ساعدنیوز
ساعدنیوز

انسان گرایی و زیست بوم فرهنگی ابوریحان بیرونی؛ تأملاتی در دلالت های جامعه شناختی "ماللهند"

  پنجشنبه، 16 شهریور 1402   کد خبر 355497
انسان گرایی و زیست بوم فرهنگی ابوریحان بیرونی؛ تأملاتی در دلالت های جامعه شناختی "ماللهند"
بنیادگرایی و دگرستیزی از جمله خطراتی است که تمدن بشری را امروز به شدت تهدید می کند. درک "دیگری" از سر همدلی می تواند زمینه را برای تعامل و تفاهم بگشاید. دکتر بهمن اکبری در این یادداشت نگاهی به کتاب "ماللهند" ابوریحان بیرونی متفکر برجسته قرن پنجم هجری از منظر دلالت های آن برای جامعه شناسی فرهنگی دارد.

هرکسی به دیار هند می رسد، بهترین کتابی که به عنوان یک ذخیره در دستش باشد، کتاب "ماللهند" حضرت ابوریحان البیرونی است. هیچ کس نمی تواند خودش را از این کتاب مستغنی بداند. بعضی اوقات گفته اند که این مرد بزرگ فیلسوفی است متضلّع. و من می گویم که او اندیشمندی است چندوضعی یا به تعبیر عربی، متضلّع. این مرد بزرگ اهل ریاضیات و اهل نجوم بوده است. آسمان و افلاک را می شناخته است. راه های زمینی را هم خوب می شناخته است. در جغرافیا و نجوم زبردست بوده است. همه اینها یک طرف و آن روحیه ایرانشهری و نگاه فرهنگی به جامعه انسانی مهم بوده است.

ابوریحان بیرونی

ادعای من این است که اگر بیرونی از ریاضیات، اعداد و ارقام و افلاک و نجوم و استطرلاب و تنجیم سخن گفته، غرض او این نبوده که راه آسمان و زمین را دنبال بکند. بلکه بیشترین هدفش این بوده که به انسان کماهوانسان، انسان به عنوان یک مخلوقی که هرجا رفته است رنگ و بوئی گرفته است. به تعبیر ادبیات قرآنی، لون و لسان؛ رنگ و فرهنگ؛ لسان را کنایه از فرهنگ می گیرم و معتقدم که انسان ها متنوع اند در رنگ و فرهنگ. این مرد بزرگ ناظر به فرهنگ سخن گفته است. وقتی این مرد بزرگ به هند می رود، می گوید استاد من به من گفت برای ماندگاری تجربیات ات بنویس و بنگار برای اعصاری. چه استاد بزرگی بوده که امروز را می دیده است. او در نیمه نخست قرن پنجم می زیسته ولی نیازهای انسان قرن پانزدهم را می دانسته است! امروز اگر از تنوع فرهنگی و حفظ خرده فرهنگ ها سخن می گوئیم، حضرت ابوریحان، این استاد رئیس و این فیلسوف فرهنگ، وقتی وارد این حوزه می شود، استاد به او می گوید، بنگار آنچه که تجربه زیسته تو می گوید. این کار یا در مناقضت به کار می آید یا در مخالطت.

تحقیق ماللهند

بیرونی در عصر فرهنگ و توسعه می زیسته است. این فضای فرهنگی این مرد بزرگ را در خوارزم بر آن داشته تا به این مفاهیم بنیادین بیندیشد. ماللهند جلوه ای است از روح پرسشگری و حقیقت جویی حضرت بیرونی؛ اسم کتاب هست به "تحقیق" یعنی رسیدن به حقیقت، وارسی حقیقت، حقیقت جویی. نه فقط به دنبال پنداره ها و گمانه زنی ها و افکار غیرعالمانه و غیرعاقلانه قدم برداشتن. میگوید "ماللهند" نمی گوید "ماللهنود"؛ او نمی آید هنود را به عنوان یک مذهب مطالعه کند. بلکه هند را به عنوان یک جغرافیای سیاسی و فرهنگی مورد مطالعه قرار می دهد. لذا ضمن این که به عقاید هندوان اشاره می کند، با تسلطی که این مرد بزرگ به هفت ساحت تصوف، مانویت، مسیحیت، یهودیت، اسلام و هندوئیسم داشته است، مطالعاتی گسترده را در تمامی ابعاد فرهنگی و سیاسی و اجتماعی هند صورت می دهد. او هم در باب آداب، هم در باب پوشاک، هم در باب اطعم و اشرب، هم در باب باورها و جغرافیای فرهنگی مطالعه می کند.

