ساعدنیوز
ساعدنیوز

قانون ثبت شرکت‌ها

  دوشنبه، 01 مرداد 1397   کد خبر 10290
قانون ثبت شرکت‌ها
ساعد نیوز: قانون ثبت شرکت های ایرانی و خارجی و آیین نامه ها و مقررات مربوط به آن

فهرست مطالب:

 

شرکت ایرانی
شرکت خارجی
حق الثبت
نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها
آئین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری
اصلاحیه طرح اصلاحی
مقررات راجع به پلمب دفاتر تجارتی
ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی
مناطق آزاد
اظهارنامه‌ها و اساس نامه و صورت جلسات


ثبت شرکت
قانون ثبت شرکت‌ها
قانون راجع به ثبت شرکت‌ها

مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی
ماده اول ـ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.


ماده دوم ـ کلیه شرکت‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ـ. ضمانتی مختلط ـ. تعاونی) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند باید مهر تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آن‌جا به عمل آید محکمه مدیران آن‌ها را به یک صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت مختلف نیز صادر خواهد شد. در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ماده سوم ـ از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این‌که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.


ماده چهارم ـ هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.


ماده پنجم ـ اشخاصی که به‌عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت‌های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العوم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تأخیر پس از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.


ماده ششم ـ در مورد شرکت‌های خارجی که شرایط عملیات آن‌ها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید ـ مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد، ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.


ماده هفتم ـ تغییرات راجع به نمایندگان شرکت یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این‌که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.


ماده هشتم ـ شرکت‌های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه‌هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود.


قبول تقاضای ثبت شرکت‌های فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آن‌ها منوط به رعایت مقررات نظامنامه‌های مزبوره خواهد بود.


ماده نهم ـ برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه‌های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه‌های مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین تکلیف شود:


۱- اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
۲- نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
۳- اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن‌ها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
۴- نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد.
۵- طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
۶- اعلاناتی که پس از تصویب باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.
۷- تعریف راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.

ماده دهم ـ حق الثبت شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود:


تا دو میلیون تومان سرمایه کل یک در هزار.


از دو میلیون و یک تومان تا ده میلیون تومان نسبت به مازاد ربع واحد در هزار.


از ده میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان نسبت به مازاد یک در بیست هزار؛ و از پنجاه میلیون تومان به بالا نسبت به مازاد یک از پنجاه هزار.


برای تغییراتی که باید به ثبت برسد به استثنا تغییر مربوط به ازد یاد سرمایه که تابع ترتیب مذکور فوق خواهد بود پنج تومان برای هر تغییر. برای ثبت هر شعبه بیست و پنج تومان.


پاورقی: به موجب قانون حق الثبت شرکت‌های بیمه مصوب ۶ آذرماه ۱۳۱۰ (صفحه ۸۸ همین مجموعه) مقررات این ماده در آن قسمت که راجع به حق الثبت خود شرکت است شامل شرکت‌های بیمه نخواهد بود.

 

پاورقی: مقصود از مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت قانونی است که در دوره پنجم ۱۳۰۳-۱۳۰۴ تصویب شده است نه قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ که بعد از این قانون تصویب شده است و همچنین ماده ۲۴۱ قانون ثبت اسناد مقصود از قانونی است که قبل از این قانون قوت قانونی داشته نه قانون مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ که بعد از این قانون تصویب شده است.

 

این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.


رئیس مجلس شورای ملی ـ. دادگر
قانون اصلاح بند پ. ماده ۱۰ قانون ثبت شرکت‌ها ۲۲/۸/۱۳۵۲
قانون اصلاح بند پ. ماده ۱۰ قانون ثبت شرکت‌ها
‌مصوب ۱۳۵۲. ۸. ۲۲
‌ماده واحده - بند پ. ماده ۱۰ اصلاحی قانون ثبت شرکت‌ها مصوب آبان ماه ۱۳۴۶ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
پ. - شرکت‌های تعاونی روستایی و سایر شرکت‌های تعاونی که اساسنامه آن‌ها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف‌کادر نیرو‌های مسلح شاهنشاهی و واحد‌های اقتصادی تابع آن و شرکت‌های دولتی توسعه کشاورزی و شرکت‌های دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق‌ثبتی معاف می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۲. ۸. ۱۴ در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم آبان ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

 

نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی‌
ماده ۱ ـ. برای ثبت کلیه شرکت های خارجی و همچنین ثبت شرکتهای ایرانی که باید در تهران ثبت شود دایره مخصوصی در اداره ثبت اسناد تهران به اسم دایره ثبت شرکت‌ها تشکیل خواهد شد.
ماده ۲- مهلتی که برای تقاضای ثبت شرکتهای خارجی داده می‌شود از قرار ذیل است‌:
۱ ـ. نسبت به شرکتهای خارجی که در تاریخ اجرای این نظامنامه به وسیله شعبه یا نماینده در ایران به امر تجاری یا صنعتی و یا مالی اشتغال دارند تا ۱۵ مهرماه ۱۳۱۰ و این مهلت ممکن است مطابق ماده ۵ قانون ثبت شرکت‌ها تا شش ماه دیگر تمدید شود.
۲ ـ. نسبت به شرکتهای خارجی که از تاریخ ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۰ به بعد بخواهند در ایران به وسیله شعبه یا نماینده به امر تجاری یا صنعتی یا مالی مبادرت کنند تقاضای ثبت باید قبل از اشتغال به امری که موضوع عملیات شرکت است به عمل آید.
ماده ۳ ـ. ثبت کلیه شعبی نیز که ممکن است شرکت خارجی در ایران داشته باشد در دایره ثبت شرکت‌ها به عمل خواهد آمد.
ماده ۴ ـ. اظهارنامه ثبت هر شرکت خارجی یا شعب آن به وسیله شخصی که از طرف شرکت حق امضا در ایران دارد و یا به توسط کسی که از طرف شخص مزبور برای این تقاضا وکالت دارد تقدیم خواهد شد.
ماده ۵ ـ. برای ثبت هر شرکت خارجی تقدیم اسناد ذیل لازم است‌
۱ ـ. اظهارنامه ثبت.
۲ ـ. یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت.
۳ ـ. یک نسخه مصدق از اختیارنامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه مصدق از اختیارنامه هریک از آنها.
تبصره ـ. هرگاه شرکت خارجی شرکتی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسناد فوق باید سواد امتیازنامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیازنامه نیز تسلیم شود.
ماده ۶ ـ. اظهارنامه ثبت باید به فارسی نوشته شده و دارای نکات ذیل باشد
۱ ـ. نام کامل شرکت.
۲ ـ. نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و ....
۳ ـ. مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن.
۴ ـ. تابعیت شرکت.
۵ ـ. مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا.
۶ ـ. آخرین بیلان شرکت مشروط بر این که قوانین جاریه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه خود شرکت انتشار بیلان شرکت را مقررکرده باشد.
۷ ـ. در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت‌دار شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
۸ ـ. شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می‌کند.
۹ ـ. شعب آن در کدامیک از نقاط ایران موجود است.
۱۰ ـ. نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده مستقل دارد نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند.
۱۱ ـ. اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.
۱۲ ـ. تعهد به این که همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق فقره ششم این ماده قابل انتشار باشد به دایره ثبت‌شرکت‌ها بدهد.
ماده ۷ ـ. سواد اساسنامه شرکت و اختیارنامه نماینده عمده آن در ایران و اگر شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد اختیارنامه آن نمایندگان وهمچنین آخرین بیلان شرکت باید در مرکز اصلی شرکت به توسط شخص یا اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند تصدیق گردد.
امضای آن شخص یا اشخاص باید به تصدیق مقامات صلاحیت دار مملکتی که امضا در آنجا واقع شده و نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در مملکت مزبور و یا نماینده سیاسی یا قنسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد.
ماده ۸ ـ. برای ثبت شعبه هر شرکت خارجی تقدیم مدارک ذیل لازم است‌
۱ ـ. اظهارنامه ثبت به فارسی.
۲ ـ. سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران.
۳ ـ. سواد مصدق از اختیار (نامه) نماینده که مدیر شعبه است.
تبصره ـ. ممکن است تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید در این صورت تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.
ماده ۹ ـ. اگر علاوه بر نماینده یا نمایندگانی که اسم آن‌ها مطابق ماده ۶ با خود شرکت ثبت شده و یا نمایندگانی که مدیریت شعبه را داشته و اسم آن‌ها مطابق ماده ۸ در موقع ثبت شعبه به ثبت رسیده است شرکت خارجی در ایران نمایندگانی داشته باشد که حق امضا از طرف آن دارند اسم نمایندگان مزبور نیز باید ثبت شود معذالک ثبت اسامی مستخدمین جز که حق امضا دارند از قبیل: محاسب و وکیل و ... اجباری نیست.
ماده ۱۰ ـ. هرگاه یکی از نکات مذکور در فقره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ ماده شش تغییر یابد این تغییر نیز باید در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت برسد.
ماده ۱۱ ـ. اگر شعبه جدیدی تاسیس و یا نمایندگان جدیدی معین شود تاسیس شعب و یا تعیین نمایندگان مزبور نیز باید در اداره ثبت اسناد تهران ثبت‌شود.
ماده ۱۲ ـ. اگر نماینده عمده شرکت در ایران تغییر یابد قائم مقام از برای ثبت سمت خود باید اسناد ذیل را به دایره ثبت شرکت‌ها تقدیم کند
۱ ـ. اظهارنامه به‌زبان فارسی که شخصا امضا کرده باشد.
۲ ـ. سواد اختیارنامه مطابق ماده ۷.
ماده ۱۳ ـ. کلیه اوراقی که مطابق مواد فوق لازم است به تقاضانامه‌ها منضم گردد باید به فارسی تهیه شده و یا یک ترجمه مصدق از آن به فارسی ضمیمه‌آن شود.
ماده ۱۴ ـ. در دایره ثبت شرکت‌ها دفتر مخصوصی برای ثبت شرکتهای خارجی خواهد بود و شرکتهای مزبور باید در این دفتر به ترتیب تقاضا و در تحت نمره ترتیبی ثبت شوند.
ماده ۱۵ ـ. در دفتر مذکور در ماده فوق باید برای ثبت هر شرکت لااقل ۴ صفحه سفید تخصیص داده شود و کلیه شعب شرکت که تقاضای ثبت آن می‌گردد و همچنین تغییراتی که باید مطابق این نظامنامه به ثبت برسد به تدریجی که حاصل می‌شود ذیل ثبت خود شرکت و در صفحات مذکوره فوق ثبت خواهد شد.
ماده ۱۶ ـ. علاوه بر صفحات سفیدی که بر طبق ماده ۱۵ مقرر است، برای هر شرکت خارجی باید دوسیه مخصوصی تشکیل داده شود. در دوسیه مزبور برای خود شرکت و هریک از شعب آن در ایران یک لفافه تخصیص داده خواهد شد. اظهارنامه و هر سندی که ضمیمه آن است در لفاف مخصوص شرکت یا شعبه آن ضبط می‌گردد. پس از آن یک نسخه از هر اظهارنامه دیگری که راجع به تغییرات باشد و همچنین کلیه اوراق که راجع به آن شرکت یاشعبه یا نماینده آن باشد در دوسیه مزبور و در لفاف مخصوص خود ضبط خواهد شد.
