ساعدنیوز
ساعدنیوز

درجه بندی نمره پایان نامه

  دوشنبه، 20 بهمن 1399   زمان مطالعه 19 دقیقه
درجه بندی نمره پایان نامه
یکی از سختترین برهه های زندگی تحصیلی دانشجویان انتظار برای مشخص شدن نتیجه کار میباشد در این بخش از ساعد نیوز تصمیم داریم شرایط رتبه بندی و ارزیابی نمرات پایان‌نامه را برای شما عزیزان آموزش دهیم.

پایان نامه چیست؟

طبق تعریف پایان نامه «نوشته ای است که از راه تجزیه و تحلیل منطقی و انجام پژوهش و تحقیق های علمی اقدام به پاسخگویی با سوالی علمی می کنید.» این تعریف از پایان نامه جنبه تحقیقاتی و پژوهشی پایان نامه را نشان می دهد. افراد در شروع دوره های تحصیلی با انتخاب استاد راهنما شروع به انتخاب موضوع و انجام تحقیق برای نگارش پایان نامه می کنند. هنگامی که تحقیق و پژوهش انجام گرفت و نتایج خوبی از آن به دست آمد فرد اقدام به نگارش پایان نامه می کند که دارای اسلوب و ساختار خاص به خود می باشد که در مقاله آینده خود بیشتر آن را بررسی می کنیم. به طور خلاصه این ساختار شامل عنوان، چکیده، مقدمه، روش تحقیق، ارایه یافته ها و نتایج، نتیجه گیری پایان نامه و منابع و مآخذ می باشد. در نهایت فرد باید در جلسه دفاع پایان نامه یا تز دکتری خود حاضر شده و از پایان نامه و پژوهشی که انجام داده است دفاع کند.

عمده دلایل تهیه پایان نامه تحصیلی عبارتند از:

 • یادگیری روش شناسی تحقیق؛
 • توسعه نگرش علمی؛
 • کسب موفقیت برای مطالعه ای جدی و عمیق و کسب تجربه علمی در حوزه موضوعی خاص؛
 • کسب مهارت برای مطالعه نقّادانه و موشکافانه؛
 • بهره مندی از اطلاعات جدیدتر؛
 • شرط لازم برای دریافت مدرک تحصیلی؛
 • انتشار نتایج پایان نامه به شکل مقاله پژوهشی در مجلات علمی و تخصصی.

قابلیت های این گونه منابع از نظر اطلاعاتی و پژوهشی، سبب شده است که پایان نامه ها را از دو دیدگاه در رشته های مختلف دانشگاهی و پژوهشی مورد توجه قرار دهند: یکی به عنوان مدرک مفید پژوهشی (به اعتبار متن تحقیق)؛ و دیگری به مثابه نوعی کتابشناسی تخصصی (به اعتبار فهرست مآخذ پایانی).

معيارهاي ارزيابي پايان نامه

 • ارزشمندي و اهميت موضوع و مسئله تحقیق

 1. موضوع مورد مطالعه ارزش تحقیق را دارد و به حل یک مسئله نظری یا کاربردی کمک می کند (در سطح يك سازمان، يك منطقه، يا كشور)
 2. موضوع پیشنهادی جدید است و قبلا انجام نشده است
 3. موضوع پیشنهادی جدید نیست، اما رویکرد پژوهشی و نگاه به آن نو است
 4. در طرح موضوع و ارائه آن، پژوهشگر ابتکار و خلاقیت به خرج داده است
 5. موضوع تحقیق از دانش نظری قوی برخوردار است
 6. حاصل مطالعه حاضر به دانش مفید و مورد استفاده می افزاید
 7. هدفها، دلایل و ضرورت تحقیق به روشنی و به طور منطقی بیان شده است
 8. دامنه موضوع به اندازه اي كه قابل مديريت و اجرا باشد محدود شده است
 9. مسئله تحقیق به روشنی و در قالب جملات علمی بیان شده است
 10. مسئله تحقیق با توجه به خلاء موجود در پیشینه مطرح شده است
 11. پژوهشگر فهم درستی از موضوع و مسئله تحقیق به دست داده است

