منابع و دروس رشته روانشناسی بالینی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

  دوشنبه، 04 تیر 1397   کد خبر 8881
منابع و دروس رشته روانشناسی بالینی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته روانشناسی بالینی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

منابع و دروس رشته روانشناسی بالینی در آزمون کارشناسی ارشد

مجموعه روانشناسی بالینی
رشته های : «روانشناسی بالینی» بهداشت روان «روانشناسی سلامت» روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

دروس مربوطه

منابع

آمار و روش تحقیق

 1. روش تحقیق در علوم رفتاری دکتر دلاور
 2. احتمالات و آمار کاربردی دکتر دلاور

نظریه های شخصیت و نظریه های روان درمانی

 1. نظریه های شخصیت تالیف فیست و فیست ترجمه یحیی سید محمدی
 2. کاربست مشاوره و روان درمانی  تالیف کری ترجمه سید محمدی

روانشناسی عمومی و رشد

 1. زمینه روانشناسی هیلگارد ترجمه دکتر براهنی
 2. روانشناسی رشد جلد 1و2 لورابرک یحیی سید محمدی
 3. خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک آخرین ویراست

کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک

 1. روانشناسی فیزیولوژیکی جیمز کالات یحیی سید محمدی
 2. مقدمات نوروسایکولوژی تالیف دکتر داود معظمی
 3. خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک آخرین ویراست

4.Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5)

اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان

 1. رابرت کائین (1389) مشاوره پیشگیرانه ترجمه دکتر سهرابی و همکاران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
 2. کی پارکر، جان اورت پارک (1393) کلیات خدمات بهداشتی جلد دوم مترجم دکتر شجاعی انتشارات سماط
 3. کاپلان و سادوک (آخرین چاپ) خلاصه روانپزشکی ترجمه مظاهر رضاعی انتشارات ارجمند
 4. جفری پی کرامر، داگلاس ای برستاین و ویکی پرز (آخرین چاپ) روانشناسی بالینی ترجمه مهرداد فیروزبخت
 5. کیت تودر (1382) ارتقای سلامت روان  ترجمه دکتر خواجوی، مهین درستی ، ...، لواسانی و همکاران انتشارات سازمان بهزیستی کشور

روانشناسی بالینی (شامل روانشناسی بالینی، نابهنجاری، آسیب شناسی، ارزیابی روانشناختی)

 1. روانشناسی بالینی جفری پی کرامر، داگلاس ای برنستاین و ویکی پرز مهردار فیروز بخت
 2. راهنمای سنجش روانی جلد 1 و 2 تالیف گری گریت- مارنات ترجمه دکتر حسن پاشا شریف
 3. اصول مصاحبه بالینی بر مبنای DSM-IV-R تالیف اکهارت اوتمر، زیگلیند اوتمر و  ترجمه دکتر مهدی نصر اصفهانی جلد 1
 4. آسیب شناسی روانی جلد 1 و 2 تالیف دکتر دیوید سون مترجم دکتر حمید شمسی پور
 5. خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک آخرین ویراست

6.Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5) 
7- رابین دیماتیو (آخرین چاپ) روانشناسی سلامت جلد دوم ترجمه موسوی اصل، سالاری  فر، آذربایجانی و عباسی انتشارات سمت (فصل های 8و10و11و14)

ضرایب دروس رشته روانشناسی بالینی در آزمون کارشناسی ارشد

آزمون ورودیمدارک تحصیلی مورد پذیرش
کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشتروانشناسی کارشناسی کلیه رشته های روانشناسی ، مشاوره و راهنمایی بالینی
نام رشته امتحانیمواد امتحانی (دروس آزمون)ضرایب دروس
روانشناسی بالینی1) آسیب شناسی روانی1.5
2) نظریه های شخصیت2
3) نظریه های رواندرمانی2
4) ارزیابی روانشناختی (مصاحبه بالینی و آزمون های روانشناختی)1
5) روانشناسی عمومی و رشد1.5
6) بنیاد های بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار1
7) روانشناسی بالینی1.5
8) آمار و روش تحقیق1.5
9) زبان عمومی2

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/