گزارش هایی که وی می دهد مختص به این موارد است. این مرد بزرگ نسبت به هند غریبه بوده است، همان طور که چین و ماچین دور بوده است. همان طور که در ادبیات دینی هم داریم که "اطلب العلم ولو بالصین" که اشاره به دورترین نقطه است، هند هم همینطور است. جدای از دوری جغرافیایی، یک دوری فرهنگی هم وجود داشته است. او نام این رساله را می گذارد "ماللهند". در این حق جویی و حق پذیری، و به دنبال حقیقت گشتن، او موفق می شود با هندوان به عنوان هندی و هندو همدلانه برخورد کند. این همدلی بیرونی خیلی مهم است. این مسأله در سراسر "ماللهند" موج می زند.

او می گوید که من نمی نویسم برای این که کذبی گفته باشم یا بخواهم از سر تفاخر بخواهم فرهنگ خودم را غلبه بدهم و برای خودم هویتی بسازم. چون حرکت یک عالم در میانه هویت و حقیقت است. تا آنگاه که ما به دنبال احراز هویتیم از احراز و کشف حقیقت بیرون می مانیم. و به مقداری که دنبال حقیقتیم به تعبیری هویتمان را مُندک می کنیم یا وامی گذاریم یا وامی سپاریم در حقیقت. ما باید ببینیم که آیا مرد حقیقت هستیم یا مرد هویت؟ هویت ها اعم از عربیَّت، عجمیَّت، و غیره جغرافیاها را برای ما رقم می زنند. ولی اگر ما به دنبال حقیقت باشیم، آنگاه انسان ها را یکپارچه می بینیم. بحث حق همبستگی که امروز مطرح است، و در حقوق بشر بر آن تأکید می شود، ریشه در همین حق جویی دارد. فرهنگ حِکمی ما هم می گوید که انسان کسی است که دردِ دیگری او را به درد می آورد.

اگر ما نسبت به درد و رنج دیگران بی غمی احساس کنیم، "تو کز محنت دیگران بی غمی، نشاید که نامت نهند آدمی"! انسان، انسان نمی شود اگر بی دغدغه از انسان باشد. ما خوش داریم که ابوریحان به ما آموخت که فرقی میان هندو و مسلمان نیست. فرقی میان مانویت و مسیحیت نیست. فرقی نیست بین مسیحیت و یهودیت. او یکپارچه نگاه می کرد. لذا وقتی می خواهد همدلی را به عنوان یک اصل بپذیرد، زبان آنها را آموزش می بینید. می گوید یا به عین و تحقیق دید یا به مستندات خواند و شنید! شنیدن های بی مستند برای او هیچ جایی در تحقیقاتش ندارد. او بر این تأکید می کند. لذا برای این که تحقیق می کرد و به مستندات دست می یافت، در سن 50 سالگی آغاز می کند به خواندن این زبان! این کار کمی نیست که از متن اصلی خوانده شود. خواندن متن اصلی یعنی فرهنگ را از آبشخور اصلی اش دریافت کردن.

