دیدن جانماز در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر جانماز در خواب

  چهارشنبه، 21 فروردین 1398   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن جانماز در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر جانماز در خواب
دیدن جانماز در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب جانماز را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

اگر کسی ببیند که بر جانماز و در مسجد نشسته، به سفر حج می رود. اگر دید که جانماز را تا کرده و زیر بغل نهاده، به سفر زیارتی می رود. اگر دید که جانماز را پشت و رو پهن کرده، فریب شیطان را می خورد و اگر ببیند که جانمازش سوخته یا سوراخ شده، عبادت وی از روی صدق نبوده و در پیشگاه خداوند مقبول قرار نگرفته است. گم کردن مهر یا تسبیح در خواب و یا دیدن جانماز ملیله دوزی شده، هشداری است برای اینکه شیطان به وسیله حیله ای، قصد فریب شما را دارد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • موقعی که ما از جا نماز استفاده می‌کنیم که در محضر خداوند تبارک و تعالی هستیم و این از بزرگ‌ترین و پر ارزش‌ترین دقایق زندگی روزانه ما است پس جانماز وسیله ای متبرک و میمون و دیدنش در خواب بسیار نیکو است اما حالات آن و نوع آن تفاوت هائی را به وجود می‌آورد که تعابیر را متفاوت می‌کند.
 • اگر جانمازی که در خواب می‌بینید از پشم باشد نشان آن است که به طاعت و صلاح تحریص می‌شوید اما اگر جانمازتان از ابریشم بود خواب شما می‌گوید راه تزویر و ریا پیش می‌گیرید و در کار دین صداقت ندارید.
 •  اگر در خواب دیدید که جانماز خودتان را پشت و رو پهن کرده‌اید فریب شیطان را می‌خورید و کاری به تبع هوای نفس انجام می‌دهید و گمراه می‌شوید.
 • اگر در خواب دیدید که جانماز (یا مهر و تسبیح) خود را گم کرده‌اید و به دنبال آن می‌گردید نشان است که در معرض خطر وسوسه و فریب شیطان قرار گرفته‌اید.
 • دیدن سجاده در خواب نیکو است به خصوص اگر به خودتان تعلق نداشته باشد و بر آن نشسته یا ایستاده باشید اگر در خواب ببینید که سجاده ای دارید ولی دیگری بر آن به نماز ایستاده بنیان خیر می‌نهید یعنی کاری می‌کنید که دیگران به تناوب و استمرار از آن بهره مند می‌شوند و نام شما را به نیکی می‌آورند مانند تعیین موقوفات و بنای مسجد و حفر قنات و ایجاد کاریز و بنیاد سیل بند.
 • اگر در خواب ببینید که بر سجاده متعلق به دیگری به نماز ایستاده‌اید شما از کار خیر دیگران سود می‌برید.
 • اگر ببینید که سجاده ای دارید اما سوخته یا سوراخ شده خواب شما می‌گوید که گناهی مرتکب شده‌اید که آثار آن باقی است و هنوز توبه نکرده‌اید.
 • اگر ببینید که جانمازتان بخشی سوخته یا سوراخ شده خوابتان می‌گوید که عبادت شما چون بر مبنای صداقت نبوده بی ارزش است و هشداری است برای این که تغییر مسیر بدهید و طریق صلاح بگیرید.

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی

 • اگر بیند که سجاده پشمین یا کرباسین داشت یا بخرید، دلیل است به طاعت و عبادت حریص و راغب شود.
 • اگر بیند سجاده او ابریشمین بود، دلیل است که طاعت و عبادت و نماز برپای کند، ولی در راه دین ضعیف باشد.

1 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
نیلا
6 ماه پیش

تعبیر خواب چمدان داخلش جانماز است