ساعدنیوز
ساعدنیوز

بررسی تاثیر گیاهان دارویی برای اضطراب

  دوشنبه، 15 آذر 1400   زمان مطالعه 6 دقیقه
بررسی تاثیر گیاهان دارویی برای اضطراب
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﺎﻳﻊ ﻭ ﺑﺎ ﭘﻴﺸـﻴﻨﻪ‌ﺍی ﺗﺎﺭیخی، از دیرباز ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ محققین ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺻﻮﻻً ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﺩﻭ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺗﺮﺱ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻫمواره روبه‌رو بوده ﻭ سعی در ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺭﺍﻩ‌حل هایی ﺟﻬـﺖ تسکین و غلبه براین مشکل ﺑﻮﺩﻩ است.مصرف گیاهان در درمان بیماری‌ها و اضطراب،سابقه‌ای طولانی دارد؛ پس در ادامه مطلب با این موضوع همراه ما باشید.

ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺯﻳـﺎﺩ ﻭ ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪﺕ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻮلوژیک ﺍﺯ جمله ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ، ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪﻥ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭ ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩ ﻗﻠـﺐ ﻭ ﻋـﺮﻭﻕ ﺑـﻮﺩﻩ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻭ ﻣﺮگ ﻭ ﻣﻴﺮﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴـأﻟﻪﺍی ﺩﺭ ﺑﻬﺪﺍشت ﻭ ﺗﻨﺪﺭستی عمومی است». به نظر می رسد ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ شایع ترین ﻭ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻻً جدی ترین عارضه ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﺎﺷـﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗـﻊ افسردگی بیش ﺍﺯ حد، ﺧـﻮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺿـﻄﺮاﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ تا ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺩﺭﻣﺎﻥ برآید. با توجه ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﻃﺐ سنتی گیاهان مختلفی جهت ﺁﺭﺍم بخشی ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﻟـﺬﺍ ﭘـﮋﻭﻫﺶ های مختلفی ﺩﺭ ﺍین ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍین مطلب ﺑﺮﺭسی ﻭ ﺟمع ﺁﻭﺭی ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ مطالب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﻮﺩه است .

خواص گیاهان دارویی برای اضطراب

محققان معتقدند: «با توجه به ﺷـﻴﻮﻉ ﺑـﺎﻻی ﺍﻧـﻮﺍﻉ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ که ﺣﺎصل ﺳﺒﻚﻫﺎی ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻣﺮﻭﺯی است. شاید گیاهان با خواص ﺁﺭﺍﻣﺒﺨﺸﻲ ﻭ ﺿﺪﺍﺿﻄﺮﺍﺑﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ مطالعات ﻣﻮﺭﺩ نیاز ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭی ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ برای ﺩﺍﺭﻭﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗأﺛﻴﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ».

تاثیر خارمریم برای اضطراب

ﺳﻴﻠﻲ مارین ﺧﺎﺭ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻴﺎﻫﻲ یک ﺳﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻛﺎﺳﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ به طور طبیعی ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻗﺴﻤﺖ های ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﺎ ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺍیالات متحده رشد می کند. به طور سنتی ﺍﺯ این گیاه برای افزایش ترشح شیر، اختلالات قاعدگی، افسردگی، احتقان کبد، طحال و کلیه ها و نظایر آن استفاده شده است. اثرات فارماکولوژیکی متعددی از جمله اثرات آنتی اکسیدانت، ضدسرطان و محافظت سلول های کبد در برابر بسیاری از سموم کبدی به این گیاه نسبت داده شده است.محققان در پژوهش خود با عنوان «بررسی اثرات ﺿﺪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﻲ ﺳﻴﻠﻲ ﻣﺎﺭﻳﻦ ﻣﺸﺘﻖ ﺍﺯ گیاه خار مریم ﺩﺭ موش ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ» بر روی 35 موش صحرایی ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﮋﺍﺩ ویستا نشان دادند ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﺳﻴﻠﻲ ﻣﺎﺭﻳﻦ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺿﺪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ برای کنترل اضطراب ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