تصویر

 • پیشینه پژوهش و مرور نوشتارها
 1. پیشینه پژوهش یا پیشینه علمی بخش مشخصی از پژوهش را تشکیل داده است
 2. پیشینه پژوهش دارای یک ساختار منطقي (هدف، دامنه و تصویر کلی از نوشته ها و پژوهشهای مرتبط) است
 3. پژوهشگر از فهم نسبتا کاملی در مورد ادبیات مربوطه برخوردار بوده است (منابع مرور شده نسبتا جامع بوده و آثار اصلی و نویسندگان معتبر را پوشش داده است)
 4. شیوه مرور متون و پژوهشها مناسب و منطقی است (از روال تاریخی یا موضوعی برای معرفی پیشینه استفاده شده است)
 5. در پيشينه پژ‍وهش، منابع جدید مورد بررسی قرار گرفته است
 6. در صورت نیاز به منابع قدیمی، این منابع نیز مورد مطالعه قرار گرفته اند
 7. از مرور منابع کم ربط یا سطحی پرهیز شده است
 8. مرور پیشینه با رویکردی تحلیلی و انتقادی صورت گرفته است (پژوهش ها به صورت صرف و سطحی توصيف نشده اند)
 9. مرور پیشینه ، موضوعات نظری، روش شناختی و تجربی مورد توجه ساير پژوهشها را پوشش داده است
 10. شکاف ها و نکات مبهم در دانش موجود در حوزه تحقیق شناخته شده اند
 11. نتیجه گیری علمی و استنتاج درست از مرور پیشینه در راستاي موضوع و هدف پايان نامه انجام گرفته است (به ، روش هاي مورد استفاده در ساير پژوهش ها، نوع ابزارهاي مورد استفاده، يافته هاي عمده، شكافهاي خالي در پژوهش ها، و مواردي از اين قبيل اشاره كرده است)
 • سئوالات و فرضیه
 1. سئوالها و يا فرضيه ها با مسئله تحقیق همخوانی دارد
 2. سئوالها و يا فرضيه ها با هدفهاي تحقیق همخوانی دارد
 3. سئوالها و يا فرضيه ها مبتني بر استنباط از مرور پيشينه پژوهش هستند
 4. سئوالات یا فرضیه های پژوهش به روشنی تدوین شده است
 5. تمامي متغییرها به شكل درست تعریف و تعیین شده اند
 6. فرضیه ها واضح ، آزمون پذیر، مشخص و معین می باشند
 7. فرضیه ها به صورت منطقی از مبنايي نظری و مفهومی انتزاع شده اند
 8. تمامی متغیرهای داخلی و خارجی شناخته شده است
 9. مفاهیم کلیدی موجود در سئوالها یا فرضیه ها بروشنی تشریح شده است
 10. تعریف های نظري و عملیاتی بدرستی انجام گرفته است (دامنه مفهومي و چگونگی سنجش آنها در تحقیق حاضر بیان شده است)
 • روش و مراحل انجام پژوهش
 1. روش تحقیق و نوع آن به روشنی بیان شده است
 2. روش تحقیق و روش اجرا با هم همخوانی دارند
 3. طرح تدوین شده برای انجام پژوهش، متناسب با آزمون سئوالات و یا فرضیه های پژوهشی است
 4. روش و مراحل انجام پژوهش به طور کامل و باجزئیات توصیف شده است تا خواننده بخوبی بتواند بفهمد که چه کاری انجام است
 5. روش تحقیق آنگونه است که دیگران نیز مي توانند با همین روش تحقیق هاي مشابه را انجام دهند
 6. متغیرهای مداخله گر به خوبی مشخص و کنترل شده اند
 • جامعه پژوهش و شيوه نمونه گیری
 1. جامعه پژوهش بروشنی توضیح داده شده است
 2. حجم و ترکیب آزمودنیها( گروه نمونه) متناسب باسئوالات پژوهش و تحلیل داده هاست
 3. شیوه نمونه گیری علمی، صحیح و مناسب جامعه حقیق است (نمونه ها نماینده واقعی جامعه تحقیق است)
 • روش و ابزار گردآوری داده ها
 1. روشهای اندازه گیری (چه کمی و چه کیفی) به طور مناسب سازه های مندرج در سئوالها و یا فرضیه را مورد توجه قرار داده است
 2. تکنیک جمع آوری داده ها مناسب پژوهش است
 3. روایی ابزار گردآوري داده ها بر اساس قواعد علمي گزارش شده است
 4. پایایی ابزار گردآوری داده ها از طریق آزمون مربوطه مورد سنجش قرار گرفته و قابل قبول است
 5. در صورت استفاده از ابزارهای دیگر براي گردآوري اطلاعات (مانند چک لیست و یا مصاحبه)، آن ابزارها بدرستی تدوین شده اند
 6. نمونه ای از ابزار گردآوری اطلاعات در پیوست پایان نامه ارائه شده است

