دیدن پدر در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پدر

  چهارشنبه، 15 اسفند 1397   زمان مطالعه 6 دقیقه
دیدن پدر در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پدر
دیدن پدر در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب پدر را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • دیدن پدر در خواب بیانگر نمادی از اختیارات و حمایت است. نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید رابطه بیداریتان را با پدرتان را در نظر بگیرید و اینکه چه جنبه هایی از شخصیت او ممکن است در شما هم باشد. 
 • دیدن خواب‌هایی در ارتباط با والدین (پدر و مادر) می‌تواند ناشی از نگرانی و یا احساساتی باشد که در زندگی بیداری فرد بیننده خواب توانایی بروز دادن آن‌ها را ندارد. البته برخی از معبرین معتقدند که دیدن پدر و مادر در خواب نماد و در ارتباط با جنبه‌های زنانه و مردانه شخصیت فردی است که خواب می‌بیند.
 • پدر در خواب‌ نشان‌ دهنده‌جنبه‌های‌ گویا، بیانگر، پراحساس‌، معنی‌ دار، خلاق‌، سازنده‌، بدیع‌ و حمایتی‌ خداوند است‌.
 • مردها نمایانگر بخش‌ فعال‌ وجودی‌ ما هستند که‌ ازطریق‌ اطلاعات‌ کسب‌ شده‌ در جهت‌ خلق ‌واقعیت‌ جسمانی‌ زندگی‌هایمان‌ مورد استفاده ‌قرار می‌گیرد.
 • دیدن پدر در خواب نشانه مواجه با مشکلاتی است که بایستی توسط افراد کار آزموده حل و برطرف گردد.
 • تعبیر خواب پدر شوهر مرده:پدر شوهر مرده در خواب خوب و نیکو است
 • اگر دیدی پدرشوهرت که مرده است را در خواب میبینی به نشانه ی این است که همسرت از دست تو راضی و خشنود است اما دیدن فوت شدن پدرشوهر زنده در خواب به نشانه ی عدم رضایت و یا عصبی بودن شوهرت میباشد.

تعبیر خواب پدر به روایت ابن سیرین

 • تعبیر خواب پدر فوت شده: پدر مرده در خواب رحمت است نزول نعمت و برکت اگر شخصی پدر و یا پدربزرگ فوت شده خود را در خواب خویش ببینید در درجه اول دلیل بر آمرزش گناهان و سپس برکت و رفاه است که البته در این مورد استثناهای بسیار زیادی وجود دارد.
 • اگر کسی ببیند پدر مرحوم خود را می بوسد و از او مراقبت میکند دلیل که اراده قلبی بسیار زیادی به ایشان دارد

تعبیر خواب پدر به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

 • اگر کسی در خواب ببیند که پدربزرگ شده است، عمرش طولانی و مقامش والا میگردد و اگر ببیند که پدربزرگش مرده است، تلاش و کوشش او کم خواهد شد.

تعبیر خواب پدر به روایت شیخ طوسی

 • چنان چه ببینی پدر فوت شده خودت را می بوسی و اما از دست تو دلخور و ناراحت است و از شما گلایه میکند می تواند بر سه معنی استوار باشد: نیازمند دیگران شدن مثلا قرض گرفتن از دیگران , قحطی کمبود و در تنگنا قرار گرفتن , سخت شدن معیشت و یا زندگی بر خانواده.
 • اگر کسی ببینید که پدرشوهرش را بخاطر دعوا و یا اختلاف میکشد به نشانه ی طلاق یا جدایی از همسر است.
 • اگر دیدی او را دشنام میدهی و یا به ایشان بی احترامی میکنی به نشانه ی این است که با زن خود دعوا یا مشاجره خواهی کرد.

تعبیر خواب پدر به روایت ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب پدر مرده و مرحوم: اگر کسی (اینجا منظور مرد زن دختر و یا پسر) پدر خویش را که وفات کرده است را در خواب ببینید دلیل بر امرزش و مغفرت می باشد.

تعبیر خواب پدر از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر بعد از مرگ والدین، آن‌ها را در خواب ببینید، نشانه آن است که باید در امور کاری خود بیشتر وقت به خرج بدهید.
 • اگر در خواب والدین خود را شاد و خوشحال مشاهده کنید، به این معنا است که روزهای خوشی در انتظار شما است.
 • اگر در خواب مشاهده کنید که والدینتان بیمار و غمگین هستند، بیانگر آن است که در کارهایتان شکست خواهید خورد.
 • اگر والدین خود را در خواب شادمان ببینید، علامت آن است که با معاشرینی دلخواه رفت و آمد خواهید داشت.
 • اگر خواب ببینید، پدر و مادر شما به خانه‌تان آمده‌اند، علامت آن است که در زندگی شما تغییر و تحولاتی مساعد روی خواهد داد. اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد و در زندگی سعادتمند خواهد شد.
 • اگر والدین خود را رنگ پریده و سیاهپوش به خواب ببینید، علامت آن است که با نومیدی‌های بزرگی در زندگی روبرو خواهید شد.
 • اگر والدین خود را سالم و خشنود به خواب ببینید، نشانه آن است که در شرایط مطلوبی زندگی خواهید کرد، و در زندگی پیشرفت خواهید کرد.
 • اگر والدین خود را بیمار و غمگین به خواب ببینید، نشانه آن است که به هیچ یک از موهبت‌های زندگی دست نخواهید یافت.
 • اگر در خواب پدر خود را ببینید ، علامت آن است که با مشکلی در زندگی مواجه می شوید . مشکل شما حل نمی شود مگر با فرد عاقلی مشورت کنید.
 • اگر خواب پدر خود را ببینید که پیش تر مرده است، علامت آن است که کارهای شما به سختی پیش خواهد رفت.
 • اگر دختری خواب پدر خود را ببیند که پیش تر مرده است، نشانه آن است که نامزدش او را فریب می دهد.
 • خواب پدر زن یا پدر شوهر : یک اتفاق مهم و خوشایند در پیش است .
 • پدر زن یا پدرشوهرتان مرده است : اشخاصی شما را تهدید می کنند .
 • پدر زن یا پدر شوهرتان زنده است : بدشانسی و ناکامی
 • پدرزن یا پدرشوهر اشخاص دیگر : به سختی خواهید توانست از مشکلاتی که در پیش هستند جلوگیری کنید

