ساعدنیوز
ساعدنیوز

همه چیز در مورد دیه پستان

  دوشنبه، 16 آبان 1401   زمان مطالعه 8 دقیقه
همه چیز در مورد دیه پستان
جسم و جان انسان، دارای حرمت و احترام بوده و هیچ کس حق ندارد، عامدانه، به جسم و جان دیگری آسیبی وارد آورد. اهمیت و حرمت جسم و جان افراد به اندازه ای می باشد در ادامه در خصوص دیه پستان و نرخ ارش آن در سال اخیر صحبت میکنیم. ابتدا، دیه انواع جراحات این عضو را بررسی کرده و سپس در خصوص میزان دیه کبودی، تورم، فلج و قطع شدن پستان در سال اخیر بررسی میکنیم.

یکی از اعضای بدن بانوان که ممکن است، بر اثر جنایات عمدی یا حوادث و وقایع غیر عمدی، آسیب ببیند یا از بین برود، پستان آن ها می باشد. قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی، برای انواع آسیب ها و جراحات وارده به پستان زنان، دیه جداگانه ای را پیش بینی کرده است که میزان آن، گاهی، به مبلغ دیه کامل انسان نیز می رسد. از آنجا که دیه این عضو، با توجه به نوع آسیب وارده، متفاوت می باشد و بر اساس نرخ دیه سال اخیر نیز تغییراتی داشته ، بررسی دیه پستان و نرخ ارش آن، ضروری است.

پوستر مسائل حقوقی

دیه جراحات پستان

پستان، یکی از مهم ترین اعضای بدن بانوان است که هم از لحاظ زیبایی و هم از لحاظ تغذیه فرزندانشان در دوران نوزادی، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. لذا، قانون گذار، در خصوص انواع آسیب های وارده به این عضو از بدن بانوان، دیه و در مواردی، ارش را پیش بینی کرده است. عمدی یا غیر عمدی بودن جنایت وارده بر پستان، بر عدم تعلق دیه به آن، تاثیری نخواهد گذاشت و مسئول پرداخت دیه، فارغ از عمدی بودن یا غیر عمدی بودن جنایت و جراحت وارده بر پستان، باید، دیه آن را به زیان دیده از جرم و آسیب یا اولیای دم او، بپردازد. با توجه به اهمیت دیه پستان ، در این قسمت از محتوا، قصد داریم، در خصوص دیه جراحات پستان ، صحبت کنیم. برای بررسی انواع جراحات وارده به پستان، باید به ماده 709 قانون مجازات اسلامی، رجوع کرد. ماده 709 قانون مجازات اسلامی، انواع جراحات وارده بر اعضای بدن که پستان نیز یکی از آن ها می باشد را به همراه میزان دیه آن ها، پیش بینی کرده است. شایان ذکر است، بر اساس ماده 710 قانون مجازات اسلامی، میزان دیه جراحات ماده 709، در خصوص هر عضوی، غیر از سر و صورت، بر حسب دیه آن عضو، محاسبه خواهد شد و در صورت عدم وجود دیه مقدر برای آن عضو، ارش، در نظر، گرفته می شود. دیه هر پستان، در صورت از بین رفتن، نصف دیه کامل، یعنی، 300 میلیون تومان است و بنابراین، بر اساس ماده 709 قانون مجازات اسلامی و با در نظر گرفتن ماده 710 این قانون، همچنین، میزان دیه مقدر پستان، انواع جراحات پستان و دیه این جراحات، عبارتند از:

 • حارصه: حارصه، جراحتی است که سبب خراشیدگی پوست پستان، به نحوی که خونی جاری نگردد، می شود. دیه حارصه، برای سر و صورت یک صدم دیه کامل است و در خصوص پستان که عضوی غیر از سر و صورت می باشد، به نسبت دیه پستان ، محاسبه خواهد شد، نه به نسبت دیه کامل. بر این اساس، با توجه به اینکه دیه هر پستان، نصف دیه کامل (300 میلیون) است، دیه پستان ، برای حارصه، یک صدم نصف دیه کامل، یعنی، 3 میلیون تومان می باشد.
 • دامیه: دامیه، جراحتی که به میزان کم، وارد گوشت پستان شده و خونریزی و جریان خون کم یا زیادی را ایجاد می کند. دیه دامیه، برای سر و صورت، دو صدم دیه کامل و برای پستان، دو صدم نصف دیه کامل که دیه مقدر پستان است، می باشد و بر این اساس، دیه پستان ، برای دامیه، دو صدم نصف دیه کامل، یعنی، 6 میلیون تومان خواهد بود.
 • متلاحمه: متلاحمه، جراحتی که بریدگی عمیق گوشت پستان را به همراه دارد. دیه متلاحمه برای سر و صورت، سه صدم دیه کامل و برای پستان، سه صدم نصف دیه کامل که دیه مقدر پستان است، می باشد. بر این اساس، دیه پستان ، برای متلاحمه، سه صدم نصف دیه کامل، یعنی، 9 میلیون تومان خواهد بود.

