دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پلنگ

  دوشنبه، 13 اسفند 1397   زمان مطالعه 16 دقیقه
دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پلنگ
یدن پلنگ در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب پلنگ را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب پلنگ به روایت محمد بن سیرین

 • پلنگ در خواب، دشمن قوي و توانا بود. اگر بيند كه با پلنگ جنگ مي كرد، دليل كه با دشمن خود خصومت كند و خصم را ظفر و غلبه بود، يعني اگر پلنگ بر وي غالب شد، دشمن بر وي غالب گردد.
 • اگر او بر پلنگ غالب شد. او بر دشمن غالب گردد.
 • اگر بيندگوشت پلنگ همي خورد، دليل كه درجنگ و خصومت افتد، ليكن مظفر گردد و شرف و بزرگي يابد.

تعبیر خواب پلنگ به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی با پلنگ جنگ و دعوا می کنی ولی هیچکدام پیروز نشده اید، یـعـنـی از «پادشاه» دچار ترس و وحشت زیادی می شوی، و یا اینکه دچار بیماری شدیدی خواهی شد، ولی بهبود پیدا می کنی.
 • اگر ببینی پلنگ را کشته ای، یـعـنـی از اسلام رویگردان می شوی و در تعبیر آن خیری وجود ندارد.
 • اگر ببینی سوار پلنگ شده ای، یـعـنـی دارای عزت و جاه و مقام می شوی و بر دشمن پیروز خواهی شد.
 • اگر ببینی پلنگ بانگ و فریاد می کند، تعبیرش این است که دچار جنگ و دشمنی خواهی شد
 • اگر ببینی پوست یا استخوان و یا موی پلنگ را به دست آوردی، یا کسی به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن از مال و اموال دشمن به دست می آوری.
 • اگر گوشت پلنگ می خوری تعبیرش این است که در جنگ و نبرد مشهور می شوی.
 • اگر ببینی شیر پلنگ می خوری، یـعـنـی بر دشمن پیروز می شوی، و یا از دشمن دچار ترس و دلهره می شوی، ولی در نهایت ترس تو از بین می رود و در امان می مانی.

تعبیر خواب پلنگ به روایت خالد بن محد الهنبری

 • دیدن پلنگ در خواب، بر سلطانی ظالم یا دشمنی سرسخت دلالت دارد.
 • اگر کسی در خواب ببیند که پلنگی را از بین برده، بر دشمنش ظفر مییابد .
 • اگر کسی ببیند که بر پلنگی سوار شده است، به قدرتی بزرگ دست مییابد.

تعبیر خواب پلنگ به روایت امام صادق (ع)

 • دیدن پلنگ در خواب بر سه وجه است.
 • دشمن قوی
 • مال یافتن از دشمن
 • ترس از پادشاه

تعبیر خواب پلنگ به روایت یوسف نبی(ع)

 • اگر در خواب پلنگ ببیند از پادشاه نیکویی ببیند و حرمت بزرگی را بدست خواهد آورد.
 • پلنگ در خواب، دشمن قوی و توانا است.

تعبیر خواب پلنگ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • هر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما براي او احترام قائل باشيم يا از او بترسيم و يا به کرم و بخشش او چشم داشته باشيم در خوابهاي ما به شکل شير يا پلنگ ظاهر مي شود.
 • خيلي کسان ممکن است در اين ليست قرار بگيرند از جمله پدر که به او احترام مي گذاريم و تا کوچک هستيم از او مي ترسيم و در نوجواني او را از همه مردان عالم بزرگتر و مقتدرتر مي انگاريم.
 • وقتي پلنگ در خواب مي بينيم خودمان بهتر مي توانيم بفهميم و مشخص کنيم که چه کسي در زندگي ما چنين هيمنه و قدرتي دارد که به شکل پلنگ در خواب ما ظاهر مي شود اما به طور کلي پلنگ در خواب دشمني است که گذشت و مردانگي هم دارد و چه بسا وقتي بر ما چيره شود بدون رساندن آزار بگذرد و پي کار خويش برود.
 • اگر پلنگ در خواب ديديم با دشمني که به هر صورت از ما قوي تر است روبرو مي شويم و خواب ما از يک برخورد نابرابر خصمانه خبر مي دهد.
 • اگر ديديم که پلنگ را فراري داديم و آن حيوان قدرتمند از ما گريخت بر چنين دشمني پيروز مي شويم اگر ديديم که بر پشت پلنگ نشسته ايم باز نشان پيروزي و چيرگي ماست و اگر پلنگ سر به دنبال ما نهاده بود دشمن بر ما تسلط مي يابد و خطري بزرگ تهديدمان مي کند.
 • داشتن پوست پلنگ غنيمت است و خريدن پوست پلنگ تحصيل مالي است که به دست آوردن آن بيشتر از خود پول شما را خوشحال مي کند.