 • روشهای آماری و آزمونهای مورد استفاده
 1. آزمونهای آماری متناسب با هر یک از سئوالها و فرضیه ها بدرستی معرفی شده شده است
 2. تکنیک های تجزیه و تحلیل آماری به اندازه کافی شرح داده شده اند
 • محدودیتهای پژوهش
 1. محدودیتهای مرتبط با تحقیق بدرستی بیان شده است
 2. مشکلات پیش آمده در جریان اجرای پژوهش بیان شده است
 3. محدوديتهاي پژوهش موجب زير سئوال رفتن كل پژوهش نشده است
 4. به ملاحظات اخلاقي در پژوهش توجه شده است
 • تحلیل داده ها، بحث، و تفسير
 1. نتایج آزمون سئوالها و یا فرضیه ها بترتیب، به طور كامل و بدرستی ارائه شده است
 2. داده ها به طور واضح ارائه شده اند
 3. از داده های گردآوری شده بخوبی برای پاسخ به سئوالها و فرضیه ها استفاده شده است
 4. جدولها، نمودارها و تصاویر ارائه شده مناسب وضروري اند
 5. تفسیر یافته ها به صورت منطقی و مستدل ارائه شده است
 6. تفسیرها بر پایه داده هاي گردآوري شده، نظریه های موجود و در چارچوب هدفهاي تحقيق انجام شده است
 7. در تفسیر یافته ها، از قضاوت شخصی خودداری شده است
 8. از يافته هاي به دست آمده بخوبي دفاع شده است (استدلال و شرح کافی برای ادعای پژوهشی ارائه ) شده است
 9. به اندازه کافی از شواهد (استنادها) برای پشتیبانی یافته ها استفاده شده است
 10. یافته های پژوهش یا سایر یافته های پژوهشی در همان زمینه مقایسه شده است
 11. ادعا ها از سوی یافته هاي سایر پژوهشها نيز پشتیبانی شده است
 12. استناد به ساير پژوهشها به اعتبار ادعا ها کمک کرده است
 13. محدودیتهای تعمیم پذیری یافته ها مورد توجه قرار گرفته است
 14. ضعفهای مطالعه ذکر شده است
 15. لحن ارائه مطالب بی طرفانه و صادقانه است
 16. توجیهات حرفه ای یافته ها مورد بحث قرار گرفته است

