دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بره

  پنجشنبه، 02 اسفند 1397   زمان مطالعه 5 دقیقه
دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بره دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بره
دیدن بره در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بره را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب بره به روایت محمد بن سیرین

 • بره درخواب، اگر نر يا ماده باشد، فرزند است.
 • اگر بيند بره را فرا گرفت و يا كسي بدو داد، دليل كه او را فرزندي آيد.
 • اگربيند بره را بكشت، دليل كه فرزند او بميرد.
 • اگر بيند گوشت بره بخورد او را به سبب فرزند غم و اندوه رسد.
 • اگر ببینی آش سماق را با گوشت بره یا گوسفند و ماست شیرین می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن از افراد سپاهی و لشکری خیر و منفعت به دست می‌آوری.

تعبیر خواب بره به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • ديدن بره به خواب برچهار وجه است.
 1.  فرزند،
 2. مال حلال،
 3.  معيشت،
 4. غم و اندوه.

تعبیر خواب بره به روایت یوسف نبی (ع)

 • دیدن بره مراد حاصل شود.
 • دیدن بره مال و هدیه بود.

تعبیر خواب بره به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

 • ديدن بره در خواب خير و منفعت است و نيكي و مال حلال به قدر بزرگي و كوچكي آن.
 • اگر ببینی بره داری، یـعـنـی به اندازه آن مال و غنیمت به دست می‌آوری .
 • اگر بيند بره يا بزغاله را بكشت و آن را بخورد و نه از هر گوشت كشت، دليل كه او را مصيبتي رسد به سبب فرزند.
 • اگر ببینی کباب و بریان بره خورده‌ای، یـعـنـی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری
 • اگر ببینی گوشت بره خوردی، یـعـنـی با شخص گمراهی پیوند و ارتباط برقرار می‌کنی.

تعبیر خواب بره به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • ديدن بره در خواب خوب و بل که بسيار خوب است. معبران بره را در خواب خير و برکت تعبير کرده اند. آنچنان که براي دامپروران فصل زائيدن گوسفندان زماني است که نتيجه زحمات خود را دريافت مي دارند و سود مي برند. برخي از معبران بره را در خواب فرزند تعبير کرده اند.
 • اگر کسي در خواب ببيند که صاحب بره اي شده برخوردي جالب و سودبخش در پيش خواهد داشت.
 • اگر بيننده خواب ببيند که بره اي در آغوش دارد و آن بره متعلق به خودش مي باشد به زودي صاحب فرزند مي شود. اگر ازدواج نکرده باشد امتياز خوبي پيش رو خواهد داشت.
 • اگر بيننده خواب ببيند که بره اي را سر بريده و ذبح کرده زياني به او مي رسد يا يکي از نزديکانش فوت مي شود.
 • خوردن گوشت بره غم خوردن است.
 • داشتن بره هاي بسيار فراواني نعمت است. به هر حال ديدن بره در خواب خوب است حتي تماشاي گله اي که بره هايي در ميان آنست.

تعبیر خواب بره به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

 • دیدن برّه در خواب، بر پسری که مطیع پدر و مادرش باشد، دلالت دارد.
 • اگر کسی در خواب ببیند که گوشت برّه میخورد، دارایی کمی به دست می آورد.