تعبیر خواب پدر از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • والدین: ناراحتی‌های زودگذر
 • مرگ یکی از والدین: ارثی بزرگ
 • دیدن آن‌ها: شما تحت حمایت خوبی هستید
 • با آن‌ها صحبت کردن: شانس در امور اداری
 • از دست دادن آن‌ها: ناراحتی‌هایتان تسکین خواهد یافت
 • دیدن بیماری آن‌ها: تصادف
 • دیدن والدین مرده: خوشحالی
 • پدر در حال مرگ: شرمساری
 • تعبیر خواب پدر شدن: تحولات
 • تعبیر خواب پدر فوت شده (مرده و مرحوم شده)اگر در خواب از کسی که مرده ، چیزی بگیرید بسیار تعبیر خوبی دارد و نشانه رسیدن به هدف یا رسیدن به مال و ارث و چیزهای اینچنینی می باشد  اما اگر در خواب چیزی به مرده بدهید تعبیر خوبی ندارد و این نشانه خوبی برای شما نیست و تعبیرش سختی و دردسر یا غم و غصه است .
 • اگر بعد از مرگ والدین (پدر و مادر) ، آنها را در خواب ببینید ، نشانه آن است که باید در امور کاری خود بیشتر وقت به خرج بدهید .
 • اگر خواب ببینید ، پدر و مادر شما به خانه تان آمده اند ، علامت آن است که در زندگی شما تغییر و تحولاتی مساعد روی خواهد داد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد و در زندگی سعادتمند خواهد شد .
 • اگر والدین خود را رنگ پریده و سیاهپوش به خواب ببینید ، علامت آن است که با نومیدیهای بزرگی در زندگی روبرو خواهید شد .
 • اگر والدین خود را سالم و خشنود به خواب ببینید ، نشانه آن است که در شرایط مطلوبی زندگی خواهید کرد ، و در زندگی پیشرفت خواهید کرد .
 • اگر والدین خود را بیمار و غمگین و در حال مریضی  به خواب ببینید ، نشانه آن است که به هیچ یک از موهبتهای زندگی دست نخواهید یافت .

تعبیر خواب پدر از دیدگاه لیلا برایت

 • دیدن پدر در خواب برای دختران، به این معنا است که باید در کارهایشان دقت بیشتری انجام دهند و برای پسران، بیانگر آن است که دچار اختلاف و درگیری خواهند شد.

تعبیر خواب پدر از دیدگاه اچ میلر

 • اگر خواب ببینید که با والدین خود دعوا می‌گیرید، نشانه‌ی آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌شود.
 • اگر در خواب از والدین خود چیزی هدیه بگیرید، نشانه‌ی آن است که ثروتی به شما می‌رسد.

تعبیر خواب پدر در کتاب سرزمین رویاها

 • پدر خود را می‌بوسید: شادی
 • پدر در حال مرگ: شرمساری
 • پدرشما مرده است :یک مصیبت بزرگ در پیش است،مرگ احتمالی پدر.
 • پدر شما می میرد : هیچ شانسی در کار نخواهید داشت .
 • پدرتان را در خواب می بینید : خوشبختی .
 • پدر شما سرحال است : ضرر در کارها
 • پدر شما بیچاره است : تمامی آرزوهای شما برآورده می شود .
 • با پدرتان صحبت می کنید : شما شجاع و پرهیزگار هستید .
 • پدر اشخاص دیگر : یک دوست دورو در کنار شماست

64 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
مهتاب
5 روز پیش

سلام من خواب دیدم از پدر مادرم دونفر دیگع ب شکل پدر مادرم هستند ولی لباس مناسب دارن و با اون یکی ک شکل مادرم بود دعوا کردم کتک زدیم هم تعبیرش چیع
الهه
7 روز پیش

سلام من خواب دیدم که پدر با اینکه هنوز زنده هستن من خواب دیدم که برایش فقط و فقط گریه میکنم و نمی خوام از پیشم بره و بعد از اینکه اون مکان رو ترک میکنه همه جا تاریک و سیاه میشه و من خیلی خیلی گریه میکنم یعنی تاثیرش یه جوری بود که وقتی از خواب بیدار شدم چشمام پر از اشک بود! اگه میشه لطف کنید تعبیرش رو به من بگید! چون خیلی پریشانم😣😔
یوسف ثانی
1 هفته پیش