تصویر

 • نتيجه گيري
 1. با روش مورد استفاده، تحقیق به هدفهای خود دست یافته است
 2. محدودیتهای وهشهاي آینده به طور منطقي و مبتني بر يافته هاي پژوهش ارائه شده است
 3. نتیجه گیری نهایی بروشنی انجانتایج تحقیق شناخته شده اند ( به محدودیتهای تعمیم پذیری یافته ها اشاره شده است)
 4. پیشنهادهای لازم برای پژم شده است و میان نتایج و سایر عناصر تحقیق (نظریه ها، پیشینه تحقیق، داده های گردآوری شده) ارتباط و انسجام وجود دارد
 5. در نتیجه گیری، به پیامدهای ضمنی و احتمالی نتایج و پیشنهادها نیز توجه شده است
 6. تضاد یا نکته مبهمی در نتایج ارائه شده وجود ندارد
 7. به طور کلی، یافته ها و نتایج از کیفیت لازم برخوردار است
 8. یافته ها و نتایج، مطالب نوینی را در مقایسه با سایر پژوهشها ارائه می دهد
 9. یافته ها و نتایج می تواند به حل مسئله و نیز پیشرفت دانش در حوزه کمک کند
 10. نتایج پژوهش به تدوین و ساخت نظریه کمک می کند
 • ساختار و شکل ارائه گزارش
 1. صفحه عنوان پایان نامه اطلاعات مختصر و روشن در باره پژوهش ارائه داده است
 2. عنوان پایان نامه به خوبی بیانگر محتوا و رویکرد پژوهشی (روش تحقیق) می باشد
 3. در چکیده تحقیق موارد زیر به روشنی مطرح شده اند؟ (هدف، جامعه پژوهش، مسئله يا سئوالها و يا فرضیه ها، متغیرهای تحقیق، شيوه نمونه گيري، ابزارهای گردآوري اطلاعات، روش آماری تحلیل داده ها، و نتایج عمده تحقيق)
 4. چكيده به روش استاندارد و به شكل تمام-نما تهيه شده است
 5. اهمیت، مسئله، جامعه، روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها، یافته و نتایج عمده تحقیق در چکیده ارائه شده است
 6. کلیدواژه های مناسب برای چکیده انتخاب شده است
 7. فهرست مندرجات پایان نامه به صورت مفصل در ابتدا ارائه شده است
 8. فصل بندی محتوا به صورت منطقی و منسجم انجام شده است
 9. ساختار پايان نامه و فصل بندي مربوطه آن را به راحتی قابل خواندن کرده است
 10. انسجام میان بخشهای مختلف هر فصل برقرار شده است
 11. انسجام میان فصلها در کل پایان نامه برقرار شده است
 12. یکدستی در نحوه ارائه و شکل هر فصل رعایت شده است
 13. جداول و نمودارها به راحتی قابل فهم است و یه درک خواننده از يافته ها کمک می کند
 14. یکدستی در شکل ارائه جدولها و نمودارها رعایت شده است
 15. فهرست جدولها و نمودارها در ابتدای پایان نامه اراده شده است
 16. در صورت وجود پیوست (ها)، اشاره ها و ارجاعهای لازم به آنها در متن انجام شده است
 • آئين نگارش
 1. مطالب به شکل روان و قابل فهم نوشته شده است
 2. از ذکر مطالب بی ربط و پراکنده خودداری شده است
 3. آئين نگارش از نظر جمله نويسي و انسجام ميان جمله ها، پاراگرافها، و انسجام ميان پاراگرافها رعايت شده است
 4. معادل انگلیسی مفاهیم عمده و نام نویسندگان خارجی به صورت پانویس ارائه شده است
 5. نوع حروف (فونت) مورد استفاده خوانا و در سرتاسر متن یکدست است
 6. از نشانه ها و علائم نقطه گذاری بدرستی استفاده شده است
 7. صفحات متن به طور کامل و یکپارچه شماره گذاری شده است
 • منابع مورد استفاده و شيوه استناد دهي
 1. منابع و مآخذ استفاده شده در انتها به طور دقيق و کامل ارائه شده است (همه منابع ذکر شده در متن پایان نامه، در انتها آورده شده است)
 2. شيوه استناد دهي از يک استاندارد مشخص پيروي کرده است (اطلاعات کتابشناختی منابع به طور کامل و با استفاده از یک شیوه نامه استاندارد ارائه شده است)
 • پیوستها
 1. پیوستهایی که در متن پایان نامه به آنها اشاره شده در انتها ارائه شده است
 2. پيوستها مورد نياز هستند و بدون دليل افزوده نشده اند
 3. هر يك از پيوستها داراي شماره و عنواني گويا مي باشد
 4. این ارزیابی برای دانشجویان کارشناسی ارشد به این منزله است که آیا پایان نامه برای ارسال نهایی آماده است یا خیر، حتی اگر تغییرات جزئی پیشنهاد شده باشد. این ارزیابی برای داوطلبان دکتری به این منزله است که آیا داوطلب برای اقدام به دفاع شفاهی آماده است یا خیر.

