ساعدنیوز
ساعدنیوز

دیدن آهو در خواب چه تعبیری دارد؟ /تعبیر خواب آهو

  شنبه، 22 دی 1397   زمان مطالعه 7 دقیقه
دیدن آهو در خواب چه تعبیری دارد؟ /تعبیر خواب آهو
دیدن آهو در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب آهو را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبير خواب آهو به روايت محمد بن سیرین

  • اگر بدون آنکه به شکار برود دید که اهویی را صید کرد، دوشیزه و یا کنیزی را می گیرد.
  • اگر ببیند در شکار آهویی را صید کرد، غنیمتی چشمگیر نصیبش می شود.
  • اگر ببیند آهویی در خانه اش مرد، از جانب زن اندوه و غمی به او عارض می شود.
  • اگر ببیند آهویی را با سنگ یا تیر زد، از زنی بدگویی و غیبت می کند.

تعبیر خواب آهو به روایت امام جعفر صادق (ع)

تعبیر دیدن آهو در خواب بر چهار وجه است :

  • زن
  • کنیز
  • فرزند
  • منفعت بردن از زنان

تعبیر خواب آهو به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببیند آهویی را گرفت، چنان باشد که کنیز زیبایی نصیبش خواهد شد
اگر ببیند گلوی آهو را برید، دوشیزگی دختری را می گیرد.
اگر ببیند آهو را از فرق سر برید، با کنیزی به غیر معمول گرد می آید.
اگر ببیند پوست آهو را کند، با زنی غریب زنا می کند.
اگر ببیند پوست آهو می خورد ، با زنی غریب زنا می کند.
اگر ببیند پوست آهو می خورد ، از زنی زیبا مال بسیار به او می رسد.
اگر ببیند پوست ، گوست و پیه اهو می خورد، از زنی مالی به او می رسد و زیبایی و کرامت منظر زن مساله ای نیست.
اگر ببیند آهو را می کشد از جانب زن به او غم و اندوه خواهد رسید.

تعبیر خواب آهو به روایت آنلی بیتون

دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد، برای افراد جوان نشانه دوستی های پاک و عمیق است. برای افراد متأهل نشانه زندگی آرام و دور از دغدغه است.۲ـ اگر خواب ببینید آهو شکار کرده اید، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شکست خواهید خورد.
- اگر آهو را در خواب به صورت آزاد دیدید، دلیل آن بود که شما با تصمیم نادرست، شانس بزرگى را در زندگى از دست خواهید داد.
-اگر آهوى رام را دیدید، با بچه هاى خود اوقات و احوال خوبى خواهید داشت

تعبیر خواب آهو به روایت منوچهر مطیعی

آهو حیوانی است خوش خرام و زیبا و رمنده اگر به چنگ بیفتد استعداد خو پذیری قابل تحسینی دارد و همسری مهربان و خانه آرا می شود.

تعبیر خواب آهوی مرده به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که گلوی آهو را ببرید، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد. اگر بیند که آهو را از قفا گلو ببرید، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کند. اگر بیند که پوست آهو را بکند، دلیل که با زنی غریب زنا کند. اگر بیند که پوست آهو همی خورد، دلیل که او را از زنی خوبروی مالی حاصل شود. اگر بیند که پوست آهو یا گوشت یا پیه او را عاید شد، دلیل که او را از زن مال رسد. اگر بیند که آهو را بکشت، دلیل که از قبل زن اندوهگین شود.

تعبیر خواب شکار آهو به روایت این سیرین

ابن سیرین گوید: اگر بیند که آهو وقت شکار بیفکند، دلیل که غنیمت یابد.

آنلی بیتون:اگر خواب ببینید آهو شکار کرده اید، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شکست خواهید خورد.

تعبیر خواب گرفتن آهو

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که آهو رافرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود.

ابن سیرین: اگر بیند که بی آن که گرد آهو رود، آهو بیفکند، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد.

جابر مغربی گوید:اگر بیند بچه آهو را گرفت یا کسی بدو داد، دلیل کند کمه وی زا از کنیزکی فرزند آید.

تعبیر خواب شیر آهو

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که شیر آهو می خورد، دلیل است روزی بر وی فراخ شود.

