دیدن جنازه (مرده، جسد) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جنازه

  یکشنبه، 18 فروردین 1398   زمان مطالعه 19 دقیقه
دیدن جنازه (مرده، جسد) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جنازه
ساعد نیوز: دیدن جنازه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب جنازه را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید. بیشتر بخوانید
 • “تعبیر خواب مرده“ دوست و مهمان است و دیدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست .
 • بر خلاف باور عمومی دیده خواب مرده و کسی که مرده است به معنی ترس و وحشت نیست و لزوما تعبیر بدی ندارد . دیدن مرده در خواب به معنی دیدن یکی از دوستان و نزدیکان یا آمدن مهمانی عزیز است . در صورتی که کسی را که قبلا مرده در خواب شاد و خوشحال ببینید هم برای شما که خواب مرده دیده اید خوب است و هم برای ان شخص مرده و نشان از آرامش ایشان دارد .
 • تعبیر این خواب بستگی به حرف های مرده دارد . اگر در خواب ببینید که مرده حرف های خوب و خوشایندی به شما میزند تعبیرش این است که اعمال شما خوب بوده و خدا از شما راضی است . ولی اگر در خواب ببینید که مرده به شما دشنام و ناسزا میگوید به معنی این است که اعمال شما خوب نبوده و خدا از شما راضی نیست .
 • اگر در خواب ببینید کسی که مرده است به شما بگوید که من نمرده ام و زنده هستم به معنی این است که درآن دنیا وضع خوبی دارد و راحت و خشنود است .
 • اگر در خواب مرده ای را ببینید که از شما دوری میکند و به شما نگاه نمیکند به این معنی است که شما به وصیت ایشان به خوبی عمل نکرده اید
 • اگر مرده در خواب به شما بگوید که همراه من بیا و شما همراه او بروید تعبیر خوبی ندارد و دلیل بر غم واندوه شماست و یا ممکن است مرگ شما نزدیک باشد .
 • اگر مرده به شما و یا شما به مرده سلام کنید تعبیرش خوب است و شادی در انتظار شماست .
 • در صورتی که در خواب ببینی که مرده ناله میکند و درد میکشد دلیل براین است که او در دنیا آدم خوبی نبوده است . اگر ببینی که مرده از سردرد ناله میکند دلیل براین است که او شخص ثروتمندی بوده و بخاطر دارایی های خود تکبر و فخر فروشی میکرده .
 • اگر ببینی که مرده در خواب از دندان درد ناله میکند دلیل بر این است که او در زمان حیاتش ناسزا و فحش فراوانی گفته است .
 • اگر ببینی که مرده از درد شکم ناله میکند تعبیرش این است که او در دنیا از مال حرام استفاده کرده است .
 • اگر کسی درخواب دید که شخص زنده ای، مرده است و او را بر تابوتی می برند، اما کسی آن جنازه را تشییع نمی کند، از اجر و مقام کسی که خواب دیده ایم مرده است، کاسته می شود. اگر کسی مرده ای را دید که او را بر تابوت می برند، و افرادی در پشت تابوت او، تکبیر می گویند، آن مرده، عاقبت به خیر است. اگر سکوت کردند و کسی تکبیر نمی گفت، آن مرده در جهان آخرت گناهکار است و مشکل دارد.
 • اگر کسی جنازه ای را بر تابوتی دید که جنازه از تابوت بیرون است، هنوز دل به دنیا دارد و اگر دو دستش از تابوت بیرون است، از اعمال نیک دستانش تهی است. اگر جمعی جلوی تابوت تکبیر می گفتند و جنازه بر دوش سه چهار نفر حمل می شد و آن شخص هنوز زنده بود، در امور دنیوی عقب مانده است. اگر پشت سر جنازه ای که می برند و آن شخص هنوز در قید حیات است، افرادی حرکت می کنند و سخنان نامفهوم می گویند، بد گویی از وی می کنند.
 • اگر کسی در خواب دید که جنازه ای را بر روی زمین می کشند و تابوتی ندارد، در دنیا و آخرت دارای اجر و پاداش نیست. اگر جنازه در روی هوا می رود و گروهی زیر تابوت در حرکت هستند، آن جنازه دل از دنیا بریده و اعمالش نیز نیکوست. اگر کسی ببیند شخصی که زنده است مرده، به عمرش افزوده می شود. دیدن جنازه ای که به دوش می برند، نیکو است چون فراغت از رنج و اندوه است.
 • اگر بیننده خواب خودش را مرده ببیند، عمرش دراز می شود. کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهای لمس جنازه. اگر در خواب دیدیم کسی که می دانیم مرده چیزی به ما داد، خوب است چون مالی به بیننده خواب می رسد و پولی بدست می آورد. اگر جنازه ای را ببینید که از جای برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهی کنید، خوب نیست. اگر جنازه ای را با لباس تمیز و خوب مشاهده کنید، نیکو است و برای شما خوشحالی و مسرت می رسد ولی اگر بد لباس و ژولیده و کثیف و آشفته بود، تعبیرش بر عکس است.
 • اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد.
 • اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می برد.
 • اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم.
 • اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست.
 • اگر در خواب ، مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست.
 • وقتی که در خواب یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است.
 • اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.
 • اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می دهد خوب نیست
 • و نشان آن است که سلامتش به خطر می افتد و زیان می بینید و به آبرویش لطمه وارد می آید.
 • اگر بر عکس در خواب ببینید از مرده لباس می گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می آورید.
 • اگر شما مرد هستید و درخواب ببینید که با زن مرده درحال رابطه جنسی و زناشویی هستید تعبیرش این است که از مال و ثروت آن زن به شما سهمی میرسد .
 • اگر کسی را که زنده است در خواب مرده ببینید ، این گونه تعبیر میشود که عمر او بیشتر شده و زندگی طولانی خواهد داشت . یا اگر کسی را که مرده در خواب ببینید که شما را به پیش خود دعوت کرد و یا مرده در خواب دست خود را بر گردن شما انداخت اصلا خوب نیست و تعبیر بدی دارد .
 • اگر درخواب ببینید که شخص مرده لباس و پوشاک کهنه و نامناسبی دارد اینگونه تعبیر میشود که شما دچار غم و اندوه خواهید شد . همچنین در برخی موارد ، دیدن مرده در خواب اینگونه تعبیر میشود که شما فرصت های زندگی خود را تلف میکنید و زمان را میکشید . !
 • دیدن خواب مردن شوهر :زنانی که به تازگی شوهر خود را از دست داده اند معمولا خواب شوهر مرده خود را زود به زود میبینند . دیدن اینگونه خواب ها تا مدتی بعد از فوت شوهر کاملا طبیعی است و تعبیری ندارد . بعد از گذشت مدتی ، این خواب ها به مرور کمتر شده و غم و اندوه آن از بین میرود .
 • دیدن خواب جنازه یا کسی که قبلا مرده است:دیدن خواب جنازه معمولا این گونه تعبیر میشود که شما در زندگی کنونی خود موفق نیستید و فرصت های سوخته فراوانی دارید . این ممکن است به دلیل کشتن فرصت های شغلی و یا ناامید شدن از شخصی باشد . همچنین ناامیدی و افسردگی در زندگی باعث دیدن خواب جنازه و مرده میشود . ممکن است شما به تازگی شوهر و یا زن و همسر خود را از دست داده باشید و یا حتی از دست دادن شغل و کار شما نیز ممکن است باعث دیدن خواب جنازه و مرده شود .
 • ممکن است در زندگی زناشویی خود دچار مشکل شده باشید و تا خیانتی در مورد شما انجام شده باشد . وقتی در اینگونه موارد کاری از دست شما ساخته نیست ، مجبور به سرکوب کردن و ” کشتن ” خشم خود هستید ، که همین خشم کشته شده میتواند در قالب خواب مرده و دیدن جنازه در خواب ، خود را بروز دهد .
 • دیدن مرده در خواب و حرف زدن با مرده میتواند اینگونه تعبیر شود که شما در زندگی خود با افراد منفی و نامناسبی رفت و آمد و برخورد دارید . حتی ممکن است این افراد کسانی باشند که باعث ضربه مادی به شما شده اند و خشم و سرخوردگی که در درون خود پنهان کرده اید میتواند به شکل صحبت کرده و حرف زدن با مرده و جنازه خود را نشان دهد . در واقع شما میخواهید به این طریق با کسی صحبت کرده و درد دل خود را خالی کنید تا به آرامش برسید .
 • دیدن خواب مردن پدر یا مادر و یا نزدیکان:در صورتی پدر و مادر شما زنده باشند و شما در خواب ببینید که پدر یا مادر شما مرده است و یا در خواب ببینید که با مرده و جنازه پدر یا مادر خود صحبت میکنید این می تواند به این دلیل باشد که شما در زندگی واقعی بسیار نگران از دست دادن پدر و مادر خود هستید و مغز شما به این صورت و با دیدن مرگ پدر و مادر در خواب ، سعی در عادت کردن به این غم دارد .
 • و یا ممکن است پدر یا مادر شما مرده باشد و شما در خواب با آنها صحبت کنید . این میتواند به این دلیل باشد که شما هنوز واقعا مرگ پدر یا مادر خود را قبول نکرده اید و هنوز هم به نبودن آنها عادت ندارید . مغز شما با مرور خاطرات گذشت شما با پدر و مادرتان ، سعی میکند تا دلتنگی حاصل از فوت آنها را کاهش دهد تا راحت تر بتوانید با دوری و مرگ مادر یا پدر خود کنار بیایید .
 • دیدن خواب مردن بچه و یا دیدن خواب بچه ای که مرده است نیز به همین صورت است . دیدن خواب مردن بچه معمولا در بین زنان ببیشتر دیده میشود . در صورتی که بچه شما زنده است و شما در خواب مردن بچه خود را میبینید این بخاطر این است که شما نگران از دست دادن فرزند خود هستید . ویا اگر بچه خود را به تازگی از دست داده اید ، دیدن خواب بچه مرده و صحبت کردن با جنازه بچه ، به همان دلیلی است که قبلا توضیح داده شد و تلاش مغز و ذهن شما برای زنده نگه داشتن خاطرات فرزند شماست
 • تعبیر گرفتن آب از دست مرده ::اگر در خواب ببینی که از مرده درخواست آب میکنی ، تعبیر آن افزایش روزی و برکت زندگی است .
 • تعبیر خواب پول گرفتن از کسی که مرده است:اگر در خواب ببینید که از کسی که مرده است درخواست پول میکنید و یا میخواهید از مرده پول قرض کنید به این معنی است که در دنیا زکات مال خود را پرداخت نکرده اید .
 • دیدن جنازه در خواب، نشان دهنده جنبه ای از خودتان است که درشما مرده. یا ممکن است به این معنی باشد که مهجور و بیان ناپذیر هستید. خودتان را کنارگذاشته اید و از درون مرده اید.
 • تعبیر خواب متوفی:دیدن کسی که مرده یا حرف زدن با او در خواب، خبر از این می دهد که شما تحت نفوذ افراد منفی هستید و دورتان را افراد ناجور گرفته اند. این خواب همچنین می تواند راهی برای شما جهت روانکاوی احساسات تان با کسانی باشد که درگذشته اند. همچنین این خواب، سمبل شکست مالی هم می تواند باشد. اگر خواب کسی را ببینید که مدتها پیش فوت کرده، نشان دهنده این است که موقعیت یا رابطه فعلی شما درزندگی تان، تشبهاتی با چگونگی موقعیت و رابطه تان با فرد درگذشته دارد. این خواب می تواند برای تان آشکار کند که چقدر لازم است به این رابطه پایان دهید. اگر خواب کسی را ببینید که به تازگی درگذشته، یعنی مرگ او هنوز هم در ذهن شما تازه است و شما همچنان درگیر این هستید که رفتن او را باور کنید. اگر فرد درگذشته سعی دارد شما را با خودش به جایی ببرد، نشان دهنده این است که شما سعی دارید مرگ او را بفهمید و درک کنید. همچنین نمی خواهید تنها باشید.
 • دیدن و صحبت با پدرومادرفوت شده در خواب، نشانگر ترس های شما بابت از دست دادن آنهاست و همچنین شیوه کنارآمدن تان با این موضوع. شما از خواب تان به عنوان آخرین فرصت برای آخرین خداحافظی با آنها استفاده می کنید.
 • دیدن خواهر و برادر، فامیل، یا دوست فوت شده در خواب، بیانگر دلتنگی شما و تلاش تان برای تسکین خاطرات قدیمی تان با آنهاست. همزمان با تکاپوی شما برای زندگی جاری روزمره، خواب های تان به عنوان تنها وسیله برای کنارآمدن و پذیرفتن ازدست دادن فرد موردعلاقه تان عمل می کنند. اگر در خواب ببینید کسی که فوت کرده، یکبار دیگر میمیرد یعنی آرزو دارید او هنوز زنده بوده و خیلی چیزها را در زندگی با او تجربه می کردید. این گونه خواب ها بیشتردر اوقات شادی یا درحین رویدادهای مهم زندگی رخ می دهند.
 • خواب دیدن فرزند کودک تان که مرده است، راهیست برای زنده نگه داشتن او به واسطه خواب ها و رویاهای تان. برای پدرومادر، از دست دادن فرزند، فوق العاد سخت است. چنین خواب هایی دیده می شوند چون هنوز نمی توانید درک کنید و بپذیرید که چگونه و چرا کودک تان به این زودی از شما گرفته شده است.