تاثیر گل گاوزبان برای اضطراب

دَم کرده گل گاو زبان برای بیماری هایی مانند مننژیت، مالیخولیا، جنون و حواس پرتی مفید است، دَم کرده این گیاه با سنبل الطیب نشاط آور است، دلهره و وحشت را از بین می برد و غم و غصه را کم می کند. افرادی که با خودشان صحبت می کنند می توانند از دَم کرده گل گاو زبان استفاده کنند.گل گاو زبان برای بهبود وسواس فکری، تنگی نفس و درد گلو مفید است؛ این گیاه همچنین رنگ چهره را باز می کند؛ افرادی که دچار بی خوابی و خواب های آشفته هستند باید دَم کرده گل گاو زبان را میل کنند. گل گاو زبان باعث افزایش فشار خون می شود به همین علت بهتر است افراد آن را همراه با سنبل الطیب یا چای ترش مصرف کنند. گل گاو زبان نباید جوشانده شود.

تاثیر سنبل الطیب برای اضطراب

ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭﺍی ﺳﺎﻗﻪ ﻗﻮی، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧـﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﻛﻢ ﺩﺭﺧﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺁﺏﻫﺎی جاری یا ﮔﻮﺩﺍﻝﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ می روید. ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﻥ ﺭﻳﺸﻪ ﻭ ﺭﻳـﺰﻭﻡ است. ریشه و ریزوم ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﺁمیدون، تانن، گلوکز، اسید فرمیک، ﺍﺳﻴﺪﺍﺳﺘﻴﻚ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩی ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺍﺳﺖ. ریشه سنبل الطیب ﺩﺍﺭﺍی ﺍﺛﺮ ﺿﺪﺗﺸﻨﺞ ﻗﻮی بوده ﻭ نیز ﺩﺭ ﻃب سنتی ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻋﺼﺒﻲ، ﻫﻴﺴﺘﺮی، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﻓﻊ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺩﻳﺎﺑﺖ، ﺭﻓﻊ بی خوابی، ﺩﻓﻊ ﮔﺎﺯ معده، ضد اسپاسم ﻭ ﺁﺭﺍﻡ بخش نیز ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ می شود. همچنین ریشه در درمان اختلالات عصبی به ویژه سرگیجه، ﺩﺭدهای عصبی، سردرد، میگرن ﻭ ﺍضطراب ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ، ﺳﻜﺴﻜﻪﻫﺎی ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻣﻌﺪﻩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ دارد. ﺁﻧﭽﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻋﻈﻢ ﺍستفاده ﺍﺯ این ﮔیاه ﺭﺍ ﺩﺭ طب ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺑﻪ عنوان ﺁﺭﺍﻡ بخش ﺍست.

سنبل الطبیب

تاثیر اسطوخودوس برای اضطراب

از نظر غالب حکمای طب سنتی، ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮﻡ ﻭ خشک ﺩﺍﺭﺩ. برای تقویت ذهنی، ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﺷﺪ ﻭ سرگیجه ﻭ تشنج توصیه شده است. ﺍﺳﻄﻮﺧﻮﺩﻭﺱ به عنوان یک ﺩﺍﺭﻭی ﺁﺭﺍﻡبخش ﻭ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭﺩﻫﺎی ﻣﻌﺪﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﺳـﻨﺘﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ دیگر ﺧﻮﺍﺹ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺁﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ضد ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ، ضد صرع و ضد سردردهای عصبی آن اشاره کرد. محققان می گویند: «ترکیبات فراوانی ﺩﺭ عصاره ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ مهمترین ﺁﻥﻫﺎ می توان ﺑﻪ ژﺭﺍنیول، لینالول، لینالول استات، سینئول، بورنئول، آلفاپینن، کامفور، اسید بوتیریک، اسید والریانیک، اسید اورسالیک و ﻓﻼﻭﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎی ﻟﻮﺗﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﺷﺎﺭﻩ کرد که ﺍین مواد احتمالاً تأثیر گیاه را بر مناطق CNS تقویت کرده و از طریق گیرنده های CABA باعث بروز اثرات آرام بخش و تسکینی می شود».

