دانلود نمونه قرارداد قولنامه

  دوشنبه، 10 اردیبهشت 1397   کد خبر 5588
دانلود نمونه قرارداد قولنامه
ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با قولنامه و همچنین فایل word و pdf نمونه قرارداد آن، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.

قولنامه

قولنامه از نظر لغوی ترکیبی از دو لغت” قول” و “نامه” به معنی نوشته یا پیمان نوشته شده و یا نامه ای که حاوی یک تعهد و قبول است، از نظر اصطلاحی وعده بیع این است که فروشنده تعهد می کند که تا زمان ثبت مبیع در اسناد رسمی ، مورد بیع را به کسی نفروشد و در مقابل خریدار هم تعهد می کند که در مدت مذکور ثمن را تحویل بایع دهد و زیر قول خود نزند.

قولنامه مانند سایر قراردادهائی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می کنند در دادگاه معتبر است و باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن می توان الزام (اجبار) طرفی را که از انجام تعهدش خودداری می کند را از دادگاه درخواست نمود. بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند خریدار می تواند از دادگاه صالح درخواست نماید تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور کند.

قولنامه با مبایعه نامه یا  فروش نامه تفاوت دارد، قولنامه نوشته ای است که غالبا عادی و حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد صحبتی که ضمانت اجراء تخلف از آن پرداخت مبانی است.این توافق مشمول ماده 10 قانونی مدنی است.در مواردی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله را دارند ، ولی مقدمات کار را فراهم نکرده اند. و به جهت اطمینان دو نفر با همدیگر در یک سند با نوشته عادی توافق می کنند ملک یا اموال معینی را با Dedit (مبلغ مشخصی در مدت معینی بفروشد و بخرند این تعهدنامه وعده قرارداد و یا پیش قرارداد را عرفا به آن قولنامه می گویند)یعنی به جهت اطمینان خاطر ابتدا قراردادی را می بندند و طرفین متعهد می گردند که معامله را با شرایط معین ظرف مهلت مشخص انجام دهند.هرگاه اشخاص بخواهند خانه یا ملکی یا اتومبیلی را با همدیگر معامله کنند، ابتدا بین خریدار و فروشنده قراردادی تنظیم می گردد و سپس فروشنده جهت انجام کارهای مربوطه از قیبل پرداخت عوارض و مالیات ، اخذ مجوز از شهرداری و یا …. به دنبال کارها می رود و خریدار با اطمینان بیشتر در جهت تهیه پول اقدام می کند، این قرارداد را عرفا قولنامه می نامند.قولنامه ممکن است رسمی باشد یا عادی.امتیاز قولنامه رسمی بر قولنامه عادی این است که امتیاز ذیل قولنامه رسمی از تکذیب و تردید مصون است و اگر وجه التزامی در متن قولنامه رسمی قید شده باشد، با جمع بودن شرایط خاص می توان از طریق اجرای ثبت تقاضای صدور اجرائیه کرد ولی قولنامه عادی این امتیاز را ندارد.مسئله تنظیم قولنامه از قبل تا اندازه ای مرسوم بوده ، ولی با وضع تشریفات مقرر در قانون ثبت بیشتر رایج شد.

فایل word نمونه قرارداد قولنامه

فایل pdf نمونه قرارداد قولنامه 


دیدگاه ها