(عکس) فیل گرسنه ترافیک راه انداخت

  چهارشنبه، 06 مرداد 1400
(عکس)  فیل گرسنه ترافیک راه انداخت
ساعد نیوز : فیل گرسنه ای که به دنبال غذا می گشت خودروها را در جاده متوقف کرد و با سرک کشیدن درون خودرو به دنبال غذا بود.
تصویر

1 دیدگاه
/
/
/
/
/
/