تعبیر خواب پلنگ از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

 • دیدن پلنگ در خواب نشانه وجود خطری در نزدیکی شماست و دشمنانی که تلاش می کنند به شما صدمه بزنند. بیانگر تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه ی مثبت تر آن، این است که پلنگ ها به معنی قدرت و زیبایی هستند. احساسی را که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدام یک از این معانی را داراست.
 • دیدن پلنگ وحشی در رویا بیانگر این است که شما در نهایت بر مشکلات خود با مقاومت غلبه خواهید کرد.
 • اگر پلنگ در قفس باشد، بیانگر این است که به سادگی بر هر مانعی غلبه خواهید کرد.
 • رویای دیدن پلنگ به این معنی است که شما همان کسی هستید که هستید، درست مثل پلنگ که نمی تواند نقاط روی پوست خود را تغییر دهد.
 • خواب دیدن اینکه پلنگ را می کشید به موفقیت در پروژه های شما اشاره دارد.
 • اگر در خواب پلنگ به شما حمله می کند بیانگر این است که شما از موفقیت آینده خود بیش از حد مطمئن هستید. شما مشکلات و چالش هایی را که مجبور به تحملشان هستید را درک نمی کنید.

تعبیر خواب پلنگ از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • پلنگ: ترس

تعبیر خواب پلنگ به روایت آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید پلنگی به شما حمله ور می شود ، نشانه آن است که در اثر اعتمادی نابجا آینده خود را خراب خواهید کرد .
 • کشتن پلنگ در خواب ، نشانه توفیق در کارهاست .
 • دیدن پلنگی در قفس ، علامت آن است که دشمنان شما را محاصره می کنند اما نمی توانند زیانی به شما برسانند .
 • اگر خواب ببینید در جنگل ، پلنگها از شما می گریزند ، نشانه آن است که در امور عاطفی یا شغلی خود با دردسرهایی مواجه خواهید شد ، اما با تلاش و پشتکار بر مشکلات فایق خواهید شد .
 • دیدن پوست پلنگ در خواب ، نشانه آن است که فردی نادرست امتیاز و منافع شما را به چنگ می آورد .

تعبیر خواب پلنگ در گتاب فرهنگ تفسیر رویا

 • مانند تمامی گربه سانان بزرگ، پلنگ در رویا نشانه خشم، مزاج تند، کینه توزی، بی رحمی، شجاعت، شور و شوق، حتی اشتیاق نگه داری از فرزندانتان؛ به دلیل خال های پلنگ که مانند چشم هایی نگاه می کنند است. پلنگ در اساطیر نمایانگر نگاهبان اعظم است - به معنای هوشیاری وسیع

تعبیر خواب پلنگ در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب یک پلنگ : پیروزی بر دشمنان
 • یک پلنگ به شما حمله می کند : موفقیت
 • یک پلنگ را می کشید : سختیهای بسیاری در پیش دارید ولی در پایان موفق
 • خواهید شد.
 • یک پلنگ در قفس : دشمنان سعی می کنند به شما زخم بزنند ولی موفق
 • نمیشوند.
 • تعداد زیادی پلنگ : برای یک کار به خارج از کشور سفر خواهید کرد.
 • صدای غرش پلنگ : رنج و اندوه
 • پلنگها میجنگند : بیماری
 • پلنگها به یکدیگر میپرند : شما بشدت رنج خواهید برد.
 • پلنگ در حال دویدن : بیماری خطرناک
 • یک پلنگ در حال مرگ : یک شخصیت مهم خواهد مرد.
 • یک پلنگ به زنجیر کشیده شده : یک دشمن شما را غافلگیر خواهید کرد.
 • یک پلنگ را غافلگیر میکنید : مراقب دوستان خیانتکار باشید.
 • شما از پلنگ میترسید : دشمنان شما را آزار بسیار میدهند.
 • بر پلنگ پیروز میشوید : مراقب رقیب باشید .
 • اسکلت یک پلنگ : ثروت
 • یک بچه پلنگ : شادی و خوشبختی.

