دیدن جنین در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جنین

  دوشنبه، 27 اسفند 1397   زمان مطالعه 6 دقیقه
دیدن جنین در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جنین
دیدن جنین در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب جنین را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • دیدن جنین در خواب ، نمادی از پدید آمدن یک ایده ی تازه است. همین طور ، احساسات ضمیر ناخودآگاه شما ممکن است بروز کند. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به احساسات آسیب پذیر شما اشره داشته باشد و اینکه نیاز دارید که حمایت شوید. با این حال اگر شما حامله اید، کاملا رایج است که در خوابتان جنین ببینید.
 • در خواب‌هایی از این دست ممکن است بیننده خواب علاوه بر سقط جنین رویاهایی در ارتباط با نزدیکی با دیگران و یا رابطه جنسی مشاهده کرده باشد. که دانستن تعابیری از آن‌ها می تواند تصویر بهتری از مفهموم خواب مشخص نماید.
 • تعبیر خواب سقط جنین: سقط جنین یا انداختن بچه عملی است که بسیاری از زنان ممکن است در طول زندگی خود تجربه کرده باشند. تجربه کردن اینکه جنین درون وجود آن‌ها از بین می‌رود تجربه ناخوشایندی است دیدن این خواب می‌تواند بسیار نگران کننده و غمناک باشد. اگر شما باردار باشید و خواب سقط جنین ببینید به این معنی نیست که نوزاد شما هم سقط خواهد شد. دیدن زنان دیگری هم در خواب که سقط جنین دارند نشانه افتادن فرزندانشان نیست و به طور کلی دیدن این رؤیا در دوران بارداری زنان بیشتر ناشی از ترس و نگرانی در مورد زایمان است.بعضی از مواقع از دست دادن منجر به بدست آوردن بهترین‌ها خواهد شد.
 • دیدن سقط جنین در خواب چه برای خود و چه برای دیگران نشانه‌های منفی ‌و ناگواری را در واقعیت به دنبال نخواهد داشت. از هشدارهای مثبتی که این گونه خواب‌ها نشان می‌دهند می‌توان به از دست رفتن موقعیت مناسبی اشاره کرد. که با از دست دادن آن موقعیت‌های بسیار بهتری پیش روی بیننده خواب قرار می‌گیرد. به طور مثال اگر شما شاغل هستید و رویای سقط جنین می‌بینید نشانه از دست دادن موقعیت شغلی بهتر و یا ارتقای شغل فعلی شماست ولی در کل اوضاع شما نسبت به بدست آوردن این گونه موقعیت‌ها بهتر خواهد شد.
 • اگر زنی در خواب جنین خود را ببیند، از غم نجات می یابد و اگر جنین متعلق به دیگری باشد، از جانب آن شخص غمی به زندگی او راه می یابد. برای مردان دیدن جنین در خواب، شرمساری و ننگ و گناه است و تقریبا همان تعبیر را دارد که در مورد جفت گفته شد.