تعبیر خواب بره از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببينيد بره ها در چمنزاري سرسبز بازي مي كنند ، علامت آن است كه دوستاني صميمي خواهيد يافت و در كسب ثروت موفق خواهيد شد . اگر كشاورزي چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه از طريق فروش محصولات زراعي خود سودي كلان خواهد برد .
 • ديدن برة مرده در خواب ، نشانة اندوه و پريشاني است .
 • اگر خواب ببينيد روي پشم سفيد بره خونين است ، نشانة آن است كه افرادي بيگناه از اعمال خلافكاران رنج خواهند برد .
 • اگر در خواب بره اي گم كنيد ، علامت آن است كه افرادي خودرأي به فرمان شما گردن مي نهند ، شما بايد بيشتر مراقب رفتار خود باشيد .
 •  ديدن پوست بره در خواب ، علامت آن است كه لذت و آسايش به زور از ديگران سلب خواهد شد .
 •  اگر خواب ببينيد بره اي را ذبح مي كنند ، علامت آن است كه با فدا كردن فراغت و آسايش خود عاقبت به سعادت دست مي يابيد .
 •  خوردن گوشت با استخوان بره در خواب ، نشانة آن است كه براي تأمين فرزندان دچار دردسر خواهيد شد .
 • اگر خواب ببينيد بره ها از پستان مادر خود شير مي مكند ، علامت آن است كه صاحب فرزندي زيبا و دوست داشتني خواهيد شد و دوستاني با استعداد خواهيد يافت .
 • اگر خواب ببينيد گرگ بره اي را مي درد ، علامت آن است كه مردم بيگناه از دست افراد شرور و ظالم رنج خواهند كشيد .
 •  شنيدن صداي بع بع بره ها در خواب ، علامت آن است كه از شما درخواست بخشش و چشم پوشي خواهد شد .
 •  ديدن بره ها هنگام طوفان زمستاني و بارندگي در خواب ، علامت آن است كه اميد شما به بهبودي اوضاع و روزگاري بهتر به يأس مبدل خواهد شد .
 •  اگر خواب ببينيد صاحب بره اي سفيد هستيد ، نشانة آن است كه در محيطي سودبخش و لذتبخش زندگي خواهيد كرد .
 •  اگر خواب ببينيد بره اي را ميان بازوان خود گرفته ايد ، علامت آن است كه براي رسيدن به شادماني از خسارست رو برمي گردانيد و خرجهايي فراوان مي كنيد بي آنكه از هدر رفتن پول خود كوچكترين تأسفي بخوريد .
 • اگر خواب ببينيد پشم بره اي را مي چينيد ، علامت آن است كه شخصيتي سرد و پولدوست به دست خواهيد آورد . با همة صداقت بي رحم خواهيد بود .
 • اگر زني خواب ببيند پوست بره اي را مي كند و ناگهان در حين انجام اين كار در مي يابيد كه پوست فرزند خود را از گوشت جدا مي كند ، نشانة آن است كه در آينده با رفتار خود موجب پريشاني و اندوهگين شدن نزديكان خواهد شد .

تعبیر خواب بره از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • بره داشتن يک بره : دلداري، تسلي
 • بره اي در حالت خواب و يا علف خوردن : افکارشعف آور
 • بره را روي دوش بردن : خوشبختي
 • بدنبال آن جستجو کردن : رضايت
 • بره اي در حال جست و خيز : از بچه هاي خود راضي بودن
 • کشتن بره : رحمت خدا
 • بره گمشده : همسر عابد

تعبیر خواب بره در کتاب سرزمین رویاها

 • بره در چمنزار : آسايش و راحتي خيال
 • بره ميخريد : غافلگير خواهيد شد .
 • گوشت بره مي خوريد : اشك
 • بره مي فروشيد : خوشبختي
 • مالك تعدادي بره هستيد : پول وتسلي خاطر
 • يك بره گمشده را پيدا مي كنيد : در يك محكمه يا معامله برد با شما خواهد بود.
 • بره ها را مي كشيد : به موانع دشوار خواهيد رسيد .
 • يك بره به كسي هديه مي كنيد : عمرشما طولاني خواهد بود.
 • يك بره حمل مي كنيد : سرنوشت شما به خوشبختي مي انجامد و از فداكاري ديگران براي راحتي شما لذت خواهيد برد.
 • روز عيد گوشت بره مي خوريد : يك رفاقت طولاني
 • يك گله بره در چراگاه : ترس بزرگي بر شما غلبه خواهد كرد

تعبیر خواب بره در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

 • بره در رویا می‌تواند اشاره به موارد زیر داشته باشد:
 • بخش کودک، وابسته و شکننده شخص. 
 • زندگی جدید، شاید کودک و یا دوران کودکی شخص رویابین
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