تاثیر فلوس برای اضطراب

گیاه فلوس با نام علمی Cassia fistula از خانواده ﻟﮕﻮﻣﻴﻨﻮﺯﻫﺎ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻴﺮﻩ ﻛﺎﺳﻴﺎﻫﺎ است ﻛﻪ ﺑﻪ صورت ﺩﺭﺧـﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﻮﻩﺍی ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻗﻬـﻮﻩﺍی ﺗﻴـﺮﻩ ﺩﺭ مناطق مختلف ایران ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. تمامی ﻗﺴﻤﺖ های ﮔﻴﺎﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﻲ مهمترین ﻭ شناخته شده ترین قسمت گیاه میوه آن است. ﺩﺭ طب سنتی ﺍﺯ این گیاه به عنوان مسهل و ملین به واسطه داشتن ﮔﻠﻴﻜﻮﺯﻳﺪﻫﺎی ﺁﻧﺘﺮﺍﻛﻴﻨﻮﻧﻲ، ضدکرم، درمان سوختگی، تشنج، سوزش ادرار، خون ادراری، سیفلیس، کورک و ... استفاده می شود.

فلوس

تاثیر بابونه برای اضطراب

ﮔﺮﺩ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺳﺒﺰ مایل به زرد، با بوی ﻣﻌﻄﺮ، ﻣﻄﺒﻮﻉ ﻭ ﻣﺰﻩ ﺗﻠﺦ است. بوی ﺁﻥ مربوط ﺑـﻪ اسانس ﺷﺎﻣﺎﺯﻭﻟﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻮﺩﻥ، رنگ آبی ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺍﺯ مزایای ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺁﻥ می توان به مواردی ﭼـﻮﻥ ضد ﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ، ضد ﺍﺳﭙﺎﺳﻢ، ﺗﺴﻜﻴﻦ ﺩﻫﻨﺪﮔﻲ، ضد آلرژی، ضد ﺍﻟﺘﻬـﺎﺏ، تقویتﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﺣﻢ، ﺿﺪ ﺯﺧﻢ معده، ضد باکتری، ضدقارچ، ضد ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ دیگر ﺍشاره کرد.

تاثیر اسفناج برای اضطراب

اسفناج به علت اهمیت غذایی در اغلب نواحی ﺟﻬﺎﻥ به طور معمول پرﻭﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ می شود. ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺒﺰی های ﻣﻌﺘﺪﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ هر مزاجی سازگار است. ﺩﺭ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ به عنوان تقویت اعصاب برای افرادی که کارهای فکری دارند توصیه شده و همچنین از اسفناج به عنوان اشتهاآور، ملین ﻭ تسکین ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﺭﺩ ﺳﺮ ﻭ ﻛﻤﺮ، ﺿﺪ ﺳﺮﻓﻪ، ﺭﻓﻊ ﺗﺸﻨﺞ ﻭ همچنین جهت رشد و فعالیت ﺳـﻠﻮﻝ ها ﺩﺭ اطفال استفاده شده است.براساس این پژوهش آمده است:« برگ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﺷﺎﻣﻞ اجزاء فعال متعدد مثل ﻓﻼﻭﻳﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ است ﻛﻪ ﺍﺯ آنتی اکسیدان های قوی بوده ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭﺳﻴﻊ ﻓﺎﺭﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻭ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ضدالتهابی، ضدآلرژیک، ضد ویروسی، محافظت از سیستم اعصاب مرکزی، ضد سرطان ﻭ ضد پیری ﺩﺍﺭﺩ».