تعبیر خواب جنازه به روایت محمد بن سیرین

 • اگر زن در خواب ببیند که با مرد مرده رابطه جنسی و زناشویی برقرار کرده است ، از مال و ثروت آن زن کاسته میشود .
 • اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بود او گوید که من زنده ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق از وی خشنود بود
 • اگر بیند مرده جامه های نیک پوشیده بود، دلیل که با ایمان از دنیا رفته باشد.
 • اگر مرده را با جامه های سفید بیند، دلیل که در آخرت حال او نیکو بود.
 • اگر مرده را جامه های سیاه بیند به خلاف این است و جامه زرد و کبود، دلیل معصیت است.
 • اگر مرده را جامه پوشانید، دلیل که اجلش نزدیک است.
 • اگر بیند مرده ای جامه می فروخت دلیل که از آن نوع جامه گران شود.
 • اگر در خواب مرده را نالان دید، دلیل که آن مرده بدکردار بوده در دنیا.
 • اگر دید مرده از درد سر می نالید، دلیل که در دنیا با مردم تکبر کرده باشد.
 • اگر دید مرده از درد چشم می نالید، دلیل که غیبت مردم باشد.
 • اگر دید از درد دندان می نالید، دلیل که فحش بسیار به مردم داده باشد اگر از پهلو می نالید،
 • دلیل که با زنانِ بدکردار بوده باشد. اگر از درد شکم می نالید، دلیل که حرام خورده باشد.
 • در صورتی که در خواب ببینید که مرده به شما غذا داد و یا شما از مرده غذا در خواست کردید و یا همراه با مرده در حال خوردن غذا هستید ، تعبیر آن روزی حلال و ثروت است .

