دیدن جنازه (مرده، جسد) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جنازه

  یکشنبه، 18 فروردین 1398   زمان مطالعه 19 دقیقه
دیدن جنازه (مرده، جسد) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جنازه
ساعد نیوز: دیدن جنازه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب جنازه را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید. بیشتر بخوانید
 • “تعبیر خواب مرده“ دوست و مهمان است و دیدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست .
 • بر خلاف باور عمومی دیده خواب مرده و کسی که مرده است به معنی ترس و وحشت نیست و لزوما تعبیر بدی ندارد . دیدن مرده در خواب به معنی دیدن یکی از دوستان و نزدیکان یا آمدن مهمانی عزیز است . در صورتی که کسی را که قبلا مرده در خواب شاد و خوشحال ببینید هم برای شما که خواب مرده دیده اید خوب است و هم برای ان شخص مرده و نشان از آرامش ایشان دارد .
 • تعبیر این خواب بستگی به حرف های مرده دارد . اگر در خواب ببینید که مرده حرف های خوب و خوشایندی به شما میزند تعبیرش این است که اعمال شما خوب بوده و خدا از شما راضی است . ولی اگر در خواب ببینید که مرده به شما دشنام و ناسزا میگوید به معنی این است که اعمال شما خوب نبوده و خدا از شما راضی نیست .
 • اگر در خواب ببینید کسی که مرده است به شما بگوید که من نمرده ام و زنده هستم به معنی این است که درآن دنیا وضع خوبی دارد و راحت و خشنود است .
 • اگر در خواب مرده ای را ببینید که از شما دوری میکند و به شما نگاه نمیکند به این معنی است که شما به وصیت ایشان به خوبی عمل نکرده اید 
 • اگر مرده در خواب به شما بگوید که همراه من بیا و شما همراه او بروید تعبیر خوبی ندارد و دلیل بر غم واندوه شماست و یا ممکن است مرگ شما نزدیک باشد .
 • اگر مرده به شما و یا شما به مرده سلام کنید تعبیرش خوب است و شادی در انتظار شماست .
 • در صورتی که در خواب ببینی که مرده ناله میکند و درد میکشد دلیل براین است که او در دنیا آدم خوبی نبوده است . اگر ببینی که مرده از سردرد ناله میکند دلیل براین است که او شخص ثروتمندی بوده و بخاطر دارایی های خود تکبر و فخر فروشی میکرده .
 • اگر ببینی که مرده در خواب از دندان درد ناله میکند دلیل بر این است که او در زمان حیاتش ناسزا و فحش فراوانی گفته است .
 • اگر ببینی که مرده از درد شکم ناله میکند تعبیرش این است که او در دنیا از مال حرام استفاده کرده است .
 • اگر کسی درخواب دید که شخص زنده ای، مرده است و او را بر تابوتی می برند، اما کسی آن جنازه را تشییع نمی کند، از اجر و مقام کسی که خواب دیده ایم مرده است، کاسته می شود. اگر کسی مرده ای را دید که او را بر تابوت می برند، و افرادی در پشت تابوت او، تکبیر می گویند، آن مرده، عاقبت به خیر است. اگر سکوت کردند و کسی تکبیر نمی گفت، آن مرده در جهان آخرت گناهکار است و مشکل دارد.
 • اگر کسی جنازه ای را بر تابوتی دید که جنازه از تابوت بیرون است، هنوز دل به دنیا دارد و اگر دو دستش از تابوت بیرون است، از اعمال نیک دستانش تهی است. اگر جمعی جلوی تابوت تکبیر می گفتند و جنازه بر دوش سه چهار نفر حمل می شد و آن شخص هنوز زنده بود، در امور دنیوی عقب مانده است. اگر پشت سر جنازه ای که می برند و آن شخص هنوز در قید حیات است، افرادی حرکت می کنند و سخنان نامفهوم می گویند، بد گویی از وی می کنند.
 • اگر کسی در خواب دید که جنازه ای را بر روی زمین می کشند و تابوتی ندارد، در دنیا و آخرت دارای اجر و پاداش نیست. اگر جنازه در روی هوا می رود و گروهی زیر تابوت در حرکت هستند، آن جنازه دل از دنیا بریده و اعمالش نیز نیکوست. اگر کسی ببیند شخصی که زنده است مرده، به عمرش افزوده می شود. دیدن جنازه ای که به دوش می برند، نیکو است چون فراغت از رنج و اندوه است.
 • اگر بیننده خواب خودش را مرده ببیند، عمرش دراز می شود. کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهای لمس جنازه. اگر در خواب دیدیم کسی که می دانیم مرده چیزی به ما داد، خوب است چون مالی به بیننده خواب می رسد و پولی بدست می آورد. اگر جنازه ای را ببینید که از جای برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهی کنید، خوب نیست. اگر جنازه ای را با لباس تمیز و خوب مشاهده کنید، نیکو است و برای شما خوشحالی و مسرت می رسد ولی اگر بد لباس و ژولیده و کثیف و آشفته بود، تعبیرش بر عکس است.
 • اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد.
 • اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می برد.
 • اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم.
 • اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست.
 • اگر در خواب ، مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست.
 • وقتی که در خواب یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است.
 • اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.
 • اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می دهد خوب نیست
 • و نشان آن است که سلامتش به خطر می افتد و زیان می بینید و به آبرویش لطمه وارد می آید.
 • اگر بر عکس در خواب ببینید از مرده لباس می گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می آورید.
 • اگر شما مرد هستید و درخواب ببینید که با زن مرده درحال رابطه جنسی و زناشویی هستید تعبیرش این است که از مال و ثروت آن زن به شما سهمی میرسد . 
 • اگر کسی را که زنده است در خواب مرده ببینید ، این گونه تعبیر میشود که عمر او بیشتر شده و زندگی طولانی خواهد داشت . یا اگر کسی را که مرده در خواب ببینید که شما را به پیش خود دعوت کرد و یا مرده در خواب دست خود را بر گردن شما انداخت اصلا خوب نیست و تعبیر بدی دارد .
 • اگر درخواب ببینید که شخص مرده لباس و پوشاک کهنه و نامناسبی دارد اینگونه تعبیر میشود که شما دچار غم و اندوه خواهید شد . همچنین در برخی موارد ، دیدن مرده در خواب اینگونه تعبیر میشود که شما فرصت های زندگی خود را تلف میکنید و زمان را میکشید . !