تعبیر خواب موضوعی پلنگ از دیدگاه معبرین دیگر

 • پلنگ در دنیای بیداری به غرور، زیاده خواهی و کینه توزی مشهور است. او هوشیارانه شکار می کند و برای حملات خود استراتژی هایی منحصر بفرد دارد.
 • اگر در خواب یک پلنگ سیاه و براق دیدید یعنی فرد یا افرادی به ظاهر دوست در اطراف شما هستند. آنها به دنبال موقعیتی برای ضربه زدن به شما هستند، این افراد می توانند همکاران، همکلاسی ها، رقیبان در حوزه کاری یا یک رقیب عشقی باشند. آنها غافلگیر کننده ضربه می زنند و شما باید مراقب خود باشید.
 • دیدن پلنگ در خواب به این معناست که علی رغم درگیری شدید با دشمنان، گزندی از ناحیه آن ها به شما وارد نمی شود.
 • اگر پلنگی را در خواب مشاهده کرده و احساس کردید که خطری از جانب او شما را تهدید نمی کند، این خواب احساس بی ثباتی و شیطنت را در زندگی شما نشان می دهد.
 • از جنبه ای دیگر، پلنگ می تواند نمادی از سفر خارجی باشد. سفری که همراه با خطرات و تهدیداتی برای شماست.
 • در برخی از موارد پلنگ نشانه ورود زنی حسود و بدخواه به زندگی بیننده خواب است. پلنگ آشفته خواسته های جنسی تحقق نیافته و حمله پلنگ اضطرابات درونی را نشان می دهد.
 • پلنگ داخل خانه در خواب نشان دهنده فردی گستاخ است که به خانواده بیننده رویا حمله می کند.
 • حمله کردن پلنگ در خواب نمادی از مشکلات پیش روی شماست؛ مشکلاتی که بیشتر آن ها ناشی از اعتماد به نفس پایین است.
 • خیانت کردن می تواند به صورت حمله پلنگ در خواب خود را نشان دهد و قدم زدن پلنگ بیانگر مشکلات قابل حل ما در زندگی است.
 • کشتن پلنگ در خواب نشانه خوبی برای معاملات تجاری است.
 • کشتن یا از بین بردن پلنگ برآورده شدن آرزوها و کسب درآمد در آینده است.
 • تعبیر خواب رام شدن پلنگ: اگر خواب دیدید که توانستید پلنگ را رام کنید تعبیرش عالی است. به زودی به آرزوهایتان می رسید. شما فردی قدرتمند و با نفوذ خواهید شد و هر چالشی را به زانو در خواهید آورد.
 • تعبیر خواب پلنگ اهلی در خانه: اگر در خواب دیدید که پلنگ اهلی دارید تعبیرش این است که قادر هستید هر کاری را انجام دهید. به زودی بر رقبای خود پیروز خواهید شد.
 • 21- اگر در خواب دیدید که پلنگ دوست شما بود تعبیرش این است که اتفاق بزرگ و مهمی برایتان رخ خواهد داد.طوری که اصلا فکرش را نمی کردید. خودتان را برای یک ماجراجویی مهم آماده کنید.
 • تعبیر خواب نوازش پلنگ: تعبیر خواب نوازش پلنگ نشانه این است که به راحتی به دشمنانتان اطمینان می کنید. سعی کنید بی دلیل به کسی اعتماد نکنید.
 • تعبیر خواب پلنگ کوچک: پلنگ کوچک در خواب نشانه قدرت و توانمندی شماست. اگر پلنگ کوچک از شما ترسید تعبیرش بسیار خوب است. به زودی به مقام و منصبی که میخواهید می رسید.
 • تعبیر خواب توله پلنگ:تعبیر دیدن توله پلنگ در خواب نشانه فرصت های جدید است. مخصوصا اینکه در خواب زن باشد تعبیرش این است که به زودی بچه دار می شود. اگر توله پلنگ وحشی بود تعبیرش این است که بچه ای در فامیل دارید که حال روحی یا جسمی اش خوب نیست. او را دریابید و مشکلش را حل کنید.
 • تعبیر خواب پلنگ سفید: دیدن پلنگ سفید نشانه وجود یک زن حیله گر در زندگی تان است. احتمالا او به دنبال یک ماجراجویی خطرناک است.
 • تعبیر خواب پلنگ در جنگل: اگر پلنگی را در جنگل دیدید ولی جرات نداشتید به او نزدیک شوید تعبیرش این است که در تجارتی که دارید مشکلی وجود دارد. شما مجبورید نظاره گر باشید و کاری از دستتان بر نمی آید.
 • تعبیر خواب حمله پلنگ: اگر در خواب دیدید که پلنگ به شما حمله کرد تعبیرش این است که دشمنانتان به پا خواسته اند و سعی دارند به شما آسیب بزنند. اگر خواب دیدید که پلنگ روی سر شما پرید تعبیرش این است که مدت هاست که فردی به شما دروغ می گوید و شما خبر نداشته اید.
 • تعبیر خواب شکست دادن پلنگ: اگر خواب دیدید که پلنگ را شکست دادید تعبیرش این است که به زودی بر دشمنانتان غلبه خواهید کرد و کارها همانطور که می خواهید پیش خواهد رفت.
 • تعبیر خواب تعقیب پلنگ: اگر خواب دیدید که پلنگ شما را تعقیب کرد تعبیرش این است که شما از چیزی یا کسی در زندگی تان می ترسید. این ترس شما کاملا منطقی است. چون واقعا کسی قصد دارد به هر نحوی به شما آسیب بزند.
 • تعبیر خواب کشتن پلنگ: تعبیر کشتن پلنگ در خواب عالی است. به زودی بر رقبای خود پیروز میشوید و به آنچه میخواهید میرسید.