تاثیر بهارنارنج برای اضطراب

ﺩﺭ طب ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﻞﻫﺎی ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ نظیر ﻫﻴﺴﺘﺮی، ﺗﺸﻨﺞ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲشود. به علاوه ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﺭﺍﻡﺑﺨﺶ، ﺧﻮﺍﺏﺁﻭﺭ، ﺍﺷﺘﻬﺎﺁﻭﺭ ﻭ برطرف ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﮔﻞ ﻫﺎ ﻳﺎ برگ های جوان این ﮔﻴﺎﻩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ درصد ﺍﺟـﺰﺍ ﺗﺸـﻜﻴﻞ دهنده ﺁﻥ ﺍﺯ جمله ﻟﻴﻨﺎﻧﻮﻝ، ﻟﻴﻨﺎﻧﻴﻞ ﺍﺳﺘﺎﺕ، ﻣﻴﺴﺮﻳﻦ، ﻟﻴﻤﻮﻧﻦ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﻓﻼﻭﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮگﻫﺎ ﻭ ﮔﻞ های ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩ که نشان دهنده بالا بودن این ترکیبات ﺩﺭ گل ها نسبت به برگ ها است.

بهار نارنج

عوارض استفاده بیش از حد از گیاهان دارویی ضد اضطراب

استفاده بیش از حد و خودسرانه داروهای گیاهی آرامش بخش بر سیستم عصبی مرکزی اثر منفی می گذارد، افرادی که از داروهای شیمیایی مانند خواب آورها، آرامش بخش ها، ضد اضطراب ها و آنتی هیستامین ها استفاده می کنند نباید همزمان با داروهای شیمیایی داروهای گیاهی آرام بخش را مصرف کنند، زیرا در این صورت اثر داروهای شیمیایی افزایش پیدا می کند، بنابراین باید بین مصرف داروهای شیمیایی با داروهای گیاهی آرام بخش ۲ تا سه ساعت فاصله باشد.
پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
پربحث های هفته   
تذکر جدی رهبر انقلاب به عکاسان خبری در کرمانشاه/ با کفش وارد نشوید+عکس (450 نظر) گریم سخت و سنگین شازده مفخم سریال "گیلدخت"، صالح میرزاآقایی، برای بازی در نقش امام خمینی/ بنظرتون شبیه ایشون شدن؟ (60 نظر) دیدار بازیگران معروف و محبوب ایرانی با رهبر انقلاب/ از شاهرخ استخری تا مصطفی زمانی و عموپورنگ+عکس (58 نظر) خلاقیت خنده دار یک ایرانی برای دوخت کاپشن با پتو پلنگی حماسه آفرید/ ایرانی پنجه طلا از هر انگشتش هنر میباره😂 (52 نظر) مراسم عقد ساده و بدون تجملات نوه آیت الله هاشمی رفسنجانی با حضور نوه امام خمینی/ چه منزل باصفا و دلبازی+عکس (46 نظر) خلاقیت بی نظیر راننده مشهدی، با نوشته جالب پشت وانت اش حماسه آفرین شد/ آدم حَظ میکنه از این درک و فهم بالا (44 نظر) نگاهی به کیک تولد 5 سالگی هانا دختر مهران غفوریان با دیزاین خاص/مبارکا باشه +عکس (38 نظر) تصویر دیده نشده و قدیمی از آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب در کنار دریا با کاپشن و کلاه +عکس (34 نظر) خلاقیت خنده دار اُوستا بَنّا در مقاوم سازی پی ساختمان/به این باید دکتری افتخاری بدن! +عکس (31 نظر) واکنش ایران به درخواست عجیب آمریکا برای حمله نمادین اسرائیل (29 نظر) خلاقیت خنده دار شهرداری در نصب بنر برای تبریک تولد یک آقا به خانومش+عکس/ماشالله استعداد🤣 (28 نظر) خلاقیت خنده دار یک ایرانی در ابداع توالت خیلی عمومی در هوای آزاد/ هنر نزد ایرانیان است و بس😂+عکس (27 نظر) مراسم تولد جگرسوز علی انصاریان در خانه ابدی اش و گریه های دلخراش ننه علی/ روحش شاد+ عکس (27 نظر) خلاقیت تحسین برانگیز یک بقال تبریزی برای کودکان حماسه ساز شد/ درک و شعور ایشون ستودنیه+عکس (26 نظر) خلاقیت و هوش بالای نصاب در وصل کردن سینک ظرفشویی حماسه ساز شد +عکس/ اُستاد، برای نکات ریز جزوه میدین یا خودمون بنویسیم؟🤣 (23 نظر)