 • دیدن خواب مردن شوهر :زنانی که به تازگی شوهر خود را از دست داده اند معمولا خواب شوهر مرده خود را زود به زود میبینند . دیدن اینگونه خواب ها تا مدتی بعد از فوت شوهر کاملا طبیعی است و تعبیری ندارد . بعد از گذشت مدتی ، این خواب ها به مرور کمتر شده و غم و اندوه آن از بین میرود .
 • دیدن خواب جنازه یا کسی که قبلا مرده است:دیدن خواب جنازه معمولا این گونه تعبیر میشود که شما در زندگی کنونی خود موفق نیستید و فرصت های سوخته فراوانی دارید . این ممکن است به دلیل کشتن فرصت های شغلی و یا ناامید شدن از شخصی باشد . همچنین ناامیدی و افسردگی در زندگی باعث دیدن خواب جنازه و مرده میشود . ممکن است شما به تازگی شوهر و یا زن و همسر خود را از دست داده باشید و یا حتی از دست دادن شغل و کار شما نیز ممکن است باعث دیدن خواب جنازه و مرده شود .
 • ممکن است در زندگی زناشویی خود دچار مشکل شده باشید و تا خیانتی در مورد شما انجام شده باشد . وقتی در اینگونه موارد کاری از دست شما ساخته نیست ، مجبور به سرکوب کردن و ” کشتن ” خشم خود هستید ، که همین خشم کشته شده میتواند در قالب خواب مرده و دیدن جنازه در خواب ، خود را بروز دهد .
 • دیدن مرده در خواب و حرف زدن با مرده میتواند اینگونه تعبیر شود که شما در زندگی خود با افراد منفی و نامناسبی رفت و آمد و برخورد دارید . حتی ممکن است این افراد کسانی باشند که باعث ضربه مادی به شما شده اند و خشم و سرخوردگی که در درون خود پنهان کرده اید میتواند به شکل صحبت کرده و حرف زدن با مرده و جنازه خود را نشان دهد . در واقع شما میخواهید به این طریق با کسی صحبت کرده و درد دل خود را خالی کنید تا به آرامش برسید .
 • دیدن خواب مردن پدر یا مادر و یا نزدیکان:در صورتی پدر و مادر شما زنده باشند و شما در خواب ببینید که پدر یا مادر شما مرده است و یا در خواب ببینید که با مرده و جنازه پدر یا مادر خود صحبت میکنید این می تواند به این دلیل باشد که شما در زندگی واقعی بسیار نگران از دست دادن پدر و مادر خود هستید و مغز شما به این صورت و با دیدن مرگ پدر و مادر در خواب ، سعی در عادت کردن به این غم دارد .
 • و یا ممکن است پدر یا مادر شما مرده باشد و شما در خواب با آنها صحبت کنید . این میتواند به این دلیل باشد که شما هنوز واقعا مرگ پدر یا مادر خود را قبول نکرده اید و هنوز هم به نبودن آنها عادت ندارید . مغز شما با مرور خاطرات گذشت شما با پدر و مادرتان ، سعی میکند تا دلتنگی حاصل از فوت آنها را کاهش دهد تا راحت تر بتوانید با دوری و مرگ مادر یا پدر خود کنار بیایید .
 • دیدن خواب مردن بچه و یا دیدن خواب بچه ای که مرده است نیز به همین صورت است . دیدن خواب مردن بچه معمولا در بین زنان ببیشتر دیده میشود . در صورتی که بچه شما زنده است و شما در خواب مردن بچه خود را میبینید این بخاطر این است که شما نگران از دست دادن فرزند خود هستید . ویا اگر بچه خود را به تازگی از دست داده اید ، دیدن خواب بچه مرده و صحبت کردن با جنازه بچه ، به همان دلیلی است که قبلا توضیح داده شد و تلاش مغز و ذهن شما برای زنده نگه داشتن خاطرات فرزند شماست 
 • تعبیر گرفتن آب از دست مرده ::اگر در خواب ببینی که از مرده درخواست آب میکنی ، تعبیر آن افزایش روزی و برکت زندگی است .
 • تعبیر خواب پول گرفتن از کسی که مرده است:اگر در خواب ببینید که از کسی که مرده است درخواست پول میکنید و یا میخواهید از مرده پول قرض کنید به این معنی است که در دنیا زکات مال خود را پرداخت نکرده اید .
 • دیدن جنازه در خواب، نشان‌دهنده جنبه‌ای از خودتان است که درشما مرده. یا ممکن است به این معنی باشد که مهجور و بیان‌ناپذیر هستید. خودتان را کنارگذاشته‌اید و از درون مرده‌اید.
 • تعبیر خواب متوفی:دیدن کسی که مرده یا حرف زدن با او در خواب، خبر از این می‌دهد که شما تحت نفوذ افراد منفی هستید و دورتان را افراد ناجور گرفته‌اند. این خواب همچنین می‌تواند راهی برای شما جهت روانکاوی احساسات‌تان با کسانی باشد که درگذشته‌اند. همچنین این خواب، سمبل شکست مالی هم می‌تواند باشد. اگر خواب کسی را ببینید که مدتها پیش فوت کرده، نشان‌دهنده این است که موقعیت یا رابطه فعلی شما درزندگی‌تان، تشبهاتی با چگونگی موقعیت و رابطه‌تان با فرد درگذشته دارد. این خواب می‌تواند برای‌تان آشکار کند که چقدر لازم است به این رابطه پایان دهید. اگر خواب کسی را ببینید که به‌تازگی درگذشته، یعنی مرگ او هنوز هم در ذهن شما تازه است و شما همچنان درگیر این هستید که رفتن او را باور کنید. اگر فرد درگذشته سعی دارد شما را با خودش به جایی ببرد، نشان‌دهنده این است که شما سعی دارید مرگ او را بفهمید و درک کنید. همچنین نمی‌خواهید تنها باشید.
 • دیدن و صحبت با پدرومادرفوت شده در خواب، نشانگر ترس‌های شما بابت از دست دادن آنهاست و همچنین شیوه کنارآمدن‌تان با این موضوع. شما از خواب‌تان به‌عنوان آخرین فرصت برای آخرین خداحافظی با آنها استفاده می‌کنید.
 • دیدن خواهر و برادر، فامیل، یا دوست فوت شده در خواب، بیانگر دلتنگی شما و تلاش‌تان برای تسکین خاطرات قدیمی‌تان با آنهاست. همزمان با تکاپوی شما برای زندگی جاری روزمره، خواب‌های‌تان به‌عنوان تنها وسیله برای کنارآمدن و پذیرفتن ازدست‌دادن فرد موردعلاقه‌تان عمل می‌کنند. اگر در خواب ببینید کسی که فوت کرده، یکبار دیگر میمیرد یعنی آرزو دارید او هنوز زنده بوده و خیلی چیزها را در زندگی با او تجربه می‌کردید. این‌گونه خواب‌ها بیشتردر اوقات شادی یا درحین رویدادهای مهم زندگی رخ می‌دهند.
 • خواب دیدن فرزند کودک‌تان که مرده است، راهیست برای زنده نگه داشتن او به واسطه خواب‌ها و رویاهای‌تان. برای پدرومادر، از دست دادن فرزند، فوق‌العاد سخت است. چنین خواب‌هایی دیده می‌شوند چون هنوز نمی‌توانید درک کنید و بپذیرید که چگونه و چرا کودک‌تان به این زودی از شما گرفته شده است.