سلام ببخشید مجدد مزاحم شدم توی خوابی که فرستادم خدممتون لباس مشکی تن هیچکدوم نبودکفن میت هم خیلی سفیدبود وقبرهم داخلش سفیدکاری کرده بودند فقط پسر دایی خودم میدیدم مردم بودند ولی توخوابم من فقط جنازه توقبر کفن سفیدش دیدم و پسردایی خودم که توی قبرایستاده بود قبرهم مثل قبر سه چهارطبقه بود وداخلش هم روشنایی ودید خوبی داشت خواهشن اون خوابیکه فرستادم با این چندکلام که فراموش کردم بنویسم تعبیر بفرمائید ممنون ومتشکرم 🌹💁‍♂️🤷🏻‍♂️ یوسف ثانی هستم مخلص شما ممنون ومتشکرم
یوسف ثانی
1 هفته پیش

سلام خواب پدر مرحومم دیدم که عمه ام آمد میخواست پولی چیزی بگیره پدرم مخالف بود بعدخواب دیدم باپدرمرحومم ی جایی بودیم فکر کنم میخواستیم چیزی بخریم ودرهمین خواب دیدم که یکی ازنزدیکانمان حالا یاپدرم بود ویا دایی خودم که اونم فوت کرده اورا داخل قبرگذاشته بودند پسردایی من توقبرایستاده بود یهو من رفتم دستم زدم به دوطرف دیواره قبر که برم مرده را تلقین کنم اما به اون مرحله نرسیدم ممنون میشم اگه تعبیر خوابم بگید متشکرم سالم وبرقرارباشید
بازدیدکننده
3 هفته پیش

سلام من خاب دیدم که پدرم باهم ر آه مادر شوهرم با موتور تصادف کردن وفوت شدن ومن انقدر تو خاب گریه کردم وهمش التماس میکردم که خاب باشه وقتی از خاب پریدم خوشحال شدم وخدا روشکر کردم لطفا تعبیرش بگین من خیلی به پدرم وابسته ام
Bahrami f
3 هفته پیش

سلام خسته نباشین من یه دخترم که ۶سال پیش پدرموازدست دادم خواب دیدم پدرم کفشهای اسپرت منوپوشیده میشه تعبیرشوبهم بگین
محمد از شیراز
4 هفته پیش

سلام من دیشب خواب دیدم پدرم که سالها پیش مرده دوباره مرده وتشییع جنازش بود ولی من نرفتم به تشییع جنازه اول خوشحال بودم ولی به خودم اومدم وخیلی ناراحت شدم وشروع کردم به گریه کردن که چرا در تشییع جنازه پدرم شرکت نکردم با گریه از خواب بیدار شدم
.....
4 هفته پیش

سلام تعبیر خوابتونو متوجه شدید ؟ خواب من شباهت زیادی به شما داره
عباس
1 ماه پیش

پدرم‌حدودا‌۱۶‌ساله‌به‌رحمت‌خدا‌رفته من خواب دیدم با پدرم حرفم شده به من بی احترامی میکنه ومن‌هم‌به ایشان بی احترامی میکنه و من به خودم میگم میخوام از این خونه برم هوا بارانی است وسیل آمده پرشده خونمون خواهرام دارن آب را از خانه بیرون میکنن ولی پدرم خیلی ناراحت مخصوصا ازدست من ممنون میشم اینو تعبیرکنید
محمد ع
1 ماه پیش

نگاه به مادربزگم کردم گفتم یعنی چی میگه نه میفهمه یعنی چی اینکار بعد‌مادر بزرگ رفت بهش گفت پسر بچه ات میخواد بغلت کنه بغلش بگیر حرف مادرش گوش کرد گفت باشه اومد بغلش گرفتم تو بغلش گفتم بعد این همه سال چطور بغلم نکردی گریه کردم دیدم نیست بیدار شدم
محمد ع
1 ماه پیش

سلام مندخواب دیدم دایی پدرم خاله پدرم و عموم کلا اقوام فامیل پدریم داخل حیاط مغازه ام هستن از ورودی در همه رو‌سلام میکنم با لبخند به خاطر کرونا دست نمیدم به کسی تا اینکه یهو زن عموم وسر حیاط بغض‌کرده منو بغل کرد منم بغضم گرفت بهش گفتم شب قبل خواب پدر بزرگم را دیدم که همین هم بود همین که گفتم رعد شدم دیدم پدرم داره با خاله اش صحبت میکنه از خوشحالی شکه شدم پدرم بسیار آراسته تمیز زیبا بود وقتی رفتم سمتش بغل کنم خاله اش اینا نزاشتن خودشم‌گفت نه با دستش نگه داشت منو بغلش نکنم بعد نگاه به مادربزگم کر
بازدیدکننده
1 ماه پیش

سلام .. من خواب ديدم كه خود را در كنار يكي از ميدانهاي شهر تهران كه ايستاده بودم، ناگهان پدر م كه تقريبا نزديك كه ١٠ ماه ميباشد كه به رحمت ايزد پيوسته اند و روحشون شاد ، به من گفت كه برو از فلان جا شيريني بگير ، كه در همان هيا هو بود كه من يك جعبه دو كيلويي از شيريني هاي تارت ميوه اي در درون جعبه ديدم كه دستانم بود .. لطفا تعبيرش چيست ؟؟
مهسا
1 ماه پیش