 • غذا رساندن به پلنگ: اگر در خواب و رویا مشغول غذا دادن به یک پلنگ باشید؛ یعنی دست یاری به سوی فردی با نفوذ و قوی دراز می کنید. این کمک موجب ایجاد دوستی میان شما و او می گردد؛ در نتیجه مورد حمایت بی قید و شرط او قرار می گیرید.
 • پلنگ همراه با حیوان وحشی دیگر: اگر در خواب تصویری از پلنگ و سایر حیوانات وحشی را به صورت یکجا ببینید؛ تعبیر خیر و خوشی ندارد. به عنوان مثال مشاهده خواب پلنگ، خرس، شیر و ببر باهم به معنای اتحاد و یک دلی میان دشمنانتان است. همه آنها علیه شما با یکدیگر متحد می شوند؛ اما اگر این حیوانات را ببینید که باهم می جنگند؛ یعنی میانشان اختلاف ایجاد شده و کمر به نابودی یکدیگر می بندند.
 • لایه ای از پوست پلنگ: مشاهده پوست پلنگ در خواب به معنای متدهای کاری است. در واقع دستور العمل ها و شیوه های گوناگونی را به کار می گیرید تا رشد و پیشرفت کنید.
 • حمله و هجوم پلنگ: حمله پلنگ در خواب یعنی دشمنانتان برای ضربه زدن به شما وارد عمل شده اند. در تلاش اند تا به شما لطمه وارد کنند. چنانچه پلنگ به قصد حمله بر سر شما بپرد؛ یعنی شخصی برای مدتی طولانی به شما دروغ گفته و از اعتمادتان سو استفاده می کند. در حالی که شما نیز بیخبر از همه جا حرف هایش را باور می کنید.
 • غلبه بر پلنگ و شکست دادن آن: اگر در عالم خواب و رویا یک پلنگ را شکست بدهید؛ یعنی در آینده پیش رو بر دشمنان خود پیروز و چیره می شوید. به اضافه این که اموراتتان به همان شیوه دلخواه پیش می رود.
 • تعقیب و گریز پلنگ: این که در خواب توسط یک پلنگ تعقیب شوید؛ از ترسی که نسبت به کسی یا چیزی دارید ناشی شده است. البته ترس و واهمه شما بسیار منطقی و به جا است؛ چرا که شخصی به طور جدی قصد صدمه زدن به شما را دارد. او از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به شما دریغ نمی کند.
 • کشتن و نابود کردن پلنگ: این که در خواب یک پلنگ را بکشید و از بین ببرید؛ تعبیری بسیار عالی و نیک دارد. زودتر از آنچه که فکرش را کنید بر رقیبان خود پیشی می گیرید. در نهایت نیز به خواسته قلبی و درونی خود دست خواهید یافت.
 • رام و اهلی کردن پلنگ: چنانچه در رویای خود موفق به رام کردن یک پلنگ شوید؛ تعبیر فوق العاده نیکویی دارد. در روزهای پیش رو آرزوهایتان به واقعیت مبدل خواهد شد. خودتان نیز به شخصی قدرتمند، با نفوذ و عالی مقام تبدیل می شوید. به طوری که از پس رفع و رجوع هر چالش و مانعی برخواهید آمد.
 • پلنگ رام و اهلی در منزل مسکونی: اگر در خواب و رویا ببینید که یک پلنگ اهلی و بی آزار را در خانه نگه داشته اید؛ خبر از قدرت و توانایی شما برای انجام هر کاری دارد. روی هم رفته می توان این طور گفت که اکنون زمان غلبه و پیروزی بر رقیبان از راه رسیده است.
 • دوستی و انس گرفتن با پلنگ: خوابی که در آن با یک پلنگ دوستی و الفت داشته باشید؛ به معنای وقوع اتفاقی عظیم و مهم در زندگی شما است. این اتفاق آنچنان غیرمنتظره است که به هیچ وجه احتمال وقوع اش را نمی دادید. با این اوصاف آماده باشید که قرار است یک ماجراجویی مهم را تجربه کنید.
 • ناز و نوازش کردن پلنگ: این که در خواب یک پلنگ را ناز و نوازش کنید به معنای زود اعتماد کردن به دشمنان است. دیدن چنین خوابی به شما هشدار می دهد که از اعتماد نا به جا به مردم خودداری کنید.
 • پلنگ ریز و کوچک جثه: دیدن خوابی از یک پلنگ کوچک اندام علامتی از قدرت، توامندی و نیروهای درونی شخص رویابین است.
 • اگر این پلنگ ریزه میزه از شما بترسد، تعبیر بسیار خوبی در انتظارتان است. مبنی بر این که به زودی به مقام و منصبی عالی دست خواهید یافت.
 • بچه (توله) پلنگ: این که در خواب توله پلنگ را ببینید به معنای ایجاد فرصت هایی جدید و نوین برای شما است.
 • اگر یک خانم چنین رویایی را ببیند؛ یعنی در آینده نزدیک باردار می شود.
 • مشاهده خوابی از یک توله پلنگ وحشی به بچه کوچکی در فامیل اشاره دارد؛ این طفل از نظر روحی یا جسمی اوضاع و احوال مساعدی ندارد. خواب شما می گوید که بهتر است دست بجنبانید و برای کمک به او اقدام کنید.
 • پلنگ سفید رنگ: ظاهر شدن پلنگ سفید رنگ در خواب علامتی از حضور یک خانم مکار و حیله گر در زندگی شما است. احتمال زیادی وجود دارد که این خانم خیالاتی خطرناک همچون ماجراجویی های پر از ریسک را در سر داشته باشد.
 • پلنگ در جنگل و بیشه زار: چنانچه خواب ببینید به جنگلی رفته و یک پلنگ در آنجا حضور دارد؛ اما جرئت و جسارت نزدیک شدن به او را نداشته اید؛ یعنی در تجارت و بیزینس خود به مشکل بر می خورید. در این شرایط هیچ کاری از دستتان برنخواهد آمد. جز این که بنشینید و به تماشا بپردازید.

