دیدن بوسیدن (بوسه) در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب بوسه

  دوشنبه، 29 بهمن 1397   زمان مطالعه 13 دقیقه
دیدن بوسیدن (بوسه) در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب بوسه
دیدن بوسه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معناددهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب بوسیدن و بوسه را در ساعد نیوز مطالعه کنید.

یکی از رایج ترین خواب هایی که افراد می بینند خواب بوسه و بوسیدن است.چرا که بسیاری از خواب های ما افکار روزانه است که در خواب و رویا می بینیم. بوسیدن یک حس عاطفی است به همین دلیل بسیاری از افراد خواب بوسه می بینند. که دیدن چنین خوابی میتواند همراه با معنی خوبی باشد در جایی که در چند مورد اینگونه نیست و میتواند سبب گرفتاری و مصیبت باشد.بوسیدن به مفهوم امیال جنسی و غیرایز سرکوفته است. در حالت کلی طبق تعبیر معبران ، بوسه دادن و بوسه گرفتن نشانه خیانت است. حال اگر در خواب شخصی شما را ببوسد بدانید نسبت به شما خیانت می شود و اگر شما شخصی دیگر را ببوسید عامل خیانت خود شما خواهید بود.

 • اگر کسی خواب ببیند لب های دختری را بوسه میزند که با او هیچ نسبتی ندارد امنیت دارید و خواب شما خبر می‌دهد که آسیب نمی‌بینید و دوستی از شما حمایت می‌کند
 •  اگر دوست نزدیکی دارید می‌توانید به او اعتماد کلی داشته باشید و اگر دیدی بر لب دختری بوسه زدی که اشنا هست و میشناسی اش بیگانه است و او را ندیده‌اید و نمی‌شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید. چرا که احتمالاً نسبت به شما حسن نیت ندارند اگر دیدی که کسی به قصد مزاحمت قصد داشت تا شما را ببوسد و شما از این عمل وی به خشم امدید خواب شما می‌گوید دشمنی پست و دون و آزار‌رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید.
 • اگر دیدی پسری در حال بوسه گرفتن از لب های دوست دخترش است نشان آن است که از شما بد می‌گویند، غیبت می‌کنند و توطئه ترتیب می‌دهند بطور کلی لب گرفتن در خواب فحش و ناسزا است و خواب شما می‌گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می‌گوید و دشنام می‌دهد
 • اگر متاهل هستی و خواب دیدی زنی غریبه از شما میخواهد او را ببوسید باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار‌رساننده و خطرناک است.
 • اگر دیدی بر لبهای پسری هم سن و هم جنس خودت بوسه زدی با کسی دوستی و موانست می‌کنید که در شان شما نیست.
 • اگر دیدی زنت را بوسیدی و او ناراضی از تو بود به هوای نفس گرفتار می‌آید.
 • اگر دیدی مردی همسر دیگری را میبوسد تعبیر آن باشد که مردم در راه تباهی سیر می‌کنند‌.
 • بوسیدن زن شوهر دار در خواب نشانه این است که ناکامی و ناامیدی شما را تهدید می کند.

تعبیر خواب بوسه به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • تعبیر خواب بوسیده شدن ، بر چهار وجه است .
 1. خیر و منفعت
 2.  حاجت رائی
 3.  بر دشمن ظفر یافتن
 4.  سخن خوش شنیدن

تعبیر خواب بوسه به روایت دانیال نبی(ع)

 • بوسه زدن به لب های مرد زن دختر و یا پسر دشمنی است دروغگو، بی‌اعتقاد، فریبکار بی‌شرم و نا‌امید از خوبی‌ها و تیکی‌ها که همواره دیگران را به بدی و شر می‌خواند و برخورد نکردن با او مناسب‌تر است.

