دیدن فرشته در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب فرشته

  چهارشنبه، 25 اردیبهشت 1398   زمان مطالعه 5 دقیقه
دیدن فرشته در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب فرشته
دیدن فرشته در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب فرشته را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت

 • ديدن فرشتگان چهارگانه مقرب در خواب خوب است اما بستگي به وضع و موقعيت ظاهري آن ها پيدا مي کند. اگر شاد و بشاش و متبسم باشند خبر از شرف و عزت و بزرگي است. نوشته اند اگر بيماري ملائک مقرب را در خواب ببيند که بشاش و گشاده رو باشند از بيماري شفا مي يابد. وامدار دين خود را مي پردازد و ادا مي کند و محبوس از زندان رهائي حاصل مي نمايد ولي اگر اين فرشتگان عبوس و گرفته و غمين باشند تعبير خلاف آن است که گفته شد. نوشته اند که اگر بيننده خواب ببيند که در عالم رويا با فرشتگان دعوا مي کند به هيچ وجه خوب نيست. معبران نوشته اند ديدن فرشتگان در حالت غم زده و چهره گرفته در خواب خوب نيست بخصوص ديدن ميکائيل و عزرائيل و نشان آن است که مرگ بيننده خواب نزديک است. اگر بيننده خواب ببيند که در خواب با فرشته اي پرواز مي کند بسيار خوب است چون او به نيک نامي و رفاه و نعمت مي رسد. اگر بيننده خواب فرشته اي را در لباس زنانه ببيند يا زني ناشناس و خوب روي را در خواب ببيند و ذهنش بگويد که او فرشته است به دروغ گوئي و نيرنگ دست مي زند. اگر ببينيم فرشته اي با ما هم غذا شده به نعمت فراوان مي رسيم. روي هم رفته ديدن فرشتگان در خواب خوب است.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

 • اگر بیند که با فرشتگان جنگ و نبرد کرد دلیل که گناه کار و عاصی بود و مستوجب عذاب حق تعالی بود اگر بیند که فرشتگان غمناک و متفکر بودند دلیل که رنج و محنت بدو رسد
 • اگر خواب بیند که فرشتگان وی را بشارت دادند دلیل که او را فرزند صالح و پسندیده آید . اگر بیند که فرشتگان ایستاده بودند و طبقها در دست منتظر آن بودند دلیل که از این جهان شهید بیرون رود اگر بیند که فرشته چیزی از او گرفت دلیل مال و نعمت او کاهش یابد
 • اگر بیند فرشتگان در موضعی ایستاده بودند و از ایشان همی ترسید دلیل که در آن موضع جنگ و کارزار افتد اگر بیند که فرشتگان به حرب مشغولند دلیل که بر دشمن ظفر یابد اگر بیند فرشتگان در رکوع و سجودند دلیل که احوال او مستقیم گردد
 • اگر در خواب بیند که فرشتگان بصورت زنانند دلیل که بیننده خواب دروغ گوید بر خدای عزوجل اگر بیند که با فرشتگان می پرید دلیل که عجلش نزدیک آمده باشد و از دنیا با توبه بیرون رود و اگر بیند که از دور به فرشتگان می نگریست و نزدیک آنها نتوانست برود دلیل که او معصیت کار باشد .

تعبیر خواب به روایت کرمانی

 • تعبیر دیدن فرشته‌ها، بشارتی است از جانب خداوند متعال.
 • اگر ببینی اسرافیل اندوهگین می‌باشد و در صور خود دمیده‌ است، طوریکه صدای آن را شنیده‌ای، یـعـنـی در آن مکان مرگ و میر بسیاری به وجود می‌آید.
 • اگر در خواب ببینی اسرافیل صور دارد، یـعـنـی در آن مکان عدل و داد و ایمنی بوجود می‌آید و ظالمان هلاک می‌شوند.
 • اگر ببینی فرشته‌های حامل عرش تو را نوازش می‌کنند و مورد مهربانی قرار می‌دهند، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.
 • اگر ببینی فرشته‌های مقرب الهی در جایگاهی هستند، به این معنا است مسلمانان با کافران جنگ می‌کنند و خداوند متعال مسلمان را یاری می‌کند و بر دشمنان پیروز می‌فرماید و یا اگر در آنجا رنج و قحط و سختی وجود داشته باشد، یـعـنـی خداوند رنج و قحط و سختی را از مردم آنجا برطرف می‌کند.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • اگر در خواب فرشتگان و ملایک را ببینید ، نشانه آن است که پس از پریشانی و سردرگمی به وضعیت جدیدی دست خواهید یافت و از سلامتی دوستان خود با خبر می شوید و ثروت فامیلی ، ناشناخته به شما خواهد رسید .
 • ۲ـ اگر فرشته ای در خواب به شما هشدار دهد ، به این معنا  است که احتمالا ثروتی در آستانه نابودی است یا عشقی ، نزدیک به برباد رفتن .
 • ۳ـ این گونه خواب ها برای افراد پاک طینت ، نشانه بخشایش است و برای افراد نا پاک نشانه ندامت از اعمال وتوبه است