تعبیر خواب جنازه به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • جنازه در خواب دیدن بر سه وجه است
 1. بزرگی
 2. ولایت وحکومت
 3. عز وجاه و رفعت
 • اگر دید مرده او را در کنار گرفت، دلیل تندرستی بود. اگر مرده را از اهل خود شادمانه بیند، تاویلش به خلاف این است.
 • اگر دید مرده از اهل او با وی مناظره کرد یا روی از وی بگردانید، دلیل است وصیتی که کرده بود به جای نیاورده باشد.
 • اگر بیند که مرده خندان پیش او آمد، دلیل که کافر مرده بود.
 • اگر دید مرده در نماز بود، دلیل که آن مرده در دنیا استغفار بسیار کرده باشد.
 • اگر مرد درخواب ببیند که با زن مرده مجامعت میکند ، به خواسته خود خواهد رسید و منفعت مالی خواهد برد .
 • اگر بیند بامرده مجامعت کرد و اب منی از وی جدا نشده.دلیل منفعت است اگر از وی جدا شد بد بود.اگر بیند با زنِ مرده مجامعت کرد، دلیل که از مال مرده چیزی به ویرسد.
 • اگر دید مرده را به شهوت بوسه داد، دلیل که زن خواهد و به مرادها برسد.
 • دیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است. اول: مال. دوم: ظاهرشدن مشکل. سوم: فساد دین. اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است. اگر پادشاهی این خواب بیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود باز یابد.

تعبیر خواب جنازه به روایت جابر مغربی

 • اگر بینداز درد پشت می نالید، دلیل که زنان بسیار کرده باشد و با پدر و خویشان بدی کرده باشد.
 • اگر در خواب ببینی که بچه و فرزند خودت را کشتی اینگونه تعبیر میشود که روزی حلال به دست خواهی آورد

تعبیر خواب جنازه به روایت دانیال نبی

 • اگر در خواب ببینی که مرده بودی و دوباره زنده شدی دلیل بر این است که توبه میکنی و آدم خوبی خواهی شد و عمر طولانی و پر برکتی خواهی داشت.
 • اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جائی که امید ندارد.
 • اگر دید مرده چیزی خوردنی به وی داد، دلیل که روزی حلال یابد.
 • اگر دید مدره ای قران به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود.

تعبیر خواب جنازه به روایت اسماعیل بن اشعث

 • اگر درخواب ببینی که مرده تو را کتک زد ، تعبیرش این است که به مسافرت کاری میروی و سود فراوانی کسب میکنی . ویا اگر کسی پولی از تو برده است آن پول یا مال دوباره نزد تو برخواهد گشت .
 • ولی اگر در خواب ببینی که تو در حال کتک زدن مرده هستی و او هم از کتک خوردن هود شکایتی ندارد و راضی است دلیل بر این است که او از جایگاه خود در آن دنیا رضایت دارد .
 • اگر در خواب ببینی که مرده ای و تو را کتک میزنند دلیل بر این است که بدهی خودت را پرداخت خواهی کرد .

تعبیر خواب جنازه به روایت ابراهیم کرمانی

 • درصورتی که در خواب ببینی که کسی که مرده است زنده شده است تعبیر بسیار خوبی دارد و خبرهای خوبی در راه است
 • اگر دید مرده زنده شد. دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند. اگر زنده را مرده یند به خلاف این است.
 • اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود.
 • اگر زن مرده خود را بیند، دلیل که درویش شود.
 • اگر پسر مرده خود را دید، دلیل که از غم برهد.
 • اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر بازآید.
 • اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده را مسلمان کند.
 • اگر دید از پس مرده شد، اگر آن مرده مصلح بود، دلیل که راه او گزیند، اگر مفسد بود، دلیل که بیمار شود و شفا یابد.
 • اگر بیند کفن مرده ای معروف بکند، دلیل که در دنیا طریق آن مرده جوید، اگر عالم بوده باشد به علم.
 • اگر مال دار به مال. اگر بیند خواست کفن مرده بکند و مرده را در گور زنده دید، دلیل که آن مرده دیندار است. اگر بیند مرده را کفن کرد، دلیل که از خویشان مرده یکی را کفن کند.

تعبیر خواب جنازه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • در نفايس الفنون تصريح شده که جنازه و مرده مال حرام است.
 • مرحوم مجلسي نوشته اگر کسي در خواب جنازه يا مرده ببيند از غائب به او خبر مي رسد
 • ابن سيرين معتقد است که اگر کسي ببيند جنازه اي مي برند خداوند او را بر تعداد افرادي که به دنبال جنازه روان هستند و او را تشييع مي کنند امارت و فرمان روائي مي دهد و بالاخره از امام صادق _ ع _ روايت است که ديدن جنازه در خواب خوب است زيرا براي بيننده خواب بزرگي و مال و عزت و جاه مي آورد.
 • مشاهده جنازه اي که به دوش مي برند نيکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بيمار باشيم بهبود مي يابيم و اگر مديون باشيم اداي دين مي کنيم.
 • اگر بيننده خواب خودش را مرده ببيند عمرش دراز مي شود که همه معبران اسلامي و بيگانه در اين مورد بخصوص اتفاق نظر دارند.
 • اگر در خواب ببينيم که مرده بيمار است اين هم خوب نيست و توصيه شده که بيننده خواب بايد مراقب سلامت خويش باشد و چندي از خطر کردن بپرهيزد و خشمگين نشود و از عزيمت به سفر خودداري کند و از دخالت در اموري که مي تواند بي تفاوت بماند خودداري کند.
 • کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهاي لمس جنازه.
 • اگر در خواب ديديدم کسي که مي دانيم مرده چيزي به ما داد خوب است چون مالي به بيننده خواب مي رسد و پولي بدست مي آورد.
 • اگر جنازه اي را ببينيد که از جاي برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهي کنيد خوب نيست.
 • اگر جنازه اي را شيک و با لباس تميز و خوب مشاهده کنيد نيکو است و براي شما خوشحالي و مسرت مي رسد ولي اگر بد لباس و ژوليده و کثيف و آشفته بود بد است چرا که شما را غمگين و رنجيده مي کند و نشان آن است که در روزهاي آينده به شما غم مي رسد.

تعبیر خواب جنازه از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر در خواب ببینید که در حال صحبت کردن با روح هستید به معنی این است که شما فرد عاقلی هستید و امور زندگی خود را عاقلانه میگذرانید . از مصیبت هایی که در پیش رو دارید به سلامت و سربلند خواهید گذشت .
 • ولی اگر در خواب ببینید که روح با شما صحبت میکند و یا شما در حال حرف زدن با ارواح هستید به این معنی است که دشمنان شما در حال برنامه ریزی برای ضربه زدن به شما هستند و شما در دام آنها گرفتار خواهید شد .
 • اگر در خواب جسدهایی سوخته ببینی ، نشانه آن است که دشمنان نفوذ شما را در محیط کار کاهش می دهند.
 • اگر در خواب جسد سوخته خود را ببینید، نشانه آن است که در انجام وظایف خود تنها باید به رأی خود بسنده کنید، زیرا اگر تحت تأثیر قضاوت دیگران قرار بگیرید با شکست روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب جنازه به روایت کارل گوستاو یونگ

 • دیدن جسد در رویا بیانگر جنبه ای از خود فرد بوده که مرده است. در برخی موارد به این معناست کع شما مقصود خود را نمی رسانید (گنگ هستید). شما خودتان را خفه می کنید و از درون می کشید.