بعد از دو روز وقتی خبر مرگش آمد باورم نمیشد چون اصلا برای آخرین بار ندیمش عذاب وجدان داشتم فکر کردم پدرم از دست من به خاطر که دو روز بدنش مانده ناراحت است و تا آخر عمرم خودم را نمی بخشم که اینقدر عذاب کشید، بعد از دو هفته خوابش را دیدم بغلش کردم و بوسیدمش گفتم بابا خیلی دوست دارم دلم خیلی تنگ است بابا بهم گفت بابا 800"هزار تومان داری بهم بدی لازم دارم بیشتر بهت بابا جون به نظر شما تعبیر چیست بعد دستش را به قلبش گرفت حالش بد بود سریع پاشدم دستش را گرفتم ببرمش دکتر که از خواب پریدم
مهسا
1 ماه پیش

من دیشب خواب پدرم را دیدم که الان دو هفته است فوت شدند و ایشان تنها زندگی می کردند و آخر کاری ها به خاطر کرونا دوست نداشت رفت و آمد داشته باشیم با تلفت در تماس بودیم پدرم رفت و آمد را دوست نداشت و تنهایی را خیلی دوست داشت... من دو روز از مرگش باهاش صحبت کردم حالش خیلی خوب بود بعد فرداش ایست قلبی می کند و می میرند که من دوروز بعد خبر دار می شوم در حالی که بدنش بو گرفته بود پلیس‌ها برای تشخیص هویت اطلاع دادند من نمی دان چرا تو آن دو روز نتوانستم باهاش تماس بگیرم و هر وقت به تلفن می رسیدم
مريم
2 ماه پیش

سلام استاد من خواب پدرم را ديدم كه ١٤ سال پيش فوت كرده ديدم داره توي خانه خودش بود راه ميرفت و من پشت سرش را ميرفتم و پاي چپش قطع بود و لي چه خوب داشت راه ميرفت نگاه كردم ببينم باين پاي قطع كه شلوار بيزاما ابي رنكش را خيلي مرتب جمع كرده بود چه جوري را ه ميره يك ستون بي رنگي به نظرم امد زير پاش گفتم بابا پات چي شده گفت مگه يادت نمياد برق منو گرفته بود مجبور شدم پامو قطع كنم و اين خرفا را ميزد نيم تنه و صورتش را برگردانده بود به طرف من و من صورتش را ميديدم كه صورت جوانيش بود
امیر
2 ماه پیش

سلام . من پدرم ۴ تا ۵ سال سرطان داشت و چند ماه پیش فوت کرد . من خیلی شبها او را میدیدم و حالمو خیلی بهتر میکرد اما امشب او را دیدم که از مرگ زنده شده و باید دوباره برگرده . یک جایی پدرم بستری شد من او را بغل کردم و دقیقا حس بغل کردن واقعی پدرمو داشت بهش گفتم چقدر قیافت عوض شده و واقعا هم شده بود پدرم ریش نداشت ولی تو خواب داشت و بعد گفت شبیه تو شده قیافه م که بقیه فکر میکنند من و پدرم شبیه ایم سپس قیافه قدیمی او را در بغل دیدم و گریه م گرفت و از خواب بیدار شدم . اگه میشه لطفا تعبیر خوابمو بفرستی
هانی
2 ماه پیش

سلام من باردارم تو واقعیت تو خواب دیدم پدرم سیب سبز مایل ب زرد خریده ازش برداشت ی گاز زد نتونستم بگم بده منم بخورم تعبیرش چیه
پ.ح
2 ماه پیش

سلام استاد من خواب دیدم همه مون کنار پدرمون هستیم که سه سال پیش فوت شدن،مثل ما زنده بود ولی چهرش پیرتر و رنگ پریده بود بعد همه خواستن برن مادرم که زنده هستن کنارش موند و منم به مادرم پیشنهاد دادم که بمونم و کمکشون کنم مادرم قبول کرد بقیه رفتند و منو مادرم موندیم رنگ پدرم بهتر شد تعبیرش چیه
بابک
2 ماه پیش

پدرم ۱۴ روز فوت کرده.۲ بار به خواب من آمده بار دوم دیدم سر پا شده.و من به پدرم گفتم خیلی وقته رو تخت بیمارستان بودی سر پا نمی تونی بمانی در همون لحظه دستش به دیوار گذاشت‌.و بی اختیار شد.ولی نمی دونم چه کسی تمیز کرد کف زمین...تعبیرش چی می تونه باشه.من پسر کوچک خانواده هستم و ۱ ماه تو بیمارستان همراهش بودم
ناشناس
2 ماه پیش

سلام،خواب دیدم من با یه اقایی که میشناسم و خواستگارمه قراره ازدواج کنیم،تو خواب دیدم ازدواج کردیم پدرم اومده خونمون بعدش دم در حیاطمون برامون گوسفند قربانی کرد بعد سوار ماشین شد همش بوسش میکردم به فیلمبردار میگفتم ازمون زیاد فیلم بگیر بابام تو فیلم جشنمون زیاد باشه،خوشحال بود تو خوابم،خیلی دوس داشتم رضایت پدرم و نصبت به ازدواجم با این اقا بدونم که دیشب این خواب و دیدم،تعبیرش چی میشه؟
Fatmah
2 ماه پیش