تعبیر خواب به روایت دانیال نبی

 • اگر به صورت پیر بیند دلیل بر اشتغال وقت کند اگر به صورت حیوانات بیند دلیل کند بر روزگار گذشته که اندر اوست اگر بر صورت کودکان بیند دلیل بر وقت آینده کند

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

 • دیدن فرشته: دیافت یک خبر خوشحال کننده که پرواز میکند : بازخواست شدن در حال آواز خواندن : مداوای یک بیماری چندین فرشته : دویاهایتان تحقق خواهد یافت
 • یک فرشته بودن : افتخاربزرگی نصیب شما خواهد شد دیدن آن برای یک زن متاهل : بزرگ شدن خانواده با فرشتگان اقامت کردن : شانس در زندگی ، موفقیت در امور اداری ، یک زندگی خصوصی موفق

تعبیر خواب به روایت امام صادق

 • امام صادق (ع) می فرمایند: بدانکه خلايق روحاني ونوراني اند پس تأويل فرشته از دو وجه است
 • يکي پادشاهي بود کامکار با دين وديانت, دومي کسي پرهيزکار لطيف و زاهد وخوش طبع و مطيع و فرمانبردار
 • که از جمله فرشتگان چهار فرشته اند که نيکو تر وبهتر از همه فرشته هايند
 • اول جبرئيل , دوم ميکائيل , سوم اسرافيل , چهارم عزرائيل

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

 • هرکه فرشته در خواب بیند دلیل حج بود.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

 • خواب يك فرشته : موفقيت در عشق
 • تعدادي فرشته : ثروت
 • شخصي كه مرتكب گناه شده خواب فرشته ببيند : او بايد توبه كند
 • شخصي كه گناه نكرده خواب فرشته ببيند : مورد احترام بسيار قرار خواهيد گرفت
 • يك شخص سالم خواب فرشته ببيند : خوشبختي
 • يك بيمار خواب فرشته ببيند : مرگ
 • يك فرشته به داخل منزل شما مي آيد : علامت خوشبختي
 • يك فرشته خيلي به شما نزديك است : از آرامش و آسايش لذت خواهيد برد.

9 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
بازدیدکننده
2 هفته پیش

شوخی کردم ها ب دل نگیرین موفقیت نصیبتون میشه
بازدیدکننده
2 هفته پیش

یا ب بزرگی میرسین و یا اینکه عمرتون رو ب اتمامه
بازدیدکننده
2 هفته پیش

به من چه
مهشید
3 هفته پیش

من دو بار خواب حضرت عزرائیل رو دیدم بار اول روبه رو ی من ایستاده بود بال های بزرگش رو باز کرده بود وبال هاش به رنگ رنگین کمان هفت رنگ بودند و بار دوم با سر و وضع آشفته جامه نیم سوخته پیش من اومد و از آدم ها گله داشت و از من پرسید در کارم به من کمک میکنی و من با خوشحالی گفتم بله بعد منو از روی زمین بلند کرد وبا هم به پرواز در آمدیم و بعد از خواب بیدار شدم
مجید
1 ماه پیش

سلام . خواب دیدم که در حالت سجده بودم سمت راستم یه فرشته نشسته بود لبخند میزدی من
مرجان
1 ماه پیش

خواب دیدم فرشته در آسمان اما بسیار نزدیک در بین مهتاب و آفتاب که هر دویش مثل نور مهتاب روشنی میدهد قرار دارد مگم شب است و گاز میخورد و بسیار غمگین است به چهره بچه است و بال هم دارد ما کی طرفش سیل میکنیم زیادتر اعصبانی میشه و گپهای ما را هم میشنود تعبیر چی باشد
بازدیدکننده
2 ماه پیش

خواب دیدم فرشته ای اعصای مشکی اش را به من داد ووقتی خواستم بگیرمش از بین رفت
Zahra
2 ماه پیش

خواب دیدم که دو فرشته در مکانی نورانی و با چهرگانی نورانی که دفتر بزرگی بر جلویشان داشتند مشغول نوشتن بودن ک من هم خوشحال بودم
ناشناس
5 ماه پیش

من خواب دیدم که 3 فرشته دارند نیه و پیانو تمیرین میکونند اگر اینهم مترح کنید ممنون میشم
دیدگاه خود را ثبت نمایید