دیدن کاسه در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب کاسه

  شنبه، 11 اسفند 1397   زمان مطالعه 5 دقیقه
دیدن کاسه در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب کاسه
دیدن کاسه درخواب نشانه چیست؟ / تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب کاسه را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • کاسه یا پیاله ها که استفاده فراوانی در زندگی و روزانه انسان ها دارد.یدن کاسه یا پیاله در خواب تعبیرش در حالت کلی خوب است اما باید دید شما کاسه را با چه شرایطی دیده اید. بی شک تعبیر خواب کاسه شکسته یا کاسه سفالی متفاوت است.
 • دیدن کاسه یا پیاله در خواب بسته به جنس کاسه(پباله) نوع استفاده از کاسه(پیاله) در خواب تعابیری متعدد و متفاوت خواهد داشت.
 • معبری شرقی در این باره چنین می گوید: اگر کسی در خواب ببیند که در کاسه ای چیزی می خورد به این معنی است که به سفری می رود  و روزیش حلال است.
 • اگر کاسه در خواب خالی باشد یعنی در کارش فرو می ماند.
 • اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب میخورید یعنی  در جشنی عیش آمیز شرکت میکنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد
 • و احتمالا مثل مهمان از آن سهم میبرید.
 • اگر کاسه از طلا و زر باشد و در  آن خوردنی باشد به معنی روزی حرام می باشد.
 • اگرکاسه سفید باشد یعنی روزیش بهت زده می باشد و اگر کاسه آبگینه باشد به معنی زن است.
 • اگر کاسه چیزهای خوب درونش بود و از آن ها خورد معنی سود و برکت در زندگی را دارد.
 • اگر چیزی ترش در آن باشد به معنی ناراحتی و اندوه است.
 • ديدن کاسه چوبين به خواب، چون خوردني در وي است، دليل که از سفر روزي حلال يابد. اگر کاسه را تهي بيند، دليل بر فروماندگي بود. ديدن کاسه در خواب، دليل بر خادمي است که بر دست او خيرات برود، اما کاسه سيمين و زرين چون خوردني در وي بود، دليل بر روزي حرام بود و کاسه قلعي و سفيدروي، دليل بر روزي شبهت زده و کاسه آبگينه، دليل بر زن بود.

تعبیر خواب کاسه به روایت امام صادق(ع)

 • تعبیرهای کاسۀ سفالی عبارتند از:
 1. زن
 2. خدمتکار
 3.  کنیزک
 4.  قوام دین
 5.  درستی و خوبی حال و روز
 6.  عمر طولانی
 7.  مال
 8.  نعمت
 9. حرف خوش
 10. به دست آوردن ارث و میراث از طرف زن‌ها.

تعبیر خواب کاسه به روایت محمد بن سیرین

 • دیدن کاسه چوبین به خواب، چون خوردنی در وی است، دلیل که از سفر روزی حلال یابد. اگر کاسه را تهی بیند، دلیل بر فروماندگی بود.
 • دیدن کاسه در خواب، دلیل بر خادمی است که بر دست او خیرات برود،
 • اما کاسه سیمین و زرین چون خوردنی در وی بود، دلیل بر روزی حرام بود .
 • کاسه شیشه ای سفیدروی، دلیل بر روزی شبهت زده و کاسه آبگینه، دلیل بر زن بود.
 • تعبیر کاسۀ سفالی، سخن خوب و لطیف می‌باشد،‌‌‌‌‌
 • اگر ببینی کسی کاسۀ سفالی نو به تو داده است، یـعـنـی از کسی سخن خوب و خوشی شنیده و خشنود می‌شوی.
 • اگر ببینی کاسۀ سفالی تو شکسته یا از دست رفته است، یـعـنـی حرف تو ضایع می‌شود، ‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: یـعـنـی کنیزک تو هلاک می‌شود.
 • اگر ببینی در کاسۀ چوبی غذا و خوردنی وجود دارد، یـعـنـی از طریق مسافرت رزق و روزی حلال به دست می‌آوری.
 • گر ببینی کاسه و بشقاب و غیره که برای تو می‌باشد از جنس قلع هستند، یـعـنـی به اندازه آن‌ها نوکر و خدمتکار به دست می‌آوری.