97 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
فاطمه
5 روز پیش

سلام.ممنون مبشم خوابمو تعبیر کنید. خواب دیدم رفتم دیدن کسی(یه نفر نزدیک.حس میکردم شاید همسرمه)گفتم چرا ناراحتی و چرا خونه قبلی نمیری؟گفت پره حسده.نمیتونم دیگه اونجا زندگی کنم.گفتم بیا کمکت میکنم تمیز کنی...رفتیم هر جا رو ک نکاه میکردی چندین جسد مونده میدیدم.یکی یکی جمعش کرد یه سری برد ببزه بریزه دور.من تنهایی بقیرو داشتم جمع میکردم.بویی نمیومد.بعباشون استخونشم فاسد شده بود.همرو داشتم میریختم تو یه سوراخ‌شاید ۵۰ تا بیشتر بودن.یکیشون زنده بود گفت باید برم.(ولی فقط من دیدمش حس کردم روحه)گذاشتم بره
ن
1 هفته پیش

تو خوابم جسد یه انسان ظالم رو دیدم لطفا تعبیرش رو بهم بگید
کوثر
1 هفته پیش

خواب دیدم دوتا جسد بدون کفن رو از سر میلان مون برداشتیم اوردیم خونمون همون روز تولدم داشتیم دوتا جسدو کنار میز تولد گذاشتیم این بده یا خوبه و این که اون دوتا جادو ما نمیشناختیم فقط لباس مرتب تنشون بود هردو مرد بودن خوانوم نبودن
بنده‌ی حق
2 هفته پیش

احتمالا شما یا دیگر اعضای خانواده بی قراری زیادی میکنید و روح پدرتون نگران شماست و نمیتونه به صعودش ادامه بده
بنده‌ی حق
2 هفته پیش

احتمالا مادرتون توسط برادرتون کاری انجام میدن که خیرش به روح داییشون میرسه
بنده‌ی حق
2 هفته پیش

براشون خیرات کنین و دنبال کسانی باشین که ازش طلبی داشتن و اگر به کسی بد کردن طلب آمرزش کنین براشون و حلالیت بگیرین.
ندا
2 هفته پیش

سلام من دیشب خواب دیدم مادرمو که به تازگی از دست دادم روز چهلمش بوده که من و خواهرم برنامه چهلشو چیدیم و فقط چند نفر اومدن سرخاک مادرم ومن افسوس میخوردم که چرا کسی و دعوت نکردم بعد که سر قبر مادرم رفتم دیدم مادرم روی قبرشه و کفن پیچه و دختر عمم روش پتو و پارچه مشکی انداخت یهو مادرم باهمون حالت کنفن پیچ شده نشست منم دوباره خوابوندمش هی بمن میگفت بزار بشینم به حالت نالان میگفت زنده باد دنیامنم هی گریه میکردم به دختر عمم میگفتم چرا سنگشو برداشتین میگفت بخاطر سرشه که از قبربیرونه خواهش میکنم تعبیر
عسل
4 هفته پیش

سلام پدر من به تازگی فوت شده خواب دیدم که برادرم و شوهرم جنازه اورا به خانه اوردنند تعبیرش چیست؟
بازدیدکننده
1 ماه پیش

تعبیرش
سالارب
2 ماه پیش

سلام خواب دیدم رفتم سر یه چاه دیدم پسری ده ساله که گم شده بود مرده تو چاهه بدون لباس و پر چون ترسیدم مردمو صدا زدم که بیان بیرونش بیارن ممنون میشم تعبیر کنید
روشن
2 ماه پیش

صبح امروز خواب جنازه خواهرم را که در سن ده سالگی بر اثر تصادف خانوادگی به همراه پدرم فوت کرده بود دیدم،که جنازه باد کرده بود اما وقتی به او دست میزدم فکر میکردم زنده میشود اما خانمی که آنجا بود گفت مرده،باهش حرف زدم وبهش گفتم مامان وقتی آمد با خودت ببرش بهشت اما بابا رو اگه نخواستی نبر،مرده چشمهایش نیمه باز بود و لبخندی زد وکف از دهانش امد،من مدام اسمش را صدا میزدم: رویای عزیزم رویای مهربانم،در طول پنجاه سال از فوتش هرگز خواب او را ندیده بودم،پهلویش در خواب کبود وزخمی و بخیه خورده بود در اثر تصا
محمد ک
3 ماه پیش

سلام و درود.من خواب دیدم که درحیاط یکی از فامیلهای دور یکی مرده اینقدر شلوغه ک جا نیست چندین نفر هم دادن تیر اندازی میکنن خوومم رفتم اسلحه اوروم تیر اندازی کردم واسلحه اوردم برا صاحب خونه جسد سوخته را دیدم تو حیاط ولی نمیدونم کی بود اگ جواب بدید ممنون میشم
نسرین چمنی
3 ماه پیش

من در خواب پدر تازه فوت شده ام را دیدم که در حیاط خانه ای بودن وخلاف قسمتی که دفن شده اند توی قبر بودن وتوی قبرشون هم خاک نبود من میدیدمشون یکی از اقوام اومدن پیش ما تا ایشون رو دیدن رفتن تو خیابون شروع به فریاد کردن وگفتن میخوان بهش زن بگیرن و وقتی میرفت خانواده ما همه لباس مشکی تنمون بود منم دیدمشون وآمدم به خواهرهام بگم دیدم بر گشتن منم شروع کردم به ماساژ شونه خواهرم که فکر کنه از گریه به پدرم حالش بد شده خواهرم هم کف از دهانش رریخته بعد دیدم هممون لباسهامون سبز بود
نرگس
3 ماه پیش

سلام پدرمن 23سال پیش فوت شدن دیشب خواب دیدم که درقبرشون بازبود وکامل بدنشون باکفن بود وحتی صورتشون هم پیدانبود منم همش ناراحت بودم وهمش توی خواب میدیدم که بافاصله چندقبرازپدرم روی زمین خوابیدم تعبیرش چیه؟
.
3 ماه پیش

سلام من خواب دیدم در کنار اقدام در یه بیابون نشستیم و یه گوشه ای مرده هارو آتش میزدن
مهدی
4 ماه پیش

سلام خواب دیدم جنازهای را از قبر دراوردن بطوری که روی یک تابوت از جنس خاک ک سرش بیرون بود اورا طواف میدادند نمیدانم کدام زیارتگاه بود لطفا تعبیرکنین.جنازه رد نمیشناختم
حسن مرادی
4 ماه پیش

سلام خواب دیدم از ی جاده رد میشم با چن نفر از آشنا ها ک یادم نیس کیا بودن ک کنار جاده با فاصله یک یا دو متر از هم ده ها جنازه روی زمین افتاده بودن ک قیافشون زشت و ترسناک بود و بوی خیلی بدی میدادن. چن نفر هم اومده بودن بالا سر جنازه ها ک جمعشون کنن ببرنشون.اینطور ک تو خواب متوجه شدم انگار این جنازه ها ب خاطر اعتیاد مردن و کنار جاده افتادن ممنون میشم تعبیرشو بگید
سمیه
4 ماه پیش

من حدودا ۳ماه پسرم عمرشون داده به شما و خواب دیدم هنوز جسدش بررسی زمین است ومیتونم اون به صورت لخت ببینم و گریه و زاری میکنم چرا خاک نمیکنید
فاطمه
5 ماه پیش

سلام مادر من خاب دیده با داداشم باهم تو یه قطار بودن پشتشونم کلی مسافر دیگه بودن بعد از جایی رد شدن دیدع که یه جنازه بوده و روش پارچه ایی مشکی بوده بعد از اونجا ردشدن و وقتی قطار بع مقسد رسیدع دیدع که هیشکی تو قطار نیست میگفتن اونا همه مردن ینی قطار نصف شده و تصادف کردن میشه بگید تعبیرشو
رویا
5 ماه پیش

سلام روزتون بخییر.من خواب دیدم دوتا چاه توی حیاط یا محوطه ای بزرگه که خونه ی خیلی بزرگو قدیمیم وسطش داشت مثله یتیم خونه بود کلی بچه ی بی سرپرست بودن انگار که من سرپرستشون بودم و توی این دوتا چاه هرکدومو نگاه میکردم یه دخترو پسرجوان با لباسای مرتب تقریبا رنگ لباسشون صورتی بود مرده بودن یعنی از بالا که نگاه میکردم همون دوتا جنازه تو هر دو چاه رو میدیدم و سعی داشتم از بقیه پنهونش کنم روشونو با شاخو برگ درخت پر کردم و کلی پلیس ریخت اونجا و دنبال جنازه بودن بقیشو یادم نمیاد تعبیرش چی میشه!!
مبینا
5 ماه پیش

خیلی خوشگل و سفید بودن ولی در حال مرگ بودن اما گریه نمیکردن و آروم بودن ولی داشتن میمردن یعنی یه حسی بم میگف دارن میمیرن
مبینا
5 ماه پیش