تعبیر خواب پلنگ از دیدگاه روانشناسی

 • از نظر روانشناسی دیدن پلنگ در خواب بیانگر: دشمنان قوی، تولد دوباره (بلوغ فکری)، قدرت، غلبه بر مشکلات و غرور مضر می باشد. دیدن یک پلنگ وحشی در خواب به معنی غلبه بر مشکلات می باشد، تعبیر دیگر این است که این خواب به شما می گوید: شما تغییر ناپذیر هستید، شما قابلیت انعطاف پذیری ندارید و همانید که هستید! این شخصیت شما می تواند در خیلی موارد به ضررتان باشد و اطرافیان تان را از شما منزجر کند.
 • اگر در خواب پلنگی را در قفس ببینید یعنی شما فرد سخت کوشی هستید و می توانید موانع زندگی تان را از راه بردارید. اگر در خواب یک پلنگ را از پای درآوردید یعنی شما می توانید بر دشمنان خود پیروز شوید، شما پتانسیل روحی قوی دارید. اگر در خواب پلنگی به شما حمله کرد و شما هم با او درگیر شدید یعنی در زندگی مدام به دنبال چالش و کسب تجربه اید، شما جسور و شجاع اما کوته بین هستید.
 • اگر در خواب پلنگی رام شده داشتید یعنی بیش از حد از آینده مطمئن هستید و این اعتماد به نفس کاذب می تواند برای تان مضر باشد، اگر در خواب از یک پلنگ فرار کردید نیز یعنی شما قادر به تحمل مشکلات زندگی تان نیستید. چالش ها و مشکلات بر تجربه ها می افزایند و روح شما را بزرگ می کنند شما باید به جای فرار کردن با آنها رو به رو شوید.


30 دیدگاه
  دیدگاه ها
بازدیدکننده
7 ماه پیش

منم همین خواب رو دیدم ولی مسجد نبود همش خونه بود
عسل
2 سال پیش

درود خواب دیم چندین پلنگ به مردم حمله کردن منم بودم، همه فرار کردیم، پلنگها از روی پل رد شدن وارد یه مسجدی شدن ،من کمی دور شدم مردم همچنان در حال فرار بودن وپلنگها آنهارا تعقیب میکردن،اما ندیدم کسی زخمی بشه فقط تعقیب و گریز بود،پلنگها از دیوار خانه ها و مسجد میرفتن بالا،انگار من کمی دور تر شدم و حمی آرامش گرفتم ،لطفآ تعبیرش کنین ممنونم
هانیه
2 سال پیش

سلام من خواب. دیدم که یک. پلنگ یک حیوان دیگه ای که نمدونم چی بود رو میخواست. بخوره. زخمیش کنه. منو یه نفر دیگه. رفتیم. اون حیوان. رو‌گرفتیم و. قایم شدیم که پلنگ. دنبال. ما بود ولی به سمت ما نمیومد. من الله. اکبر گفتم پلنگ وایستاد. ما فرار کردیم. میشه. بگین. تعبیرش چیه ؟
م درخشان
2 سال پیش

