دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پری

  سه شنبه، 14 اسفند 1397   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پری
دیدن پری در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود تعبیر خواب پری را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

«پرى» به معناى «جن مؤنث» است. اجنه داراى دو جنس مذکر و مونث و توالد و تناسل‏اند و پرى به جنس مؤنث آن گفته مى‏شود. در وجود جن از دیدگاه اسلام تردیدى وجود ندارد. اصل امکان و وجود رابطه بین برخى از انسان‏ها و اجنه نیز قابل انکار نیست.اگر کسی در خواب پری را در حالت شادی و طرب و زیبا دید، به سربلندی و خوشبختی می رسد ولی اگر پری را ناراحت و نازیبا دید، بر عکس آن است. دعوا با پری ، آشفتگی کار بیننده خواب را می رساند.

تعبیرگری می‌گوید: در تعبیر پری بین تعبیرکنندگان اختلاف وجود دارد، بعضی گفته‌اند تعبیرش دشمن می‌باشد و بعضی دیگر هم گفته‌اند تعبیرش بخت و کامیابی در آن کاری که مشغول آن هستی.

تعبیر خواب پری به روایت محمد بن سیرین

 • اگر ببینی پری، خوش‌رفتار و شاد و خوشحال می‌باشد، یـعـنـی به عزت و نعمت می‌رسی.
 • گر ببینی پری خوبی مرده است، یـعـنـی کار تو آشفته می‌شود،
 • گر ببینی با پری جنگ می‌کنی، یـعـنـی کار تو دچار آشفتگی می‌شود.
 • اگر ببینی پری زشت و غمگین می‌باشد، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.

تعبیر خواب پری به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • تعبیرهای مربوط به پری عبارتند از:
 1.   دوستی عزیز
 2.   بخت و نعمت
 3. کامیابی در کاری که مشغول آن هستی
 4.   بزرگی و احترام
 5.   خبر دروغ و کارهای باطل

تعبیر خواب پری به روایت ابراهیم کرمانی

 • پریان بعضی مسلمانند و در خواب دیدن، دوست و بخت و دولت است و آن چه کافر باشند، دیدار ایشان دیدار دشمن و ادبار و اندوه است.

تعبیر خواب به روایت دانیال نبی(ع)

 • اگر ببینی پری‌ها با لطف و محبت با تو حرف می‌زنند، یـعـنـی کار تو به نتیجه خوبی می‌رسد.
 • اگر ببینی پری تو را روی گردنش سوار می‌کند و می‌برد، تعبیرش عزت و جاه و بزرگی می‌باشد، ولی اگر ببینی پری تو را از روی گردنش انداخته است، یـعـنـی از جاه و مقام و بزرگی خواهی افتاد.
 • اگر ببینی در میان پری‌ها قرار داری، یـعـنـی به مسافرت پر برکتی می‌روی.
 • اگر ببینی پری لباس خوبی پوشیده است، یـعـنـی حال و روز تو خوب می‌شود.
 • اگر ببینی پری به تو چیزی داده است که جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست می‌باشد، یـعـنـی بخت و اقبال و بهره‌مندی تو بهتر می‌شود.

تعبیر خواب پری به روایت جابر مغربی

 • اگر ببینی پادشاه پری‌ها تو را نوازش و مهربانی می‌کند، یـعـنـی به نعمت می‌رسی و بخت و اقبال تو خوب می‌شود و از نزدیکان «پادشاه» می‌شوی .
 • اگر ببینی پری تو را می‌برد، یـعـنـی از جائی که امید نداری خواسته تو برآورده می‌شود.
 • اگر ببینی پری بیمار شده یا مرده است، یـعـنـی حال و روز تو بد می‌شود.
 • اگر ببینی پری گاهی خودش را به تو نشان می‌دهد و گاهی مخفی می‌شود، یـعـنـی زنی بر تو مکر و حیله و خیانت خواهد کرد.
 • اگر ببینی وارد خانۀ پری‌ها شدی و آن‌ها را میشناختی، یـعـنـی گرفتار غربت می‌شوی و شهرهای زیادی را می‌بینی.

تعبیر خواب پری به روایت منوچهر مطیعی

 • ديدن فرشتگان چهارگانه مقرب در خواب خوب است اما بستگي به وضع و موقعيت ظاهري آن ها پيدا مي کند. اگر شاد و بشاش و متبسم باشند خبر از شرف و عزت و بزرگي است. نوشته اند اگر بيماري ملائک مقرب را در خواب ببيند که بشاش و گشاده رو باشند از بيماري شفا مي يابد. وامدار دين خود را مي پردازد و ادا مي کند و محبوس از زندان رهائي حاصل مي نمايد ولي اگر اين فرشتگان عبوس و گرفته و غمين باشند تعبير خلاف آن است که گفته شد. نوشته اند که اگر بيننده خواب ببيند که در عالم رويا با فرشتگان دعوا مي کند به هيچ وجه خوب نيست. معبران نوشته اند ديدن فرشتگان در حالت غم زده و چهره گرفته در خواب خوب نيست بخصوص ديدن ميکائيل و عزرائيل و نشان آن است که مرگ بيننده خواب نزديک است. اگر بيننده خواب ببيند که در خواب با فرشته اي پرواز مي کند بسيار خوب است چون او به نيک نامي و رفاه و نعمت مي رسد. اگر بيننده خواب فرشته اي را در لباس زنانه ببيند يا زني ناشناس و خوب روي را در خواب ببيند و ذهنش بگويد که او فرشته است به دروغ گوئي و نيرنگ دست مي زند. اگر ببينيم فرشته اي با ما هم غذا شده به نعمت فراوان مي رسيم. روي هم رفته ديدن فرشتگان در خواب خوب است.

تعبیر خواب پری به روایت ابوهریره

 • از رسول خدا صلی الله علیه و آله مروی است که دیدار پری در خواب، دولت و بزرگی است و دست در دست او نهادن و با او سخن گفتن، دلیل خرمی است.

دیدگاه ها
/
/