تعبیر خواب آهو در قفس یا باغ وحش

اگر در خواب ببینید که آهو در قفس است به این معنی است که شما در ذهنتان موانعی برای خود تراشیده اید . جرات نمی کنید از منطقه امن خودتان خارج شوید و همین مشکل باعث شده است از ادامه راه وحشت بیخودی داشته باشید . تا زمانی که نتوانید خودتان را از اسارت مغز رها کنید نمی توانید به موفقیت و پیشرفت مد نظرتان برسید .

تعبیر خواب حمله آهو

شما حس می کنید که دشمنانی دارید که دوست ندارند پیشرفت کنید. نگران هستید که کسی یا کسانی در حال برنامه ریزی برای شکست دادن شما هستن و عدم موفقیت شما تقصیر همین افراد است .

در حالی که ممکن است این حس ناشی از یک خشم فروخورده قدیمی باشد و به دلیل کینه ای باشد که از کسی به دل گرفته اید.کمی ناامید شده اید و با تمام قدرت به موفقیت فکر نمی کنید . شاید احساس می کنید کمی پیر شده اید و دیگر توان مبارزه ندارید .

تعبیر خواب آهو در جنگل

فکرهای بلند پروازانه ای در سر دارید. احتمالا یک قرار ملاقات هیجان انگیز با یک فرد خاص ترتیب داده اید. احساس می کنید این فرد می تواند باعث رشد و پیشرفت شما در زندگی شود.

شما برای رسیدن اهدافتان نیاز به کمک کسی دارید که قدرتمند باشد و بتواند زیر بال و پر شما را بگیرد . اگر بتوانید روابطتتان را با او محکم کنید ، مطمئنا چندین سال زودتر و راحت تر به آرزوهایتان خواهید رسید .

اگر ببینید که آهو در جنگل شکار شد ، به این معنی است که به اهدافتان نرسیده اید و حس می کنید که راه شما درست بود ولی کسی یا کسانی به شما خبانت کردند و باعث شدند نتوانید به اهدافتان برسید.

تعبیر خواب آهوی شاخدار

اگر در خواب آهوی شاخ دار ببینید می تواند به معنی احساس نیاز شما به جنس مخالف باشد . شاید وقت آن رسیده است که عاشق شوید :). احساس می کنید برای پیشرفت و رسیدن به آرزوهایتان نیاز به همراهی یک نفر از جنس مخالف دارید . البته این حس شما کاملا غلط است و کسی نمی تواند شما را به آرزوهایتان برساند. خودتان باید آستین ها را بالا زده و به اهدافتان برسید.

تعبیر خواب شکار آهو

اگر در خواب ببینید در حال شکار آهو هستید می تواند به این معنی باشد که دوست دارید برای رسیدن به آرزوهایتان از دیگران استفاده و یا حتی سوءاستفاده کنید. شما حس می کنید می تواند رهبر خوبی باشید و یک گروه بزرگ را به راحتی رهبری کنید و با کمک آنها به اهدافتان زودتر برسید. به دلیل بلند پروازی و بی احتیاطی در انتخاب دوستان ، شکست های بزرگی خواهید خورد .

تعبیر خواب کشتن آهو

اگر در خواب ببینید که یک آهو را کشتید و یا سر بریدید می تواند به این معنی باشد که فرد بی رحمی هستید و برای رسیدن به خواسته هایتان به هر کاری دست می زنید و توجهی به انسانی بودن و یا نبودن تصمیمات خود ندارید. شما فقط به رسیدن به خواسته ها و لذت هایتان توجه می کنید و برایتان اصلا مهم نیست که کاری که انجام می دهید درست است یا خیر.

اگر در این مسیر آسیبی به کسی وارد کنید اصلا برایتان مهم نیست .

تعبیر خواب فرار کردن آهو

اگر در خواب ببینید که آهو از دست شما فرار کرد نشان دهنده این است که شما غم و اندوه فراوانی دارید و حس می کنید که فرصت های زیادی را از دست داده اید و دیگر نمی توانید به خواسته هایتان برسید .

شما به شدت ناامید هستید و توان کافی برای مبارزه کردن را ندارید. ممکن است کمی افسرده شده باشید.

تعبیر خواب آهوی مرده

دیدن آهوی مرده در خواب نشان دهنده دودلی شماست . شما نمی دانید این راهی را که در پیش گرفته اید و تصمیماتی که می گیرید چه نتایجی دارند. حس می کنید قدرت تصمیم گیری خوبی ندارید و هر کاری انجام می دهید اشتباه است و به در بسته می خورید.

همین تفکرات باعث شده است مدام تصمیماتتان را عوض کنید و از این شاخه به آن شاخه بپرید. دقیقا به همین دلیل است که پیشرفت نمی کنید و به اهدافتان نمی رسید. شاید از اول اگر یک کار را تا آخر ادامه می دادید ، موفق تر بودید . استرس و اضطراب بسیار بالایی دارید .

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

66 دیدگاه
  دیدگاه ها
...
2 سال پیش

خواب دیدم یه اتفاقی افتاد که باید از کسایی دفاع میکردم و یهو تبدیل به یه اهو شدم و میخواستم از کوه ها پرش کنم ولی همه بهم گفتن اینکارو نکن
بازدید کننده
2 سال پیش

این خواب رو چندین سال پیش دیدم که خونه ی مادر بزرگم یه آهو رو از دست سگ سیاه با چشمای خونی نجات میدم ولی سگ با ما کاری نداشت ولی دندون هاشو نشون میداد و توی بوته بود هر چقدرم جیغ میزدم صدام در نمیومد کسی نمیدونه تعبیرش چیه؟
بازدیدکننده
2 سال پیش

خواب دیدم یک بچه اهو سفید زاییدم ک بعد بردن رهاش کردن معنیش چیه؟
بازدیدکننده
2 سال پیش

🤣🤣🤣🤣
امیر
2 سال پیش

من خواب دیدم که اهوی ماده ای را گرفتم و خیلی دوسش دارم
بازدیدکننده
2 سال پیش

خواب دیدم الاغی را سر بریدم از شکم اش آهوی آمد بیرون تعبیرش چیست ؟
نیلوفر
2 سال پیش

خواب دیدم باخواهر بزرگترم توحیاط خونمونیم بعد یه آهو از بالای سقف خونمون میپره تو حیاط خونمون بعد من میگم چقدچشماش قشنگه ک بعد آهو ب سرعت میدوه سمت من و انگار با پوزش صورت منو نوازش میکنه و منم حس بدی پیدا میکنمو ازش دور میشم ولی خاهرم میدوه دنبالش و میگیرش ومیکنش تو انباریمون البت قبل این آهو ی آهوی دیگ هم تو حیاطمون داریم ک رامه و من ازش نمیترسیدم
نیلوفر
2 سال پیش

من خواب دیدم کنار رودخونه قدم میزدم ، دیدم سر یه آهوی مُرده از زیر یه سنگ کف رودخونه پیداست ، رفتم اون سنگو برداشتم ، تا برداشتم یکباره آهو کامل و زنده شده ، هرجا میرفتم دنبالم میومد، اما هر بار که بهم نزدیک میشد میخواست گوشت دستان منو بخوره . و آهو انگار که گوشت خوار بود . آهو را از خودم دور میکردم بازم دنبالم میومد . خواهش میکنم بگید تعبیرش چیه ...
شیرین کاوسی
2 سال پیش

به نظر من این تعبیر خواب ها اصلا مناسب نیستن حتما عوضشون کنید دیگه دوران کنیزی نیست از نظر اونها فقط مردان خواب می بینن خیلی ممنون
بازدیدکننده
2 سال پیش

یه شوهرخوب گیرت میاد
بازدیدکننده
2 سال پیش

سلام یه زن خرت میکنه سوارت میشه داداش مواظب باش
مسیحا
2 سال پیش

من خواب دیدم چند تا حیوون بودن یادم نیست چه حیوونهایی اما یه بچه آهو اومد بغل من و دیگه از بغل من پایین نمیرفت، گردنشو نوازش کردم، یه چیزی مثل غده ریز رو گردنش حس کردم، اما چیز خاصی نبود. بعد خودم ولش کردم و بهش گفتم برو. اونم دوست نداشت بره اما رفت.
بازدیدکننده
2 سال پیش

بچه ها خابهاي زيبا زياد ميبينن,همشون تعبير نميشه
آیناز
2 سال پیش

سلام من خواب دیدم یک بچه آهوی خیلی خیلی زیبا تو خانه ام نشسته من رو که دید اول یک کوچولو ترسید اما با مهربانی رفتم و نوازشش کردم و اون دیگه از آغوشم بیرون نرفت و از خوشحالی صورتم رو لیس میزد میشه تعبیرش رو بهم بگید
سجاد
2 سال پیش

در پاسخ به: تعبیر خاب چیست
سلام بچه ها من در خواب دیدم یک اهو در حیاطمان داریم که جلویش علف ریختیم و اهو مشغول خوردن علف بود و من از خوشحالی اهو را بغل کردم اگر کسی تعبیرش را بلده بگه . ممنون
بازدیدکننده
2 سال پیش

من خواب دیدم دوتا اهو را نوازش میکنم تعبیرش چیست
دیوانی
2 سال پیش

مندخواب دیدم دوتابجه اهو گذاشتم توماشیمن یکی منده توماشین یکی ازیت میکنه هی ازماشین میره پایین من میرم دنبالش چندبارشده بعدیه دوتا گربه هم امدن تعبیراین خوتب چی هست
رضا شمس الدینی
2 سال پیش

تعبیر خاب چیست
رضا شمس الدینی
2 سال پیش

خاب دیدم اھوویی دو بچہ زآیید ومن بدون انکہ آھوھا ترسی از جانب من بردارند یکی از آبچہ ھاش رو برداشتم
پری
2 سال پیش

من خواب دیدم ی سگ داره آهو رو دنبال میکنه من هی دادمیزدم بابا بابا یهو آهو اومد تو بغلم بد چندتا سگ دیگع اومد میخواستن بهش حمله بکنن بعدمن ازش محافظت کردم آوردم خونه بد ی باد بارون شدید اومد ی کم بد من میخواستم برم آهو رو ببینم از خواب پریدم. لطفاً بگین تعبیرش چیه
آرزو
2 سال پیش

بچه ها دخترم خواب دیده باباش آهو وبچه آهو گرفته تعبیرش چی میشه
SISCO
3 سال پیش

من خواب دیدم یه آهوی اومد پیشم بعد ی زره بهش غذا دادم بعد دیدم داره گوشت میخوره میخواستم برم نمیزاشت هی منو با لگد میزد تا خونمون دنبالم اومد بعد دیدم یهو کلی بچه زاییده خونمون پرشده بود از بچه اهو
بازدیدکننده
3 سال پیش

منن همین خوابو دیدم تعبیرش چیه
بازدیدکننده
3 سال پیش

ضامن آهو ضامن شما شده به خاطر کار خیری که کردین
فاطمه
3 سال پیش

خواب دیدم چند تا اهو هس و یکیش سر بریدس
Fatemeh
3 سال پیش

سلام من خواب دیدم گله ایی از بچه اهو و همچنین اهوهای بزرگ تر به سمت در خونه ما میدویدند و وارد حیاط شدند
a
3 سال پیش

سلام من توی خواب روی برف آهو دیدم وخیابان پراز سگ بود تا آهورو دیدن افتادن دنبالش من رو شونم پتو داشتم پتورو بازکردم آهورو بغل کردم زیر پتو جادادم سگا وایسادن و ازترس نیومدن
آرنا
3 سال پیش

من خواب دیدم ۳تا آهو به حیاط خونم اوندن ویه دوری زدن وبرگشتن البته اول گیر افتاده بودن اما من نخواستم بکیذمشون
هلن
3 سال پیش

بچه ها من تعبیر خوابم رو پیدا نمیکنم خواب دیدم لباس حریر زیبایی به تن دارم و آهو ها تا مرا می بیند به سمتم می دوند من اونا رو ناز میکنم ولی اونا هیچ ترسی ندارن و به من نزدیک میشن
نفس
3 سال پیش

طمع زیاد دارین شما
نگین
3 سال پیش

منم دقیقا همین خابو دیدم
زهرا
3 سال پیش

سلام خواب دیدم جای زیبایی هستم که خیلی آهو هست و با دیدنش لذت می برم و یک دفعه گربه وحشی سیاه با چشایی که برق میزنه بهم حمله می‌کنه و من از خودم دفاع میکنم و به سمت خواهرم می‌ره و چنگ میزنه و ما فرار میکنیم چه تعبیری داره؟
هادی
3 سال پیش

سلام.در خواب دیدم شیر به دنبال شکار کردن آهو بود و آهو را گرفت و شکار کرد من هم در این فکر بودم که این شکار را از آن خودم کنم ولی ترسیدم
بازدیدکننده
3 سال پیش

سلام من خواب دیدیم که شب شده من دارم میرم آشپز خونه یه دفعه یه پای حیوون میبینمو وقتی برقو روشن میکنم میبینم یه آهو خست بعد آهو میره زیر میز تلویزیون قایم میشه بعد مامانم میره اونو میگیره و منم اونو نوازش میکنم بعدشم از خواب پریدم
پریسا
3 سال پیش