سلام. من خواب دیدم ک توی اوتوبوس توی شب خودم تنها بودم و داشتم ب یه شهر دیگه میرفتم بعد متوجه شدم ک توی اوتوبوس کلی جنازه هست ک بعضیاشون توی کفن بودن بعضیاشونم نبودن ولی همشون یا دهنشون باز بود یا دست و پاهاشون در حالت عادی قرار نگرفته بود بیشترشون هم پیر بودن چهره و حالتشون جوری بود ک انگار مرگ سختی داشتن بین اون ها جنازه یک پیر مرد بود ک خیلی قیافش آشنا میومد برام اما ناشناس بود و نمیشناختمش دست هاش وبدنش توی کفن بود ولی سرش نه دوتا کودک ۳یا۴ ماهه هم بودن ک نمرده بودن خیلی خوشگل و تپل و سفید
مسعود
6 ماه پیش

سلام من تو خواب دیدم، رسیدم به یه محلی ، چند نفر داشتن زمین رو می کندن انگار پلیس بودن، منم از یه گوشه شروع کردن به کندن فک میکردم دنبال طلا هستن که یهو پاهای مرده رو دیدم و پیدا کردم و اونا هم خوشحال شدن که پیدا شد
زهرا
6 ماه پیش

بله درسته وقتی که یک مادر برای بچش گریه کنه از اب خوردنیه اون بچه تو اون دنیا کم میشه (اشک های مادر) ماهم یکی از دختر های اقوام دورمون که 16 و 17 سالش بوده فوت شده و مادرش همین خوابو دیده به مادر اون پسر بگید دیگه زیاد گریه نکنه
آوین
6 ماه پیش

سلام من مادربزرگم ۱۰ تا ۱۵ روزه که فوت شدن و دیشب خواب دیدم که حدودا سه سالم هست رفتم توی کمد دیواری رو نگاه کردم دیدم مادربزرگم که فوت شده جنازه یه اقا رو توی کمد قایم کرده بود و این جسد رنگ پوستش سبز شده بود و موهاش ریخته بود.این دومین باره که این خواب رو میبینم اولش در کودکی بود و دومیش هم که الانه‌. اگه میشه تعبیرش رو بهم بگید ممنون میشم
asal
6 ماه پیش

سلام خواب دیدم خودم مردم ولی به جای اینکه زن باشم مرد بودم تو خواب تعجب میکردم که من چرا مرد هستم یکی از دوستانم همش برای نوشته روی سنگ قبرم میگفت این یکی از پیامبران واقعا نمیدونم همنجوری که تو خواب هنگ بودم تو بیداری هم هنگم نفهمیدم یعنی پیغامی دریافت کردم این خواب چی بود که من دیدم
حنانه
6 ماه پیش

اینکه خواب ببینید که مردید یعنی به آرزو تون می‌رسید و عمرتون طولانی و با عزت خواهد بود
حنانه
6 ماه پیش

سلام باید برای متوفی قرآن سوره های یس و ملک رو بخونند و خیرات کنند
بازدیدکننده
7 ماه پیش

منم خواب دیدم که یه جنازه تو ی باغ رو زمین و قصد دارم خاکش کنم صاحب باغم یه روحانی بود
شیدا
7 ماه پیش

منم همین خوابو دیدم هیچکی تعبیرشو نمیدونه😔
فاطمه
7 ماه پیش

سلام من دیشب خواب دیدم مادربزرگم که حدودا 28 روزه فوت شده زنده تو جمع نشسته بود و دوباره مرد همه میگفتن مادر بزرگ مرده دست بهش نزنید بدنش یخته و بعد هم خاکش کردیم تعبیرش چیه؟
بازدیدکننده
7 ماه پیش

همسرم خواب دیده که مرده و او را در سنگ قبر برادرم که چندین سال پیش فوت کرده است میگذارند و برادرم هم زنده میشود و همسرم به او میگوید :تو که مرده بودی ؟برادرم میگوید من زنده ام. لطفا تعبیرش🙏
ابوالفضل
8 ماه پیش

سلام راستش منم یه همچین خوابی رو تو ۷،۸ سالگی دیدم😲 البته تو خواب من هیچکس زیر آب غرق نشدن😐😐
بازدیدکننده
8 ماه پیش

سلام من خواب دیدم که جسدی در یک حیاط وجود داره و من و خواهرم و دو نفر دیگه از کنارش رد میشیم جسد از خویشاوند است ولی نفهمیدم ک کی بود بعدش من را میخواست یک زن با خودش قید کنه ولی من فرار کردم در راه یک گرگ را دیدم ک با خود میگفت کاش یکی باشه ک بخورم خیلی گرسنمه البته گرگ در خوابم حرف میزد بعدشم فرار کردم یهوو از خواب پریدم تعبیر اش را نفهمیدم
مریم
9 ماه پیش

خواب دیدم منو با پلاستیک داشتن کفن میکردن.من از کسی که کفنم میکرد خواستم بزاره برم و یک روز بعد برگردم.اجازه بهم دادن ولی خودم پشیمون شدم.گفتم ولش کن من که بالاخره باید بمیرم.بعدش شروع کردم استغاثه از حضرت علی (ع)و حضرت زهرا(س).لطفا تعبیر خوابم چیه
بازدیدکننده
9 ماه پیش

اون چون تازه فوت شده بود روحش تو خونتون بود
سپیده
9 ماه پیش

خواب دیدم خواهرم و مادرم به کمک جمعی برادرم را نبش قبر می کنند و من نگاه می کنم با غم و ترس بدن برادرم کاملا سالم بود فقط پهلویش کبود بود او را جابه جا کردند او نگاهی کوتاه به من مرد و دوباره به پهلو خوابیده انگار که خیلی خسته باشد ومن با دیدن این صحنه در خواب گریه کردم و خواهرم مرا دلداری داد و ناگهان از خواب پریدم .تعبیرش چیست
بازدیدکننده
9 ماه پیش

مهرشار
زهرا اصغری
9 ماه پیش

سلام من همین الان از خواب بیدار شدم و خواب دیده بودم که جنازه تیکه تیکه شده ادمی رو از حموم خونه پیدا کردم و میخواستم از اونجا خارج کنم ولی ان هایی که این کار را کرده بودند امدند و من همانجا ماندم لطفا بهم بگید تعبیرش چیه؟!!
Aysan
9 ماه پیش

من دیشب خواب دیدم که تو راه کلی جسد و جنازه رو دیدم که همه جا پراکنده هستن، یه چیزی ک خیلی عجیب بود واسم جنازه یه خونواده بود ک پشت سر هم و توی بغل هم مرده بودن تازه یکی از اونا بهم لبخند هم میزد. میشه بگید تعبیرش چی میشه؟
بازدیدکننده
9 ماه پیش

من نمدونم والا
زهرا مرادی
9 ماه پیش

ببخشید پسرجوونی که نوزده سالش بود از دنیا رفته همش میادتوخوابهامیگه مادرم که گریه میکنه من ناراحتم منو اذیت میکنه
زهرا مرادی
9 ماه پیش

سلام من بعداز نمازصبح خواب خواهر زاده ام که یکماه پیش فوت کرده رودیدم دیدم که جنازه اش وسط حیاط خونه شون هست منم دارم گریه میکنم بعد یه تابوتی که شهدا رومیزارن براش آوردن بعد من رفتم تو حیاط جنازه رو ببوسم یا خداحافظی کنم دیدم جنازه داره تکون میخوره یه دفعه بلندمیشدمن می گفتم این که نمرده ولی مردم میگفتندطبیعی چون مرده ها تکون میخورندجون ندارند که چیزی بگن یاغیره
امیرمحمداصانلو
9 ماه پیش

من درخواب دیدم ک یک نفرمردوتوبالکن خونمونه ولی هیچ دستی بیرون ازکفن نیس ولی یک نفرنمیزارک دربالکنوببندم بدچندیقه مرده لبخندزد ولی ادامه داشت نمیزاشت دربسته بشه
شهره
9 ماه پیش