سلام من خواب دیدم پدرم منومیخادبکشه
الهام احمدی
2 ماه پیش

سلام ببخشید من خواب دیدم با پدر شوهرم که زنش فوت کرده ازدواج کردم و یه بار نزدیکی هم داشتم باهاش تو خواب.....بعد پشیمان شدم که ازدواج کردم....لطفا تعبیرش رو میگید
بهار
3 ماه پیش

من در خواب دیدم پدرم سه بار مرا صدا زد
بهار
3 ماه پیش

مندر خواب دیدم پدرم یه بار مرا صدا زد
نوید
3 ماه پیش

سلام من پدرم زندس وسالمه ولی تو خواب دیدم که پدرم گفته که سرطان گرفته و منم از این موضوع که مریض شده تو خواب ناراحت بودم دیوونه شده بودم به آدما حمله میکردم میزدمشون خواهش میکنم تعبیرشو بگین
یه بنده خدا
3 ماه پیش

سلام.. وقت بخیر امروز ۵ خرداد و روز عید فطر میباشد ساعت ۹ صبح... شاید بگید چرا تاریخ و زمانو اعلام میکنه.. دلیلش اینه چون تعبیر خواب به روز و تاریخ و زمان بستگی داره خواب دیدم با پدرم (فوت شده) داریم میریم جایی و در خیابان هستیم و ایشون در حال رانندگی (با ماشین من) هستن که ناگهان من با ایشون نمیدونم برای چی دعوایم میشود و بهشون میگم از ماشین من برو بیرون و پدرم از ماشین میره بیرون😢 و ما اونو تنها میزاریم و راه میوفتیم که ناگهان از خواب میپرم... ازتون خواهش میکنم خواب منو تعبیر کنید😢
زهرا ز
3 ماه پیش

من خواب دیدم که تو یه خونه کوچک وقدیمی پدرم خوابیده
رویا
3 ماه پیش

سلام.پدرم که فوت شده در خواب دیدم که میخاستیم سوار ماشین بشیم و جایی برویم.اما خودش سوار شد و منو نبرد من بدو دنبال ماشین افتادم و نگاه کردم یه لنگه دمپایی پام بود به زحمت به ماشین رسیدم اتوبوس بود و پر از مسافر کنار پدرم نشستم و دستش تو دستام گفتم سرد بود بهش گفتم چرا به راننده نگفتی بمونه منم بیام جوابی نشنیدم و ندیدم ماشین راه بیافته ولی هنگام گرفتن دستش آرامش خاصی بهم دست داد.و از خواب بیدار شدم
فرح
3 ماه پیش

من خواب دیدم من و مادر و خاهرم در خانه ی قبلیمان هستیم و پدرم خیلی عصبی بود و مارو میزد و کل وسایل خونه رو زد خورد کرد اما تو واقعیت خلافه این چیزاییه ک تو خواب دیدم، خیلی بد بود
بازدیدکننده
3 ماه پیش

سلام من دخترم دیشب در خواب دیدم ک ی مردی غریب به خواستگاری من آمده وپدر قبول نکرد وگفت اختیار دست شماست بعد منووپدر قرار بود به محل کار پسره بریم بش بگیم‌موافق نیستم ولی در همین حال وهوا من متوجه لباسهای وبرچسب دخترونه‌شدم ک هم واسه خودم وهم واسه عروسکم گرفتم یهو خونه پدر بزرگ مرحوم شدیم
بازدیدکننده
3 ماه پیش

سلام شب بود پدر مادرم از دستم ناراحت بودند و من هم کار داشتم و پدرم مرا با سیلی زیاد کتک زد لطفا وقت کردید جواب بدین . ممنون میشم
شبنم
3 ماه پیش

سلام ممنون از سایت خوبتون خسته نباشین من خواب دیدم که مادربزرگم فوت کردن همه اونجا جمع بودیم همه گریه میکردن الا من وخیلی بد عمه هام بهم نگا میکردن اما من همش دنبال بابام بودم وغصه میخوردم اگه بابام بفهمه مامانش مرده چقد ناراحت میشه از تو پنجره بابامو دیدم صداش کردم اومد تو بعد من پریدم بغلش با صدای خیلی بلند گریه میکردم و بابامم سعی میکرد ارومم کنه میشه تعبیرشو بگین بهم درضمن من نزذیک چند هفته اس بابامو ندیدم ازم دوره ینی براش اتفاقی افتاده بهم نمیگه؟؟
بازدیدکننده
4 ماه پیش

سلام همسرم خواب والدین من را که چند سال پیش فوت کردند را دیده که زنده شده وبرگشتن به خانه .خوشحالن وهمدیگر را میبوسن وغذاهای خوبی درست کردن تعبیرش چیست؟
بازدیدکننده
4 ماه پیش