ماده ۱۷ ـ. دایره ثبت شرکت‌ها باید برای هر اظهارنامه رسیدی با قید تاریخ وصول اظهارنامه بدهد.
ماده ۱۸ ـ. پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن اداره ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه آن به تقاضا کننده بدهد. تصدیق مزبورباید حاوی مراتب ذیل باشد
۱ ـ. نام کامل شرکت.
۲ ـ. نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و ....
۳ ـ. مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن.
۴ ـ. تابعیت شرکت.
۵ ـ. مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا.
۶ ـ. در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت‌دار شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
۷ ـ. شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می‌کند.
۸ ـ. تاریخ ثبت.
۹ ـ. امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی.
تبصره ـ. هرگاه تصدیق راجع به ثبت شعبه باشد باید علاوه بر مراتب فوق در تصدیق نامه محل شعبه نیز قید شود.
ماده ۱۹ ـ. سواد مصدق از تصدیق ثبت هر شعبه شرکت خارجی باید توسط اداره کل ثبت به اداره ثبت اسناد محلی که شعبه در آنجا دایر بوده و یا می‌شود ارسال گردد و اگر در آن محل ثبت اسناد نباشد سواد مزبور به دفتر محکمه ابتدایی آن محل فرستاده خواهد شد.
ماده ۲۰ ـ. در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن، دایره ثبت شرکت‌ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه منتشر نماید
۱ ـ. خلاصه اساسنامه شرکت.
۲ ـ. اسم نماینده عمده شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده مستقل داشته باشد اسم همه آنها.
۳ ـ. اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند.
۴ ـ. اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.
ماده ۲۱ ـ. مراتب مذکور در ماده فوق باید در یکی از روزنامه های محلی نیز منتشر شود که شعبه شرکت در آنجا دایر بوده و یا تاسیس می‌شود و اگر در آن محل روزنامه نباشد این انتشار باید در یکی از روزنامه های یومیه تهران و با قید این که مربوط به کدام شعبه است به عمل آید.
انتشارات مذکور در این ماده نیز به توسط دایره ثبت شرکت‌ها و به خرج خود شرکت به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۲ ـ. هر شرکت خارجی که اظهارنامه ثبت را با شرایط و در مواعد مقرره در قانون ثبت شرکت‌ها و این نظامنامه تقدیم نماید از مهلت های ذیل بهره مندخواهد شد
الف. ـ. برای تقاضای ثبت شعب و اسم نمایندگانی که در ایران مشغول تجارت بوده و در ضمن اظهارنامه راجع به ثبت خود شرکت نسبت به آن‌ها اظهارنامه تقدیم نشده باشد یک ماه از تاریخ ثبت خود شرکت.
ب ـ. برای تقاضای ثبت شعب یا نمایندگانی که ممکن است بعد از ثبت خود شرکت در ایران تشکیل و یا معین گردند یک ماه از تاریخ تشکیل یا تعیین آنها.
ج ـ. برای تقاضای ثبت تغییرات حاصله در شعب شرکت یا نمایندگانی که در ایران دارد که از آن جمله نماینده عمده شرکت و نمایندگان مستقل دیگرشرکت در ایران است و همچنین برای تغییر شخص یا اشخاصی که برای دریافت کلیه ابلاغات راجعه به شرکت صلاحیت دارند دو ماه از تاریخ تغییر.
د. ـ. برای تغییرات حاصله در خود شرکت سه ماه از تاریخ تغییر، اگر مرکز اصلی شرکت در آسیا به استثنای شرق اقصی و یا در اروپا و یا آمریکای شمالی باشد و چهار ماه اگر در سایر ممالک باشد.
ماده ۲۳ ـ. مقصود از نماینده عمده شرکت خارجی که در قانون ثبت شرکت‌ها مذکور است کسی است که شرکت خارجی به او اختیار لازم داده و تعهدات او به سمت نمایندگی شرکت، تعهدات خود شرکت محسوب می‌شود.
ماده ۲۴ ـ. مقررات ماده ۷ در مورد بیلان سالیانه شرکت نیز که مطابق فقره دوازده ماده شش این قانون باید همه ساله به دایره ثبت شرکت‌ها تسلیم شود رعایت خواهد شد.
ماده ۲۵ ـ. ثبت شرکتهای ایرانی باید مطابق مقررات قانون تجارت به عمل آید و در مورد شرکتهای ایرانی که در ۱۵ خردادماه ۱۳۱۰ به ثبت نرسیده باشند مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکت‌ها تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۰ برای ثبت مهلت داده خواهد شد. این مهلت ممکن است مطابق ماده مزبور تمدیدشود.
ماده ۲۶ ـ. مراجعه به دفاتر ثبت شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذی نفعی می‌تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند.
ماده ۲۷ ـ. شرکتهای بیمه عمر اعم از ایرانی و خارجی نمی‌توانند در ایران اقدام به عملیات نمایند مگر این که قبلا از دولت تحصیل اجازه کرده و بعد به ثبت رسیده باشند.
ماده ۲۸ ـ. شرکتهای بیمه از هر قبیل و اعم از ایرانی و خارجی مکلفند کلیه قراردادهای مربوطه به بیمه را به زبان فارسی یا با ترجمه به زبان فارسی تنظیم نمایند و در مقابل بیمه شدگان ایرانی فقط متن فارسی سندیت خواهد داشت.
مفاد این ماده در مورد قراردادهای بیمه ای رعایت خواهد شد که از اول اسفندماه ۱۳۱۰ به بعد منعقد گردد.
ماده ۲۸ مکرر ـ. قراردادهای بیمه بحری که در ایران صادر، ولی وجه آن در صورت حدوث خسارت باید در خارجه پرداخته شود تابع ماده قبل نبوده و قراردادهای مذکور را می‌توان به زبان غیر فارسی صادر نمود.
ماده ۲۹ ـ. مادام که برای شرکتهای بیمه نظامنامه مخصوصی مقرر نشده است ثبت شرکتهای مزبور به استثنای شرکتهای بیمه مطابق مقررات قانون ثبت شرکت‌ها و این نظامنامه خواهد بود.
ماده ۳۰ ـ. حق الثبت شرکت‌ها که به موجب ماده ۱۰ قانون ثبت شرکت‌ها اخذ می‌شود باید در حین تسلیم اظهارنامه تادیه گردد.
مواد ۳۱ و ۳۲ ملغی شده.
ماده ۳۳ ـ. این نظامنامه از تاریخ ۱۵ خردادماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۳۴ ـ. شرکتهای منعقده بین کسبه جز که اطلاق تاجر به آن‌ها نمی‌شود و مطابق مقررات نمره ۷۰۴۴ مورخ ۱۵ خرداد ۱۳۱۱ وزارت عدلیه تشخیص و تعیین شده‌اند در عداد شرکتهای تجارتی نبوده و به عنوان قرارداد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی باید به ثبت برسد.
ماده الحاقی ـ. در مورد شرکتهای فرعی که از طرف یک شرکت تشکیل داده می‌شود، اگر اکثریت سهام شرکتهای فرعی متعلق به شرکت اصلی است هر شرکت فرعی از حیث ثبت در حکم شعبه شرکت اصلی خواهد بود.
در صورتی که تمام سهام شرکت فرعی متعلق به شرکت اصلی باشد حق الثبت فقط از سرمایه شرکت اصلی ماخوذ می‌گردد اگر قسمتی از سهام شرکت فرعی متعلق به شرکت اصلی نباشد از آن قسمت حق الثبت جداگانه اخذ خواهد شد.

از تاریخ اجرای این نظامنامه، نظامنامه شماره ۷۰۴۴ مورخ ۱۵، ۳، ۱۳۱۱ وزیر عدلیه لغو می‌شود.

نظر به مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ مقررمیدارد
مقدمه
ماده ۱ - مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل: امور علمی یاادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آن که موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
تبصره - تشکیلات و موسسات مزبور می‌توانند عناوینی از قبیل: انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند، ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.
ماده ۲ - تشکیلات و موسسه مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آئین نامه به دو قسمت می‌شوند.
الف. - موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.
ب. - موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد. مانند کانون‌های فنی و حقوقی و ....
ماده ۳ - ثبت تشکیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد.
تبصره - ثبت موسسات و تشکیلات غیر تجارتی که در خارج از کشور به ثبت رسیده است فقط در تهران در اداره ثبت شرکت‌ها به عمل خواهد آمد.
ماده ۴ - موسسات و تشکیلات غیر تجارتی خارجی ثبت نشده که در ایران دارای فعالیت هستند موظف می‌باشند از تاریخ تصویب این آئین نامه ظرف دو ماه طبق مقررات مربوطه تقاضای ثبت نمایند.
الحاق یک تبصره به ماده ۴ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری
شماره ۹۶۲/۳۳، ۸/۱۱/۴۷
تبصره ذیل به ماده ۴ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب پنجم آذرماه سال ۱۳۳۷ اضافه میگردد.
تبصره: اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به محض وصول تقاضای ثبت این قبیل مؤسسات و تشکیلات مراتب را با ذکر خصوصیات به وزارت امور خارجه اعلام میدارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آن‌ها خواهد نمود.
وزیر دادگستری
فصل اول - در تسلیم اظهار نامه و ثبت مجامع و موسسات غیر تجارتی
ماده ۵ - اظهار نامه ثبت تشکیلات و موسسات مزبور باید در دو نسخه به زبان فارسی تنظیم شده و دارای تاریخ و امضاء حاوی نکات ذیل باشد:
الف. - اسم و اقامتگاه و تابعیت و موضوع موسسه و مراکز و شعب آن
ب. - اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصی که برای اداره کردن موسسات و تشکیلات معین شده اند.
ج. - اسم و اقامتگاه و تابعیت وکیل در صورتی که اظهار نامه وسیله وکیل تنظیم شده باشد.
د. - تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت نام کشوری که موسسه در آن به ثبت رسیده در صورتی که موسسات یا تشکیلات مذکور در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد.
ه. - تعیین ضمائم اظهار نامه.
ماده ۶ - لظهار نامه باید دارای ضمائم زیر باشد:
الف. - نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه در صورتی که تقاضا به توسط وکیل داده شده باشد.
ب. - رونوشت گواهی شده تصدیق کشوری که موسسات یا تشکیلات مزبور در آنجا به ثبت رسیده بانضمام ترجمه مصدق آن به فارسی.
ج. - دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن در صورتیکه اصل اساسنامه به زبان خارجی باشد.
د. - در صورت مجلس مجمع عمومی مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی کسانیکه حق امضاء دارند.
ه. - یک نسخه اجازه نامه حاصله از شهر بانی در صورتیکه موضوع ثبت طبق مدلول ردیف الف. از ماده ۲ این آئین نامه باشد.
ز. - رسید پرداخت حق الثبت.
ماده ۷ - در صورتیکه ظرف ۱۵ روز بعد از وصول اظهار نامه معلوم گردد که تقاضای ثبت دارای نواقصی می‌باشد دفتر اداره ثبت شرکت‌ها به متقاضی اخطار می‌کند که نواقص را ظرف مدت پانزده روز رفع کند و چنانچه در ظرف مدت مذکور اقدامی برای رفع نواقص نکند و یا اصولا «تقاضای ثبت غیر قابل قبول باشد رئیس اداره ثبت شرکت‌ها اقدام به رد آن خواهد کرد در شهرستان‌ها این اقدام بر عهده ادارات ثبت می‌باشد.
ماده ۸ - در صورتی که تقاضای ثبت قبول شود مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و ورقه حاکی از تصدیق ثبت به تقاضا کننده داده می‌شود و خلاصه آن نیز به خرج متقاضی در روزنامه اسمی و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار برای اطلاع عموم منتشر خواهد گردید.
ماده ۹ - موسسات و تشکیلات مذکور باید کلیه تغییراتی که در مواد اساسنامه و یا اشخاصیکه حق امضا دارند و یا اقامتگاه قانونی آن‌ها پیدا می‌شود ظرف یک ماه به اداره ثبت شرکت‌ها اطلاع دهند و مادام که اطلاع نداده اند استناد به آن تغییرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

فصل دوم - در انحلال تشکیلات و موسسات غیر تجارتی
ماده ۱۰ - در صورت انحلال موسسات و تشکیلات مذکور در این آئین نامه هر گاه انحلال اختیاری باشد تصفیه امور آن بع توسط مدیر آن بر طبق شرایط مقرره در اساسنامه به عمل می‌آید و در صورتیکه در اساسنامه متصدی امر تصفیه و ترتیب آن معین نشده باشد مجمع عمومی باید در موقع تصمیم به انحلال یک نفر را برای تصفیه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را معین کند.
ماده ۱۱ - در صورتیکه موسسه به موجب حکم محکمه منحل کردید و در اساسنامه متصدی امور تصفیه معین نشده باشد محکمه در ضمن حکم انحلال یک نفر را برای تصفیه معین می‌کند و در این قبیل موارد تصفیه امور مربوطه بر طبق قانون تجارت و تصفیه امور شرکت‌ها خواهد بود.

فصل سوم - حق الثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی
ماده ۱۲ لغو شده
ماده ۱۳ و تبصره آن لغو شده
ماده ۱۴ - این آئین نامه پس از ده روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور قابل اجرا خواهد بود و آئین نامه شماره ۱۵۴۰۹ مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۱۵ نسخ می‌شود.

 

اصلاحیه طرح اصلاحی آئین‌نامه ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۴۰
شماره ۱۹۴۲/۸۶/۱، ۲۷/۲/۱۳۸۶
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست تصویرنامه شماره ۵۹۳۷/۱ ـ. ۲۲/۶/۱۳۸۶ معاونت محترم قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به همراه یک نسخه اصلاحیه طرح اصلاحی آیین‌نامه ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۴۰ حاوی ۱۰ ماده و ۳ تبصره که در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۸۶ به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضاییه نیز قرار گرفته، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ. عبدالرضا ایزدپناه
شماره ۵۹۳۷/۱، ۲۲/۲/۱۳۸۶
حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی دامت‌برکاته
ریاست معظم قوه قضائیه
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند در پی تأکیدات مقام معظم رهبری جهت اجرای دقیق و همه‌جانبه اصل ۴۴ قانون اساسی، از جمله حوزه‌های فعالیت این سازمان که می‌تواند در راستای اوامر مقام معظم رهبری، نقش برجسته ایفاء نماید، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی که از جنبه ثبت شرکت‌ها نقش مهمی در هویت بخشی حقوقی به نهاد‌های اقتصادی و بالمآل ایجاد امنیت اقتصادی و جذب و پایدار ساختن سرمایه‌های سرگردان و از حیث مالکیت صنعتی نیز به لحاظ تأثیر شگرف مقولات مالکیت فکری همچون اقتصادی کردن اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، حمایت حقوقی از تجار و بازرگانان صاحب علائم تجاری، حمایت از نشانه‌های جغرافیایی کالا و تأثیر مستقیم آن برافزایش صادرات کالا‌های غیرنفتی، تسهیل رقابت تجار ایرانی در بازار‌های بین‌المللی و همچنین مفاهیم بکری نظیر منابع ژنتیک، فولکلور و دانش سنتی بر شناسایی و بهره‌برداری از منابع خدادادی و مواهب طبیعی و نیرو‌های انسانی خلاق و فکور و اثرگذاری مستقیم انکارناپذیر آن بر شناسایی و ایجاد منابع جدید جذب سرمایه و تحویل در حوزه‌های اقتصادی مورد شناسایی و اخیراً مورد توجه ویژه این سازمان قرار گرفته است لیکن در بررسی‌های کارشناسی به نظر رسید که حفظ تشکیلات فعلی اداره کل مزبور با واقعیات اجرایی همخوانی نداشته و جهت سرعت بخشیدن به اجرای منویات مقام معظم رهبری ضرورت دارد تا با تقسیم و تبدیل اداره کل فعلی به ۲ اداره کل بتوان بالاخص در حوزه مالکیت صنعتی و نقش و جایگاه ویژه مالکیت معنوی در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های خارجی، اقدامات جدید و قابل توجهی را سامان بخشید؛ لذا متعاقب پیگیری‌های این سازمان جهت انتزاع اداره مالکیت صنعتی از اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به موجب نامه شماره ۱۹۴۰۰۰/۶۲۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ موافقت خود را با تشکیل ۲ اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و اداره کل مالکیت صنعتی اعلام داشته که بدین لحاظ طرح اصلاحی آئین‌نامه ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۴۰ وزارت دادگستری جهت اجرای تشکیلات جدید نیازمند اصلاح می‌باشد؛ لذا پیش‌نویس اصلاحیه طرح مذکور تقدیم تا در صورت تصویب از تاریخ ابلاغ، موجبات تبدیل اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ۲ اداره کل فوق‌الذکر فراهم آید.
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ. حسینعلی امیری
اصلاحیه طرح اصلاحی آئین‌نامه ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۴۰
نظر به قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۳۷ و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون مزبور مصوب ۱۷ آبان ۱۳۷۷، ماده ۹ قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد ۱۳۱۰، مواد ۲۳ و ۴۵ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰، مواد ۱۱، ۱۶، ۱۷، ۵۸۲ و ۵۸۵ قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱، آئین‌نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷ با اصلاحیه‌های بعدی، قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب ۱۳۷۶ و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۸ هیئت وزیران، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری‌های خارجی مصوب اسفند ۱۳۸۰ و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۱ هیئت وزیران، قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب بهمن ۱۳۸۳ و آئین‌نامه موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب ۱۳۸۴ رئیس قوه قضائیه و با توجه به ابلاغیه شماره ۱۹۴۰۰۰/۶۲۴ ـ. ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع تشکیلات تفصیلی اداره کل مالکیت صنعتی، مقرر می‌دارد:
ماده ۱ـ اداره کل ثبت شرکت‌های و مالکیت صنعتی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به ۲ «اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری» و «اداره کل مالکیت صنعتی» تبدیل می‌گردد.
ماده ۲ـ اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری دارای وظایف زیر خواهدبود:
الف. ـ. ثبت شرکت‌های تجارتی و مؤسسات غیرتجارتی ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن.
ب. ـ. ثبت دفتر تجارتی و تغییرات بعدی آن.
ج. ـ. پلمپ دفاتر تجارتی و غیرتجارتی حوزه تهران.
د. ـ. ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن.
هـ ـ. ثبت موسسات خارجی در ایران
وـ تعیین نام شرکت‌های خارجی و مؤسسات غیرتجارتی در شرف ثبت سراسر کشور.
ماده ۳ـ اداره کل مالکیت صنعتی نیز دارای وظایف زیر خواهد بود:
الف. ـ. ثبت علائم تجارتی، نشانه‌های جغرافیایی، اختراعات، نام تجاری، طرح‌ها و اشکال و مدل‌های صنعتی و نمونه‌های اشیاء مصرفی و دیگر مصادیق مالکیت صنعتی که نیازمند ثبت می‌باشد و ثبت تغییرات بعدی آن‌ها.

