منابع و دروس رشته تکنسین اتاق عمل و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

  دوشنبه، 04 تیر 1397   کد خبر 8875
منابع و دروس رشته تکنسین اتاق عمل و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته اتاق عمل در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

منابع و دروس رشته اتاق عمل در آزمون کارشناسی ارشد

اتاق عمل

دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده

اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب

1.Berry & Kohn's Operation Room Technique. 
Nancymarie Philips. Publisher Mosby last edition. 
2. Surgical Technology for the surgical Technologist. A Positive Care Approach publisher Delmar Learning. Last edition.
3. Alexander's Surgical Procedures. Jane C. Rothrock. Sherri Alexander. Last edition.
4. Surgical Instrumentation. An Interactive Approach. Renne Nemitz, last  Edition.
5- نانسی ماری اصول کار در اتاق عمل (جلد اول کتاب تکنیک های کار در اتاق عمل بری و کوهن) ترجمه ساداتی لیلا، گلچینی احسان و دیگران انتشارات       جامعه نگر. آخرین چاپ
6-احمدی مجید، جوهری بهروز زیر نظر صدیقه حنانی، تکنولوژی های جراحی وفرد اسکراب. اندیشه رفیع. تهران. آخرین چاپ
7- ساداتی لیلا، گلچینی احسان، اصول و فنون عملکرد فرد سیار، انتشارات جامعه نگر آخرین چاپ
8- ساداتی لیلا، گلچینی احسان، اصول و فنون عملکرد فرد و اسکراب، انتشارات جامعه نگر آخرین چاپ
9-رن  نمیتز، ابزار جراحی برای پزشکان، رزیدنت های جراحی و دانشجویان اتاق عمل، ترجمه لیلا ساداتی، احسان گلچینی آخرین چاپ

بیماری های داخلی و جراحی

1. Brunners & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing Suzanne C. Smeltzer, Brenda G. Bare, Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever. Last edition.
2-برونر سودارث 2014 جلد 15 چشم و گوش درسنامه اتاق عمل داخلی و جراحی نویسنده:Cheever.Hinkle مترجم : علی اصغرپور، نجفی قزلچه. ناشر: جامعه نگر
3-برونر سودارث 2014 جلد 12 کلیه و مجاری ادراری درسنامه اتاق عمل داخلی و جراحی نویسنده: Cheever.Hinkle مترجم : رودسری، حضرتی ناشر: جامعه نگر
4- برونر سودارث 2014 جلد 13 تولید مثل و بیماریهای پستان درسنامه اتاق عمل داخلی و جراحی نویسنده: Cheever.Hinkle مترجم : دکتر ژیلا عابد سعیدی. ناشر: جامعه نگر
5- برونر سودارث 2014 جلد 16 مغز و اعصاب درسنامه اتاق عمل داخلی و جراحی نویسنده: Cheever.Hinkle مترجم : زهرا مشتاق. ناشر: جامعه نگر
6- برونر سودارث 2014 جلد 14 پوست و سوختگی درسنامه اتاق عمل داخلی و جراحی نویسنده: Cheever.Hinkle مترجم : اسماعیل شریعت، مریم نمادی، آسیه موحدپور. ناشر: جامعه نگر
7- برونر سودارث 2014 جلد 10 گوارش درسنامه اتاق عمل داخلی و جراحی نویسنده:Cheever.Hinkle مترجم : مریم عالیخانی. ناشر: جامعه نگر
8- برونر سودارث 2014 جلد 9 ارتوپدی درسنامه اتاق عمل داخلی و جراحی نویسنده:Cheever.Hinkle مترجم : عباسی عبادی، فرزانه قاسم زاده، سهیلا مشعوف. ناشر: حیدری
9- برونر سودارث 2014 جلد 12 قلب و تنفس درسنامه اتاق عمل داخلی و جراحی نویسنده:Cheever.Hinkle مترجم : علی اصغرپور، نجفی قزلچه. ناشر: جامعه نگر

تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف (جراحی های گوارش، غدد، زنان، ارولوژی، ENT، فک و صورت، چشم، اعصاب، ارتوپدی، اطفال، توراکس، قلب و عروق، پوست و ترمیمی

1. Berry & Kohn's Operating Room Technique. Nancy marie Phillips. Publisher Mosby. Last edition.
2. Surgical Technology for the surgical Technologist. A Positive Care Approach publisher Delmar Learning. Last edition.
3. Alexander's Surgical Procedures. Jane C. Rothrock, Sherri Alexander. Last edition.
نانسی ماری. تکنیک های کار در اتاق عمل بری و کوهن (جلد دوم). ترجمه لیلا ساداتی، احسان گلچینی و دیگران. انتشارات جامعه نگر.
اصول کلی تکنولوژی جراحی. فاطمه قاردارشی، رقیه زردشت. انتشارات جامعه نگر. آخرین چاپ.
تکنولوژی جراحی گوارش و غدد. تالیف لیلا ساداتی، احسان گلچینی، انتشارات جامعه نگر. آخرین چاپ
تکنولوژی جراحی زنان تالیف لیلا ساداتی، احسان گلچینی. انتشارات جامعه نگر. آخرین چاپ
تکنولوژی جراحی ارتوپدی تالیف لیلا ساداتی، احسان گلچینی. انتشارات جامعه نگر. آخرین چاپ
تکنولوژی جراحی ارولوژی تالیف لیلا ساداتی، احسان گلچینی. انتشارات جامعه نگر. آخرین چاپ
تکنولوژی جراحی اعصاب تالیف لیلا ساداتی، احسان گلچینی. انتشارات جامعه نگر. آخرین چاپ
تکنولوژی جراحی گوش و حلق و بینی تالیف لیلا ساداتی، احسان گلچینی. انتشارات جامعه نگر. آخرین چاپ
تکنولوژی جراحی چشم تالیف لیلا ساداتی، احسان گلچینی. انتشارات جامعه نگر. آخرین چاپ
تکنولوژی جراحی توراکس و قلب و عروق تالیف لیلا ساداتی، احسان گلچینی. انتشارات جامعه نگر. آخرین چاپ

آناتومی

کالبدشناسی عمومی انسانی، تالیف علیرضا محرری دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1388

بیهوشی و احیاء

1.Berry & Kohn's Operating Room Technique. Nancy marie Phillips. Publisher Mosby. Last edition.
2-نانسی ماری. اصول کار در اتاق عمل (جلد اول کتاب تکنیک های کار در اتاق  عمل بری و کوهن) ترجمه ساداتی لیلا، گلچینی احسان و دیگران. انتشارات      جامعه نگر آخرین چاپ
3-آخرین پروتکل اعلام شده در خصوص احیاء قلبی ریوی توسط انجمن قلب آمریکاAmerican Heart ، Association (AHA)

ضرایب دروس رشته اتاق عمل در آزمون کارشناسی ارشد

آزمون ورودیمدارک تحصیلی مورد پذیرش
کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشتکارشناسی در رشته های اتاق عملت پرستاری و هوشبری
نام رشته امتحانیمواد امتحانی (دروس آزمون)ضرایب دروس
اتاق عمل1) اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب3
2) بیماریهای داخلی و جراحی2
3) تکنولوژی جراحی درجراحی های مختلف3
4) آناتومی1
5) بیهوشی واحیاء قلبی ریوی1
6) تزبان عمومی2

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/