تعبیر خواب جنازه به روایت محمد بن سیرین

 • اگر زن در خواب ببیند که با مرد مرده رابطه جنسی و زناشویی برقرار کرده است ، از مال و ثروت آن زن کاسته میشود .
 • اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بود او گوید که من زنده ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق از وی خشنود بود
 • اگر بیند مرده جامه های نیک پوشیده بود، دلیل که با ایمان از دنیا رفته باشد.
 • اگر مرده را با جامه های سفید بیند، دلیل که در آخرت حال او نیکو بود.
 • اگر مرده را جامه های سیاه بیند به خلاف این است و جامه زرد و کبود، دلیل معصیت است.
 • اگر مرده را جامه پوشانید، دلیل که اجلش نزدیک است.
 • اگر بیند مرده ای جامه می فروخت دلیل که از آن نوع جامه گران شود.
 • اگر در خواب مرده را نالان دید، دلیل که آن مرده بدکردار بوده در دنیا.
 • اگر دید مرده از درد سر می نالید، دلیل که در دنیا با مردم تکبر کرده باشد.
 • اگر دید مرده از درد چشم می نالید، دلیل که غیبت مردم باشد.
 • اگر دید از درد دندان می نالید، دلیل که فحش بسیار به مردم داده باشد اگر از پهلو می نالید،
 • دلیل که با زنانِ بدکردار بوده باشد. اگر از درد شکم می نالید، دلیل که حرام خورده باشد.
 • در صورتی که در خواب ببینید که مرده به شما غذا داد و یا شما از مرده غذا در خواست کردید و یا همراه با مرده در حال خوردن غذا هستید ، تعبیر آن روزی حلال و ثروت است .