ب. ـ. اجرای معاهدات و کنوانسیون‌های مرتبط با موضوعات مندرج در بند فوق که دولت جمهوری اسلامی ایران آن‌ها را پذیرفته و به آن‌ها ملحق شده و یا خواهدشد.
ماده ۴ـ ادارات کل مزبور حسب مورد برای اجرای مواد ۶ و ۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه ۱۳۱۰ و همچنین رسیدگی به تقاضا‌های ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، عنوان شعبه مخصوص دادگاه عمومی تهران را داشته و نسبت به قبول یا رد اظهارنامه‌های مرتبط با موضوعات مندرج در مواد ۲ و ۳ این آئین‌نامه اتخاذ تصمیم خواهدنمود.

ماده ۵ ـ. مدیران ادارات کل مزبور، می‌توانند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به معاونین و رؤسای ادارات تابعه تفویض نمایند.
تبصره ـ. گواهی نامه ثبت اختراع را صرفاً مدیرکل مالکیت صنعتی امضاء می‌نماید.
ماده ۶ ـ. اداره کل مالکیت صنعتی علاوه بر انجام وظایف قانونی محوله، موظف است در موضوع حمایت مالکیت صنعتی، با در نظر گرفتن احتیاجات و مقتضیات اوضاع اقتصادی و تعهدات بین‌المللی کشور، پیشنهاد‌های لازم و قانونی مرتبط را به کمک کارگروه مشورتی تهیه و به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه نماید.
ماده ۷ ـ. کارگروه مشورتی با حضور نمایندگان اداره حقوقی قوه قضائیه و وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه، جهاد کشاورزی، بازرگانی، صنایع و معادن، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، به دعوت و ریاست مدیرکل مالکیت صنعتی در محل اداره کل مزبور تشکیل می‌شود.
تبصره ۱ـ به تشخیص کارگروه، می‌توان از نمایندگان سایر وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌های غیردولتی (N. G. O) کارشناسان و اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات دعوت نمود، ولی اتخاذ تصمیم نهایی در هر موضوع با اعضاء ثابت کارگروه مشورتی خواهدبود.
تبصره ۲ـ در صورتی که بررسی‌های کارشناسی و پیشنهاد‌های لازم و قانونی کارگروه مزبور مستلزم پرداخت حق‌الزحمه باشد پس از تأیید معاونت امور اسناد سازمان از محل اعتبارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأمین و پرداخت خواهدشد.
ماده ۸ ـ. اداره کل مالکیت صنعتی دارای نشریه رسمی مرتبی خواهدبود که ضمن اطلاع‌رسانی مناسب درحوزه مالکیت معنوی، مشخصات اختراعات و نمونه‌های اشیاء مصرفی، طرح‌ها و اشکال و مدل‌های صنعتی، علائم تجاری و خدماتی، نشانه‌های جغرافیایی و سایر مصادیق مالکیت صنعتی ثبت شده و اسامی دارندگان گواهی‌نامه‌های مربوطه در آن منعکس خواهدشد.

ماده ۹ـ اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در تهران و واحد‌های ثبت شرکت‌ها در ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها، در ثبت شرکتنامه، قائم مقام دفاتر اسناد رسمی می‌باشند.

ماده ۱۰ـ وظایف اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به استثناء بند‌های «د» «هـ» «و» ماده ۲ این آئین‌نامه، در کلیه واحد‌های ثبتی خارج از حوزه تهران، توسط متصدی مخصوصی که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می‌شود، انجام خواهدشد.
این آئین‌نامه مشتمل بر ۱۰ ماده و ۳ تبصره به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در تاریخ... به تأیید و تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.

 

آئین نامه «مقررات راجع به پلمب دفاتر تجارتی» شماره ۶۵۶۶ – ۱۰/۳/۱۳۱۱

نظر به ماده ۱۱ قانون تجارت، مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ مقرر می‌دارد:
ماده ۱- امضا و پلمپ کردن دفاتر تجارتی در تهران توسط نماینده‌ای که اداره کل ثبت معین می‌نماید در دایره ثبت شرکت‌ها و علایم تجارتی و اختراعات به عمل می‌آید.
ماده ۲- در ولایات امضا و پلمپ دفاتر به عهده نماینده‌ای است که اداره ثبت معین می‌کند ودر صورتیکه اداره ثبت تاسیس نشده باشد، انجام وظیفه‌ای که به موجب ماده ۱۱ قانون تجارت مقرر است با رعایت ترتیب به عهده رئیس محکمه ابتدایی یا امین صلح خواهد بود که در این مورد به سمت نمایندگی اداره ثبت اقدام می‌نمایند.