تعبیر خواب بوسه به روایت شیخ طوسی

 • بوس کردن معشوق در خواب دلالت بر این دارد که زندگی ما گشاده می‌شود و وسعت می‌یابد و روزی‌مان فراخ می‌یابد و به همین نسبت صدر و وسعت نظر خواهیم یافت. اگر چه در بیداری فاقد آن باشیم و برعکس اگر نامزدت نبود و یا درعقد تو نبود و روزیمان تنگ می‌شود و دنیا بر ما سخت خواهد گرفت.

تعبیر خواب بوسه به روایت محمد بن سیرین

 • اگر کسی در خواب دید که به کسی بوسه داد ، نشانه خواستگار بودن آن شخص است
 • اگر کسی یه را ببوسی یهنی دوستش داری  و اگر  آن شخص غریبه بود نشانه آنست که به او از جایی که نمیداند ، خیر و منفعت میرسد ولی اگر آن شخص آشنا بود ،نشانه آنست که از آن فرد آشنا خیر و منفعت دریافت میکند.
 • تعبیر خواب بوسیدن لب مرد نامحرم:از غم فارغ می‌شوید و ناراحتی‌هائی که دارید از بین می‌رود.
 • اگر عمیق بوسیدی فراغت شما از غم و غصه بیشتر است و اما در جایی دیگر اشاره شده است بوسه زدن به لب های مردی نامحرم در خواب دشمنی است
 • چابک و هزار رنگ و پر مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگری نیست بلکه بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می‌کند به‌خصوص با بیننده خواب.

تعبیر خواب بوسه به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر کسی در خواب دید که کسی به او بوسه میدهد،نشانه آنست که آن شخص خواستگار او خواهد بود.ولی اگر بر خلاف این ببینی یـعـنـی به خواسته و هدف خودت نمی‌رسی.
 • اگر کسی در خواب ببیند مرده به او بوسه می داد ، نشانه آنست که از مال یا از علم آن مرده چیزی به او میرسد .
 • تعبیر خواب به شهوت به مردی بوسه دادن ، سود بردن از ان شخص است.
 • تعبیر خواب بوسه گرفتن از لب در اصطلاح حسرت‌خوردن است و اینکه در آینده حسرت چیزی را خواهیم داشت که تحصیل آن دشوار می‌باشد
 • اگر دیدی که دختر و پسری را نصیحت میکنی و آن ها را از این عمل باز میداری در واقع خواب شما می‌گوید امکانات متعددی در اختیارتان قرار می‌گیرد که کارها را پیش ببرید و موفق باشید و اگر به رهنمود شما گوش دادن امور متفرق خویش را سر و سامان می‌بخشید و کاری را بر روال مطلوب انجام می‌دهید.
 • اگر خواب دیدی زنی بدکاره که همگان او را میشناسند بر لب شما بوسه زد آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می‌آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می‌آورد و اگر مغلوب او نشدی و او را از خودت راندی و به خواسته اش نرساندی رفع زحمت است و ایجاد خوشدلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد اگر نسبتی با ما نداشت و یا با او در نامزدی و عقد نبودیم و روزیمان تنگ می‌شود و دنیا بر ما سخت خواهد گرفت.

تعبیر خواب بوسه به روایت منوچهر مطیعی

 • در بیداری و زندگی روزانه ما بوسه وسیله ابراز عشق و محبت است. وقتی کسی را می‌بوسیم می‌خواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم.در خواب نیز از این حد فراتر نمی‌رویم. چنانچه در خواب ببینیم کسی را می‌بوسیم موردی پیش می‌آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم.
 • اگر ببینیم مرده ای ما را می بوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او دینی داریم چه اخلاقی و چه مالی و مادی و اگر ناشناس باشد سودی به ما میرسد زیرا  تعبیر خواب مرده بوسه مرده خیر و برکت است .
 • اگر در خواب ببینیم کسی را بوسیدیم نشانه آنست که موردی پیش می آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم .
 •  اگر خواب ببینیم شخصی که می بوسیم ناشناس باشد نفعی از ما به او می رسد .
 •  اگر یک دختر دم بخت خواب ببیند که محرمی او را می بوسد نشانه آنست که محبوبیت به دست خواهد آورد .
 • اگر ببیند که نامحرمی او را می بوسد تعبیرش خواستگار است و شوهر می کند و چنانچه خودش کسی را ببوسد نشانه آنست که از او به نیکی یاد می کنند .