سلام‌.پدر‌من‌چند‌سال‌که‌فوت‌کردن‌من‌دیشب‌خواب‌دیدم‌که‌پدر‌م.از‌مکه‌برمی‌کرد،وبه‌خانه‌من‌میاد‌ومن‌خیلی‌خوشحال‌هستم‌وقتی‌پدر‌م‌منزل‌من‌آمد‌رفته‌نشست‌ومن‌رفتم‌اول‌هردودست‌پدرم‌را‌زیارت‌کردم‌وبغلش‌کردم‌ومیبوسم‌.وهمه‌به‌خانه‌من‌میان‌همه‌خوشحال‌هستن‌.لطفا‌تعبیرش‌را‌برایم‌بگین.
بازدیدکننده
4 ماه پیش

سلام .در خواب پدرم را دیدم که قسمتی از لباسش .سوخته وپاره بود .ومن نگران کرونا بودم دستمالی رو به پدرم دادم که مثل ماسک به صورتش ببندد .در خواب با برادرش روبوسی میکرد
حسین
4 ماه پیش

احتمالا باید نماز برای او بخوانید
بازدیدکننده
4 ماه پیش

سلام پدر من 40 ساله مرده و 2 یا 3 بار پشت سر هم خواب او را دیدم با فرزند زیبا در بغلم
محمدی
4 ماه پیش

سلام خسته نباشید من پدرم فوت شدن دیشب خواب دیدم یه جا باهم توماشین نشستیم وخیلی برف شدیدی میاد برفها هم خیلی بزرگه بعدمیبینم پدرم میگه باید خونه بالا رو خراب کنم وبسازم کهدبرف خرابش نکنه نم داده ماتوخونه ای که هستیم مال پدری است وهممون اونجا میشینیم بالا خونه داداشمه من شبش با موضوع خونه که برم از اونجا با مادرم بحث شد بعد درحین خواب خواب دیدم دختر عمع بابام میاد از زیر بخاری یه عالمه تریاک زرد میکنه میبره براشوهر عمم که داداششه الان چه معنی داره
ا. ا. س
4 ماه پیش

سلام. شوهرم، خواب پدر بنده را که چندین سال است فوت کرده دیده درحالیکه در خانه خود مشغول نماز خواندن بوده است. در حالیکه پدرم در زمان حیات نماز نمیخوانده است. تعبیرش چیست
بیتا
5 ماه پیش

سلام .من خواب دیدم پدرم دارد من و مادرم را در خانه اتیش میزند .. تعبیرش چیه؟؟
بازدیدکننده
5 ماه پیش

سلام..شوهر قبلی خواهرم خواب پدرم که چند ماهه فوت شدن رادیده که قلبش درد میکند نشانه چیست ً
تنذر
5 ماه پیش

من در خواب با پدر بزرگم به جایی رفتیم در آنجا پشت میز پدرم را ۱۴ سال پیش از دست دادم دیدیم چشم های پدرم خیلی توجه من را جلب کرد او گفت خیلی دوست دارم آیا تعبیری دارد؟
تنذر
5 ماه پیش

من دیدم پدرم که فوت کرده به خوابم آمده و به من می‌گوید دوستت دارم
ناشناس
7 ماه پیش

سلام من مادرم خواب پدرش که چندسالی پیش فوت کرده را دیده که تو خواب بیمار بوده و نتوانسته ایشون راببینه فقط تو خواب شنیده که بیمار هست تعبیرش چی هست
H
8 ماه پیش

سلام من خواب دیدم پدرم که در قید حیات هست فوت کرده ولی هیچکس از این موضوع ناراحت نبود و فقط من گریه می‌کردم
سید مهدی حسینی
8 ماه پیش

سلام پدرم ۱۰ساله که فوت کرد دیشب حول و حوش ساعت ۲بامداد خواب دیدم داره با مامانم بحث میکنه منم که دخالت کردم ۲تا مشت بهم زد و من رفتم میخواستم ببینم تعبیرش چیست
Nastaran
8 ماه پیش

سلام خواب دیدم یه جاییم نمیدونم کجاس میگن یکی از اقوام مرده من میرم همه اونجان دارن شیون میکنن و با خودشون میگن مراسم بهتره تو خونه ما (پدرم) گرفته شع به من میگن گریه کن تو هم بعد همیجور با جمعیت رفتیم یه مسجد یا امام زاده ای با گنبد ابی بود همه اقواممون اونجا بودن پدرم روی زمین بود یه پارچه سفید روش بود به من گفتن ساکت باش پدرت مرده میخوان نمازشو بخونن مردم صف بسته بودن خواهش میکردم بزارن برم بابامو بوسم و ببینم نزاشتن همیجور از خدا میخاستم یبار دیگه بابام زده شه یهو قیافته بابامو دیدم پارچه سفیده از و سرش کنار رفت یکم من حساس میکردم بابام زندس بقیه میگفتن مرده و همیجور التماس میکردم خدا رو که از خواب پریدم لطفا کمکم کنید تعبیرش رو بدونم ممنون
آرزو
8 ماه پیش

سلام.من نزدیک صبح خواب دیدم پدرم که قبلا فوت شدن اومد پیشم دستمو گرفت کلی بوسیدمش و کلی باهاش حرف زدمو گریه کردم و ایشون همش میخندید و .پیرهن تمیز چهارخونه ای که قبلا میپوشید تنش بود و فقط لبخند میزد و من دستاشو میبوسیدمو گریه میکردم .و به من 2تا سکه 5 ریالی و 2 تا بشقاب مسی فکر میکنم داد ..میشه لطفا تعبیرشو برام ارسال کنید
Zahra
9 ماه پیش