 

 

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی ۲۱/۸/۱۳۷۶
‌قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی
‌ماده واحده - شرکت‌های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می‌شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، می‌توانند در زمینه‌هائی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود‌اقدام کنند.
‌تبصره - آئین‌نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به‌تصویب هیات وزیران خواهد‌رسید.
‌تاریخ تصویب ۱۳۷۶. ۸. ۲۱
‌تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۶. ۸. ۲۸

 

‌ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - ۴/۲/۱۳۷۴،
۱۳۷۴. ۰۲. ۰۴ -. ۲۱۴۵۳ ت. ۱۵۰۱۱ ک. - ۱۳۷۴. ۰۲. ۳۰ - ۷۰
‌اتباع خارجه - بیمه - تجارت - ثبت علائم و اختراعات و شرکت‌ها
‌ریاست جمهوری - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی
‌اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی در جلسه مورخ ۱۳۷۴۲۴ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویب‌نامه شماره. ۱۶۶۳۲ ت. ۳۰ ه. مورخ ۱۳۷۳. ۷۱۳) و به استناد ماده (۲۲) قانون» چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران «- مصوب ۱۳۷۲. ۶. ۷- ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:» ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران «فصل اول - تعاریف
‌ماده ۱ - در این تصویب‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌رود:
۱ - ۱ - کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران
۲ - ۱ - منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی
۳ - ۱ - سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی است که به موجب قانون تأسیس شده‌اند.
۴ - ۱ - قانون: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب ۱۳۷۲. ۶. ۷ مجلس شورای اسلامی
۵ - ۱ - شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
۶ - ۱ - واحد ثبتی: مرجع ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی هر یک از سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی.
۷ - ۱ - شعبه شرکت یا مؤسسه:
‌شعبه یک شرکت یا مؤسسه: شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا مؤسسه اصلی که در خارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت‌سهام آن متعلق به شرکت یا مؤسسه مذکور می‌باشد و این شخص حقوقی تازه تأسیس، شرکت یا مؤسسه فرعی آن محسوب می‌شود.
۸ - ۱ - نماینده شرکت یا مؤسسه: نماینده یک شرکت یا مؤسسه، شخص حقوقی است که آن شرکت یا مؤسسه به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن‌در سمت نمایندگی شرکت یا مؤسسه، تعهدات شرکت یا مؤسسه اختیاردهنده محسوب می‌شود.
‌فصل دوم: ایجاد و وظایف واحد ثبتی
‌ماده ۲ - سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در آن منطقه، واحدی را به نام واحد ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های‌صنعتی معنوی تأسیس می‌کند.
‌ماده ۳ - وظایف واحد ثبتی عبارتند از:
۱ - ۳ - ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری ایرانی و خارجی.
۲ - ۳ - ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی.
۳ - ۳ - ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی.
۴ - ۳ - ثبت دفاتر تجاری بازرگانان.
۵ - ۳ - پلمپ دفاتر تجاری و غیر تجاری واقع در حوزه هر منطقه.
۶ - ۳ - ثبت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با رعایت آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد.
۷ - ۳ - ثبت شرکت‌های بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزاد.
‌فصل سوم: تشریفات قانونی ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی
‌ماده ۴ - هر شرکت یا مؤسسه‌ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می‌شود.
‌تبصره ۱ - از تاریخ اجرای این تصویب‌نامه هر شرکت یا مؤسسه خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت‌های اقتصادی‌مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور - به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور - شرکت قانونی‌محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.
‌تبصره ۲ - هر شرکت یا مؤسسه خارجی که در تاریخ اجرای این تصویب‌نامه در منطقه به وسیله شعبه یا نمایندگی به فعالیت‌های اقتصادی اشتغال داشته باشد باید‌در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این تصویب‌نامه تقاضای ثبت نماید. در غیر این صورت شرکت مذکور اعتبار قانونی نداشته و مؤسسین آن در قبال اشخاص ثالث‌متضامناً مسئول جبران خسارت وارد شده خواهند بود.
‌ماده ۵ - انواع شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می‌توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آن که موضوع‌فعالیت آن‌ها قانونی باشد. در هر حال تأسیس و فعالیت شرکت‌ها تحت قوانین موضوعه امکان‌پذیر است.
‌ماده ۶ - تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند، موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با ارائه مدارک و اسناد‌پیش‌بینی شده در این تصویب‌نامه در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسانند. در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مزبور‌جلوگیری خواهد نمود.
‌ماده ۷ - ثبت شرکت و مؤسسه در منطقه با ارائه مدارک و اسناد زیر به واحد ثبتی منطقه به عمل خواهد آمد:
۱ - اظهارنامه ثبت.
۲ - اساسنامه شرکت.
۳ - صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین.
۴ - صورتجلسه اولین جلسه هیأت مدیره.
۵ - گواهی بانکی از یکی از بانک‌های منطقه مبنی بر تودیع حداقل ۳۵% سرمایه نقدی.
۶ - مجوز فعالیت در منطقه که توسط سازمان صادر شده باشد.
‌تبصره ۱ - در مورد اشخاص حقوقی خارجی تهیه و ارائه اصل اختیارنامه نمایندگی و مجوز تأسیس شعبه اشخاص مذکور در ایران که شرایط تنظیم و صدور آنها‌مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقی خارجی (به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور) رعایت شده باشد ضرورت دارد، همچنین لازم است برای ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران اشخاص حقوقی خارجی اظهارنامه ثبت شرکت و رونوشت مصدق سند ثبت شرکت در کشور متبوع را‌به زبان فارسی نیز ضمیمه نمایند.
‌تبصره ۲ - کلیه اسناد و مدارک موضوع ماده (۸) این تصویب‌نامه توسط اشخاص حقوقی خارجی باید به صورت رسمی به زبان فارسی نیز تسلیم شود.
‌تبصره ۳ - در کلیه موارد پس از دریافت رسید حق‌الثبت، اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهی مربوط صورت خواهد گرفت.
‌ماده ۸ - اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگی‌های اشخاص حقوقی خارجی علاوه بر قید تاریخ و امضا باید حاوی نکات زیر باشد:
۱ - نام کامل شرکت یا مؤسسه به زبان فارسی با علایم اختصاری و مشخصات آن.
۲ - نوع شرکت یا مؤسسه و موضوع فعالیت آن.
۳ - مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت یا مؤسسه در خارج از ایران.
۴ - تابعیت شرکت یا مؤسسه.
۵ - میزان سرمایه شرکت یا مؤسسه.
۶ - آخرین بیلان مالی شرکت یا مؤسسه.
۷ - مرجع ثبت، شماره محل (شهر و کشور) و تاریخ ثبت شرکت یا مؤسسه در خارج از ایران.
۸ - فعالیت مورد نظر شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در منطقه.
۹ - سایر شعب و نمایندگی‌های شرکت یا مؤسسه در ایران و اسامی مدیران هر کدام (در صورت تأسیس).
۱۰ - اقامتگاه شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افراد صلاحیت‌دار دریافت‌کننده ابلاغ‌ها و اخطاریه‌ها.
۱۱ - قبولی مدیر یا مدیران شعب و نمایندگی‌ها ذیل مجوز تأسیس یا اختیارنامه نمایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۷) این تصویب‌نامه.
۱۲ - نام و نام خانوادگی، اقامتگاه مدیران یا اداره‌کنندگان شرکت یا مؤسسه.
‌تبصره - نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و تابعیت وکیل، همچنین نسخه اصلی یا رونوشت مصدق وکالتنامه در صورتی که اظهارنامه و تقاضای ثبت به وسیله وکیل‌داده شده باشد تسلیم شود.
‌ماده ۹ - اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه، فعالیت می‌نمایند. واحد ثبتی سازمان‌موظف است سندی مشعر بر ثبت اشخاص حقوقی یا شعبه یا نمایندگی آن‌ها که ممهور به مهر واحد ثبتی است به تقاضاکننده ثبت بدهد.
‌ماده ۱۰ - اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیأت مدیره، بازرسان، صاحبان امضای مجاز، کاهش یا افزایش‌سرمایه و انحلال شرکت یا مؤسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران‌اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.
‌ماده ۱۱ - هر ذینفعی می‌تواند از مندرجات پرونده‌های ثبتی مربوط اطلاع یافته تقاضای دریافت رونوشت مصدق نماید.
‌ماده ۱۲ - واحد ثبتی موظف است مراتب تأسیس شرکت یا مؤسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمی‌جمهوری اسلامی ایران و روزنامه محلی به هزینه متقاضی به آن روزنامه اعلام نماید.
‌ماده ۱۳ - تقاضای ثبت علایم و اسامی تجاری - صنعتی و ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی در منطقه به موجب اظهارنامه صورت می‌گیرد و‌شرایط ثبت آن در واحد ثبتی طبق دستورالعمل اجرایی مصوب سازمان هر منطقه خواهد بود.
‌ماده ۱۴ - کلیه اشخاص حقیقی ایران که طبق قانون تجارت به امور بازرگانی در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود یا مدیران خود را مطابق مقررات این‌تصویب‌نامه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی به ثبت برسانند.
‌ماده ۱۵ - ثبت اسامی اشخاص حقیقی ایران و خارجی در دفاتر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی‌انجام می‌گیرد و حاوی نکات زیر می‌باشد به عمل می‌آید:
۱ - نام و نام خانوادگی بازرگان.
۲ - تاریخ و محل تولد، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگان و تصویر اوراق شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایران و گذرنامه برای اشخاص حقیقی‌خارجی.
۳ - تابعیت اصلی و فعلی افراد مزبور در صورت تحصیل تابعیت دیگر و تاریخ و چگونگی اخذ تابعیت مزبور.
۴ - تاریخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجی.
۵ - اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی.
۶ - شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری که به موجب بند (۵) ماده (۳) این تصویب‌نامه به عمل آمده است.
۷ - رشته فعالیت تجاری داخلی یا خارجی یا هر دو در هر مورد.
۸ - سایر مشخصات تجارتی بازرگانان از جمله شماره ثبت، علایم تجاری، کتاب رمز تجارتی و ....
‌ماده ۱۶ - واحد ثبتی مکلف است پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتی ظرف حداکثر ده روز از تاریخ تسلیم، یک نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت‌را ممهور به مهر واحد به اظهار کننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذیربط در سازمان ارسال کند.
‌ماده ۱۷ - اظهارکننده موظف است ظرف مدت یک هفته هر گونه تغییراتی را در مفاد اظهارنامه، طی اظهارنامه جدیدی که در سه نسخه تنظیم می‌شود تهیه و به‌واحد ثبتی سازمان تسلیم کند تا در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی قید گردد.
‌ماده ۱۸ - اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات این تصویب‌نامه اسم خود را ثبت می‌نمایند مکلفند در سربرگ اوراق تجارتی و برگ‌های فروش و سفارش‌و هر نوع اسناد و مدارک تجارتی که به کار می‌برند ضمن درج عنوان تجارتی شماره ثبت خود را نیز قید نمایند.
‌فصل چهارم - سایر مقررات
‌ماده ۱۹ - پلمپ دفاتر تجارتی اشخاص حقیقی و حقوقی طبق دستورالعملی که توسط سازمان هر منطقه تعیین می‌شود صورت گرفته و پس از امضای نماینده‌واحد ثبتی به مهر واحد مذکور ممهور خواهد شد.
‌ماده ۲۰ - هزینه‌های مربوط به ثبت شرکت، مؤسسه و تغییرات آن همچنین ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و‌نیز ثبت دفاتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی به موجب دستورالعملی که توسط سازمان هر منطقه تهیه می‌شود، دریافت می‌گردد.
‌ماده ۲۱ - از ادامه فعالیت متخلفین از اجرای مفاد این تصویب‌نامه، بنا به تقاضای سازمان، توسط نیروی انتظامی منطقه جلوگیری به عمل خواهد آمد. در هر‌صورت این گونه اقدامات رافع مسئولیت مدیران شرکت یا مؤسسه و اشخاص حقیقی متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود.
‌ماده ۲۲ - دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه و فرم‌های چاپی مربوط توسط سازمان هر منطقه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه‌تهیه و به اجرا گذاشته خواهد شد.
‌تأیید می‌گردد
‌اکبر هاشمی رفسنجانی - رییس جمهور
‌این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۷۴. ۲. ۲۴ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

‌اصلاح ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ۱۸/۴/۱۳۷۵

‌اصلاح ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
۱۳۷۵. ۰۴. ۱۸ -. ۴۵۰۵۲ ت. ۱۶۸۷۴ ک. - ۱۳۷۵. ۰۵. ۲۳ - ۳۰۴
&‌ثبت اسناد و املاک - ثبت علائم و اختراعات و شرکت‌ها - مناطق آزاد و ویژه - سازمان‌های دولتی
‌ریاست جمهوری - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی - وزارت دادگستری و قوه قضاییه - سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی
‌اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۷۵. ۴. ۱۸ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویب‌نامه شماره. ۱۶۶۳۲ ت. ۳۰ ه. مورخ ۱۳۷۳. ۲. ۱۳) و به استناد ماده (۲۲) قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی‌ایران» مصوب ۱۳۷۲ - تصویب نمودند:
«ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران» (موضوع تصویب‌نامه شماره. ۲۱۴۵۳ ت. ۱۵۰۱۱ ک. مورخ ۱۳۷۴. ۲. ۲۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ - در بند (۸) ماده (۱) بعد از عبارت «شخص حقوقی» عبارت «یا حقیقی» اضافه می‌شود.
۲ - ماده (۶) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:
‌ماده ۶ - تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند، موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با مفاد این تصویب‌نامه و‌دستورالعمل‌های اجرایی آن تطبیق دهند، در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیری خواهد نمود.
‌دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته می‌شود.
‌تبصره - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق و مدارک مربوطه به اشخاص حقوقی که قبل از تاریخ ایجاد واحد ثبتی منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت‌رسیده‌اند و به موجب اساسنامه مربوط مرکز اصلی (اقامتگاه) آنها، منطقه است و از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند بنا به تقاضای واحد ثبتی برای آن‌واحد ارسال می‌کند، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور پیشگیری از تعیین نام‌های مشابه برای شرکت‌های در حال ثبت با واحد‌های ثبتی مناطق‌همکاری خواهند نمود.
‌تأیید می‌گردد
‌اکبر هاشمی رفسنجانی - رییس جمهور
‌این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۷۵. ۵. ۱۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