خواب دیدم یک شیر نر و یک شیر ماده ، یک آهو و یک کفتار جلوم بودن انگار کفتار میخواست به من یا آهو حمله کنه ولی شیرها نمیزاشتن.بنظرم آهو هم خیلی ترسیده بود ولی در کنار شیر ها آروم بود.
Hadis
3 سال پیش

خواب دیدم یدونه آهوی کوچیک بود و یهو بزرگ شد آزادانه میچرخید خیلیم زیبا بود و رام و با اعضای خانواده خیلی دوست بود میشه بگین تعبیرش چی میشه!؟
نوشین
3 سال پیش

سلام.من توخواب دیدم یه بچه اهو توخونمون هست که ازاد توخونه برای خودش میچرخه.تعبیرش چی میشه
بازدیدکننده
3 سال پیش

تعبیرش اینکه میخوای بمیری
سجاد
3 سال پیش

خواب دیدم یه آهواومدپریدتوبغلم
محدثه
3 سال پیش

میشه تعبیر خوابمو بگید لطفا
محدثه
3 سال پیش

سلام من خواب دیدم تو خونه نشسته بودم با خانواده که یه صدای زن اومد که انگار میگفت دزد دزد پنجره رو باز کردم دیدم یه آهو توی باغچه اس و یه بچه آهو ام شاخش شکسته شده نگو شاخش گیر کرده بوده به این میله هایی که بین پیاده رو ها هست بعدشم از خواب بیدار شدم حالا دو سه شب پیشم یه خواب مشابه همینو دیده بودم ولی فرد مورد علاقم بود و پشتش به من بود تو رو به خدا قسمتون میدم بگید تعبیرش چی میشه لطفا
فاطمه
3 سال پیش

توخواب بابام بهم اهو داد بغلش کردم وبامن بود
شاپرک
3 سال پیش

خواب دیدم یه بچه آهو رو از دست یه سگ نجات دادم وآوردم تو خونه بهش پناه دادم .تعبیرش چیه ؟
بازدیدکننده
3 سال پیش

تعبیرش اینه مهمون میاد واستون😁😁
بازدیدکننده
3 سال پیش

یعنی اینکه که شما خیلی بد اخلاقی
علی رضا
4 سال پیش

بچه آهو طوری بروی با شکم خود رویم بطوری خوابیده بود که تحریک میشدم، حتی گرمای بدن و نفسهای محکم رو حس میکردم !!!
Mira
4 سال پیش

سلام من خواب دیدم توی جاده با ماشین دارم میرم یه اهوی زخمی بغل جاده میبینم تعبیرش چی میشه؟!
سایه
4 سال پیش

خواب دیدم با پسری (که یه سال میشه ترکم کرده) در رو باز میکنیم میبینیم یه آهوی یک چشم که چشمش وسط پیشونیشه توی دهنش یه کتاب به ما میده. لطفا تعبیرش رو بگید من دوبار این خواب رو دیدم
فاطمه
4 سال پیش

خواب دیدم خونمون مثل جنگل سبز شده همه‌ی حیواناتم اومدع بودن خونمون اهو خرس شیر خر همهههه‌ی حیوانات
محمدهادی
4 سال پیش

باسلام، خواب دیدم که درحال شکار کردن دوتا آهو یا بزکوهی هستم
ムცムS
4 سال پیش

من خواب دیدم دارم با عجله به جایی میرم. یهو تو همین راه به قبرستون خوردم. شب بود. همین طور داشتم می دویدم. یهو دیدمـ رو یه قبری اهو دراز کشیده تا منو دید از جاش بلند شد. من یهو شکه شدم که اهو تو قبرستون چیکار می کنه. تو همین حالت بودم چنتا سگه درنده بهم حمله کردن. داشتن میومدن که منو گاز بگیرن از خواب بلند شدم. لطفا تعبیرشو بگین.💛
علی
4 سال پیش

من خواب دیدم یه پادشاهی به من تفنگ داد که یه عقاب شکار کنم من بلد نبودم بهش گفتم حیوانات گناه دارن شکارشون کنیم بعد اونم تحت تاثیر حرف من قرار گرفت و یه بچه اهویی داشت بخاطر حرف من آزادش کرد
احسان
4 سال پیش