تعبیر خواب بوسه از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

 • بوسه در خواب نشانه عشق، عاطفه، آرامش، هارمونی و رضایت است
 •  اگر در خواب ببینید تسط یک غریبه بوسیده شدید ، نشانه این است که شما نیاز دارید که در مورد جنبه ای از خودتان، آگاه تر شوید
 •  اگر خواب ببینید کسی تلاش می کند که علی رغم میلتان شما را ببوسد، به این معنی است که کسی ایده ها، باور ها و نظراتش را به شما تحمیل می کند.
 • دیدن اینکه دیگران در خوابتان همدیگر را می بوسند بیانگر این است که شما خیلی درگیر زندگی شخصی و روابط شخصی کس دیگری هستید.
 •  گر خواب در مورد این باشد که شما در پی این هستید که کسی را ببوسید، بیانگر این است که شما مطمئن نیستید که او چه احساسی در مورد شما دارد. شما به دنبال نوعی رابطه با او هستید اما مطمئن نیستید که چگونه به آن دست یابید.
 • اگر شما به جنس مخالف علاقه مند هستید و خواب میبینید که هم جنس خود را می بوسید، بیانگر این است که خود را تایید می کنید
 •  خواب دیدن اینکه خودتان را می بوسید بیانگر این است که خود را قبول دارید و به خود عشق می ورزید.
 • خواب دیدن اینکه دوست پسر یا دوست دختر کسی را می بوسید بیانگر این است که دوست دارید در رابطه باشید و انرژی عشق را تجربه کنید. شاید شما یک جورهایی حسود هستید.
 •  خواب دیدن اینکه دوست پسر/دختر سابقتان را می بوسید بیانگر این است که به تجربه های مثبت و زمان های خوبی که با عشق قبلی تان به اشتراک گذاشته اید، دوباره نگاهی می اندازید.
 •  بوسیدن یک دوست صمیمی در خواب نشان دهنده احترام و ستایشی است که برای دوستتان قائلید.
 • بوسیدن یک غریبه در خواب بیانگر تایید جنبه ای از خودتان است که سرکوب شده است.
 •  خواب دیدن اینکه شما یک شخصیت مشهور را می بوسید بیانگر این است که انگیزه برای موفقیت دارید.
 •  خواب دیدن اینکه بوسه ای خونین می کنید یا بوسه ای خونین می شوید، نمادی از عمق شور و هیجان است. شما در رابطه تان جلوی خود را نمیگیرید و تمایل دارید که خود را تمام و کمال وقفش کنید
 • خواب بوسیدن دست کسی و یا بوسیدن دست شما توسط دیگری ، بیانگر احترام، تحسین و تکریم است.
 •  خواب بوسیدن پا بیانگر احترام و فروتنی است.
 • اگر در خواب ببینید که گونه کسی را می بوسید یا کسی گونه شما را می بوسد، بیانگر ستایش، حسن نیت، دوستی و یا احترام است.
 • خواب دیدن اینکه گونه کسی را می بوسید یا برعکس، نشانه آنست که شما درگیر تمایلات فیزیکی تان می شوید.

تعبیر خواب بوسه از دیدگاه لیلا برایت

 • اگر در خواب ببینید کسی شما را می‌بوسد ، نشانه‌ی آن است که باید بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید
 • بوسیدن زمین در خواب ، نشانه‌ی غم و ناراحتی است .
 • خواب بوسیدن دست ، دلالت بر موفقیت در عشقتان دارد .