تعبیر خواب جنازه به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • جنازه در خواب دیدن بر سه وجه است
 1. بزرگی
 2. ولایت وحکومت
 3. عز وجاه و رفعت
 • اگر دید مرده او را در کنار گرفت،دلیل تندرستی بود. اگر مرده را از اهل خود شادمانه بیند، تاویلش به خلاف این است.
 • اگر دید مرده از اهل او با وی مناظره کرد یا روی از وی بگردانید، دلیل است وصیتی که کرده بود به جای نیاورده باشد.
 • اگر بیند که مرده خندان پیش او آمد، دلیل که کافر مرده بود.
 • اگر دید مرده در نماز بود، دلیل که آن مرده در دنیا استغفار بسیار کرده باشد.
 • اگر مرد درخواب ببیند که با زن مرده مجامعت میکند ، به خواسته خود خواهد رسید و منفعت مالی خواهد برد .
 • اگر بیند بامرده مجامعت کرد و اب منی از وی جدا نشده.دلیل منفعت است اگر از وی جدا شد بد بود.اگر بیند با زنِ مرده مجامعت کرد، دلیل که از مال مرده چیزی به ویرسد.
 • اگر دید مرده را به شهوت بوسه داد، دلیل که زن خواهد و به مرادها برسد.
 • دیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است. اول: مال. دوم: ظاهرشدن مشکل. سوم: فساد دین. اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است. اگر پادشاهی این خواب بیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود باز یابد.

تعبیر خواب جنازه به روایت جابر مغربی

 • اگر بینداز درد پشت می نالید، دلیل که زنان بسیار کرده باشد و با پدر و خویشان بدی کرده باشد.
 • اگر در خواب ببینی که بچه و فرزند خودت را کشتی اینگونه تعبیر میشود که روزی حلال به دست خواهی آورد

تعبیر خواب جنازه به روایت دانیال نبی

 • اگر در خواب ببینی که مرده بودی و دوباره زنده شدی دلیل بر این است که توبه میکنی و آدم خوبی خواهی شد و عمر طولانی و پر برکتی خواهی داشت.
 • اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جائی که امید ندارد.
 • اگر دید مرده چیزی خوردنی به وی داد، دلیل که روزی حلال یابد.
 • اگر دید مدره ای قران به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود.

تعبیر خواب جنازه به روایت اسماعیل بن اشعث

 • اگر درخواب ببینی که مرده تو را کتک زد ، تعبیرش این است که به مسافرت کاری میروی و سود فراوانی کسب میکنی . ویا اگر کسی پولی از تو برده است آن پول یا مال دوباره نزد تو برخواهد گشت .
 • ولی اگر در خواب ببینی که تو در حال کتک زدن مرده هستی و او هم از کتک خوردن هود شکایتی ندارد و راضی است دلیل بر این است که او از جایگاه خود در آن دنیا رضایت دارد .
 • اگر در خواب ببینی که مرده ای و تو را کتک میزنند دلیل بر این است که بدهی خودت را پرداخت خواهی کرد .

تعبیر خواب جنازه به روایت ابراهیم کرمانی

 • درصورتی که در خواب ببینی که کسی که مرده است زنده شده است تعبیر بسیار خوبی دارد و خبرهای خوبی در راه است 
 • اگر دید مرده زنده شد. دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند. اگر زنده را مرده یند به خلاف این است.
 • اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود.
 • اگر زن مرده خود را بیند، دلیل که درویش شود.
 • اگر پسر مرده خود را دید، دلیل که از غم برهد.
 • اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر بازآید.
 • اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده را مسلمان کند.
 • اگر دید از پس مرده شد، اگر آن مرده مصلح بود، دلیل که راه او گزیند، اگر مفسد بود، دلیل که بیمار شود و شفا یابد.
 • اگر بیند کفن مرده ای معروف بکند، دلیل که در دنیا طریق آن مرده جوید، اگر عالم بوده باشد به علم.
 • اگر مال دار به مال. اگر بیند خواست کفن مرده بکند و مرده را در گور زنده دید، دلیل که آن مرده دیندار است. اگر بیند مرده را کفن کرد، دلیل که از خویشان مرده یکی را کفن کند.