اگر بخواهیم تلاش ابوریحان بیرونی در عمر تقریباً 78 ساله را خلاصه کنیم، باید بگوئیم که او "به جز حکایت مهر و وفا" در این مدت عمر کاری نکرد و نگفت. حکایت است که او فقط دو روز در سال یعنی جشن مهرگان و جشن نوروز را کار نمی کرد و در سایر روزها همیشه مشغول به کار بود. ای بسا این کتاب "ماللهند" را هم در سال آخر عمرش یعنی 440 یا 443 نگاشته باشد. گفته می شود وقتی قانون مسعودی را در هیئت به پایان برد برایش صله از زر و نقره فرستادند؛ همه را پس فرستاد و گفت که من این کار را برای علم کردم نه زر و ثروت. این نشان می دهد که این مرد زاهد بوده است. این زهد و عدم وابستگی، وی را به عالم دیگر آشنا کرده بود. لذا می بینید که در اضلاع و وجوه مختلف، این مرد بزرگ ورود پیدا کرده است.

تمام علوم و فنونی که بیرونی آموخت، همگی با هدف رسیدن به نگاهی دقیق به انسان بوده است. نباید او را فقط در علوم و فنون خلاصه کرد. او دغدغه اش درک تحول انسان در هر جغرافیای طبیعی بوده است. درک و شناخت انسان هدف اصلی او بوده است. به نظر می رسد که حضرت بیرونی سه گام را در حوزه جامعه شناسی فرهنگ برداشته است: اول، شناخت از دیگری، دوم، فهم مشترک با دیگری، سوم، تعامل و همکاری مشترک با دیگری. او فهم مشترک را برای تعامل می خواست. تعارف یا شناسایی را مقدمه ای برای این تعامل می دانست. لذا وی رفت و با هندوان زندگی کرد. با آنها همدل شد و فهم مشترک یافت و بعد به تعبیر استادش، به مخالطت و ارتباط پرداخت. امروز ما به شدت نیازمند این هستیم که با بنیادگرایی های دینی، در هر زبانی مخالفت کنیم و آنچه امروز بنیادگرایان را در صدد احراز هویت می بینیم نه در صدد کشف حقیقت، نه تعارف با کسی پیدا می کنند نه تفاهم و نه تعامل. ما می توانیم بیرونی را به عنوان الگو قرار دهیم و از خطر بنیادگرایی در امان بمانیم.