تعبیر خواب جنین به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • جنین نیز مثل جفت از چیزهایی است که مردان کمتر در خواب می بینند یا اصلا نمی بینند. معمولا زنان در خواب جنین می بینند
 • اگر زنی در خواب جنین ببیند که متعلق به خودش باشد از غم و غصه نجات می یابد
 • اگر جنین متعلق به دیگری باشد غمی به زنگی او راه می یابد که انگیزه اش در وجود دیگری است.
 • دیدن جنین دیگران برای زنان گویای غمی است که دیگران به وجود می آورند ولی به شما می رسد.
 • برای مردان دیدن جنین در خواب خوب نیست و شرمساری و ننگ و گناه است و تقریبا همان تعبیر را دارد که در مورد جفت گفته شد.
 • اگر زنی در خواب ببیند که جنینی حرکت می کند و حرف می زند به هیچ وجه خوب نیست زیرا شئامت دارد و بهتر است صدقه بدهد.
 • دیدن جفت برای زن و مرد در خواب کاملا متفاوت است و تعابیر متغایر دارد. معمولا مردان در خواب نمی بینند و اگر هم ببینند نمی شناسند مگر این که در عالم خواب درک کنند که آن چه کثیف و خون آلود پیش روی خود مشاهده می نمایند جفت است.
 • برای مردان دیدن جفت زن خوب نیست چون به تعبیر کلی شرمساری و ننگ و گناه بزرگ است.
 • اگر مردی به خواب جفت ببیند و بفهمد که آن جفت به همسر خودش تعلق دارد بین زن و شوهر کراهتی پدید می آید که از یک دیگر به شدت دل زده می شوند و در پی این دل زدگی دعوا می کنند و مدتی از هم جدا می مانند
 • ولی چنانچه تحمل کنند زود رفع می شود. چنانچه مردی در خواب جفت ببیند و آن جفت به همسر خودش تعلق نداشته باشد به علتی شرمساری می کشد، سرزنش می شود و نزد مردم مورد سوال قرار می گیرد که این هم مدت زیادی به طول نمی انجامد و زود رفع می شود.
 • اگر زنی در خواب جفت ببیند که متعلق به خودش باشد باردار می شود و فرزند می آورد.
 • اگر آن جفت متعلق به دیگری باشد باز دو حالت دارد.
 • چنانچه در خواب زیر خاک پنهان کند یا در چاه بیافکند از غم و اندوه می رهد اما اگر فقط ببیند و بی تفاوت بماند بیمار می شود و بیماریش به قدر کراهتی که در خواب احساس می کند شدید یا ضعیف است.
 • به هر حال دیدن جفت زن در خواب خوب نیست و بیننده چنین خوابی باید صدقه بدهد.

تعبیر خواب جنین به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • خوردن بچه سقط شده بر پنچ وجه گفته‌اند:
 1.  بیماری
 2.  غم
 3.  خصومت
 4. حاجت
 5. ناسازگای با اهل و عیال

تعبیر خواب جنین به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر بیند که بچه را سقط کرد دلیل کند که از غم و اندو فرج یابد و اگر بیمار بود شفا یابد.

تعبیر خواب جنین به روایت محمد بن سیرین

 • خوردن بچه سقط شده دلیل بر رنج و بیماری تن کند.
 • اگر بیند که بچه سقط شده همی خورد، دلیل کند که به قدر آن وی بیماری بود.

تعبیر خواب جنین از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر زنی خواب ببیند او را وادار به سقط می کنند ، علامت آن است که وی به موضوعی می اندیشد که اگر موضوع اتفاق بیفتد او به سمت سختی و رسوایی خواهد غلتید .
 • اگر دکتری خواب ببیند در سقط جنین نوزادی شرکت می کند ، نشانه آن است که در حرفه خود ، به علت کوتاهی در انجام وظیفه و عدم دقت لازم به زحمت خواهد افتاد .

تعبیر خواب جنین از دیدگاه هانس کورت

 • اگر زنى خواب ببیند كه جنین خود را سقط می‌كند، به این معنا است كه اگر بیشتر مراقب نباشد دست به كار نادرستى می‌‏زند. 

 

تعبیر خواب جنین از دیدگاه لیلابرایت

 • سقط شدن در خواب، نشانه آن است كه موضوعى باعث یأس و ناامیدى شما می‌شود.

تعبیر خواب جنین در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب سقط جنین : پایان یک ماجرای عشقی
 • شما سقط جنین می کنید : شانس برای فامیل
 • شما عمل سقط جنین را انجام میدهید : دردسر و گرفتاری بسیار خواهید داشت .
 • دیگران سقط جنین می کنند : تنهائی و مشکلات

تعبیر خواب جنین در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

 • سقط جنین در خواب بیانگر رابطه عاطفی است که از دست رفته و نابود شده است. رابطه یا طرح و نقشه‌ انجام کاری که برای آن رغبت قلبی و یا اطمینان کافی ندارید.
 • اگر رویا با تجربه سقط جنین واقعی در بیداری ارتباط داشته باشد، عواطف و احساسات شما این تجربه را در بر گرفته‌اند، احساس گناه، احساس ترس از لطمات احتمالی به باروری و نازایی در آینده و یا احساسات منفی درباره از دست رفتن نوزاد. تمام این موارد کم و بیش به التیام و مراقبت نیاز دارند.

دیدگاه ها