سلام ، ممنون میشم تعبیر کنید ، خواب دیدم تو حیاط یه خونه رو یه پوست شیر که سر شیر هم‌ به پوستش وصل بود ایستادم و کنارم یه پلنگ و ببر و یه شیر ایستادن و کاری به کارم ندارند و بی سر و صدا و آروم هستن و منم تو خواب ترسی نداشتم !!! ممنون میشم جواب بدید
زنبور
3 سال پیش

سلام لطفا جواب منو بدهید مدتی هست ک خواب حیوانات درنده مثل گرگ و پلنگ و بیشتر وقت ها کفتار میبینم توی همه خواب ها هم هیچ کدوم نتوانست بهم حمله کنند توی یکی از خواب هام یک پلنگ بزرگ بود که توی خیابان خونمون اونجا میدویید بعد من ک درو باز کردم میخاست بیان تو و بهم حمله کرد ولی من فورا درو بستم و نتوانست بیاد تو توی بیشتر خواب هام این حیوانات میخوان بهم حمله کنندولی نمیشه لطفا جواب منو هم بدهید
مهبد قاسمی فر
3 سال پیش

درود من دوبار در خواب دیدم که یک پلنگ و بچه هایش به من زل زدند اما چنین تعبیری را پیدا نکردم تعبیرش چی میشه؟
بازدیدکننده
3 سال پیش

سلام من امروز دیم یپلنگ هست به دختر عموم کفتم بیا بریم بعد رفتیم توبیرون بودیم ولی نمیدونم کجا ماماوخانواده من بود به مامانکفتم زود درواز کن بریم تو ولی مامونم داشت چاود نمیدونم ماسبن بود مثا اینکه کفتم درواکن یهو پلنگ حمله کررد مامانم دوتاخواهم خورد بعد به خواهرم حمله کرد ولی مازود درواکردیم پشته دروبستم اون اونجابو دبعدس دیدم یواشگی پشته بام راه میریم یهو ازپایین همله کرد من حلق شو کرفتم هی فشار می دادم وبعد اچاقو کمی کوشتشو بریدم
بازدیدکننده
3 سال پیش

۷ تا از دشمنات یکجا خفتت میکنن بهت تجاوز میکنن😂😂
بازدیدکننده
3 سال پیش

خواب دیدم بادوستم تو صحرا شب بود تقریبا هواگرگ ومیش بود یه درخت پراز شاخه هی یه چیزی تکون میخورد من ب دوستم گفتم نکنه پلنگی باشه یه دفه مث برق از وسط بوته ظاهر شد هردو فرار کردیم درحین فرار من چوبی رو زمین برداشتم دوستم یه ۱۰متری از من جلوتر بود پلنگ از کنار من رد شد رفت طرف دوستم بعد یهو برگشت منم با سرچوب میزدم داخل زمین وخاک به طرفش پرتاب میکردم که یهو ب عقب رفت ومنم دیگه از خواب بیدار شدم ممنون میشم تعبیرش بگید
سجاد
3 سال پیش

من خواب دیدم ۷ پلنگ چاق ۷ پلنگ لاغر را خوردن تعبیرش چییه
بازدیدکننده
3 سال پیش

منم همین خواب رو دیشب دیدم که ۳ پلنگ به دنبال من و یه بچه در آعوشم در حال دور شدن
علی
3 سال پیش

همین الان خواب دیدم دو عدد گوسفند دارم که یکیشون زایمان کرد و شد سه تا و اینارو به دشت بردم برای چرا. ولی یهو بین من و پدرم و اون سه گوسفند فاصله افتاد بعد دیدم انگار گوسفندان به سمت ما میان خوب که نگاه کردم دیدم یک پلنگه. نزدیک من و پدرم شد من چوب برداشتم و شروع کردم باهاش جنگیدن ولی هیچکدوممون پیروز نمیشدیم بعد تو راهمون یک پادگان ارتش دیدیم و منو و پدرم دویدیم و به پادگان رسیدیم بعد دیدم پلنگ تبدیل به یک انسان آشنا شد و به داخل پادگان اومد و از این که ما ازش ترسیده بودیم ناراحت بود و قهر کرد!
بازدیدکننده
3 سال پیش

من خواب دیدم پلنگ مانند فرزندم در آغوش من است و اورا بغل کرده ام
عزّت خرمک.
3 سال پیش

سلام من دیشب از خواب بیدار شدم چشمم رو باز کردم و دیدم داخل خونه چند تا پلنگ نشستن.وقتی کاملن هوشیار شدم کم کم پلنگ ها از نظر من محو شدند.ممنون میشم تعبیر خواب من رو بگید.🙏
بازدیدکننده
3 سال پیش

