دیدن پری دریایی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پری دریایی

  سه شنبه، 14 اسفند 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن پری دریایی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پری دریایی
دیدن پری دریایی در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود تعبیر خواب پری دریایی را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
  • تعبیر خواب پری دریایی:پری دریایی در خواب نشان دهنده این است که زندگی عاشقانه و روابط دوستانه بسیار خوبی خواهید داشت.
  • تعبیر خواب پری دریایی زشت و خشمگین:تعبیر خواب پری دریایی زشت و یا به شکل هیولا به این معنی است که رابطه عاطفی شما به مشکل برخورده است. این رابطه از عشق خارج شده است. اگر با هیولا مبارزه کردید به این معنی است که سعی می کنید در رابطه خود با غرایض جنسی مبارزه کنید.
  • تعبیر خواب تبدیل شدن پری دریایی:تعبیر خواب تبدیل شدن به پری دریایی نشان دهنده تحولی بزرگ در زندگی است. شاید وارد یک رابطه جدید عاطفی شده اید.

تعبیر خواب پری دریایی از دیدگاه آنلی بیتون

  • اگر خواب ببینید در آبهایی روشن چند پری دریایی تن خود را می شویند ، نشانه آن است که غرایز شهوت آلود ، شما را به راهی تاریک خواهد کشاند.
  • اگر خواب ببینید پری دریایی از دریا بیرون آمده است ، علامت آن است که به نومیدی شدید دچار خواهید شد.
  • اگر دختری خواب ببیند پریان دریایی در آبها تن خود را می شویند ، علامت آن است که دیگران به او محبت و لطف زیادی خواهند کرد.
  •  اگر دختری خواب ببیند مبدل به پری دریایی شده است ، نشانه آن است که با جذابیت و زیبایی خود به دیگران فخر خواهد فروخت.

تعبیر خواب پری دریایی از دیدگاه لیلا برایت

  • دیدن پرى دریایى زیبا در خواب، بیانگر وقوع پیشامد هاى غیر مترقبه است.
  • اگر در خواب چند پرى زشت را مشاهده کنید، یعنى در انجام کارها دچار مشکل می شوید.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید