سال 97

33 : 16 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته اپیدمیولوژی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری اپیدمیولوژی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته انگل شناسی دامپزشکی سال 97

33 : 16 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته انگل شناسی دامپزشکی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری انگل شناسی دامپزشکی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته باکتری شناسی سال 97

33 : 16 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته باکتری شناسی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری باکتری شناسی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ویروس شناسی سال 97

33 : 16 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ویروس شناسی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری ویروس شناسی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته قارچ شناسی سال 97

33 : 16 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته قارچ شناسی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری قارچ شناسی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ایمنی شناسی سال 97

33 : 16 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ایمنی شناسی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری ایمنی شناسی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بیوتکنولوژی  سال 97

33 : 16 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بیوتکنولوژی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری بیوتکنولوژی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته فناوری تولید مثل در دامپزشکی سال 97

33 : 16 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته فناوری تولید مثل در دامپزشکی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری فناوری تولید مثل در دامپزشکی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته سم شناسی سال 97

33 : 16 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته سم شناسی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری سم شناسی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته فارماکولوژی دامپزشکی سال 97

33 : 16 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته فارماکولوژی دامپزشکی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری فارماکولوژی دامپزشکی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای سال 97

33 : 16 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بافت شناسی مقایسه ای سال 97

33 : 16 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بافت شناسی مقایسه ای سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری بافت شناسی مقایسه ای

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.