تعبیر خواب کاسه به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

 • اگر بیند در کاسه چیزی خوش بود و بخورد، دلیل منفعت است. اگر چیزی ترش بود، دلیل غم و اندوه است و دیدن کاسه تهی در خواب، دلیل بر فروماندگی و مفلسی است.
 • اگر بیند که در کاسه‏ ى آبگینه به زن خویش آب داد.
 • کاسه‏ ى آبگینه را نسبت به جوهر زنان کرده‏اند و آب که در کاسه‏ ى آبگینه باشد فرزند و طفل بود که در شکم مادر بود.
 • تعبیر کاسۀ شیشه‌ای جوهره و اصل زنان می‌باشد و تعبیر آب درون آن فرزندی است که در شکم دارند
 • اگر ببینی که کاسه شیشه‌ای شکسته و آب آن هم ریخته است، یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود، ولی فرزندت زنده می‌ماند،
 • اگر ببینی که آب کاسه شیشه‌ای ریخت و خالی شد، یـعـنـی فرزندت از دنیا می‌رود و زن تو زنده می‌ماند.
 • اگر ببینی کاسه تو از نقره است، تعبیرش مال و اموال جمع آوری شده می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر کاسۀ طلا و نقره‌ای که در آن غذا و خوردنی وجود دارد، روزی حرام می‌باشد.

تعبیر خواب کاسه به روایت جابر مغربی

 • دیدن کاسه سفال تعبیرش «کنیزک» می‌باشد.
 • اگر ببینی کاسۀ سفالی نو و پاکیزه داری، یـعـنـی کنیزک زیبایی را به دست می‌آوری.

تعبیر خواب کاسه به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

 • کاسه در خواب، به زن تعبیر میشود و آوردن آب در کاسه برای بیننده خواب،
 • نشانه این است که زنش حامله است و پسری در رحم دارد.

تعبیر خواب کاسه به روایت منوچهر مطیعی

 • اگر در خواب ديديد که با ليوان يا کاسه آب مي خوريد در جشني عشرت آور و عيش آميز شرکت مي کنيد که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم مي بريد.
 • اگر ديديد يکي در مقابل شما با ليوان يا کاسه و يا ظرف ديگري آب مي نوشد مجذوب کاري مي شويد که فکر مي کنيد انجام آن به سود شما مي تواند باشد.

تعبیر خواب کاسه از دیدگاه آنلی بیتون

 •  ديدن کاسة بلور در خواب ، علامت آن است که از شيرين ترين اوقات زندگي و بهترين لذتها بهره مند خواهيد شد .
 •  اگر خواب ببينيد از کاسه بلور مايعي مي نوشيد ، علامت آن است که به زودي از عشقي پنهان مطلع خواهيد شد .
 •  ديدن کاسه بلور شکسته در خواب ، علامت آن است که در اثر حادثه اي اندوهگين خواهيد شد .
 • اگر دختري در خواب کاسه اي بلوري هديه بگيرد ، علامت آن است که به عزيزترين آرزوهاي خود دست خواهد يافت.

تعبیر خواب کاسه در کتاب سرزمین رویاها

 • یک کاسه پراز آب : شادی در خانواده
 • درون یک کاسه آب می ریزید : پول فراوانی خواهید داشت .
 • یک کاسه خالی : قرضهای فراوانی خواهید داشت .
 • در یک کاسه می نوشید : مشکلات عشقی
 • در یک کاسه غذا می خورید : با شخصی که دوست دارید ازدواج نخواهید کرد

دیدگاه ها