دیه کبودی پستان

قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی، علاوه بر دیه دست، دیه کبودی و تغییر رنگ اعضای بدن را نیز پیش بینی کرده است و با توجه به اینکه، ممکن است پستان، بر اثر جنایت عمدی یا غیر عمدی وارده بر آن، دچار کبودی و تغییر رنگ شود، در این قسمت، قصد داریم، در خصوص دیه کبودی پستان و نرخ ارش آن، صحبت کنیم. برای بررسی دیه پستان ، در خصوص آسیبی مانند کبودی، باید، به ماده 714 قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن، مراجعه کرد. ماده 714 قانون مجازات اسلامی، در خصوص دیه کبودی و تغییر رنگ اعضای بدن و صورت، مقرر می دارد:

 • "دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به این شرح است: ( الف)- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل" می باشد "(ب)- تغییر رنگ پوست سایر اعضا، حسب مورد، نصف مقادیر مذکور در بند (الف)" است.
 • بر اساس این ماده و تبصره های آن، دیه پستان که عضوی، غیر از سر و صورت است، برای آسیب و تغییر رنگ آن، به صورت کبودی، یک و نیم هزارم دیه کامل می باشد که مبلغ آن، بر اساس نرخ دیه سال اخیر، برابر با 900 هزار تومان خواهد بود و باید، توسط مسئول پرداخت دیه، به مجنی علیه یا اولیای دم او، داده شود.

دیه تورم پستان

صدمات عمدی یا غیر عمدی وارده بر پستان، ممکن است، سبب تورم آن، شوند. قانون گذار، همانند دیه زیبایی صورت، دیه تورم را نیز در خصوص صورت و اعضای بدن، در قانون مجازات اسلامی، پیش بینی کرده است. ماده 715 قانون مجازات اسلامی، در خصوص دیه تورم صورت و اعضای بدن، مقرر می دارد:

 • "صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه، علاوه بر تورم، موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد، دیه و ارش تغییر رنگ، به آن افزوده می شود." بر اساس این ماده، چنانچه پستان، بر اثر آسیب و صدمات عمدی یا غیر عمدی، دچار تورم گردد، به آن، ارش، تعلق خواهد گرفت که مبلغ آن، بر اساس نرخ ارش محاسبه می گردد.
 • ارش، دیه غیر مقدری است که برای آسیب هایی که دیه آن ها، در قانون مجازات اسلامی، به طور دقیق، ذکر نشده است، به عبارتی، دیه مقدر ندارند، در نظر، گرفته شده و تعیین آن، توسط قاضی پرونده، با در نظر گرفتن نظر پزشکی قانونی و در نظر گرفتن نرخ ارش ، خواهد بود.

دیه فلج کردن پستان

چنانچه، آسیب وارده بر پستان، سبب فلج شدن این عضو از بدن بانوان گردد، مرتکب جنایت، باید، دیه فلج کردن پستان را بر اساس نرخ دیه در سال اخیر، به فرد آسیب دیده بپردازد. دیه فلج کردن اعضای بدن، از جمله پستان، در ماده 564 قانون مجازات اسلامی، پیش بینی شده است. این ماده، مقرر می دارد:

 • "فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می رود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین می گردد."
 • بر اساس این ماده، چنانچه فلج شدن پستان، در خصوص یکی از پستان ها، اتفاق بیفتد، دیه پستان در سال اخیر، برای فلج شدن آن، برابر با دو سوم نصف دیه کامل که دیه مقدر از بین رفتن یک پستان است، خواهد بود که بر اساس نرخ دیه سال اخیر، برابر با 100 میلیون تومان می شود. در صورتی که پستان، به طور نسبی، فلج شود و بخشی از کارایی خود را از دست بدهد، بر اساس نرخ ارش ، به آن، ارش، تعلق، خواهد گرفت.

دیه قطع کردن پستان

در قسمت های قبل، در خصوص دیه جراحات پستان، کبودی، تورم و فلج شدن آن، بر اساس قانون مجازات اسلامی، صحبت کردیم. در این قسمت از مقاله، قصد داریم، درباره دیه قطع کردن پستان، صحبت کنیم و نرخ دیه پستان را در سال اخیر، در صورت قطع شدن آن، بگوییم. ماده 699 قانون مجازات اسلامی، دیه از بین بردن کامل هر یک از پستان ها را بر اساس مبلغ دیه کامل انسان، پیش بینی کرده است. این ماده، مقرر می دارد:

 • "قطع و از بین بردن هریک از دو پستان زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن، به همان نسبت، موجب دیه است و اگر، همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان، مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم، از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود."
 • دیه اندام تناسلی زن، در صورتی که مرتکب اقدام به قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن کند، برابر با نصف دیه کامل انسان یعنی 300 میلیون تومان و در صورت قطع کامل، معادل دیه کامل یعنی 600 میلیون تومان، می باشد. بر اساس این ماده، در صورتی که هر یک از پستان ها، از بین برود، دیه آن، نصف دیه کامل زن، یعنی 300 میلیون تومان، تعیین خواهد شد و اگر هر دو پستان از بین بروند، این مبلغ، برابر با دیه کامل، یعنی 600 میلیون تومان، خواهد بود.