من به اهو تجاوز کردم لذت داشت تعبیرش چیست یوسف نبی؟
امیرحسین
4 سال پیش

تعبیر اینه که شماره بدی بیام نجاتت بدم😂😂😂😂😂
بازدیدکننده
4 سال پیش

تو خواب ببین همچین تعبیرس میکنن که کیف کنی
بازدیدکننده
4 سال پیش

صدقه بده تعبیرش خیلی ناگواره
بازدیدکننده
4 سال پیش

شما نباید این کارو میکردی.البته خواب بوده.ولی دفعه دیگه نکن.افرین
بازدیدکننده
4 سال پیش

مهم نیست چون یارو فرارکرد .اگر اهو نبو میکشتت
زینب
4 سال پیش

سلام من خواب میدیدم ازدست یه آدم دیوونه فرار می کردم بعد یه آهو اومد باعث شد اون فرد دیگ دنبال من نیاد بره دنبال اهو انگار ک منو نجات داد تعبیرش چیخ
Amir
4 سال پیش

سلام من خواب دیدم اهو و بچه اهو‌ توی یک فضای باز ولی حصار کشیده هستن و دارن سعی میکنن یه تیکه از حصارو پاره کنن تا فرار کنن از دست شکارچی....ولی من رفتم و‌اون قسمتی از حصار ک خراب کردن رو درست کردم ک فرار نکنن و بچه اهو رو گرفتم ولی مادرش بهو حمله کرد و رها کردم بچه اهو رو .....میشه بگین تعبیرس چی میشه
Parvin
4 سال پیش

شما هنوز در زمان کنیزک و این مزخرفات گیر کردید؟؟؟
eli
4 سال پیش

سلام من خواب دیدم بافردی که یادم نیست درحال حرف وزدن وانجام کاری بودم بعد بی مقدمه یه اهو خودش اومد توبغل من منم ک دیدم اینقد رامم هست و مهربونه باهام بغلش کردم ونازش کردم اونم اصلاازمن دورنمیشد
eli
4 سال پیش

دقیقاهمش واسه مرداگفتن اینجا-_-الشفا انگاربقیه خواب نمیبینن
Fateme
5 سال پیش

سلام خواب دیدم تو یه محوطه آزادیم اطرافمون جنگله\r\nاسلحه دستمه دارم با پدرم تیر رو هوا میزنیم ک یه دفعه ای مبینیم یه اهوی بزرگ داره میدوه دل دل میشم نشونه میگیرمش آهو رو میزنم اون میمیره وقتی بالا سرش میریم\r\nبرادرم شروع میکنه ب تیکه تیکه کردنش و میگن بهش اگه حواست جمع نکنی تو وقت پوست کردن آهو شاید من ک شکارش کردم بلایی سرم بیاد بهشون میگم اینا واقعیت نداره میگن نه هستش\r\nتعبیرش یعنی چی؟؟؟
سمیرا
5 سال پیش

خدا رو شکر قدیما فقط مردا خواب میدیدن. خانم جماعت وقت خواب دیدن نداشته که خوابش تعبیر بخواد.
پربحث های هفته   
عرض ارادت احساسی و عیادت بازیگران و ورزشکاران از رهبر معظم انقلاب در بیمارستان+ عکس/ از جواد عزتی و علی ضیا تا علی پروین و بهداد سلیمی (673 نظر) رهبر معظم انقلاب چه میوه هایی را برای حفظ سلامتی خود میل می کنند؟ (203 نظر) پاسخ جالب رهبر معظم انقلاب به یک سوال: حضرت آقا اصلاً شما فکر می‌کردین که رهبر بشین؟ (58 نظر) گریم سخت و سنگین شازده مفخم سریال "گیلدخت"، صالح میرزاآقایی، برای بازی در نقش امام خمینی/ بنظرتون شبیه ایشون شدن؟ (43 نظر) خلاقیت خنده دار یک ایرانی برای دوخت کاپشن با پتو پلنگی حماسه آفرید/ ایرانی پنجه طلا از هر انگشتش هنر میباره😂 (42 نظر) نگاهی به خونه زندگی لوکس و پُر از عتیقه جات فائزه هاشمی رفسنجانی، دختر مرحوم هاشمی رفسنجانی+ویدیو/ خونه نه، انگار آنتیک فروشیه (31 نظر) ماجرای جالب کارت عروسی فائزه و حمید که به دست رهبر انقلاب رسید/ حرکت تحسین برانگیز عروس و داماد ایرانی برای خرید سرویس طلا+عکس (30 نظر) خلاقیت بی نظیر راننده مشهدی، با نوشته جالب پشت وانت اش حماسه آفرین شد/ آدم حَظ میکنه از این درک و فهم بالا (28 نظر) روایتی جالب از روز دقیق تولد رهبر معظم انقلاب از زبان خودشان در سالگرد 85 سالگی ایشان+عکس شناسنامه (22 نظر) خلاقیت تحسین برانگیز چوپان برای تردد بدون دردسر گوسفندانش در سطح شهر+ویدیو/ مغز تو رو باید طلا گرفت😂 (19 نظر) مراسم تولد جگرسوز علی انصاریان در خانه ابدی اش و گریه های دلخراش ننه علی/ روحش شاد+ عکس (18 نظر) پرواز رضا گلزار سوپر استار سینما ایران با هلیکوپتر بر فراز شهر دبی/ چه تفریحات لاکچری دارن +فیلم (18 نظر) نگاهی به میز صبحانه رنگارنگ و عاشقانه رضا گلزار/ قشنگ معلومه خانومش براش سنگ تموم گذاشته+عکس (19 نظر) تزئین میز عصرانه شیک و ایرانی پسند در آمریکا به سبک پریچهر قنبری، همسر اول شهاب حسینی +عکس/ چقد خوش سلیقه هست👌 (14 نظر) روایت جالب رهبر معظم انقلاب از کتاب کرایه کردنشان به مبلغ هر شب 1 قِران+ویدیو/ کتابفروشی ناراحت شد که چرا من هر جلد رو توی یک شب میخونم! (13 نظر)
دیگران می‌خوانند   
خلاقیت منحصربفرد شهرداری مشهد با نصب بنری در تشویق به استفاده بهینه از آب+عکس/ مغزشونو باید طلا گرفت هدیه زیبا و خاصی که رهبر معظم انقلاب به یک دانشجو دادند+عکس (عکس) فرماندهان سپاه و ارتش مزد خود را از رهبر معظم انقلاب گرفتند / تو فقط بخند، لبخندت تعادل شهر را برهم می‌زند سرنوشت معین الدین میرزا فرزند ناصرالدین شاه چه شد فال شمع روزانه امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 فال روزانه امروز سه شنبه 4 اردیبهشت ماه 1403 (عکس) گوشه دنج خانه پویا حاجی رضا، بازیگر نقش احتشام در سریال گیلدخت رو به حیاط با صفای خانه‌شان همراه با رونمایی از چهره واقعی آقای بازیگر فال ابجد روزانه سه‌شنبه 4 اردیبهشت 1403 فال قهوه با نشان روز سه شنبه 4 اردیبهشت ماه 1403 فال حافظ با تفسیر امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403+فیلم (عکس) بیتابی همسر و فرزندان شهرام عبدلی، بازیگر نقش مهران در سریال فاصله‌ها، بر سر پیکر بی جان او / تو کاری با دلم کردی که فکرشم نمی کردم ... نگاهی به مراسم عروسی لاکچری و مفصل دختر بزرگ اردوغان در استانبول+عکس/ چه لباس عروس خوشگلی، چه داماد خوش‌تیپی مردی که تکان‌دهنده‌ترین عکس دنیا را گرفت و یک سال بعد خودکشی کرد+ عکس راه های طلایی پاک کردن روغن سوخته از روی اجاق گاز (عکس) همبازی بودن آقای بیاتی، خواستگار فهیمه در پایتخت 5 با بازیگر معروف در فیلم نوستالژیک دهه شصتی / روحش شاد ... روش های هوشمندانه و خلاقانه برای چیدمان ادویه ها در آشپزخانه نگاهی به عینک آفتابی شیک و منحصر به فرد سحر دولتشاهی/ سلیقه خانم بازیگر مثل همیشه خاص و محشر+عکس نگاهی به کیک 4 طبقه سالگرد ازدواج بابک جهانبخش خواننده محبوب ایرانی و همسر باکلاس و شیکش+عکس خلاقیت خنده دار یک پدر ایرانی با هندوانه حماسه ساز شد/ میوه است یا دستگاه آبمیوه گیری؟