دیدن بت و بت پرستی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بت

  یکشنبه، 05 اسفند 1397   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن بت و بت پرستی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بت دیدن بت و بت پرستی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بت
دیدن بت در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بت را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تمایل و علاقه به بت، نشانه پیروی از هوی و هوس است. اگر کسی در خواب دید که به بتکده ای وارد شد و بت های ریز و درشتی در آنجا موجود بود و او نیز نسبت به آنها تمایل نشان داد، در امر دین و شریعت کاهل است. اگر به لمس بت تمایل داشت، زنی فریبکار و بدکاره، او را می فریبد. اگر بتی را بر گزیده و در مقابل او سجده کرد، گرفتار هوسی تند می شود و آبرو و شخصیت خویش را به مخاطره می افکند. 

تعبیر خواب بت به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • ديدن بت به خواب بر سه وجه است.
 1.  دروغ و باطل،
 2.  مكار منافق،
 3.  زن مفسدفريبنده.

تعبیر خواب بت به روایت محمدبن سیرین

 • اگر ببینی بت می‌پرستی، یـعـنـی به خدا دروغ می‌بندی و به راه باطل می‌روی.
 • اگر ببینی پس از گرایش به بت‌پرستی، توبه کرده‌ای و دوباره مسلمان شدی، یـعـنـی گناه بزرگی انجام می‌دهی، ولی بالاخره توبه می‌کنی .
 • اگر ببینی بت چوبی می‌پرستی، یـعـنـی در دین منافق هستی.
 • اگر بت از نقره باشد، یـعـنـی از روی هوی و هوس به زنی نزدیک می‌شوی
 • چنانچه از طلا باشد، یـعـنـی مایل به انجام کار ناپسند و جمع کردن مال و اموال هستی
 • اگر از آهن یا مس و یا قلع باشد،یـعـنـی هدف تو از دینداری، بدست آوردن مال و اموال دنیوی و دنیاخواهی می‌باشد،‌‌‌‌‌ .

تعبیر خواب بت به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

 • اگر بت از جواهر باشد، یـعـنـی هدف تو از دینداری، بدست آوردن «پادشاهی» و سرشناسی و خدمه و حشم می‌باشد،‌‌‌‌‌ و اگر ببینی آن بت جواهراتش را از دست داد، یـعـنـی هدف تو از دینداری، جمع کردن مال حرام است.
 • اگر ببینی در خانۀ تو بت قرار دارد، یـعـنـی متحیر و سرگردان می‌شوی و نمی‌توانی از عقل و دانش خودت استفاده کنی.
 • اگر ببینی لباس بت‌پرستان را پوشیده‌ای، یـعـنـی به خدمت پادشاه یا شخصی بزرگ و رئیس و سرور مشغول می‌شوی.

تعبیر خواب بت به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • بت در خواب هواي نفس است. چنان چه در خواب ديديد که در داخل بت خانه اي هستيد خوابتان مي گويد که اسير تمنيات نفساني متعدد هستيد و از هوي و هوس پيروي مي کنيد
 • اگر ديديد که بتي را بر گزيده ايد و در مقابل او سجده مي کنيد نشان آن است که گرفتار هوسي تند مي شويد و به شدت از آن پيروي مي کنيد تا جائي که آبرو و شخصيت خويش را به مخاطره مي افکنيد.
 • شکستن بت با همين قياس مبارزه با خواهش هاي نفساني است و نشانه آن است که در آينده اي نه چندان دور موردي پيش مي آيد که خويشتن را بيازمائيد تا بدانيد در مقابل هوي و هوس چه قدر ضعيف يا نيرومند و پايدار هستيد.
 • ديدن بت هاي متعدد هشداري است که خود را از کيد و افسون زنان حفظ کنيد.
 • زن همچنان که در ادبيات و شعر بت شناخته مي شود به عنوان بت پرستيدني مورد خطاب قرار مي گيرد و در خواب نيز به شکل بت تجسم مي يابد و چون در خواب بت هائي را ديديد هوشيار آينده خويش و کيد زنان باشيد.
 • بت در خواب براي زنان همان چيزهائي است که شوق و علاقه ايشان را بيشتر بر مي انگيزد مثل جواهرات، زيبائي شخصي، فخر فروشي به رقيبان، داشتن خانه و اتومبيل و زندگي پر شکوه و چنانچه زني در خواب بت يا بت هائي را ديد که به وسيله آن ها احاطه شده بايد بداند که در زمينه اين مسائل زياده روي مي کند و سعادت خويش را به بازي مي گيرد.
 • ديدن بت طلائي در خواب گوياي اين است که ميل و رغبت شما به انجام کارهاي نا پسند شدت يافته و قوت گرفته است.
 • بت سنگي بي ارزش بودن هدف هاي هوس آلود شما را بازگو مي کند.
 • بت سنگي استحکام هوس و ضعف شما را حکايت مي کند که طبعا هر چه هوس قوي تر باشد مخاطره بيشتر است.
 • داشتن بت در خانه و محل زندگي دور شدن از مسير عقل و درايت و دور انديشي است.
 • برخي از معبران بت را به طور عام زن مکار و فساد انگيز تعريف کرده اند که اگر اين هم درست باشد بت پرستي به ميزان پرستش هواي نفس مردود است.

تعبیر خواب بت از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببينيد بت پرستي مي كنيد ، علامت آن است كه در زندگي شهرت و ثروتي اندك به دست مي آوريد . زيرا اجازه مي دهيد روابط ناعادلانه بر شما مسلط گردد .
 •  شكستن بت در خواب ، نشانة آن است كه هيچ چيز نمي تواند مانع شما از به دست آوردن مقامات افتخار آميز بشود . زيرا شما تسلط كاملي بر افكار خود داريد .
 • اگر در خواب ديگران را مشغول ستايش بتها ببينيد ، علامت آن است كه بين شما دوستانتان اختلاف بزرگي به وجود مي آيد .
 •  اگر خواب ببينيد ستايش بت را زشت مي شماريد ، نشانة آن است كه طبيعت بشري را بسيار خوب درك مي كنيد و در آينده به امتيازاتي بزرگ دست مي يابيد .

تعبیر خواب بت در کتاب سرزمین رویاها

 • شما نزد وحشيان بت پرست ميرويد : از آرامش در خانه تان لذت خواهيد برد.
 • شما نزد بت پرستان هستيد : آغازيك زندگي پر پول
 • يك مرد روحاني خواب ببيند كه نزد بت پرستان ميرود : احترام او در بين مردم بالا خواهد رفت.
 
دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله ISI در مجلات مورد تایید وزارتین