بنابراین دیه پستان در سال اخیر، بسته به نوع جراحت و آسیب وارده، متفاوت می باشد و در مواقعی، آسیب، سبب تعلق ارش، به این عضو می شود. دیه کبودی پستان، یک و نیم هزارم دیه کامل، دیه قطع کردن هریک از پستان ها، نصف دیه کامل، دیه فلج کردن هر پستان، دو سوم نصف دیه کامل و دیه تورم پستان، ارش بوده که بر اساس نرخ ارش ، توسط قاضی، تعیین می گردد. امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
پربحث های هفته   
رفتار شرم آور بیرانوند، قهرمان بدنسازی و شوت کردن عکس شهدا به سمت داور مسابقه به نشانه اعتراض+ویدئو (1413 نظر) صدای محشر پیرزن در مزرعه با خوانندگی آهنگ اصیل +فیلم (218 نظر) صدای محشر پیرمرد چوپان در صحرا با خوانندگی آهنگ اصیل +فیلم (151 نظر) شاهکار رقص شاد چوپان در کنار گله گوسفندان با آهنگ شاد شاهرخ +فیلم/ لعبتی هزار ماشالاه آی دل من عاشق چشماته ،خوشگلی والله (147 نظر) زن و شوهری که صاحب شیک‌ترین طلاقِ ایرانی شدند (138 نظر) رقص خفن داماد افغانی و ساقدوش هایش با آهنگ ایرانی شاد +فیلم (138 نظر) (فیلم) واکنش جالب یک نوزاد به اولین بوسه مادر/ مُسکن فقط محبت مادرانه😍 (103 نظر) شاهکار پیرمرد در خیابان با خوانندگی آهنگ سوزناک +فیلم (101 نظر) وقتی نعیمه نظام‌دوست رو صندلی برنامه جا نمیشه+فیلم /صندلی شکست! (93 نظر) رقص ایرانی پیرزن در پمپ بنزین با آهنگ واویلا لیلی دوست دارم خیلی +فیلم (85 نظر) (فیلم) اجرای جالب آواز سنتی ایرانی توسط زن فرانسوی / دهن همه وا می‌مونه از این اجرا! (78 نظر) زیباترین مدرسه جهان در یکی از روستاهای سیستان که برنده جایزه بین المللی معماری شد/ ویو رو نگاااا😍 (70 نظر) (عکس) قابلمه نوازی پسر شاه پهلوی با جهیزیه های فرح در یک کنسرت خانگی (62 نظر) (عکس) نقاشی کردن چهره زیبای رهبر انقلاب توسط دختر هنرمند ایرانی (50 نظر) غوغای رقص و آواز امین حیایی و زن ترکیه ای+فیلم / بهت قول میدم سخت نیست... (32 نظر)
منتخب روز   
مردی که از سینه خود به فرزندش شیر می دهد!!!😐+عکس فیلم لورفته از رقص مار هوتن شکیبا در پشت صحنه لیسانسه ها با آهنگ عروسی دلگیرم از تو ، تا بی نهایت (ویدئو) شاهکار خوانندگی آهنگ استاد شجریان توسط پسر حنجره طلای دو رگه/ بنازم این صدارو (ویدئو) قر کمر و رقص باحال پسر کوچولوی بسکتبالیست بعد از بُرد شیرین (ویدئو) پسر 14 ساله اندونزیایی که تخم می گذارد غوغای رقص ایرانی دو پسر با آهنگ شاد در تالار عروسی! +فیلم (ویدئو) طنز اول مهر برای ابراز تسلیت به معلمان، دانش آموزان، ناظمان، ناظران و اسیران خاک/ بازگشت همه به سوی مدرسه است😂 (ویدئو) همخوانی فریبا نادری و محمد نادری با ترانه خاطره انگیز یار دبستانی من در کنسرت حجت اشرف زاده شاهکار رقص ایرانی داماد و پدر زن با آهنگ شاد خواننده +فیلم شاهکار رقص شاد چوپان در کنار گله گوسفندان با آهنگ شاد شاهرخ +فیلم/ لعبتی هزار ماشالاه آی دل من عاشق چشماته ،خوشگلی والله آموزش رقص بندری داشجویان با آهنگ شاد+فیلم / دختر بندری... ارتباط مستقیم 50 درصد حوزه اشتغال به حوزه فناوری در آینده ای نزدیک