اصلاح ماده ۲۰ تصویبنامه ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ـ. صنعتی جمهوری‌اسلامی ایران ۱۸/۱۲/۱۳۷۸

‌اصلاح ماده ۲۰ تصویبنامه ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ـ. صنعتی جمهوری‌اسلامی ایران
۱۳۷۸. ۱۲. ۱۸ - -. ۵۷۴۲۵ ت. ۱۸۷۷۵ هـ ـ. ۱۳۷۸. ۱۲. ۲۲ - ۴۲۸
‌ریاست جمهوری ـ. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ. صنعتی
‌ثبت شرکت‌ها و علایم و اختراعات ـ. مناطق آزاد و ویژه
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸. ۱۲. ۱۸ با توجه به نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره ۱۶۰۵ هـ. ب. مورخ ۱۳۷۶. ۷. ۲۲) تصویب نمود:
‌در ماده (۲۰) تصویبنامه شماره. ۲۱۴۵۳ ت. ۱۵۰۱۱ ک. مورخ ۱۳۷۴. ۱. ۳۰ (موضوع ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد‌تجاری ـ. صنعتی جمهوری اسلامی ایران) عبارت «با رعایت قوانین مربوط» پس از عبارت «دستورالعملی که» اضافه می‌شود.
‌حسن حبیبی ـ. معاون اول رییس جمهور

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
پربحث های هفته   
(عکس) ارثیه ساده زیستی رهبر انقلاب برای فرزندش، سید مجتبی خامنه‌ای / برگزاری کلاس روی موکت و با پذیرایی یک استکان چای ! (843 نظر) مورد عجیب آگهی اتباع افغانستانی در تهران +عکس / ما ایران رو تخلیه کنیم افغانیا راضی میشن؟ (401 نظر) آخرین لبخند از ته دل عروس و داماد عراقی حین رقص +فیلم / روزگار تحمل شادیشان را نداشت... (317 نظر) غوغای رقص بازنشستگان ارتش با آهنگ شاد اُمید، تو مث گلی ناز و خوشگلی/ همشون گوله نمکن! (261 نظر) ارکستر حماسی اپوزیسیون در آمریکا با خوانندگی لیلا فروهر، دلقک بازی احسان کرمی و گیتارنوازی برزو ارجمند +فیلم 🤦‍♂️🤦‍♂️ (171 نظر) توبیخ رئیس دانشگاه شریف توسط معاون اول رئیس جمهور در پی اخراج پروفسور مسعود نیلی (110 نظر) غوغای رقص شمالی دسته جمعی با آهنگ شاد+فیلم (98 نظر) مات و مبهوت ماندن داوران صداتو از اجرای آهنگ عارف توسط شرکت کننده خوش صدا +فیلم/مرا ببوس مرا ببوس برای آخرین بار... (92 نظر) فیلم کودکی تا بزرگسالی تتلو ! /چه بچه ساده ای بود و چه هیولایی شد ! (90 نظر) فرو کردن مداد در سر دانش آموز!+عکس (83 نظر) (عکس) اتاق خواب مجلل فرح پهلوی در کاخ نیاوران / آدم مات و مبهوت می‌مونه از وضعیت زندگیشون! (77 نظر) حیرت داوران صداتو از اجرای زیبای آهنگ قرص قمر بهنام بانی توسط شرکت کننده همیار پلیس +فیلم/ عاشق و دربدرم تویی قرص قمرم... (60 نظر) روایت تاریخی هاشمی رفسنجانی از اولین باری که ساواک امام(ره) را حمام عمومی برده بود (59 نظر) عاشقانه یک مرجع تقلید با همسر فقیدش/ فیلم گریه های سوزناک آیت الله جوادی آملی بر سر مزار عشق اش (58 نظر) (عکس) رقص کردی بازیکنان اشتوتگارت بعد از برد در بوندس لیگای آلمان / رقص کردی جهانی شد! (54 نظر)
منتخب روز   
(عکس) اجرای حرکت یته پرنده بروس لی توسط رضا عنایتی / اژدها از هانگژو باز می گردد! (ویدئو) مار کبرا یک مار را زنده زنده خورد 2 تصویر ناراحت کننده و غم انگیز از عروسی معروف عراق / عجب صبری خدا دارد ... کنایه مجری صدا و سیما به سخنان همسر رئیسی در خصوص موضوع بانوی اول / پس لرزه‌های اظهارات جمیله علم الهدی ادامه دارد! فیلم رقص دلبرانه عروس و داماد عراقی که تبدیل به بزرگترین غم عالم شد/زبانه کشیدن آرزوها در شعله های آتش... (ویدئو) جمیله علم الهدی: من بانوی اول نیستم... ( ویدیو) رکورد عبور یک خلبان از داخل تونل با هواپیما (فیلم) حمله هولناک پدر یک دانش آموز با قمه به معلم پسرش و ایجاد رعب و وحشت شدید در مدرسه ! 😳 (ویدئو) این روحانی سرشناس، سر شوخی را با اجنه باز کرد! (عکس) تیپ برازنده شاه پهلوی با دمپایی پلاستیکی وقتی فرح میفرستتش که آشغالا رو بزاره دم در😂 شاه مملکت سر کوچه رویت شد خراشیدن تابلوی خیابان استاد شجریان توسط افراد ناشناس +عکس (ویدئو) حضور اتفاقی رونالدو، ابی و اندی در هتل معروف تهران/ یک معجزه اتفاق افتاد😂
تیتر امروز   
قیمت طلا (مثقال 18 عیار، گرم 18 عیار) چهارشنبه 12 مهر!+ جزئیات خودکشی یکی از عاملان قتل مونا حیدری در اهواز، دختری که سرش را در شهر چرخاندند میمون سبز، گران ترین حیوان دنیا+ فیلم راز جسدی با چهره سوخته در مشهد + اعتراف قاتل اما و اگر‌های ارسال نیروی کار ایرانی به عراق کشف مقبرۀ مرموز یک زن یونانی در فلسطین +عکس روایت جالب دختر ناصرالدین شاه از ماجرای گربۀ پدرش! +عکس وزیر نفت: دکل نفتیِ ناپدید شده برای دولت و بابک زنجانی نیست تقلید باشگاه نساجی از پرسپولیس!/ آخرش نتونست نساجی جلوی خودشو بگیره!+ عکس😏 رونمایی محمدرضا گلزار از عقایدش بعد از 46سال استتار!/ مرد بازیگر برخلاف ظاهرش بسیار مذهبی است! رئیس قوه قضائیه : فرماندهی انتظامی توانسته به معنای واقعی کلمه پناه مردم باشد امیرعبداللهیان: نظر ما و عربستان تکرار بازی سپاهان و الاتحاد است جذابیت بهاره رهنما در آستانه ی میانسالی/ خانم بازیگر حسادت شوهر سابقش را برانگیخت! حواشی داغ خبری امروز چهارشنبه 12 مهر ماه 1402 کارخانه تولید مشروب در محوطه دانشگاه علوم پزشکی ایران؟