پذیرفته شده

 1. اگر پایان نامه متناسب با معیارهای عمومی و معیارهایی که در گزارش داوران ثبت شده است باشد، باید آن را قبول کرد، حتی اگر نیاز به مقداری تغییر داشته باشد.
 2. اگر داوران پایان نامه را در کل پذیرفته باشند، باید موارد زیر را فراهم کنند:
 3. یک گزارش که شامل هرگونه پیشنهاد برای اعمال اصلاحات جزئی در پایان نامه باشد (برای مثال تغییرات در نگارش یا ویرایش های جزئی که در سه هفته یا کمتر می توان آن ها را تکمیل کرد).
 4. برای رساله دکتری، داوران خارجی که در دفاع شفاهی حضور نخواهند داشت نیز باید فهرستی از سوالات که باید در جلسه دفاع از داوطلب پرسیده شود را تهیه کنند.

پذیرفته نشده

پایان نامه در صورتی پذیرفته نخواهد شد که:

1. نیازمند اصلاحات عمده باشد. مانند:

 • نیاز به مطالعات، آزمایشات جدید، یا تحقیقات و فرمول سازی های اضافه داشته باشد.
 • نیاز به بر طرف کردن مشکلات عمده موجود در ارائه کار. تغییرات نگارشی یا ویرایشی معمولا به عنوان مشکلات اساسی به حساب نمی آیند، اما اگر کیفیت ارائه در حدی ضعیف باشد که پایان نامه نیاز به بازنویسی داشته باشد، نباید آن را قبول کرد.

2. حداقل یکی از معیارهای ارزیابی را شامل نشده باشد.

از داوران درخواست می شود که تغییرات لازم را به وضوح در گزارشات خود شناسایی کنند. استاد راهنما یا فرد دیگری که مسئول است باید اطمینان حاصل کند که دانشجو پایان نامه را تصحیح می کند و نظرات داوران را در آن تاثیر می دهد.

داوطلبان معمولا پایان نامه های خود را اصلاح می کنند و برای ارزیابی مجدد توسط داور قبلی ارسال می کنند. وقتی داوری پایان نامه اصلاح شده لازم باشد، با داوران تماس گرفته می شود و از آن ها درخواست می شود پایان نامه را مجددا ارزیابی کنند. اما در مواقع نادری ممکن است داور قبلی در دسترس نباشد که در این صورت پایان نامه را به داور جدیدی می دهند.

وضعیت نمره دهی پایاننامه ها

 • عالی (19 تا 20)
 • خیلی خوب (18 تا 18/99)
 • خوب (16 تا 17/99)
 • متوسط (12 تا 15/99)
 • مردود (کمتر از 12)

در این درجه بندی، عالی به پایان نامه هایی اختصاص داده می شود که پذیرش یا چاپ حداقل یک مقاله مستخرج آن در یکی از مجلات معتبر داخلی یا خارجی مورد تایید وزارتین از قبیل ISI، Scopus، PubMed و... توسط دانشجویان ارائه شود. درجه خیلی خوب به پایان نامه هایی داده می شود که گواهی ارسال Submission مقاله مستخرج از پایان نامه در یکی از مجلات معتبر داخلی یا خارجی و مورد تایید وزارتین متناسب با رشته مربوطه ارائه شود.

