سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Thursday, 2018 16 August - پنجشنبه 25 مرداد 1397

بخش ها

آرشیو
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان آلمانی و فرانسه سال 97

35 : 23 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان آلمانی و فرانسه سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان آلمانی و فرانسه سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد زبان فرانسه - مجموعه حقوق سال 97

33 : 23 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد زبان فرانسه - مجموعه حقوق سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد زبان فرانسه - مجموعه حقوق سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم اقتصادی سال 97

20 : 23 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم اقتصادی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم اقتصادی سال 97

دانلود سوالاتو پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی سال 97

06 : 23 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالاتو پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی سال 97

51 : 22 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان فرانسه سال 97

48 : 22 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان فرانسه سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان فرانسه سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی سال 97

45 : 21 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان عربی سال 97

42 : 21 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان عربی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان عربی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه فلسفه سال 97

39 : 21 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه فلسفه سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه فلسفه سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ سال 97

35 : 21 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی سال 97

29 : 21 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی سال 97

17 : 21 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل سال 97

38 : 00 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حقوق سال 97

35 : 00 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حقوق سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مجموعه حقوق سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسلامی ( مخصوص اهل تسنن ) سال 97

32 : 00 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسلامی ( مخصوص اهل تسنن ) سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسلامی ( مخصوص اهل تسنن ) سال 97

دانلود سوالاتو پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسلامی - ادیان سال 97

29 : 00 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالاتو پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسلامی - ادیان سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسلامی - ادیان سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام سال 97

25 : 00 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فقه و حقوق سال 97

24 : 00 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فقه و حقوق سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فقه و حقوق سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآنی سال 97

21 : 00 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآنی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآنی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم ورزشی سال 97

19 : 00 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم ورزشی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم ورزشی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم اجتماعی سال 97

17 : 00 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم اجتماعی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم اجتماعی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین سال 97

11 : 00 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم جغرافیایی سال 97

05 : 00 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم جغرافیایی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم جغرافیایی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان فرانسه سال 97

03 : 00 - 11 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان فرانسه سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان فرانسه سال 97

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.