تعبیر خواب بوسه از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر در خواب ببینید که مادر خود را می‌بوسید ، نشانه موفقیت در انجام کارها است .
 •  اگر در خواب ببینید که خواهر یا برادر خود را می‌بوسید ، نشان‌دهنده‌ی شادمانی و نشاط است .
 • تعبیر خواب بوسیدن نامزد خود در تاریکی ، نشانه داشتن روابط نادرست است .
 • بوسیدن دشمن در خواب ، دلالت بر آن دارد با یکی از اطرافیانتان که قهر بودید آشتی می‌کنید .

تعبیر خواب بوسه از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • گر شخصی شما را در خواب بوسید این خواب نشانه جدایی است.
 • اگر شما شخصی را در خواب بوسیدید این خواب نشانه عشق دو جانبه است.
 • بوسه دزدکی و یواشکی در خواب نشانه عشق سوزان است.

تعبیر خواب بوسه در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب یک بوسه نشانه یک غم بزرگ است.
 • بوسیدن مرده در خواب نشانه آنست که عمر شما طولانی خواهد بود .
 • اگر در خواب دیدید که معشوق خود را درهنگام روز می بوسید نشانه آنست که شانس بر ضد شماست .
 •  اگر در خواب دیدید که معشوق خود را در هنگام شب می بوسید نشانه خطر است
 •  اگر در خواب دیدید که مادر خود را می بوسید نشانه موفقیت است
 • اگر در خواب دیدید که پدر خود را می بوسید نشانه شادی است
 •  اگر در خواب دیدید که برادر یا خواهر خود را می بوسید نشانه خوشی و لذت است
 •  خواب بوسیدن همسر نشانه خوشبختی در زندگی زناشویی است
 •  اگر در خواب دیدید صورت شخصی را می بوسید نشانه آنست که موفقیت شما به اوج می رسد .
 • اگر در خواب دیدید یک زن شوهردار را می بوسید نشانه آنست که ناکامی شما را تهدید می کند .
 •  اگر در خواب دیدید که یک زن تنها را می بوسید نشانه آنست که به شما خیانت خواهد شد .
 •  بوسیدن یک دوست در خواب نشانه شکست کامل در کارهاست
 •  خواب بوسیدن زمین نشانه شرمساری است
 •  اگر در خواب دیدید که پشت یکنفر را می بوسید نشانه آنست که یک زن شما را فریب میدهد .
 • اگر در خواب ببینید که دستهای شخصی را می بوسید نشانه آنست که شانس به شما لبخند می زند .