سلام\r\nمک خواب دیدم پدرم بیماری قلبی داره و میخواد بره عمل کنه ولی دکترا بهش گفتن ممکنه دیگه به هوش نیاد‌\r\nمنم وقتی این خبرو شنیدم نزاشتم بره و عمل کنه.کارم مدام تو خواب گریه کردن بود.\r\nآخرشم به مامانم گفتم میخوام برم پشت بوم و دعا کنم.که همون موقع از خواب پریدم.\r\nترخدا اگه میدونبد تعبیر خوابو بهم بگید میترسم اتفاقی واسه پدرم بیفته من خیلی بهش وابسته ام.
ice-queen
10 ماه پیش

سلام\r\nمن خواب دیدم خونه مادربزرگم که درقیدحیات هستن نشسته بودم یهو بدنم شروع به خارش کرد اولش چندتادونه بود بعد زیاد شدن روی شکم ورانم .خاله هام گفتن ویروسه برو بیرون بچها مریض میشن من رفتم بیرون که برم خونه مادر بزرگم که تقریبا یک ساله فوت شدن. توی راه خونه مادر بزرگم ستا از خانومای فامیلودیدم دونهای بدنمو نشونشون دادم بعد یکیشون قلیون دستش بود اب قلیون رو ریخت روی لباسم گفت برای چشم زخم خوبه بعد گفت زود بریم پیشواز مادر بزرگت که داره از کربلا میاد.رفتم داخل خونه عمم دارو زد به پام. بعدش رفتم گوشتای ولیمه روشستم چندتا از تیکهاش افتاد زمین دوباره برشون داشتم پشت حیاطم چندنفرداشتن برنج میپختن. یکی از مردای فامیلمون که الان به دلایلی زندانه پشت حیاط بود بیحوصله وناراحت گفت من تنهایی میرم توی باغ. من توحیاط داشتم پیاز خورد میکردم دیدم مامان بزرگم که فوت شده با یه چهره مهربون ولباسی تمیز و چادر مشکی اومد داخل باهمه رو بوسی میکرد منم رفتم سمتش بغلش کنم گریم گرفت بعد مامان بزرگم بغلم کرد. خوشحال بنظر میومد خونه شلوغ بود یه گوشه حیاط عمم بزرگم داشت گریع میکرد بابام ناراحت بود مامانم به عمم میگفت من حلالت نمیکنم. عمم وبابام قهر بودن تازه اشتی کردن ولی مامانم هنوز دلخوره ازشون. \r\nتعبیرش چی میشه؟ \r\nاووووف دستم شکست انقد تایپ کردم
ice-queen
10 ماه پیش

سلام\r\nمن خواب دیدم خونه مادربزرگم که درقیدحیات هستن نشسته بودم یهو بدنم شروع به خارش کرد اولش چندتادونه بود بعد زیاد شدن روی شکم ورانم .خاله هام گفتن ویروسه برو بیرون بچها مریض میشن من رفتم بیرون که برم خونه مادر بزرگم که تقریبا یک ساله فوت شدن. توی راه خونه مادر بزرگم ستا از خانومای فامیلودیدم دونهای بدنمو نشونشون دادم بعد یکیشون قلیون دستش بود اب قلیون رو ریخت روی لباسم گفت برای چشم زخم خوبه بعد گفت زود بریم پیشواز مادر بزرگت که داره از کربلا میاد.رفتم داخل خونه عمم دارو زد به پام. بعدش رفتم گوشتای ولیمه روشستم چندتا از تیکهاش افتاد زمین دوباره برشون داشتم پشت حیاطم چندنفرداشتن برنج میپختن. یکی از مردای فامیلمون که الان به دلایلی زندانه پشت حیاط بود بیحوصله وناراحت گفت من تنهایی میرم توی باغ. من توحیاط داشتم پیاز خورد میکردم دیدم مامان بزرگم که فوت شده با یه چهره مهربون ولباسی تمیز و چادر مشکی اومد داخل باهمه رو بوسی میکرد منم رفتم سمتش بغلش کنم گریم گرفت بعد مامان بزرگم بغلم کرد. خوشحال بنظر میومد خونه شلوغ بود یه گوشه حیاط عمم بزرگم داشت گریع میکرد بابام ناراحت بود مامانم به عمم میگفت من حلالت نمیکنم. عمم وبابام قهر بودن تازه اشتی کردن ولی مامانم هنوز دلخوره ازشون. \r\nتعبیرش چی میشه؟ \r\nاووووف دستم شکست انقد تایپ کردم
ساعد نیوز: بیشتر بخوانید
11 ماه پیش