تعبیر خواب جنازه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • در نفايس الفنون تصريح شده که جنازه و مرده مال حرام است.
 • مرحوم مجلسي نوشته اگر کسي در خواب جنازه يا مرده ببيند از غائب به او خبر مي رسد
 • ابن سيرين معتقد است که اگر کسي ببيند جنازه اي مي برند خداوند او را بر تعداد افرادي که به دنبال جنازه روان هستند و او را تشييع مي کنند امارت و فرمان روائي مي دهد و بالاخره از امام صادق _ ع _ روايت است که ديدن جنازه در خواب خوب است زيرا براي بيننده خواب بزرگي و مال و عزت و جاه مي آورد.
 • مشاهده جنازه اي که به دوش مي برند نيکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بيمار باشيم بهبود مي يابيم و اگر مديون باشيم اداي دين مي کنيم.
 • اگر بيننده خواب خودش را مرده ببيند عمرش دراز مي شود که همه معبران اسلامي و بيگانه در اين مورد بخصوص اتفاق نظر دارند.
 • اگر در خواب ببينيم که مرده بيمار است اين هم خوب نيست و توصيه شده که بيننده خواب بايد مراقب سلامت خويش باشد و چندي از خطر کردن بپرهيزد و خشمگين نشود و از عزيمت به سفر خودداري کند و از دخالت در اموري که مي تواند بي تفاوت بماند خودداري کند.
 • کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهاي لمس جنازه.
 • اگر در خواب ديديدم کسي که مي دانيم مرده چيزي به ما داد خوب است چون مالي به بيننده خواب مي رسد و پولي بدست مي آورد.
 • اگر جنازه اي را ببينيد که از جاي برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهي کنيد خوب نيست.
 • اگر جنازه اي را شيک و با لباس تميز و خوب مشاهده کنيد نيکو است و براي شما خوشحالي و مسرت مي رسد ولي اگر بد لباس و ژوليده و کثيف و آشفته بود بد است چرا که شما را غمگين و رنجيده مي کند و نشان آن است که در روزهاي آينده به شما غم مي رسد.

تعبیر خواب جنازه از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر در خواب ببینید که در حال صحبت کردن با روح هستید به معنی این است که شما فرد عاقلی هستید و امور زندگی خود را عاقلانه میگذرانید . از مصیبت هایی که در پیش رو دارید به سلامت و سربلند خواهید گذشت .
 • ولی اگر در خواب ببینید که روح با شما صحبت میکند و یا شما در حال حرف زدن با ارواح هستید به این معنی است که دشمنان شما در حال برنامه ریزی برای ضربه زدن به شما هستند و شما در دام آنها گرفتار خواهید شد .

تعبیر خواب جنازه به روایت کارل گوستاو یونگ

 • دیدن جسد در رویا بیانگر جنبه‌ای از خود فرد بوده که مرده است. در برخی موارد به این معناست کع شما مقصود خود را نمی‌رسانید (گنگ هستید). شما خودتان را خفه می‌کنید و از درون می‌کشید.

 


37 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
سمیه
5 روز پیش

باسلام,مادرم 7ماهه ازدنیارفته,2هفتس هرشب میادبخابم البته حالش خوبه,نگرانم,ی ساعت پیش ی مردی ک نمیشناختم روگذاشته بودن توتابوت بدون درب,وسط ی حیاطی,مامانم گفت اینو گذاشتن ورفتن,قران بازکردم بسم الله گفتم ک بخونم بیدارشدم,نگرانم لطفابگین چراهرشب میادبخابم?قراره کسی بمیره?ممنون
Sarsar
1 هفته پیش

سلام من خواب ديدم در جايي كه نميدونستم كجاست پيرزني ديدم كه فقط از دست به بالايش را داشت و داخل لگني بود و همه ميگفتن كه بااون نبايد كاري داشته باشي بعد يهو ديدم حركت كرد و زنده شد و پا درآورد و بلند شد و راه رفت بعد هم من خيلي خوب داشتم ازش مراقبت ميكردم و در ادامه خوابم باز هم به دختر خانومي رو ديدم كه خيلي وقت پيش مرده بوده و زنده شده بود ، داشت از احوالات اون دنيا برام ميگفت . ميگفت كه خيلي تنهايي هيچي اونجا نيست و ..... اگه ممكنه تعبير خوابم رو بفرماييد .🙏
الهام سلیمانی
1 هفته پیش

سلام خواب میبینم یه بعد از 2 ماه جنازه تو گلدون خاک میکنم و فرار میکنم ،
وجیهه
1 هفته پیش

من در خواب دیدم که جسدی را که نمی‌شناسم را در فرودگاه به من سپردن که اور ا همراه خود بیاورم بعد به من گفته شد که این جسد سر ندارد و من از آوردن ان سر باز زدم ولی بعد از گذشتن از مرز فهمیدم که پسرم بر عهده گرفته وان را آوردیم ومنتظر ماندیم تا اطرافیانش ان را از ما بگیرن. تعبیر این خواب چیست ممنون میشوم
بازدیدکننده
3 هفته پیش

سلام.سرتو باید میزاشتی جای پات و پاتو میزاشتی جای سرت میخابیدی
رها
3 هفته پیش

سلام ببخشید من چهلومه مادر شوهرم تازه تموم شوده نزدیک های 5صبح خوابم برد دیدم اومده تو خونه ما دراز کشیده من دست به صورتش میزدم یه تیکه از زیرچونش گوشتش کنده شود اومد دستم ولی هیچ زخم و خونی ندیدم بعد از من خیلی ناراحت بود هی میگفت چرا این کارو کردی با پسرم اون رو برمیگردوند از من من هی التماسش میکردم من گریه میکردم تعبیرش میدونید چیه ممنون
مهسا
3 هفته پیش