تعبیر خواب بوسه از دیدگاه روانشناسی

 • بوسه می‌تواند در خواب، به اشکال و در موقعیت‌های مختلفی ظاهر شود. در حالت کلی، بوسیدن روشی برای کسب شناخت و ابراز محبت است. در ظاهر به نظر می‌رسد که فرد کششی عاطفی نسبت به موضوع مورد نظر دارد، اما بوسه کمک می‌کند تا فرد شناخت عمیق تری نسبت به فرد یا موضوع مقابل پیدا کند. فردی که در خواب مشغول بوسیدنش هستید سمبل انگیزه‌ها و آرزو‌های درونی شماست. آرزو‌هایی که برای فرد خودتان در نظر گرفته اید و در پی بررسی و شناخت ماهیت این اهداف هستید. برای این که دلیل حضور سمبلیک این فرد را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که او برای شما یادآور کدام افکار و احساسات مثبت است؟ او چه ارتباطی با چالش‌ها و پرسش‌های فعلی شما در زندگی بیداری دارد؟ 
 • اگر در خواب مشاهده کنید که در حال بوسیدن فردی هستید که در دنیای واقعی، علاقه‌ی زیادی به او دارید، باید بدانید که فرد مورد علاقه، اشاره به بخش بزرگی از انگیزه‌های شما در زندگی دارد. این انگیزه‌ها صرفا رمانتیک نیستند و می‌تواند به نیروی زندگی و انگیزه‌ی شما از زیست اشاره داشته باشند. این خواب از شما می‌خواهد تا انگیزه‌های خود را بازخوانی و بررسی کنید و ماهیت مسائلی که در حال پیشبردن شما در زندگی هستند را درک کنید. چه چیزی به شما انگیزه می‌دهد تا به ادامه تحصیل بپردازید؟ چه مساله‌ای به شما قدرت می‌دهد تا یک هنرمند باشید یا شغل فعلی خود را ادامه دهید؟ بوسیدن در خواب ظاهر می‌شود تا شما را متوجه این انگیزه‌ها کند. انگیزه‌هایی که ممکن است گاهی ماهیت پوچ یا غیر معقولی داشته باشند. این تفسیر قوی‌تر می‌شود زمانی که در خواب، در حال بوسیدن فردی باشید که در زندگی بیداری از او ضربه خورده اید یا از او متنفر هستید.
 • بوسیدن فردی منفور، نشان دهنده‌ی آن است که احتمالا انگیزه‌هایی غیر منطقی یا پوچ را دنبال می‌کنید که در نهایت برای شما نارضایتی به همراه خواهند داشت. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که کدام دسته از انگیزه‌های شما در دنیای بیداری، غیر منطقی و بیهوده هستند؟ چه افکاری شما را تشویق می‌کنند تا به پیگیری این افکار بیهوده بپردازید؟ چگونه می‌توانید از تداوم این افکار منفی جلوگیری کنید؟
 • اگر در خواب احساس کنید که در حال بوسیدن فردی ناشناس هستید، باید بدانید که افراد ناشناس، نشان دهنده‌ی ابعاد ناشناخته‌ی شخصیت خودتان هستند. مثل استعداد یا مهارتی روانی که نادیده گرفته شده یا هنوز ارزش آن را درک نکرده اید. اگر این فرد ناشناس احساسی مثبت را در شما ایجاد کند، یعنی این مهارت نادیده گرفته شده می‌تواند بسیار برای شما مثبت باشد. مثل یک استعداد هنری که پیش از این برای شما جنبه‌ی سرگرمی و روزمره داشته است. این خواب از شما می‌خواهد تا به بررسی و شناخت استعداد‌های درونی خود بپردازید و با تقویت آن ها، به گسترش زمینه‌های مختلف زندگی خود بپردازید.
 • اگر در خواب مشغول بوسیدن فردی باشید که احساس می‌کنید همسر یا نامزد شماست، باید بدانید که این خواب، اشاره به اشتراکات و پیوند‌های فکری و عقیدتی جدید شما در زندگی بیداری دارد. یعنی ایده‌ها و جهان بینی جدیدی که در حال درک آن هستید. این افکار جدید صرفا رمانتیک نیستند و می‌تواند عقاید مذهبی و علمی شما را نیز شامل شوند. این خواب از شما می‌خواهد تا از موقعیت‌های جدید، برای گسترش مهارت‌های خود استفاده کرده و به تغییر شرایط زندگی خود بپردازید.

36 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
yenafar
2 هفته پیش

سلام، من خواب دیدم دختری که قبلا ازش خوشم میومد، اومد نشست کنار من و درخواست کرد که همو ببوسیم، اول من گونه ی اونو بوسیدم، بعد اون گونه ی منو بوسید و بعد لب همدیگرو بوسیدیم، تعبیرش چیه
بازدیدکننده
2 هفته پیش

سلام خواهشا جواب بدین
NARIII
2 هفته پیش

خواهشا جواب بدین
NARIII
2 هفته پیش

سلام میشه بگین چرا پیام من توی نظرات نیس و شما هم جواب پیامم و ندادین من پیام من مشکی داش
بازدیدکننده
2 هفته پیش

سلام منم دوباری میشه که در خواب میبینم یه نفر منو می بوسه بار اول که بوسید من نمیشناختمش و پنهانی منو بوسید بار دوم که منو بوسید قیافشو دیدم و از من خواستگاری کرد. میشه بگین تعبیرش چیه؟؟
NARIII
2 هفته پیش

راس میگه چی ربطی داش؟
NARIII
2 هفته پیش

میشه لطفا جواب بدین
لوسی
3 هفته پیش

والا کسی جواب نمی ده ما هم نمیدونیم
تعبیر خواب بوسیدن نامحرم یا فرد ناشناس
3 هفته پیش