سلام سایت زیبا و قشنگی دارین
امیر
11 ماه پیش

سلام \r\nبنده خواب دیدم دختری رو که عاشقش هستم و خودش نمیداند به پدر سلام میکند
مهشید
12 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر\r\nمن پری شب خواب دیدم ۲تا مرد که دزد هستن اومدن خونه ی ما که وقتی داشتن از خونمون می رفتن از رو دیوارا! من داد زدم دزد دزد! بگیریدشون! یکیشون که فرار کرد ولی بادادوبیداد من اون یکی اومد دنبالم و من فرارکردم تو خونه از حیاطمون! ولی نتونستم دروببندم وآقاهه اومدتو ودیدم مامان و بابام وخواهرم توخونمونن! بعد فهمیدم پدرم هم همدست دزدها بوده! اما توخواب من نمیخوام قبول کنم وهمش میگم شوخکی گفته! بعدم هی میگم به ۱۱۰زنگ بزنید بعد خواهرم با مقنعه سیاه وچادرسیاه ازخودنمون درآومد بیرون! راستی توخواب فهمیدم چیزهای دزدیده شده مقدار خیلی زیاد طلا وسکه بوده که توبیداری همچین چیزی نداریم!یعنی تعبیرخوابم چی میتونه باشه؟!\r\nباتشکرفراوان
rezvan
12 ماه پیش

سلام من در خواب دیدم که رانندگی میکنم و پدرم کنارم است
ناشناس
1 سال پیش

جواب تعبیر خوابها از کجا باید بفهمم
محمد ش
1 سال پیش

درود\r\nدرخواب پدرم که فوت شده است من را بدون دلیل به شدت کتک میزد به حدی که با مشت زدنش به صورتم از حال میرفتم ولی ولم نمیکرد و ادامه میداد در همین حال برادرم به کمکم آمد گفت توهم بزنش گفتم نه من پدرم را نمیزنم ولی اون برای دفاع از من به شدت پدرم را میزد ولی باز هم پدرم از دست او فرار میکرد و به من حمله ور میشد و با مشت به کیجگاهم و سروکله ام میکوبید لطفاً جواب تعبیر این خواب را بهم بدهید چون از فکرش چندروزی هست دیوانه شده ام.
محمد ش
1 سال پیش

درود\r\nدرخواب پدرم من را بدون دلیل به شدت کتک میزد به حدی که با مشت زدنش به صورتم از حال میرفتم ولی ولم نمیکرد و ادامه میداد در همین حال برادرم به کمکم آمد گفت توهم بزنش گفتم نه من پدرم را نمیزنم ولی اون برای دفاع از من به شدت پدرم را میزد ولی باز هم پدرم از دست او فرار میکرد و به من حمله ور میشد و با مشت به کیجگاهم و سروکله ام میکوبید لطفاً جواب تعبیر این خواب را بهم بدهید چون از فکرش چندروزی هست دیوانه شده ام.
عبدالولی
1 سال پیش

من هروخت پدرم را درخواب میبینم که اوپیش ومن به رد او هستم ، ودایم درحال نګاه کردن به من است ، البته شب قبلی خواب دیدم که من دریشی پوشیدم وبالای دریشی خود که رنګ سیاه داشت یک بالاپوش سیاه نیز پوشیدم وپدرم به فاصله کمی دورترازمن ایستاده بود ، یعنی این رقم خواب را هروځت میبینم که پدرم همیش بامن میباشد وطرفم نګاه میکند
ناشناس
1 سال پیش

سلام من خواب دیدم با پدرم جایی رفتیم که پله های خیلی زیادی داشت بعد از اینکه رسیدیم من فرار کردم و پدرم هم دنبالم میکرد از پله ها چند تا چندتا میپریدم \r\nممنون میشم تعبییر کنین
ناشناس
1 سال پیش

سلام من خواب دیدم با پدرم جایی رفتیم که پله های خیلی زیادی داشت بعد از اینکه رسیدیم من فرار کردم و پدرم هم دنبالم میکرد از پله ها چند تا چندتا میپریدم \r\nممنون میشم تعبییر کنین
ندا
1 سال پیش

اگر شما قبلا با پدر خودتان رفتار خوبی نداشته اید تعبیر. خوبی ندارد و اگر رفتار شما با پدرتان خوب بود به مشکلات و نا امیدی هایی که در زندگی دارید با مشورت با افراد عاقل فائق خواهید آمد.در ماه مبارک رمضان به نیت اصلاح امور پدرتان و خانواده سفره افطاری با دعوت از پدر و یا نزدیکترین فرد به پدر برگزار کنید.
Mahdi
1 سال پیش

خاب دیدم پدرم مرده است اما من رفتم سمتش بوسیدمش از مرگ انگار نجات یافت بعد زدم زیر گریه ی چیزایی بهش گفتم ک یادم نیس ولی در حین گریه از خاب پریدم
Haniyeh
1 سال پیش

سلام .ببخشید من خواب دیدم ک خودم وشوهرم خواب بودیم در خونمونو زدن و من تا بلند شم چادر بزارم ببینم کیه دوبار زنگ خورد رفتم دم واحدمون دیدم پدرم کمرش خم شده کاملا و لاغره و لباس سیاه پوشیده کیلیدو بهم داد افتاد داخل خونه همسایه منم اونو مثل پر کاه بلند کردم و بی صدا گریه میکردم اوردم واحد خودمون هی بابامو صدا میکردم بعد همسرمو خواستم بیدار کنم چشاشو باز کرد همسرم یهو بیدار شدم .خیلی نگرانم تورو خدا زود جواب بدید من خواب زیاد نمیبینم بیشتر خوابام ب تعبیرش خیلی نزدیکه ممنونم خسته نباشید.
دیدگاه خود را ثبت نمایید