سلام وقت بخیر من خواب دیدم توی یک حوض بزرگ دارن کسانی که زنده هستن رو غسل میت میدن،وقرار بود من رو هم غسل بدن،که مامانم همش صدام میکرد بیا الان نوبت گیرت نمیاد بیا تا غسلت بدم ،ومن میخواستم برم
بازدیدکننده
4 هفته پیش

هنوز کامل خوابم نبرده بود خواب و بیدار بودم دیدم دخترم که به تازگی فوت کرده مرا در خواب تکان می‌دهد و می‌گوید مامان ومن میپرم از خواب
عاشقانه
1 ماه پیش

سلام خواب دیدم پدربزرگ و مادربزرگم که چندساله فوت کردن جنازه هاشون تو خونه هست یه جنازه دیگه هم کنارشون بود یعنی سه تا جنازه بود هرچی فکر کردم اونو یادم نیومد که کی بود و روشون پارچه یا چادر مشکی بود و من تو خواب همش میگفتم باید سریعتر جنازه ها رو دفن کنیم نباید زیاد روی زمین بمونند
زهرا
1 ماه پیش

با سلام.دو روز پشت سرهم خواب پدرم ک تازه فوت شدن رو میبینم که با چوب ریز که زیر دندان میکند با من صحبت میکند و ب من گفت من در مزرعه هستم هرکس خواست بیاید دیدن من بهش بگید بیا مزرعه ام.تعبیرش چیست
بازدیدکننده
2 ماه پیش

وای چه تعبیر شده کرونا اومده
بازدیدکننده
2 ماه پیش

سلام.من در ایران زندگی نمی کنم. خانمی که من مثل خاله ی خودم میدونستم دو هفته ی پیش از عارضه ی قلبی مرحوم شدن. همه ی کارهای کفن و دفنشونو مراسم بخاک سپاری مذهبی خودمون رو من با کمال میل انجام دادم چون هیچ یک از فرزندانشان بخاطر کرونا نتونستن حضور پیدا کنن.متاسفانه سه روز بعد از فوتشون در خواب دیدم که کنار قبرشون نشستند طوری که کفن به دورشونه‌ به من چیزی نگفتن اما انگار با ناراحتی و شایدم شماتت در کنار قبرشون که تله ای خاک هم کنارشون بونشسته و نگاه میکردن. انگار بنظرم در خواب ن اد روح تو بوده. لط
Samira
2 ماه پیش

خواب دیدم دو مرده ناشناس یکی از اقواممون رو با خودش میبره هر کاری کردم ک نبره فایده نداشت تعبیرش چیه ؟؟؟ میشع لطفا جواب بدین
مبینا
2 ماه پیش

عزیزم این خواب شما به معنی این است که خالتو ن دراون دنیا بسیار خوشبخت است و خدا هم از آن راضی است
مبینا
2 ماه پیش

سلام من خواب مادر بزرگمو دیدم که خیلی وقته مرده بودو من کنارش ایستادمو باهم کلی حرف زدیم
aMIr
2 ماه پیش

پدر بزرگم ۱ ساله فوت کرده. دیشب خواب دیدم پدرم به همراه عمو هام برای تعویض جای قبر رفتن جنازه پدر بزرگم رو در آوردن گذاشتن تو ماشین آوردن خونه ما.منم فرار کردم جلو در خونه وایسادم تو نمیرفتم. یهویی به من گفتن بیا کمک کن جسد رو بزاریم تو ماشین منم گفتم نه. خلاصه اینا جسد رو بردن و منم از خواب پریدم و انگار این اتفاق تو همین روزا افتاده بود و من تو خواب به وضوح وجود پدربزرگم رو با برگشتن جنازش حس میکردم. ضمناً از پوست کف پاش فهمیدم جنازه تقریبا تازه مونده بوده. تو این مدت هم اصلا بهش فکر نکرده بود
امیر
2 ماه پیش

با رفیقم رفتیم تو محله پایین شهر که کوچه تنگ بود و خونه ها در بلندی داشتن بخاطر همین ساختمونش از تو کوچه معلوم نبود. دوستم در رو باز کرد دو زن که چادر سیاه دورشون پیچیده بود دراز کشیده بودن تو یه حیاط بزرگ گفتم اینا جنازن؟ گفت نه. اشاره کرد به پنجره ساختمون دیدم یه زن با لباس سفید و صورت رنگ گچ که دور چشماش سیاه بود. خیلی وحشتناک بود به من نگاه میکرد دو نفرم کنارش.رفیقم گفت اون سفیده جنازست دو نفر کنارش هم نگه داشتن نیوفته. بقدری ترسیدم که ۵ روز خواب نمیبرد از قیافش. تعبیر چیه؟
هنوز ناامید نشدم
3 ماه پیش