سلام من دیشب خواب دیدم پسر داییم مرده بدنش قطعه قطعه کردن تو کفن گذاشتن ما قبرش کردیم بعد یهو زنده شد گریه کرد میشه تعبیرش رو بهم بگید ممنون
حسین. M
10 ماه پیش

سلام.وقت بخیر. خواب دیدم دوتا جنازه که دوتاشونم سر ندارن و سر هاشون قطع شده تو یک مغازه هستن. بعد من و بابام اون دوتا جنازه رو انداختیم پشت ی پیکانبار و بردیم ی جایی تو ی خونه بود بعدش انداختیم دوتا جنازه رو زیر یک راه پله. چن دقیقه بعد بابام رفت جایی کار داشت منم پیش اون دوتا جنازه موندم.بعد20یا30دقیقه بابام بهم زنگ شد و گفت جنازه ها رو ببرم توی ی جای دیگه.البته اونجا رو درست یادم نیست.فکر کنم سوله بود یا یک مسجد.بعد اون دوتا رو کشون کشون تو خاک ها بردمشون توی سوله یا مسجد.لطفاتعبیرش کنید❤️😊
رویا
10 ماه پیش

سلام وقت بخیر خواب دیدم رفتم تشیح جنازه 2 تا پسر جوون که تو آب خفه شده بودن کسی که جنازه هارو میبره میاد و جنازه هارو به من نشون میده، و ملافه رو کلا از روشون برمیداره تا من ببینم و میره،پشت سر شخصی پدر بزرگم ک چند سالع فوت کرده رو دیدم، پدر بزرگم صورتشو ازم قایم میکنه و خیلی سریع محو میشع
سعید ابهری
10 ماه پیش

خواب دیدم قبر مادر بزرگم را باز کردم کفن قسمت صورتش را باز کردم صورتی سالم داشت وبا دست صورتش را لمس کردم .تعبیرش چیست؟
امیر حسین
10 ماه پیش

من تو خواب دیدم که رفتیم یه جای خاکی اونجا همسایه مون خاک رو باز کرد دیدیم جسده پاهاشو تکون میده لطفا تعبیر اینو میگید
رووش
10 ماه پیش

مادرم خاب دیدن مرده ای زنده ای راکشته
یلدا
11 ماه پیش

خواب دیدم مادر بزرگم که جندماه مرده از کفن سفید در اوردن و تو کفن سیاه گذاشتند و مادرم با اصرار زیاد رفت در کفن سفید خوابید میگفت میخام ببینم چجوریه وقتی مادر بزرگمو روی زمین گذاشتند بالای سرش گریه میکردن شروع کرد تکون خوردن و بلند شد نشست بعد از چند ثانیه دوباره خوابید همه میگفت ی فرشته رفته در بدنش میخاد به ما بفهمونه که ناراحته ممنون میشم تعبیرشو بگین
فرزانه
11 ماه پیش

سلام. خواب دیدم مرده ای کف اتاق خواب ومرده ای دیگه کف اتاق پذیرایی دفن شدن وهرازگاهی به صورت وحشتناکی قبرومیشکافتن وبیرون می اومدن. من ازشدت ترس دست یکی ازبچه هام رو(دختر کوچکم) میگرفتم از خونه خارج میشدم.امابه محض بیرون اومدن از خونه باصحنه ی دیگه ای مواجه شدم دیدم که چندین کفتار به چندگاوبزرگ حمله میکردن. انقدرترسیده بودم که تاساعتهابعدازبیداری هنوز تپش قلب داشتم.ممنون میشم تعبیرخوابم روبفرماین
بازدیدکننده
11 ماه پیش

زیر سرش بلند شده
شکیبا
11 ماه پیش

من پدرشوهر که به تازگی مرده رو دیدم جنازش تو خونه است وخاکش نکردن و آرم میگم چرا این خاک نکردن و یکی از پسراش لباس تنش که زیاد کم میکن انگار که داره بو میگیرم، تعبیر ش چیه لطفا بهم بگید
سیامک
11 ماه پیش

سلام یکی از اقوام خواب دیدن مادرمون که تازه فوت شده از پسرش خواسته زیر سرشو توی قبر کمی بلند کنه .تعبیرش چیه
رنجبر
11 ماه پیش

سلام .مامانم خواب دیده که داییش فوت کرده و به برادرم میگه غسلش بده تا مردم میان .و برادرم با اب سرد غسلش میده وتکیش به دیوار میده .......و دایی مامانم ۲۰ سال پیشم فوت کرده
صادقی
11 ماه پیش

من خواب دیدم رفتیم سر قبر مامان جونم ولی ایشون رو قبر خوابیده بودن وخیلی چاق و سرحال بود رفتیم روش پتو بود درست کردیم. ایشون قبرشون جایی دیگه بود تو یه اتاق بود. بعد تو خوابم میگفتم دکتر اشتباه تشخیص داده مرده و زنده شده بعد بهش گفتم بیا خونمون اخه دوسال اخر عمرشون به خاطر بیماری باهام دیگه زندگی میکردیم. گفتند نمیام. بعد زنداییم یه قابلمه حلوا درست کرده بود که رنگ زرد داشت و چرب بود روغن روش بود بعد با دخترش اینو پخش میکردن و ته قابلمه که حلوا بود و میخورد.
محبی
12 ماه پیش

خواب پدرم که چند سال پیش فوت کرده دیدم که روی قبرش کفن پیچ هست و بسیار سالم با موهای کاملا مشکی تعبیرش چی هست؟
رها
12 ماه پیش

دیشب خواب دیدم که مُردم توی قبر هم میخوان بزارنم دیگه گذاشته بودنم هرچی هم داد میزنم کسی صدام رو نمیشنید مردم هم همه دورم جمع شده بودن، این تعبیر خواب من چیه؟!
بازدیدکننده
1 سال پیش

در خواب دیدم با مادر خانمم هستم ،یه دفعه از پشت سر سقوط کرد به چاه ابی که زیاد کف داشت.من فریاد زدم کمک خواستم،بعد با چوب بزرگی شروع به یافتن جسد وی کردم،دیدم جسد های زیادی روی اب ظاهر شد،خانمم تمام جسد ها رو جابجا میکرد تا بتواند جسد مادرشو پیدا کنه،بعدش بیدار شدم
سمیه
1 سال پیش

باسلام,مادرم 7ماهه ازدنیارفته,2هفتس هرشب میادبخابم البته حالش خوبه,نگرانم,ی ساعت پیش ی مردی ک نمیشناختم روگذاشته بودن توتابوت بدون درب,وسط ی حیاطی,مامانم گفت اینو گذاشتن ورفتن,قران بازکردم بسم الله گفتم ک بخونم بیدارشدم,نگرانم لطفابگین چراهرشب میادبخابم?قراره کسی بمیره?ممنون
Sarsar
1 سال پیش

سلام من خواب ديدم در جايي كه نميدونستم كجاست پيرزني ديدم كه فقط از دست به بالايش را داشت و داخل لگني بود و همه ميگفتن كه بااون نبايد كاري داشته باشي بعد يهو ديدم حركت كرد و زنده شد و پا درآورد و بلند شد و راه رفت بعد هم من خيلي خوب داشتم ازش مراقبت ميكردم و در ادامه خوابم باز هم به دختر خانومي رو ديدم كه خيلي وقت پيش مرده بوده و زنده شده بود ، داشت از احوالات اون دنيا برام ميگفت . ميگفت كه خيلي تنهايي هيچي اونجا نيست و ..... اگه ممكنه تعبير خوابم رو بفرماييد .🙏
الهام سلیمانی
1 سال پیش

سلام خواب میبینم یه بعد از 2 ماه جنازه تو گلدون خاک میکنم و فرار میکنم ،
وجیهه
1 سال پیش