عزیزم چه ربطی به موضوع بوسیدن داره😐😐😐
تعبیر خواب بوسیدن نامحرم یا فرد ناشناس
3 هفته پیش

سلام من خواب دیدم که در یک انباری بودم با کلی پسر و تنها دختر اونجا من بودم چند دقیقه بعدهمه اونها سعی کردن منو ببوسن در هم قفل کردن که نتونم فرار کنم یهو در رو یکی شکست بعدش اومد جلوی من و ازم محافظت کرد بعد از چند دقیقه اون منو محکم میگیره و منو میبوسه اما من اصلا اون رو نمیسناسم اگه تعبیرش رو برام بگید خیلی ممنون میشم ازتون😍😍😍😍
زهره
3 هفته پیش

سلام، خسته نباشید، خواب دیدم ک ی عالمه شال خریدم،رنگای مختلف ،خیلی خوشحال بودم، ک دیگه ی عالمه شال دارم ومیتونم هرروز یکی بپوشم، تعبیرش چیه؟
rebecca
3 هفته پیش

بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است:خیر و منفعت،حاجت روایی،بر دشمن ظفر یافتن،سخن خوش شنیدن. اگر عمویت فوت شده است نشانه ی خوبی میباشد.
rebecca
3 هفته پیش

بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است:۱-خیر و منفعت،۲-حاجت روایی،۳-بر دشمن ظفر یافتن،۴-سخن خوش شنیدن.
rebecca
3 هفته پیش

اگر پسری نامحرم تو را ببوسد حیر و منفعت به شما میرسد
علیرضا
3 هفته پیش

تجربه به من ثابت کرده، یعنی جدایی کامل و فراموش کردن
هما
3 هفته پیش

سلام دوستم خواب دیده که دوست پسر من که چهارماه قهریم وجداهستیم منو خوابونده رو زمین کفقط منو میبوسه تعبیرش چیه
بازدیدکننده
4 هفته پیش

سلام اونم تو رو دوس داره فقط ب روش نمیاره حتما این طوریه😁😉
بازدیدکننده
4 هفته پیش

سلام من خواب دیدم که یه دختری رو بوس دادم . من اون دخترو دوست دارم ولی نمیدونم اون منو دوست داره. میشه تعبیرشو به من بگین
مهسا
1 ماه پیش

سلام من خواب دیدم یک مرد غریبه که اونو تا به حال ندیده بودم ودر خواب باهاش دعوا میکردم منو خیلی خشن بوسید با اینکه ازش خوش نمیومد ولی با این حال من هم همراهیش کردم میشه تعبیرش رو بهم بگین ممنون میشم
بازدیدکننده
1 ماه پیش

سلام من خواب دیدم یک مرد غریبه که تا به حال او نو ندیده بودم ودر خواب باهاش دعوا میکردم منو خیلی خشن بوسید با اینکه ازش خوش نیومد ولی با این حال من هم همراهیش کردم میشه تعبیرش رو بهم بگین ممنون میشم
بازدیدکننده
1 ماه پیش

سلام من خواب دیدم یک مرد غریبه که او نو تا به حال ندیده بودم ودر خواب باهاش دعوا میکردم منو خیلی خشن بوسید با اینکه ازش خوش نمیومد ولی منم همراهیش کردم میشه تعبیرش رو بهم بگین ممنون میشم
بازدیدکننده
1 ماه پیش

اووو
بازدیدکننده
1 ماه پیش

سلام من خواب دیدم یک مرد غریبه که تا به حال او نو ندیده بودم و ازش بدم
بازدیدکننده
2 ماه پیش

من خواب دیدم عشقم که چند وقتیه با هم قهر کردیم به لبش نمک زده و لب منو می‌بوسع میگه خیلی دوست دارم بعد میره میشه تعبیرش رو بهم بگین ممنون میشم
Maedeh
2 ماه پیش

