منابع و دروس رشته ایمنی شناسی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

  سه شنبه، 29 خرداد 1397   کد خبر 8514
منابع و دروس رشته ایمنی شناسی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته ایمنی شناسی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

منابع آزمون ارشد ایمنی شناسی 98-97

مجموعه علوم آزمایشگاهی (2)
رشته های: «ایمنی شناسی » خون شناسی (هماتولوژی)

دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده

مولفین و مترجمین

ایمن شناسی

ایمنولوژی
ایمنولوژی
اصول و تفسیر آزمایش های سرولوژی بالینی
Medical immunology
Cellular & molecular immunology
و با ترجمه فارسی آن

ایوان رویت
دکتر  محمد وجگانی
دکتر پرویز پاکزاد
Stites et al
Abul K. abass al

بیوشیمی

1.Textbook of biochemistry – Devlin
2.Biochemistry- Stryer
3.Principles of biochemistry
استفاده از کتب فارسی تالیفی که سرفصل آنها متناسب با رفرنسهای فوق باشد بالامانع است

زیست شناسی سلولی مولکولی

Molecular cell biology

H. Lodish و همکاران آخرین ویرایش

خون شناسی و بانک خون

Essential hematology

Clinical diagnosis
Practical hematology

Textbook of blood banking and transfusion medicine

خون شناسی پزشکی

Hoffbrand

Davidson & Henry Dacie

Sally. V. rudmann

مجتبی طبرستانی جلد 1و2 مشهد نشر سنبله 1388

میکروب شناسی

Microbiology
Microbiology 
Zinsser microbiology
Diagnostic microbiology
microbiology

Walker & et al
Jawetz & et al
Joklike & et al
Finegulld (baily & scott)
Murray

ضرایب و گرایش های رشته ایمنی شناسی در مقطع کارشناسی ارشد

آزمون ورودیمدارک تحصیلی مورد پذیرش گرایش ایمنی شناسی
کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشتکارشناسی ایمنی شناسی؛ انگل شناسی پزشکی؛ باکتری شناسی؛ بیوشیمی؛ بیوتکنولوژی؛ زیست شناسی (با گرایش جانوری؛ سلولی و ملکولی؛ میکروبیولوژی؛ عمومی و یا ژنتیک)؛ میکروبیولوژی؛ علوم آزمایشگاهی؛ فیزیولوژی ؛ویروس شناسی
نام رشته امتحانیمواد امتحانی (دروس آزمون)ضرایب دروس

مجموعه علوم آزمایشگاهی (2)

رشته ایمنی شناسی

1) زبان عمومی2
2) میکروب شناسی1
3) خون شناسی و بانک خون0
4) زیست شناسی سلولی مولکولی2
5) بیوشیمی1
6) ایمنی شناسی6

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید