ساعد نیوز
ساعد نیوز

منابع و دروس رشته طراحی شهری و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

  دوشنبه، ۲۱ خرداد ۱۳۹۷   کد خبر 8122
ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته طراحی شهری در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد طراحی شهری

عناوین دروس امتحانیمنابع 
زبان عمومی و تخصصی ( انگلیسی )عمومی : ۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. ۲- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان. ۳- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما. ۴- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

۱- کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته شهرسازی، تالیف حسین فرهادی، انتشارات سمت. ۲- کتاب زبان تخصصی رشته شهرسازی، تالیف فرانک سعیدی فرد و مینا خندان، انتشارات رهام اندیشه.
مباحث عمومی شهرسازی ایران1 - اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در ایران (مهدی زاده) 2 - مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 3 - مدیریت شهری (لطیفی) 4 - تحلیلی بر ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران (مشهدی زاده دهاقانی) 5 - مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری ( شیعه ) 6 - کتاب سبز شهرداری ها ( جلد 2 ، 5 و 11 ) 7 - مقدمه ای بر شهرسازی معاصر ایران (كامروا) 8 - فرایند برنامه ریزی شهری ایران (رهنمایی و شاه حسینی ) 9 - از شار تا شهر (حبیبی) 10 -  هویت شهر (بهزادفر) 11 -  تراكم در شهرسازی (عزیزی) 12 -  برنامه ریزی مسكن (پورمحمدی ) 13 -  كاربری زمین (پورمحمدی) 14 -  برنامه ریزی شهرهای جدید (زیاری) 15 -  با شهر و منطقه در ایران (شیعه) 16 -  نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن (مركز آمار ایران) 17 -  مباحثی در حمل ونقل شهری با تأكید بر رویكرد پایداری (سلطانی ) 18 -  شبكه ارتباطی در طراحی شهری (قریب) 19- پیش نویس برنامه ششم توسعه كشور
مبانی نظری معماری و طراحی شهری1 - مبانی نظری طراحی شهری معاصر بحرینی 2 - مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب قبادیان 3 - مبانی طراحی شهری، هدمن و یازوسكی، ترجمه رضازاده 4 - زیبایی شناسی در معماری گروتر، ترجمه پاكزاد 5 - كند و كاوی در تعریف طراحی شهری، گلكار 6 - اسناد هدایت طراحی شهری، گلكار 7 - مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری ، پاكزاد 8 - طراحی شهری به سوی یك شكل پایدارتر شهر هیلدر براندفری، ترجمه بحرینی 9 -  مرمت شهری، حبیبی و مقصودی 10 -  طراحی شهری جان لنگ، ترجمه بحرینی 11 -  مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری (ج 2و 1)، پاكزاد 12 -  مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، شیعه 13 -  نظریه های شهر و پیرامون، پاپلی یزدی 14 -  راهنمای طراحی شهری، ترجمه رضا رضایی 15 -  فرآیند طراحی شهری، بحرینی 16 -  سیمای شهر، كویین لینچ 17 -  آفرینش مكان پایدار 18 -  آیین شهرسازی پایدار 19 -چگونه فضاهای همگانی را مطالعه كنیم ،ترجمه بهزادفر
تاریخ معماری و شهرسازی 1 - تاریخ شكل شهر جیمز موریس 2 - تاریخ شهر ، پاكزاد 3 - طراحی شهرها، ادموند بیكن 4 - شهر و محیط زیست، پروفسور مدرس 5 - تاریخ شهر، بنه ولو 6 - سیر اندیشه ها در شهرسازی جلد ( 3و 2و 1) 7 - آهنگ صنعت و آوای شهر، اسماعیل شیعه 8 - از شار تا شهر، محسن حبیبی 9 - مقدمه ای بر شهر و شهرنشینی، سلطان زاده 10 -  با شهر و منطقه در ایران، اسماعیل شیعه 11 -  تحلیلی بر ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران، مشهدی زاده دهاقانی 12 -  مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب، وحید قبادیان 13 -شهرسازی تخیلات وواقعیات فرانسواز شوای (ترجمه محسن حبیبی) 14 -  تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا جهانشاه پاكزاد 15 - تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران جهانشاه پاكزاد 16 - معماری معاصر غرب (ریشه ها و مفاهیم) امیر بانی مسعود 17 - معماری هزاره سوم احمدرضا تورانی 18 - مرمت شهری محسن حبیبی و ملیحه مقصودی 19 - سبك شناسی معماری ایرانی ، محمد كریم پیرنیا 20 - شهرسازی معاصر واتسلاف استروفسكی 21 - معماری اسلامی رابرت هیلن براند 22 - تاریخ معماری مدرن لئوناردو بنه ولو
تحلیل فضاهای معماری و شهری1 - مكان های عمومی و فضاهای شهری كرمونا 2 - طراحی شهری معاصر دكتر بحرینی 3 - مبانی طراحی شهری در بخش مركزی تهران (توسلی) 4 - طراحی شهری در خیابان كارگر، توسلی 5 - طراحی شهری در بافت قدیم شهر یزد، توسلی 6 - قواعد و معیارهای طراحی شهری، محمود توسلی 7 - ساخت شهر در اقلیم گرم و خشك ایران، توسلی  8 - طراحی فضای شهری 2و 1، توسلی 9 - سیر اندیشه ها در شهرسازی (1-3) 10 - محیط های پاسخده، ین بنتلی 11 -  سیمای شهر، كوین لینچ 12 - مرمت شهری، حبیبی 13 - مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، پاكزاد، جهانشاه 14 -  شبكه ی ارتباطی در طراحی شهری، قریب، فریدون 15 - زیبایی شناسی در معماری، گروتر 16 - مبانی طراحی شهری، رضازاده، راضیه 17 - گزیده منظر شهری، كالن 18 - طراحی شهرها، اموند بیكن 19 - به سوی شهرسازی انسانگرا، یار احمدی 20 - به سوی شكل پایدار شهر، هیلدر براند فری 21 - تحلیل فضای شهری، بحرینی 22 - فرآیند طراحی شهری، سید حسین بحرینی 23 - شهرسازی شهروندگرا، فرانسیس تیبالدز 24 - آشنایی با معماری جهان، محمد ابراهیم زارعی 25 - كلیه مقالات منتشر شده در مجلات علمی و پژوهشی 26 - آفرینش مركز شهری سر زنده، ترجمه بهزادفر 27 - طراحی شهری برای قرن شهری بحرینی
آزمون عملی اسکیس_

ضرایب و گرایش های رشته طراحی شهری 

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- مباحث عمومی شهرسازی ایران، 3- مبانی نظری معماری و طراحی شهری، 4- تاریخ معماری و شهرسازی، 5- تحلیل فضاهای معماری و شهری، 6- آزمون عملی اسکیس.

رشتهگرایشکد ضریبضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1
1) طراحی شهری -1232224
2) طراحی فضاهای آموزشی *-2232220

توضیح: در این کدرشته امتحانی، آزمون به صورت تستی و تشریحی برگزار می کردد و پس از تصحیح اوراق تستی، از داوطلبانی که با توجه به نمره اکتسابی، مجاز به انتخاب رشته شده و فرم اینترنتی انتخاب رشته را نیز تکمیل نموده باشند، آزمون تشریحی بعمل خواهد آمد. ضمناً کلیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد پیوسته رشته معماری که حداقل 140 واحد درسی را گذرانیده باشند، در صورت تمایل می توانند در این رشته شرکت نمایند.

* پذیرش دانشجو در رشته طراحی فضاهای آموزشی (رشته 2) فقط برای دانشگاه آزاد اسلامی صورت می پذیرد.

عناوین جذاب
(فیلم) گردن‌زدن یک زن در عربستان سعودی! (فیلم) گردن‌زدن یک زن در عربستان سعودی!
حال جسمانی آیت الله هاشمی شاهرودی خوب نیست
حال جسمانی آیت الله هاشمی شاهرودی خوب نیست
بارداری هم زمان 16 پرستار زن در یک بیمارستان خبر ساز شد
بارداری هم زمان 16 پرستار زن در یک بیمارستان خبر ساز شد
یارانه نقدی 2 برابر می شود
یارانه نقدی 2 برابر می شود
توییت تند پناهیان علیه روحانی
توییت تند پناهیان علیه روحانی
دستگیری بازیگر فیلم های مستهجن در ایران !
دستگیری بازیگر فیلم های مستهجن در ایران !
اتفاق بی سابقه برای جلوگیری از ورود بانوان به آزادی !
اتفاق بی سابقه برای جلوگیری از ورود بانوان به آزادی !
چرا زنان خوشگل اکثرا با مردان زشت ازدواج میکنند؟!
چرا زنان خوشگل اکثرا با مردان زشت ازدواج میکنند؟!
کلیپ بسیار تلخ ارژنگ امیر فضلی درباره تقسیم دریای خزر! کلیپ بسیار تلخ ارژنگ امیر فضلی درباره تقسیم دریای خزر!
«دیپورت» اشتباهی یک جانباز به افغانستان؟!
«دیپورت» اشتباهی یک جانباز به افغانستان؟!
(فیلم) سارقان نخبه و برتر ایران ! (فیلم) سارقان نخبه و برتر ایران !
چه کسانی شب‌ها دلار می‌خرند؟!
چه کسانی شب‌ها دلار می‌خرند؟!
وضعیت اجنه و از ما بهتران در ایران
وضعیت اجنه و از ما بهتران در ایران
(فیلم) آیا اعترافات اطرافیان ترامپ موجب برکناری او خواهد شد؟ (فیلم) آیا اعترافات اطرافیان ترامپ موجب برکناری او خواهد شد؟
۱۰ خریدار بزرگ سکه چه کسانی هستند!
۱۰ خریدار بزرگ سکه چه کسانی هستند!
عکسی که زن و شوهر آدمخوار را لو داد !
عکسی که زن و شوهر آدمخوار را لو داد !
پاسخ مسئولین به کمپین فرزندت_کجاست ؟
پاسخ مسئولین به  کمپین فرزندت_کجاست ؟
دلار بخریم یا نه؟
دلار بخریم یا نه؟
(عکس) گور خوابی که قهرمان تکواندو و دانشجوی دکتری شد !
(عکس) گور خوابی که قهرمان تکواندو و دانشجوی دکتری شد !
شهری ترسناک که به دست اجنه و موجودات فرازمینی ساخته شده است!
شهری ترسناک که به دست اجنه و موجودات فرازمینی ساخته شده است!
  پربازدید ترین تصاویر