دیگران می‌خوانند   
عکس آتلیه‌ای جالب حامد آهنگی با همسر و پسرش به سبک خانواده قاجاری/ خلاقیتشون تو ژست گرفتن خیلی باحاله+عکس مادرانه های عاشقانه یکتا ناصر و دخترش سوفیا در کنسرت علیرضا طلیسچی+عکس خلاقیت منحصر به فرد و بانمک همسر شاهرخ استخری برای عکاسی از دخترش در نوزادی/ کل آتلیه های شهر زیر سوال رفت😍+عکس فوتبال بازی کردن سردار آزمون با نوا، دختر ناز و خوشگلش در خانه‌اش+ویدیو/ چقدر بابا بودن به سردار میاد😍 سلام خاص و ویژه فرمانده عملیات بزرگ علیه اسرائیل به رهبر معظم انقلاب و لبخند رضایت رهبر از کهنه سربازش‎+عکس خداحافظی خلاقانه و با دور تند حامد آهنگی با مهمان برنامه اش+ویدیو/ با دیدنش از خنده روده بر میشین😂 خلاقیت منحصربفرد و متفاوت صاحب ساندویچی در نحوه خواستگاری از مشتری حماسه آفرید+ عکس/ لامصب اگه اونو قورت داده بود چی!؟🤣 پذیرایی ساده و بدون تجملات از رهبر معظم انقلاب در جلسه با فرماندهان ارتش+عکس/ طالبی قاچ شده در بشقابهایی از جنس استیل! رونمایی نفیسه روشن از مبلمان سلطنتی و باکلاسش با خودنمایی صندلی مخصوص پنبه خانم، گربه خونگیش+ویدیو/ خونه‌اش چه ویو خوشگلی داره تیپ قجری حامد آهنگی و همسر و پسرش که همه رو شگفت زده کرد+عکس/ فقط سیبیلهای حامد که شبیه پهلوونای قدیمی شده😂 خلاقیت خنده دار پدر ایرانی در ساخت کالسکه نوزادش با مقوا و آبکش حماسه آفرید+عکس/ انیشتین هم مغز اینو نداشت😂 تصویری از اولین روز پدر شدن حسن جوهرچی و ثبت این قاب 3 نفره و دلنشین+عکس/ روحش شاد چقد توی این لحظه خوشحاله💔 عکسی دلنشین و نوستالژیک از جشن تولد 1 سالگی شقایق فراهانی در کنار پدرش/ چقد ناز بوده، چه خنده های دلبری هم میکنه با این 6 نکته کلیدی سابسکرایب یوتیوب خود را افزایش دهید!!! تهدید هوش مصنوعی: بازار طراحی گرافیک بعد از هوش مصنوعی در 1403 رونمایی مریم کاویانی، مرضیه سریال "فاصله ها" از پسر جوان و رشیدش/ بهش میاد پسری به این سن و سال داشته باشه؟ تصاویری از خانۀ بهترین مهندس معمار تهران/ کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خورد! فال شمع روزانه امروز پنج شنبه 30 فروردین 1403 فال روزانه امروز پنج شنبه 30 فروردین ماه 1403 فال قهوه با نشان روز پنج شنبه 30 فروردین ماه 1403 فال ابجد روزانه پنج‌شنبه 30 فروردین 1403 فال حافظ با تفسیر امروز پنج شنبه 30 فروردین 1403 + فیلم فال انبیاء روزانه پنج‌شنبه 30 فروردین ماه 1403 عاشقانه های جذاب و ناب نوید محمدزاده و فرشته حسینی در سریال جدید جنگل آسفالت/ کاش اولین بارم تو اورژانس می‌دیدمت...