معنیش اینه که یه دشمن دانا و درنده ای داری
پانیذا
3 سال پیش

سلام من خاب دیدم ی پلنگ وحشی اومده تو خونمون ب من پرید و دستمو زخمی کرد بعد کردیمش تو اتاق ولی در اتاق هرکار میکردم تو خابم بسته نمیشد هی چنگ مینداخت منم هی درو محکم میگرفتم خیلیم ترس داشتم
آرام
3 سال پیش

من خواب دیدم که تبدیل به یه گربه سیاه شده بودم و تو شب توی یه باغی دور و بر خانواده عموم میرفتم ولی اونا اصلا انگاری یا منو نمیدیدن یا اهمیت نمیدادن کمی بعد که عصبانی شدم رفتم کمی اونورتر که یه هو دیدم یکیشون به من اشاره کرد گفت اون پلنگ سیاهه که خیلی عصبانی به نظر میاد چقدر شبیه اون گربه سیاهه هستش که چند دقیقه پیش کنارمون بود!
حمید
3 سال پیش

سلام من خواب دیدم که ماه محرم بود غذای زیاد درست کرده بودیم و به مردم دادیم یهو یی یه پلنگ اومد طرفم از من غذا میخواست منم بهش خیلی غذا دادم البته وحشی نبود
باران
3 سال پیش

خواب دیدم یه پلنگ اومد بهم حمله کنه ولی با نوازش رامش کردم اما همچنان هم هی میترسیدم بهم حمله نکنه
هستی
3 سال پیش

سلام خواب یه پلنگ دیدم با خانواده بودیم ک همش دنبالمان میکرد و ما هم فرار میکردیم و توی ی خونه تو همون جنگل قایم شدیم و رفت.اینروزا خیلی فکرم درگیره.تعبیرش ممنون میشم بگید
ارزو
3 سال پیش

خواب دیدم ارم نگاه تلویزیون میکنم یهو حی کردم تو حیاط ی چیزی روی سایبون نشسته دقت کردم دیدم پلنگه خیلی ترسیدم اروم بلند شدم از اتاق اومدم بیرون درو بستم موبایلمو تو سالن برداشتم رفتم تو اتاق دیگه و درشو قفل کردم خواستم زنگ بزنم بیان نجاتم بدن کدبرگشتم دیدم پنجره بازه میترسیدم برم جلو ببندمش بعد بدنم اینقدر دااااااغ شد از خواب بیدار شدم بدنم وخشتناک داغ شده بود
پپرو
4 سال پیش

همین روزهاست که از محیط زیست بیاند دنبالت پلنگ کشتی، صفا می کنی لامصب بی رحمممممممممممممممم خخ
ملیحه
4 سال پیش

سلام .من خواب دیدم پلنگی توی باغچه پایین خونمون نشسته آزاری با همسایه ها فرار کردیم در حین فرار یه پلنگ مشکی با سرعت از کنار ماردشد
بهار
4 سال پیش

امروز که از خواب بیدار شدم یادم افتاد که خواب یه پلنگی و دیدم که تو یه جنگله منم اونجا بودم البته یادم میاد کسی دیگه ای هم پیشم بود اون مارو ندید ولی ما اونو دیدیم بعدش هم راهش کشید رفت لطفا جواب منو بدین ممنون
اکبر
4 سال پیش

سلام همین الان از خواب بیدار شدم خواب پلنگ و بچه اش دیدم .پلنگ بهم حمله کرد، معلوم بود از ترس آزار رسوندن به بچش حمله کرد منم اونو کشتم ولی بچه پلنگ عیبش زد و پیداش نکردم . حتی پوست پلنگ به پدر و مادرم توی خواب نشون دادم .. در کل صفا کردم با این خواب
m.m
4 سال پیش

سلام . وقت به خیر . من چند دفعه خواب پلنگ سیاه رو دیدم . بعضی موقع ها دوستیم و بعضی موقع ها هم می خواد من رو شکار کنه ولی نمی تونه . هیچ کدام از تعابیر بالا در خصوص پلنگ سیاه نبود . لطف می کنید اگه تعبیر دقیق تری ارائه بدید .
امیرمحمد خورشیدوند
4 سال پیش