دیشب خواب دیدم جنازه پدر بزرگم که خیلی ساله فوت شده رو تیکه تیکه کردن برای دفن همه تیکه هاشو برداشتن....من گفتم ای وای چیزی از جنازه نمانده که سریع بلندشدم دو تیکشو برداشتم گفتم حداقل چیزی برای دفن کردن آن مرحوم باشه همه جنازه رو که بردن
Morteza nikparvar
3 ماه پیش

سلام خواب دیدم تو یه خونه ای هستیم خیلی از اقوام جمع هستن. هیچ کس ناراحت نبود کسی گریه نمیکرد. دو نفر مردن کفن پیچشون کردن. که نمیدونم کی هستن. چون شب بود دیر وقت بود گفتن نگه داریمش فردا دفن کنیم شب بده مرده رو دفن کنیم. دوتا جنازه رو بردن تو یه زیرزمینی تو خونه که خیلی بزرگ بود کنار ستون ردیف گذاشتن. خالم گفت شب اولشونه یکی کنارشون باشه بد نیست مادرم و منم رفتیم تو زیرزمین که دیدم جنازه ها دست و پا میزنن مامانم گفت فشار قبرشونه دفن نکردیم اینجا دارن فشارشون میدن که خیلی ترسیدم مادرم منو بیرون برد گفت نیا تو که میترسی. چون بالا جا نبود زن داییم و بچه هاشو دختر خاله هام با بچه هاشون جا انداختن تو همون زیر زمین کنار دیوار خوابیدن. در ضمن زیر زمین زمینش خاک بود تمیز و فرش شده نبود. لطفا اگه میدونید تعبیرشو بگید من واقعا ترسیدم. ممنون
Hamide ahmad
3 ماه پیش

سلام خواب دیدم مرده ام و مرا شستند و بر تابوت گذاشتند مردم بالا بردند برای تشییع ب سمت قبر میبردند در قبر گذاشتند صبح فرداش زند شده بودم و ازمن میپرسیدن شب اول قبرت چجور بود گفتم خیلی راحت خوابیدم نکیرو منکر ازم سوال نکردن ،بعد با خودم فکر میکردم ک این همه جهنم میگن همش دروغه چون خدا خیلی مهربونه عذاب قبر نداشتم
غزل یزدانی
4 ماه پیش

سلام. من خواب دیدم که خاله مامانم ک خیلی وقته فوت کرده دیشب اومد بخابم. من توی خونه اش بودم با بقیه فامیل. بعد رفتم دستشویی ک یجای تارک بود یهو دیدم ک در دسشویی باز شد ترسیده بودم در باز شد و دیدم خاله مامانم هست. برام جالب بود ک این ک مرده بود. اینجا چیکار میکنه؟ ولی ی حس دیگ انگار بهم الهام شد که اصلا کلا نمرده بوده تو این 11سال قایم شده بوده تو خونش تو تارکی های خونش. وهمه بجز چند نفر فکر میکردن ک مرده. بعد من کلی جیغ زدم ک همه ببینشش ک زنده هست نمرده... حالا این چ معنی میده. اینکه تو خاب بفهمی شخص اصلا نمرده بوده زنده اس. ن اینکه زنده شده باشع.
asma
4 ماه پیش

من خواب دیدم مادربزرگم ازتابوت دراوردن کنارتابوت بود انگشتراشوی زنه به زور داشت میکشید گفتم هوی درس رفتارکن خودم خیلی اروم دراوردم براش تعبیرچیه؟
فرناز
4 ماه پیش

سلام خوتب دیدم مادربزرگم ک واقعا مرده درخواب زنده است و به من میگن تو قراره بمیری مادربزرگم میخواست قبل مردنم منو غسل میت کنه میگفتن میخوای بری پیش خدا باید تمیز باشی خیلی ناراحت بودم میگفتم به مامانم من نمیخوام بمیرم بعض داشتم بعد فک‌کنم منو شست اینجاشو یادم نمیاد یادمه ک لخت شدم ولی و اینکه ادامه خوابم خواب دیدم زندم ولی خواهرم قراره بمیره و همه ناراحتن من بغض دارم توخواب
امید
4 ماه پیش

مال واموال آن مرحوم رااستفاده کردن وبعدمرگ او برای او خیرات نکرده اند .خیرات اگه ازته دل نباشد فایده ندارد.اگه برای چشم هم چشمی باشد فایده ندارد.اگه پول خیرات حرام باشد فایده ندارد.باید توسط بچه بزرگ آن مرحوم باشد
امید
4 ماه پیش

بادرود برادرکوچکم درخواب دیده که مادرم سالها قبل فوت کرده درون یک محفظه یخ زده هسته که ناگهان درحال ذوب شدن وآب شدن جسدمادرهسته معتیش چیست هرچی بررسی کردم هیچ جوابی نبود.
افسانه قربانی
4 ماه پیش

سلام من خواب دیدم یکی از دوستام که فوت کرده کفن پیچ و زخمی بالاسر قبرش بودو ترسیده بود با صدایی گرفته میگفت اون تو خیلی ترسناکه😔 تعبیرش چی می‌تونه باشع
شاهین
4 ماه پیش