من در خواب دیدم که جسدی را که نمی‌شناسم را در فرودگاه به من سپردن که اور ا همراه خود بیاورم بعد به من گفته شد که این جسد سر ندارد و من از آوردن ان سر باز زدم ولی بعد از گذشتن از مرز فهمیدم که پسرم بر عهده گرفته وان را آوردیم ومنتظر ماندیم تا اطرافیانش ان را از ما بگیرن. تعبیر این خواب چیست ممنون میشوم
بازدیدکننده
1 سال پیش

سلام.سرتو باید میزاشتی جای پات و پاتو میزاشتی جای سرت میخابیدی
رها
1 سال پیش

سلام ببخشید من چهلومه مادر شوهرم تازه تموم شوده نزدیک های 5صبح خوابم برد دیدم اومده تو خونه ما دراز کشیده من دست به صورتش میزدم یه تیکه از زیرچونش گوشتش کنده شود اومد دستم ولی هیچ زخم و خونی ندیدم بعد از من خیلی ناراحت بود هی میگفت چرا این کارو کردی با پسرم اون رو برمیگردوند از من من هی التماسش میکردم من گریه میکردم تعبیرش میدونید چیه ممنون
مهسا
1 سال پیش

سلام وقت بخیر من خواب دیدم توی یک حوض بزرگ دارن کسانی که زنده هستن رو غسل میت میدن،وقرار بود من رو هم غسل بدن،که مامانم همش صدام میکرد بیا الان نوبت گیرت نمیاد بیا تا غسلت بدم ،ومن میخواستم برم
بازدیدکننده
1 سال پیش

هنوز کامل خوابم نبرده بود خواب و بیدار بودم دیدم دخترم که به تازگی فوت کرده مرا در خواب تکان می‌دهد و می‌گوید مامان ومن میپرم از خواب
عاشقانه
1 سال پیش

سلام خواب دیدم پدربزرگ و مادربزرگم که چندساله فوت کردن جنازه هاشون تو خونه هست یه جنازه دیگه هم کنارشون بود یعنی سه تا جنازه بود هرچی فکر کردم اونو یادم نیومد که کی بود و روشون پارچه یا چادر مشکی بود و من تو خواب همش میگفتم باید سریعتر جنازه ها رو دفن کنیم نباید زیاد روی زمین بمونند
زهرا
1 سال پیش

با سلام.دو روز پشت سرهم خواب پدرم ک تازه فوت شدن رو میبینم که با چوب ریز که زیر دندان میکند با من صحبت میکند و ب من گفت من در مزرعه هستم هرکس خواست بیاید دیدن من بهش بگید بیا مزرعه ام.تعبیرش چیست
بازدیدکننده
1 سال پیش

وای چه تعبیر شده کرونا اومده
بازدیدکننده
1 سال پیش

سلام.من در ایران زندگی نمی کنم. خانمی که من مثل خاله ی خودم میدونستم دو هفته ی پیش از عارضه ی قلبی مرحوم شدن. همه ی کارهای کفن و دفنشونو مراسم بخاک سپاری مذهبی خودمون رو من با کمال میل انجام دادم چون هیچ یک از فرزندانشان بخاطر کرونا نتونستن حضور پیدا کنن.متاسفانه سه روز بعد از فوتشون در خواب دیدم که کنار قبرشون نشستند طوری که کفن به دورشونه‌ به من چیزی نگفتن اما انگار با ناراحتی و شایدم شماتت در کنار قبرشون که تله ای خاک هم کنارشون بونشسته و نگاه میکردن. انگار بنظرم در خواب ن اد روح تو بوده. لط
Samira
1 سال پیش

خواب دیدم دو مرده ناشناس یکی از اقواممون رو با خودش میبره هر کاری کردم ک نبره فایده نداشت تعبیرش چیه ؟؟؟ میشع لطفا جواب بدین
مبینا
1 سال پیش

عزیزم این خواب شما به معنی این است که خالتو ن دراون دنیا بسیار خوشبخت است و خدا هم از آن راضی است
مبینا
1 سال پیش

سلام من خواب مادر بزرگمو دیدم که خیلی وقته مرده بودو من کنارش ایستادمو باهم کلی حرف زدیم
aMIr
1 سال پیش

پدر بزرگم ۱ ساله فوت کرده. دیشب خواب دیدم پدرم به همراه عمو هام برای تعویض جای قبر رفتن جنازه پدر بزرگم رو در آوردن گذاشتن تو ماشین آوردن خونه ما.منم فرار کردم جلو در خونه وایسادم تو نمیرفتم. یهویی به من گفتن بیا کمک کن جسد رو بزاریم تو ماشین منم گفتم نه. خلاصه اینا جسد رو بردن و منم از خواب پریدم و انگار این اتفاق تو همین روزا افتاده بود و من تو خواب به وضوح وجود پدربزرگم رو با برگشتن جنازش حس میکردم. ضمناً از پوست کف پاش فهمیدم جنازه تقریبا تازه مونده بوده. تو این مدت هم اصلا بهش فکر نکرده بود
امیر
1 سال پیش

با رفیقم رفتیم تو محله پایین شهر که کوچه تنگ بود و خونه ها در بلندی داشتن بخاطر همین ساختمونش از تو کوچه معلوم نبود. دوستم در رو باز کرد دو زن که چادر سیاه دورشون پیچیده بود دراز کشیده بودن تو یه حیاط بزرگ گفتم اینا جنازن؟ گفت نه. اشاره کرد به پنجره ساختمون دیدم یه زن با لباس سفید و صورت رنگ گچ که دور چشماش سیاه بود. خیلی وحشتناک بود به من نگاه میکرد دو نفرم کنارش.رفیقم گفت اون سفیده جنازست دو نفر کنارش هم نگه داشتن نیوفته. بقدری ترسیدم که ۵ روز خواب نمیبرد از قیافش. تعبیر چیه؟
هنوز ناامید نشدم
1 سال پیش

دیشب خواب دیدم جنازه پدر بزرگم که خیلی ساله فوت شده رو تیکه تیکه کردن برای دفن همه تیکه هاشو برداشتن....من گفتم ای وای چیزی از جنازه نمانده که سریع بلندشدم دو تیکشو برداشتم گفتم حداقل چیزی برای دفن کردن آن مرحوم باشه همه جنازه رو که بردن
Morteza nikparvar
1 سال پیش

سلام خواب دیدم تو یه خونه ای هستیم خیلی از اقوام جمع هستن. هیچ کس ناراحت نبود کسی گریه نمیکرد. دو نفر مردن کفن پیچشون کردن. که نمیدونم کی هستن. چون شب بود دیر وقت بود گفتن نگه داریمش فردا دفن کنیم شب بده مرده رو دفن کنیم. دوتا جنازه رو بردن تو یه زیرزمینی تو خونه که خیلی بزرگ بود کنار ستون ردیف گذاشتن. خالم گفت شب اولشونه یکی کنارشون باشه بد نیست مادرم و منم رفتیم تو زیرزمین که دیدم جنازه ها دست و پا میزنن مامانم گفت فشار قبرشونه دفن نکردیم اینجا دارن فشارشون میدن که خیلی ترسیدم مادرم منو بیرون برد گفت نیا تو که میترسی. چون بالا جا نبود زن داییم و بچه هاشو دختر خاله هام با بچه هاشون جا انداختن تو همون زیر زمین کنار دیوار خوابیدن. در ضمن زیر زمین زمینش خاک بود تمیز و فرش شده نبود. لطفا اگه میدونید تعبیرشو بگید من واقعا ترسیدم. ممنون
Hamide ahmad
1 سال پیش

سلام خواب دیدم مرده ام و مرا شستند و بر تابوت گذاشتند مردم بالا بردند برای تشییع ب سمت قبر میبردند در قبر گذاشتند صبح فرداش زند شده بودم و ازمن میپرسیدن شب اول قبرت چجور بود گفتم خیلی راحت خوابیدم نکیرو منکر ازم سوال نکردن ،بعد با خودم فکر میکردم ک این همه جهنم میگن همش دروغه چون خدا خیلی مهربونه عذاب قبر نداشتم
غزل یزدانی
1 سال پیش