احیانادخترعمت نبوده 🤣👊
عرفان
2 ماه پیش

سلام من رو یکی کراش دارم تو خواب ازش لب گرفتم اونم همراهیم کرد تعبیرش چیه؟
ساحل
2 ماه پیش

من یه پسریو دوست دارم ولی یه مدتی میشه از هم جدا شدیم امروز تو خوابم دیدم که بوسید منو یعنی اونم دلتنگمه؟ یا من خیلی درگیرشم؟
بازدیدکننده
3 ماه پیش

داداش خوابت چرته...چون تو اسارت گوشی همرات نیست
سپیده
3 ماه پیش

سلام من خاب دیدم رفتم مشهد و تو راه نامزد قبلیم رو میبینم دنبالش میرم و اول میبوسمش بعدش باهم یکم راه میریم و سوار ماشین دوستش میشیم یکم ک میگزره همدیگرو میبوسیم تعبیرش چیه میشه بگین؟
....
3 ماه پیش

سلام من خواب دیدم منو یه جا اسیر کردن و مامانم به گوشیم زنگ زد و بهش گفتم همه چیزو و بعد من فرار کردم و رفتم خونه و تو راه از پل عابر که رد میشدم شبیه سرسره شده بود و من سر خوردم از اونجا رد شدم بعد رفتم خونه همه رو بغل کردم ولی هیج کس ازین که منو دیده بودن حسی نداشتن و با هم حرف میزدن و انگار نه انگار من اومدم و بعد یکی از دوستان پدرم اومد و بامن بحث میکرد که باید با پسرم ازدواج کنی و من می گفتم نه ما همو دوس نداریم با اینکه من اونو دوس داشتم از ته دل و اونم منو دوس داشت و من ناز میدادم و با دوست بابام بلند دعوا میکردم بعد رفتم مدرسه که شبانه روزی بود بعد واسه دوست صمیمیم همه چیو تعریف کردم بعد معلم درس زیست داد و فرداش که باباهامون هماهنگ کردا بودن پسره بیاد و منو سوپرایز کنه و من اومدم سرکلاس فهمیدم که اون پسره اومده واسم تولد ۱۹ سالگی گرفته ولی اون پسره قیافش عوض شده بود و بعد من اومدم بیرون با اینکه دوسش داشتم و باهاش ازدواج کردم
خاطی
3 ماه پیش

من خواب دیدم یک بازیگر معروف که خیلی از او بدم میاد داره منو میبوسه تعبیرش چیه؟؟
محمد امین
3 ماه پیش

سلام من خواب دیدم رئیس جمهور(روحانی) به خانه مادرم آمده بود و موقع رفتن دست مادرم را بوسیدند و رفتند.
ترمه
3 ماه پیش

سلام عذر میخوام من خواب دیدم کسی که بهش علاقه مندم داره دخترای دیگرو میبوسه بعد سمت من اومد و من اجازه ندادم منو ببوسه و عصبانی بودم از بوسه اون با دخترا
Mary
3 ماه پیش

سلام من خواب دیدم عموبم لب های مرا با شهوت میبوسد ومن به شدت ناراحت وعصبی میشوم از این کار،، و وقتی به مادرم مبگویم مبگوید اشکالی ندارد
ترنم
6 ماه پیش

سلام الان چند بار پشت هم تو خواب میبینم که شوهر عمم تو خواب از رو دلتنگی منو چندین بار میبوسه تو واقعیت من به اندازه پدرم دوسش دارم اونم همینطور حالا چرا تو خواب منو میبوسه مدام؟؟؟
عسل
8 ماه پیش

من خواب دیدم پسری که دوسش دارم به مدت خیلی کم به لبام بوسه زد و بعم ابراز علاقه کرد\r\nیه بار هم خواب دیدم پسری نامحرم که میشناسمش به لبام بوسه زد و اونم بهم ابراز علاقه کرد\r\nتعبیرشون چیه؟
دیدگاه خود را ثبت نمایید