سایر درجات خوب، متوسط و... به پایان نامه هایی داده می شود که هیچ یک از این شرایط یعنی پذیرش و چاپ یا گواهی ارسال مقاله نداشته باشند.

چنانچه دانشجویان بعد از دفاع و پیش از صدور مدرک تحصیلی گواهی پذیرش یا چاپ مقاله در یکی از مجلات معتبر داخلی یا خارجی ارائه نمایند می توان در صورتجلسه دفاع درجه ایشان را به یک درجه بالاتر ارتقا داد.

بدیهی است که شرایط تعیین شده در بالا یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت پایان نامه است و افزون بر آن، باید نظر هیات داوران و استاد راهنما نیز لحاظ شود.

کسب دو نمره پایان نامه با چاپ مقاله

همانطور که اشاره شد دانشجویان کارشناسی ارشد برای کسب نمره ی پایان نامه علاوه بر دفاع پایان نامه، نیاز به کسب دو نمره پژوهشی دارند که با چاپ مقاله در مجلات معتبر علمی امکان پذیر است. میزان کسب امتیاز نیز بسته به اینکه مقاله در چه نوع مجلاتی به چاپ برسد متفاوت است.

نحوه ی امتیاز دهی به سوابق پژوهشی در مقطع کارشناسی ارشد

نوع مقاله

حداکثر امتیاز به ازای هر مقاله

حداکثر امتياز قابل محاسبه

چاپ يا پذيرش مقاله علمي در نشريه علمي پژوهشي يا نشريه نمايه شده معتبر ملي يا بين المللي

تا 2 امتیاز

2

چاپ يا پذيرش مقاله علمي در نشريه علمي ترويجي

تا 1/75 امتیاز

ارائه يا پذيرش مقاله کامل در سمينارهاي ملي يا بين المللي

تا 1/5 امتیاز

1/5

ارائه يا پذيرش مقاله در سمينارهاي داخل دانشگاه

تا 1 امتیاز

ارائه يا پذيرش مقاله در سمينارهاي داخل دانشگاه

تا 0/75 امتیاز

1

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
پربحث های هفته   
5 مَردی که یک زن مشترک دارند+عکس تاسف آور (202 نظر) غرفه عجیب تبلیغ نوار بهداشتی یک شرکت خاص در بام لند تهران +تصاویر (152 نظر) ازدواج پیرمرد با دختر 9 ساله با لبخند رضایت ! (44 نظر) تغییر قیافه هانده ارچل بعد از لاغری زیاد (14 نظر) زیبایی بهت آور دختر و مادر آیشواریا بازیگر جذاب هندی! (14 نظر) پخش زنده تصاویری از دست دادن و خوش‌و‌بش سلطان عمان با یک زن در تهران (13 نظر) مقایسه جنجالی لباس فاخر همراهان سلطان عمان با تیپ شنبه چهارشنبه مسئولان ایرانی +عکس (13 نظر) ذوق عجیب یک راننده اسنپ از دیدن عموپورنگ (10 نظر) این خانم فرانسوی زیبا دست در دست همایون شجریان برای ایران سنگ تمام گذاشت +فیلم (10 نظر) نماز خواندن یک ورزشکار خانم ایرانی وسط یک سالن ورزشی در قرقیزستان +فیلم (9 نظر) ورود یک مرد مست به داخل قفس شیر در هند +فیلم (9 نظر) گفتگو با بامزه‌ترین سارق تهران! (6 نظر) توضیح میرسلیم درباره ساعت 30 میلیاردی اش در صحن مجلس!+عکس (5 نظر) تیپ کیوت و بامزه آرتام، پسر دنیا جهانبخت و خنده با نمکش (4 نظر) قیافه بانمک نبات استخری وقتی سوار یک الاغ کوچولوی ناز میشه (3 نظر)