سلام . در خواب حس گم شدن جنازه ای رو داشتم که بعد از م تی توی جوی آب از زیر چندتا لباس و پارچه که توی آب بودن از زیرش اومد بیرون آب خیلی شفاف بود و قیافه جنازه زیر آب دیده میشد و لی قیافه جنازه آشنا نبود و دختر بود که تاپ قرمز و شلوار قهوه ای به تن داره
فاطمه
4 ماه پیش

سلام خواب دیدم پسر داییم ک جوون ۲۳ساله ای بودعه و چند روزی هست که از چهلمش گذشته.جنازشو بردیم قبرستون شب بود آدمایه زیادی اومده بودن برای دفنش پارچه رو از صورتش زدن کنار ک صورتشو ببینیم خیلی باد کرده بود حتی دستشم معلوم بود که باد کرده.ممنون میشم تعبیرشو بگید
اویسا
5 ماه پیش

سلام من خواب دیدم جنازه مرده مادربزرگم رو از تابوت بیرون کشیدیم و اون زنده شد و به خونه اوردیمش بدنش کوفته بود در ادامه خوابم میدیدم که از جنازه میترسم کمی فاصله گرفتم بعد که برگشتم دیدم مادرم بغل جنازه وایساده و داره زخمای بدنشو میبنده و‌بعد که به مادر بزرگم نگاه کردم‌ بدن مادرمو دیدم و دیدم که مادرم خودش زخمای پاشو میبست و بابام بهم میگفت این مادربزرگته و اون یکی مادرت
محسن
5 ماه پیش

خواب دیدم مردم منو نبش قرر کردند و از زیر خاک بیرون اوردن و کفنم تازه بود و خاکم نم دار. دای و مادرم جنازمو ب همراه دو نفر دیگه روی دوش میبردن اما ن من ناراحت بودم و نه اونا
لاله
5 ماه پیش

خواب دیدم که پدر بزرگم که چندین سال پیش فوت شدن دوباره فوت کرده و زن برادرم گوشت اون مرحوم رو تکه تکه کرده وبین خانواده تقسیم میکند تعبیرش چیه
Negin
7 ماه پیش

درخواب دیدم جنازه ای در خانه ام است با کفن سفید به مدت یک هفته فرزند یکی از همسایهایمان خیلی در خواب دلهره داشتم از مادر جنازه خواستم جنازه را از خانمان ببرد مادرش گفت فردا میبریم ....بعد از ان چند زن امدن در خانمان نشستن و جنازه وسط خانمان بود یکدفعه کفن دختر جوان باز شد و یک بچه نوزاد از ان بیرون امد نوزاد به سختی میتوانست گریه کند..لطفا تعبیر خوابم را بگویید
رضا
8 ماه پیش

سلام در خواب دیدم که تابوت پلاستیکی که رو نیز دارد گذاشته اند و دو نفر که در خواب آشنا به نظر می آمدند در حال کندن قبر بودند .نمی دانم روحم در حال دیدن جنازه بود یا منتظر بودم که در تابوت بخوابم .وقتی تقریبآ تمام شد و روی درب تابوت را برداشتند که در خاک کنند گفتم که چرا رویش ار بر می دارید حالا خاک روی صورتم ریخته می شود ،گفتند نه .چیزی نمی فهمی .ضمن اینکه یک سنگ هم می گذاریسم و خاک می ریزیم .تا همین مقدار خواب دیدم ممنون می شوم لطف فرمایید تببرآن را بگویید
میلاد
9 ماه پیش

سلام خواب دیدم همه جارو قراره اب برداره با پدرم بودیم تو ماشین نمیدونم از کی شنیده بودیم ک فردا مس فرداش کله سهرو اب گرفت خیلیا تو خونشون تو اب غرق شدن و خیلیا تو کوچه ...تعبیرش چی میشه تشکر
میلاد
9 ماه پیش

سلام وخسته نباشید.من خواب دیدم تو پیاده روعه یه خیابونی با رفیقم میرفتیم رفیقمم نمیشناختم اما هم قدمم بود و سمته راتم فضایه سبز چمن الف یکم کوهو تچه داشت و سمته راستمون (وسایله ورزشی اساس کار مثله میکثر ‌‌‌...که رو زمن رو وسایلا جسدو جنازه که هیچکدومروهم نمیشناختم و رو همشون پارچه سفید کشیده شده بود بعضی جاها خونی و با رفیقم متوجه شدیمکه حتی هوا و فضایه اون خیابون کلا بویه مرده میده بویه جنازه همهجارو برداشته بودو خوابه وحشتناکی بود
میلاد
9 ماه پیش

ساعد نیوز:\r\nبیشتر بخوانید
Yalda
10 ماه پیش

سلام خسته نباشید،مادر من در خواب دیده که مادر شوهرش یک گلی برداشته و میبرد مادرم خواسته مانع شود اما اون توجهی نکرده.میخوام تعبیر این خواب رو بدونم لطفا جواب بدین.
دیدگاه خود را ثبت نمایید