خواب دیدم که یه پلنگ درحال دویدن بود که یکیو خورد و جلوتر که رفت من چیزی ندیدم بعد یکی صدا زد مهارش کردیم مهارش کردیم جلوتر که رفتم پلنگ مرده بوده یه بچه پلنگ بود
پربحث های هفته   
مراسم تشییع پدر علی دایی، با حضور چهره های سرشناس و فوتبالی +عکس/ روحش شاد و یادش گرامی (48 نظر) نگاهی به دکوراسیون شیک و اروپایی مراسم سومین سالگرد ازدواج سوگل طهماسبی با رونمایی از تم آبی رنگِ خاصِ جشن+عکس/ مثل همیشه متین و باوقار (36 نظر) پذیرایی صمیمانه و ساده رهبر معظم انقلاب از محمود پاک نیت و هنرمندان دیگر ایرانی با شیرینی و چایی در فنجان عینکی+عکس (25 نظر) ناگفته های رهبر معظم انقلاب از کودکی و پدر و مادرشان/ از شعر و قرآن خوانی تا خاطره روز اول مدرسه و والیبال بازی کردن در کوچه (20 نظر) (عکس) آخرین عاشقانه پدرانه حسام محمودی، هادی سریال "گرگ و میش"، برای تولد دختر زیبایش، هانا/ آدم دلش آتیش میگیره واقعا (14 نظر) باقالی قاتوق پختن به سبک مینا مختاری، همسر باسلیقه و کدبانوی بهرام رادان+ویدیو/ با یه بچه کوچیک همچین غذایی رو پختن احسنت داره (11 نظر) آشپزی سرصبحی مینا مختاری همسر کدبانو و شیک بهرام رادان/ ماشاءالله با یه بچه کوچیک غذاهای جورباجور هم میپزه+عکس (11 نظر) (ویدئو) یادی بکنیم از شوخ بمب خنده ی علی انصاریان با حامد آهنگی 🤣/ بالاخره یکی ام سربه سر حامد گذاشت (10 نظر) (عکس) ماشین های شیک و باکلاس سهیلا منصوریان، بانوی قهرمان ووشو و دارنده مدال طلای بازیهای آسیایی 2024👌 (10 نظر) کیک تولد باکلاس و 2 بعدی احسان علیخانی برای تولد 37 سالگیش/ مبارکا باشه+ عکس (10 نظر) بازیگر زنِ جوانِ سینما: من نماز خوندن رو از شهاب حسینی یاد گرفتم+ویدیو (11 نظر) کیک تولد خاص و چند بعدی آیسان آقاخانی برای تولد آقا رضا گلزار/ خوشمزه به نظر میرسه+عکس (9 نظر) نگاهی به عکس حاج آقا و حاج خانوم های سینمای ایران/ از نیوشا ضیغمی تا رضا گلزار و امیر جعفری در مکه مکرمه (9 نظر) سلفی زیبای حسام محمودی، هادی سریال لحظه گرگ و میش با دختر ناز و بانمکش/ چقدرم شبیه هم هستن+عکس (7 نظر) جشن تولد ساده و شلوغ 54 سالگی علی دایی کنار مادر و برادراش با یک کیک زیبا به شکل رز زرد/ چه خونه شیک و جذابی+عکس (7 نظر)
تیتر امروز   
(عکس) تصاویری از تبلیغات انتخاباتی آیت الله خامنه‌ای در سال‌های 60 و 64 / من آقای خامنه‌ای را بزرگش کرده‌ام
نقص فنی قطار، مسافران مشهد در واگن‌ها حبس شدند
دستبندهای اسپرت دخترانه ؛ دختر خانم های جوان برای انتخاب دستبند ببینند
انگشترهای طلای دخترانه و ظریف در مدل‌های لاکچری
پدر و مادر شدن زوج عاشق سینمای ایران تا چند ماه دیگر+عکس
مشارکت رضا کیانیان در اقدام دور از اخلاق علیه جلیلی/ واکنش پزشکیان به کاریکاتور جلیلی چه بود؟
سگ‌ها صورت دختر تبریزی را خوردند ! +عکس
بازداشت دانشجوی ترکیه‌ای به خاطر تقلب با هوش مصنوعی
کشف قارۀ آمریکا 150 سال زودتر از کریستف کلمب
روسیه مستعمره چین است اما ...
گفتگو با قاتل افغانی که نامزد این زن را جلوی چشمانش به قتل رساندند + فیلم / بازخوانی پرونده قتل پارک نهج البلاغه
بیرانوند علیرغم دریافت مطالبات مالی اش باز شاکی است! چرا پاداش واریز نشده است؟/ سنگربان تیم قهرمان لیگ برتر ایران مطالبات حقوقی اش را در کف فضای مجازی دنبال می کند
از جشن عروسی مجلل تا ماجرای سیسمونی و بارداری سخت دختر قالیباف در حواشی داغ امروز چهارشنبه 29 خرداد 1403
زمان مراسم اربعین شهید رئیسی با پیش بینی 3 برنامه مشخص شد
دردسرهای ازدواج سلبریتی‌ها برای نوجوانان / بدون گلزار نمی‌توانم نفس بکشم