سلام. من خواب دیدم که خاله مامانم ک خیلی وقته فوت کرده دیشب اومد بخابم. من توی خونه اش بودم با بقیه فامیل. بعد رفتم دستشویی ک یجای تارک بود یهو دیدم ک در دسشویی باز شد ترسیده بودم در باز شد و دیدم خاله مامانم هست. برام جالب بود ک این ک مرده بود. اینجا چیکار میکنه؟ ولی ی حس دیگ انگار بهم الهام شد که اصلا کلا نمرده بوده تو این 11سال قایم شده بوده تو خونش تو تارکی های خونش. وهمه بجز چند نفر فکر میکردن ک مرده. بعد من کلی جیغ زدم ک همه ببینشش ک زنده هست نمرده... حالا این چ معنی میده. اینکه تو خاب بفهمی شخص اصلا نمرده بوده زنده اس. ن اینکه زنده شده باشع.
asma
1 سال پیش

من خواب دیدم مادربزرگم ازتابوت دراوردن کنارتابوت بود انگشتراشوی زنه به زور داشت میکشید گفتم هوی درس رفتارکن خودم خیلی اروم دراوردم براش تعبیرچیه؟
فرناز
1 سال پیش

سلام خوتب دیدم مادربزرگم ک واقعا مرده درخواب زنده است و به من میگن تو قراره بمیری مادربزرگم میخواست قبل مردنم منو غسل میت کنه میگفتن میخوای بری پیش خدا باید تمیز باشی خیلی ناراحت بودم میگفتم به مامانم من نمیخوام بمیرم بعض داشتم بعد فک‌کنم منو شست اینجاشو یادم نمیاد یادمه ک لخت شدم ولی و اینکه ادامه خوابم خواب دیدم زندم ولی خواهرم قراره بمیره و همه ناراحتن من بغض دارم توخواب
امید
1 سال پیش

مال واموال آن مرحوم رااستفاده کردن وبعدمرگ او برای او خیرات نکرده اند .خیرات اگه ازته دل نباشد فایده ندارد.اگه برای چشم هم چشمی باشد فایده ندارد.اگه پول خیرات حرام باشد فایده ندارد.باید توسط بچه بزرگ آن مرحوم باشد
امید
1 سال پیش

بادرود برادرکوچکم درخواب دیده که مادرم سالها قبل فوت کرده درون یک محفظه یخ زده هسته که ناگهان درحال ذوب شدن وآب شدن جسدمادرهسته معتیش چیست هرچی بررسی کردم هیچ جوابی نبود.
افسانه قربانی
1 سال پیش

سلام من خواب دیدم یکی از دوستام که فوت کرده کفن پیچ و زخمی بالاسر قبرش بودو ترسیده بود با صدایی گرفته میگفت اون تو خیلی ترسناکه😔 تعبیرش چی می‌تونه باشع
شاهین
1 سال پیش

سلام . در خواب حس گم شدن جنازه ای رو داشتم که بعد از م تی توی جوی آب از زیر چندتا لباس و پارچه که توی آب بودن از زیرش اومد بیرون آب خیلی شفاف بود و قیافه جنازه زیر آب دیده میشد و لی قیافه جنازه آشنا نبود و دختر بود که تاپ قرمز و شلوار قهوه ای به تن داره
فاطمه
1 سال پیش

سلام خواب دیدم پسر داییم ک جوون ۲۳ساله ای بودعه و چند روزی هست که از چهلمش گذشته.جنازشو بردیم قبرستون شب بود آدمایه زیادی اومده بودن برای دفنش پارچه رو از صورتش زدن کنار ک صورتشو ببینیم خیلی باد کرده بود حتی دستشم معلوم بود که باد کرده.ممنون میشم تعبیرشو بگید
اویسا
1 سال پیش

سلام من خواب دیدم جنازه مرده مادربزرگم رو از تابوت بیرون کشیدیم و اون زنده شد و به خونه اوردیمش بدنش کوفته بود در ادامه خوابم میدیدم که از جنازه میترسم کمی فاصله گرفتم بعد که برگشتم دیدم مادرم بغل جنازه وایساده و داره زخمای بدنشو میبنده و‌بعد که به مادر بزرگم نگاه کردم‌ بدن مادرمو دیدم و دیدم که مادرم خودش زخمای پاشو میبست و بابام بهم میگفت این مادربزرگته و اون یکی مادرت
محسن
1 سال پیش

خواب دیدم مردم منو نبش قرر کردند و از زیر خاک بیرون اوردن و کفنم تازه بود و خاکم نم دار. دای و مادرم جنازمو ب همراه دو نفر دیگه روی دوش میبردن اما ن من ناراحت بودم و نه اونا
لاله
2 سال پیش

خواب دیدم که پدر بزرگم که چندین سال پیش فوت شدن دوباره فوت کرده و زن برادرم گوشت اون مرحوم رو تکه تکه کرده وبین خانواده تقسیم میکند تعبیرش چیه
Negin
2 سال پیش

درخواب دیدم جنازه ای در خانه ام است با کفن سفید به مدت یک هفته فرزند یکی از همسایهایمان خیلی در خواب دلهره داشتم از مادر جنازه خواستم جنازه را از خانمان ببرد مادرش گفت فردا میبریم ....بعد از ان چند زن امدن در خانمان نشستن و جنازه وسط خانمان بود یکدفعه کفن دختر جوان باز شد و یک بچه نوزاد از ان بیرون امد نوزاد به سختی میتوانست گریه کند..لطفا تعبیر خوابم را بگویید
رضا
2 سال پیش

سلام در خواب دیدم که تابوت پلاستیکی که رو نیز دارد گذاشته اند و دو نفر که در خواب آشنا به نظر می آمدند در حال کندن قبر بودند .نمی دانم روحم در حال دیدن جنازه بود یا منتظر بودم که در تابوت بخوابم .وقتی تقریبآ تمام شد و روی درب تابوت را برداشتند که در خاک کنند گفتم که چرا رویش ار بر می دارید حالا خاک روی صورتم ریخته می شود ،گفتند نه .چیزی نمی فهمی .ضمن اینکه یک سنگ هم می گذاریسم و خاک می ریزیم .تا همین مقدار خواب دیدم ممنون می شوم لطف فرمایید تببرآن را بگویید
میلاد
2 سال پیش

سلام خواب دیدم همه جارو قراره اب برداره با پدرم بودیم تو ماشین نمیدونم از کی شنیده بودیم ک فردا مس فرداش کله سهرو اب گرفت خیلیا تو خونشون تو اب غرق شدن و خیلیا تو کوچه ...تعبیرش چی میشه تشکر
میلاد
2 سال پیش

سلام وخسته نباشید.من خواب دیدم تو پیاده روعه یه خیابونی با رفیقم میرفتیم رفیقمم نمیشناختم اما هم قدمم بود و سمته راتم فضایه سبز چمن الف یکم کوهو تچه داشت و سمته راستمون (وسایله ورزشی اساس کار مثله میکثر ‌‌‌...که رو زمن رو وسایلا جسدو جنازه که هیچکدومروهم نمیشناختم و رو همشون پارچه سفید کشیده شده بود بعضی جاها خونی و با رفیقم متوجه شدیمکه حتی هوا و فضایه اون خیابون کلا بویه مرده میده بویه جنازه همهجارو برداشته بودو خوابه وحشتناکی بود
میلاد
2 سال پیش

ساعد نیوز:\r\nبیشتر بخوانید
Yalda
2 سال پیش

سلام خسته نباشید،مادر من در خواب دیده که مادر شوهرش یک گلی برداشته و میبرد مادرم خواسته مانع شود اما اون توجهی نکرده.میخوام تعبیر این خواب رو بدونم لطفا جواب بدین.
دیدگاه خود را ثبت نمایید
/
/
/
/
/
/