+عکس 5 نکته کلیدی در خرید اینترنتی گوشی لحظه احساسی آزاد شدن حمید صفت، محمدعلیِ سریال هفت سر اژدها از زندان و بوسیدن پای مادرش+ویدیو/ مادری که تموم تلاشش رو کرد پسرش قصاص نشه آشپزی گلاره عباسی بازیگر سریال کیمیا در خانه زن جنوبی/ لباس جنوبی چه بهشون میاد +فیلم سریع‌ترین و بهترین روش مقایسه و خرید بلیط هواپیما از بین چندین وب‌سایت گردشگری رونمایی از ریش های طلایی و بلند هالند، ابرستاره فوتبال اروپا/ به نظرتون جذاب تر شد؟+عکس ارز دیجیتال پپه 2 چیست و چه فرقی با پپه دارد؟ نگاهی به دکوراسیون شیک و باکلاس ملیکا شریفی نیا حدیث سریال دلدادگان در خانه اش/ عاشقانه ها...+عکس اولین عکس از ترانه علیدوستی روی تخت بیمارستان/ جزئیات بیماری ناشناخته شهرزاد لو رفت خنده دارترین و باحال ترین سکانس جوکر: وقتی عباس جمشیدی‌فر روسری سر کرد و عروس شد😂+ویدیو رونمایی احمد مهرانفر از کارت عروسی خلاقانه به سبک سریال پایتخت+عکس/ چه میکنه تکیه کلام‌های نقی رونمایی از استایل جذاب و خاص میلاد کی مرام در جشن تولد 38 سالگی میان رفقای خوشتیپ+عکس تعریف و تمجید هنگامه قاضیانی از نقش آفرینی سحر دولتشاهی در استوری اینستاگرامش+عکس نگاهی به مهربانی و رأفت رهبر انقلاب در برابر کودکان ایران زمین/ واقعا باعث افتخاره +عکس جشن تولد ساده و خلوت محمود پاک نیت، تقی خان سریال گیلدخت درکنار نوه زیبا و چشم رنگی‌اش+عکس رضا عطاران بدل صدام شد! خلاقیت هوشمندانه یک کشاورز برای حفاظت مزرعه خود حماسه آفرید/ هیتلر هم مغز این نداشت +فیلم رونمایی جالب از تغییر هوش پران لوکیشن منزل حمید لولایی در سریال خانه به دوش بعد از 20 سال+ویدیو سفر متفاوت پریناز ایزدیار با رضا عطاران به کاخ صدام حسین! خلاقیت بی نظیر یک معمار در طراحی خانه ای با الهام از موز/ مغز تو رو باید تو موزه نگه داشت+عکس این افراد نمیتوانند فیلم مست عشق را در سینما ببینند+عکس خلاقیت خاص و منحصربفرد ساره بیات با کندن گل و گیاه شهرداری حماسه آفرید+عکس
تیتر امروز   
سرنوشت معین الدین میرزا فرزند ناصرالدین شاه چه شد فال شمع روزانه امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 فال روزانه امروز سه شنبه 4 اردیبهشت ماه 1403 فال قهوه با نشان روز سه شنبه 4 اردیبهشت ماه 1403 فال ابجد روزانه سه‌شنبه 4 اردیبهشت 1403 فال حافظ با تفسیر امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403+فیلم مردی که تکان‌دهنده‌ترین عکس دنیا را گرفت و یک سال بعد خودکشی کرد+ عکس اولین عکس از ترانه علیدوستی روی تخت بیمارستان/ جزئیات بیماری ناشناخته شهرزاد لو رفت رضا عطاران بدل صدام شد! سفر متفاوت پریناز ایزدیار با رضا عطاران به کاخ صدام حسین! همسرکشی با بند بادکنک/ قاتل جسد همسرش را 2 شب زیر تخت فرزندش مخفی کرد ناگفته‌های معلم زبان انگلیسی رهبر معظم انقلاب از زندگی شخصی ایشان؛ از تمرین های منظم و استعداد رهبری در یادگیری تا همیشه آماده بودن بساط چایی در اتاقشان کشف 90 خاور زباله از خونه زندگی یک میلیاردر در بجنورد!+فیلم (ویدئو)گلزار به جای آلارم ساعت با صدای این موجود بیدار میشه! (فیلم) تا حالا فکر کردین گربه‌ها دنیا رو چه شکلی می‌بینن؟/یک دقیقه گربه بشیم!