سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی

بخش ها

آرشیو
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی

21 : 18 - 3 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته علوم جغرافیایی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی

11 : 17 - 2 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته ژئوفیزیک و هواشناسی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد زبان روسی

22 : 15 - 1 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد زبان روسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته زبان روسی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد زبان آلمانی

40 : 14 - 1 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد زبان آلمانی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته زبان آلمانی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد زبان فرانسه

46 : 13 - 1 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد زبان فرانسه

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته زبان فرانسه

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد زبانشناسی

08 : 13 - 1 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد زبانشناسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته زبانشناسی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد فلسفه

41 : 18 - 30 آبان 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد فلسفه

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته فلسفه

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد زبان عربی

12 : 13 - 30 آبان 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد زبان عربی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته زبان عربی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد حسابداری

31 : 23 - 29 آبان 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد حسابداری

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته حسابداری

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مدیریت

52 : 22 - 29 آبان 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مدیریت

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته مدیریت

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی

59 : 21 - 29 آبان 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته الهیات و معارف اسلامی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

12 : 22 - 28 آبان 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته علوم ارتباطات اجتماعی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی

20 : 19 - 28 آبان 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته علوم تربیتی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

49 : 13 - 28 آبان 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته علوم اجتماعی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد تاریخ

10 : 13 - 28 آبان 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد تاریخ

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته تاریخ

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی

51 : 12 - 28 آبان 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته علوم سیاسی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

44 : 11 - 28 آبان 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته علوم اقصادی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی

49 : 19 - 27 آبان 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته روانشناسی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مطالعات زنان

47 : 14 - 26 آبان 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مطالعات زنان

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته مطالعات زنان

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

43 : 11 - 26 آبان 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته زبان انگلیسی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد حقوق

05 : 08 - 25 آبان 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد حقوق

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته حقوق

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

59 : 20 - 24 آبان 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته زبان و ادبیات فارسی


مطالب مرتبط
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری مهندسی هوافضا

56 : 11 - 21 آبان 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری مهندسی هوافضا

دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات و تفکیک شده بر اساس گرایش های مختلف رشته مهندسی هوافضا

جدیدترین ها
محبوب ترین ها
مدرسان شریف خانه مهر کودکان شبکه مترجمین اشراق شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا پژوهش برتر چاپ مقاله آرتا اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.