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
پربحث های هفته   
(تصاویر) ورود جورجینا به تهران با مانتو و پوشش کامل/ جورجینا همراه رونالدو به ایران آمد (519 نظر) (فیلم) غوغای رقص پسر افغانی در مترو تهران با صدای دست و سوت ایرانی ها (517 نظر) رقص رونالدو داخل هواپیما در مسیر ایران با آهنگ شاد اندی / داد میزنم ای جان دارم میرم به تهران (257 نظر) (فیلم) اجرای آهنگ گرشا رضایی به جای مداحی در بهشت زهرای تهران / کنسرته یا مجلس ترحیم؟! (235 نظر) ازدواج جذاب ترین پسر ایرانی با دختری هم سن مادرش +عکس دختر (228 نظر) هدیه تولد 29 سالگی عجیب برند لوکس به عضو گروه “بی تی اس”! (103 نظر) جاودوی صدای چوپان خوش صدا در دشت و صحرا با آهنگ شجریان+ فیلم/ هرگز نمیشد باورم این برف پیری بر سرم (92 نظر) صدای محشر پیرمرد چوپان در صحرا با خوانندگی آهنگ اصیل +فیلم (77 نظر) (ویدئو) بریم به استقبال ماه مهر با این شیرین کاری پسر دانشجو/ کل کلاس از شدت خنده رفت رو هوا😂 (76 نظر) شاهکار رقص شاد چوپان در کنار گله گوسفندان با آهنگ شاد شاهرخ +فیلم/ لعبتی هزار ماشالاه آی دل من عاشق چشماته ،خوشگلی والله (75 نظر) (فیلم) آوازخوانی و تمپو نوازی دختر با استعداد ایرانی با آهنگ سنگ قبر آغاسی / چقدر حیف که تو کودک کار شدی! (37 نظر) (عکس) قابلمه نوازی پسر شاه پهلوی با جهیزیه های فرح در یک کنسرت خانگی (34 نظر) رقص شاد شادمهر در کنسرتش با آهنگ مهستی/بازم نشستی روبروم مات تماشای توام +فیلم (32 نظر) (فیلم) تمرین رقص عربی رونالدو برای انجام شادی گل مقابل پرسپولیس در تهران با آهنگ معروف غفور غفور! (31 نظر) (فیلم) اجرای زنده و مشترک آهنگ یکی هست تو قلبم توسط مرتضی پاشایی و محسن یگانه / خدابیامرز عجب صدایی داشت ... (30 نظر)
منتخب روز   
افتتاح مرکز سنجش، آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و تعیین صلاحیت های حرفه ای آذربایجان شرقی با حضور وزیر تعاون دفاع جانانه رهبر انقلاب از ملت ایران در مصاحبه با رسانه آمریکایی / ما بزرگترین قربانی تروریسم هستیم‎+ویدئو (فیلم) زایمان طبیعی یک زن نزدیک پادگان نظامی با کمک سربازان/ درود بر شرف و انسانیتتون👏 (ویدئو) خوانندگی آهنگ شاد توسط محمد بحرانی در برنامه صداتو برای عادل فردوسی پور/ عجب رپ شادی خوند بازداشت قاتل مدیر حوزه علمیه قیدار + جزییات هک اکانت ادمین اینترنشنال و افشای هویت کاربران خائن به وطن +فیلم (ویدئو) آویزان شدن خانم مهندس ایرانی از یک جرثقیل برای دید زدن ساختمان نیمه کاره/ حتی حجابشم کامله😂 (ویدئو) ابی مورد حمله عاشقان وحشی اش قرار گرفت/ تکه پاره شدن ناگهانی ابی هنگام خواندن آهنگ وقتی دلگیری و تنهااا 😂 (ویدئو)یاسمین پهلوی متوهم، ملکه آینده ایران که حتی سرود ایران رو هم بلد نیست بخونه🙄 (ویدئو) گریه و زاری پسر بچه کرجی که اجازه ندادند رونالدو را ببیند! رونالدو لطفا هیچوقت به این هتل نیااا😂مرسی اه رقص رونالدو داخل هواپیما در مسیر ایران با آهنگ شاد اندی / داد میزنم ای جان دارم میرم به تهران (ویدئو) آب خورد یک مار با لیوان/ طفلک چقدر تشنه بود
تیتر امروز   
تاکید وزیر تعاون بر تعیین تکلیف پروژه 1000 واحدی شمس تبریز ماشین دزدی 2 دختر بدشانس در مشهد / خودروی پلیس زود رسید جمعه به بهشت زهرا نروید + علت و جزییات واکنش باشگاه پرسپولیس به ماجرای پیراهن رونالدو: لباس اهدایی رونالدو به فاطمه حمامی پیش ما جا مانده بود! داماد شدن پدر به جای پسر برسر سفره ی عقد! موز دزدی میمون از اورانگوتان عاقبت خوشی نداشت!+ فیلم واکنش خاص ولیعهد عربستان به استقبال فوق العاده ایرانی ها از رونالدو و یارانش آخرین کشور در روی کره زمین که صاحب تیم فوتبال شد+عکس آخرین وضعیت نرخ ارز امروز 30 شهریور 1402 عشق و حال جنجالی جورجینا در عربستان پایان ندارد!+ عکس دزدی عجیب پرسپولیس؛ به جایزه دختر معلول هم رحم نکردند+عکس توپ فوتبال رئیسی که از فیفا هدیه گرفت+ عکس کشف شگفت‌انگیز گنج بزرگ فرعون زیر آب +عکس شکار ترسناک مار غول پیکر کبری توسط 6 مرد قوی و یک سگ وحشی😵+ فیلم (تصاویر) نه به کتاب و مدرسه؛ کودکانی که طلا استخراج می‌کنند