+ویدیو سکانس خنده دار و جنجالی سوسک پرتاب کردن حامد آهنگی روی بازیگر زن معروف/ این چه شوخی بود آخه؟+ویدیو افشاگری خنده دار و هوش پَران شیرین سریال نون خ/ تو زندگی واقعیش هم خواستگارهای مدل سلمان و فریبرز داره!+ویدیو خلاقیت خنده دار یک ایرانی برای تعمیر سیفون توالت حماسه ساز شد/ آدم از اینهمه هنر هاج و واج میمونه!😂+عکس نظریۀ باورنکردنی محققان/ سن لپ‌تاپ برابر با 100 سال قبل از میلاد مسیح بیوگرافی و زندگی خصوصی ندا قاسمی، شیرین سریال نون خ و همسرش+ تصاویر جذاب و دیدنی مصاحبه امام جمعه محبوب تبریز با سی ان ان ترکیه / نگران نیستیم و همیشه از لحاظ نظامی آماده ایم+فیلم قسمت هایی از کارتون تام و جری که با الهام از رفتار واقعی سگ و گربه ساخته شده+ویدیو/ عجیب اما واقعی! (ویدیو) آموزش هوش‌مالی با انیمیشن محبوب زوتوپیا عکس جالب از پشت صحنه کلیپ عروسی محمدرضا گلزار که خواهر زاده اش رونمایی کرد/ چه دایی خوشتیپی😍👌 چگونه در خوابگاه دانشجویی زنده بمانیم؟/ 6 نکته مهم برای زندگی در خوابگاه مراسم عقد شیک و منحصربفرد برادرزاده سامان صفاری، امیر سریال دلدادگان/ ایشالا عروسی خودت+عکس واکنش خنده دار و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب به خواندن شعری با موضوع زن ذلیلی توسط شاعر معروف+ویدیو گوشه ای از دکوراسیون و تزیینات اتاق خواب دنیز دایی دختر خارج نشین علی دایی با گل های خوشگل+عکس ساختمان چیست بهمراه توضیحات معماری و عمران قاب صمیمی از مریم کاویانی، مرضیه سریال "فاصله ها"، در کنار خانواده/ چه پدر و مادر خوش لباس و باکلاسی! خلاقیت منحصر به فرد و بی‌نظیر دو برادر یزدی با ساختن یک خودروی دست ساز لوکس با استفاده از موتور پراید/ مغزشون رو باید طلا گرفت+ویدیو
تیتر امروز   
فال شمع روزانه امروز پنج شنبه 30 فروردین 1403 فال روزانه امروز پنج شنبه 30 فروردین ماه 1403 فال قهوه با نشان روز پنج شنبه 30 فروردین ماه 1403 فال حافظ با تفسیر امروز پنج شنبه 30 فروردین 1403 + فیلم فال ابجد روزانه پنج‌شنبه 30 فروردین 1403 فال انبیاء روزانه پنج‌شنبه 30 فروردین ماه 1403 بیوگرافی و زندگی خصوصی ندا قاسمی، شیرین سریال نون خ و همسرش+ تصاویر جذاب و دیدنی مصاحبه امام جمعه محبوب تبریز با سی ان ان ترکیه / نگران نیستیم و همیشه از لحاظ نظامی آماده ایم+فیلم روایتی از عشق و علاقه احمدی نژاد به مشایی و بقایی؛ از سر زدن هر هفته ایِ رئیس جمهور سابق به خانه هر 2 همسر بقایی تا رفتن به رامسر برای دیدن مشایی! همسرم با ازدواج دوم من مخالف بود؛ دستهایش را به صندلی بستم و او را خفه کردم نخستین سوگلی ناصرالدین شاه که به اروپا سفر کرد+عکس/ پشت قباله چهره محبوب شاه قاجار کجاست؟ واکنش ایران به درخواست عجیب آمریکا برای حمله نمادین اسرائیل شکنجه اسب زبون بسته که به "فرح پهلوی" سواری نداد/ بخت بد اسب اصیل ایرانی که به دستور شاه پهلوی اخته شد!+عکس وحشتناک ترین آزمایش غیر انسانی ممکن!!!/حقایقی تکان دهنده از آزمایش خواب روسی که شما نمیدانستید!! ثبت‌نام برای جاماندگان کنکور سراسری آغاز شد/ جزئیات