سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب انگشتان

  یکشنبه، 07 بهمن 1397   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب انگشتان دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب انگشتان
دیدن انگشتان در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب انگشتان را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

انگشتان می‌توانند نمایانگر احساسات باشند همانطور که در بیداری حالت‌های خاص روحی را در برخی موارد با انگشت نشان می‌دهیم ... به طور کلی انگشتان نمایانگر تسلط شما بر چیزها، روش شما برای تجسم بخشیدن به خود یا علامت گذاری بر اشیا و بنابراین مهارت‌های شخصی شما هستند. انگشتی که حلقه ازدواج در آن قرار می‌گیرد می‌تواند بر چیزی مانند ازدواج هم دلالت کند و اثر انگشت در خواب نماد تاکیدی بر بی همتایی است.

 • اگر کسی در خواب دید که انگشت سبابه را به سمتی گرفته و به دعا خواندن مشغول است، حاجتی دارد که برآورده می شود.
 • اگر انگشتان دست راست را به حال مشت درآورده و به جایی می کوبید، انتظار دشمنی را می کشد تا با وی تصفیه حساب کند و اگر هر دو دست را مشت کرده بود و بر هم می کوبید، همدم و همراهی صادق و یکدل او را در کارها کمک می کند.
 • اگر انگشت سبابه خود را برید، بیماری اندکی به او خواهد رسید.
 • اگر انگشتان پای خود را زیبا دید، در راهی قدم می گذارد که خیر وبرکت عاید وی می شود.
 • دیدن انگشتان کثیف و مجروح، رسیدن رنج و دردسر بسیار و نا امیدی است.
 • دیدن انگشتان سفید و زیبا، علامت آن است که به خاطر خیرخواهی مشهور می شوید و به عشق شما پاسخ مثبت داده می شود.

تعبیر خواب انگشتان به روایت امام جعفر صادق(ع)

ديدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود.

 1. فرزند
 2. برادر و برادرزادگان
 3. خادمان
 4. ياران
 5. قوت
 6. پنج نماز
 • اگر بيند كه انگشتان وى بيفتاد يا بريده شد، دليل كه از آن چه گفتيم او را مفارقت افتد. اگر بيند كه انگشت او بشكست، دليل است يكى از اهل بيت او بميرد.

تعبیر خواب انگشتان به روایت اسماعیل اشعث

 • انگشتان پاى در خواب ديدن، دليل زينت و آرايش بود. اگر انگشتان پاى را درشت و قوى بيند، دليل كه كار كدخدايى او ساخته شود. اگر به خلاف اين بيند كار وى ناساخته شود.
 • اگر ببینی انگشت دست و پایت کمتر از تعداد معمولی است، یـعـنـی کار تو واژگون و سرنگون می‌شود.
 • اگر ببینی انگشت پایت طوری دچار آسیب و مشکل شده که نمی‌توانی راه بروی، یـعـنـی به خاطر از بین رفتن اموالت دچار ناراحتی شدیدی می‌شوی .
 • گر ببینی سر انگشتانت را خضاب کرده‌ای، یـعـنـی تسبیح و ذکر خداوند را به جا می‌آوری.

تعبیر خواب انگشتان به روایت خالد اصفهانی 

اگر ببینی از انگشت شصت تو شراره و تکه‌های آتش بیرون می‌زند  يا از انگشت سبابه او خون همى آيد، دليل است آن كس با مادر خويش فساد نمايد. اگر بيند از انگشت او آواز برآمد، دليل نمايد كه در ميان خويشان او گفت‌وگو رود.

تعبیر خواب انگشتان به روایت محمدبن سیرین

 •  انگشت دست راست در تأويل، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان بردار بود و بعضى از معبران گفته‌اند: انگشت مهين، دليل نماز بامداد و انگشت سبحه در نماز، دليل بر نماز پيشين كند و انگشت ميان، دليل بر نماز ديگر و انگشت به نصر، دليل بر نماز شام و انگشت خضر، دليل بر نماز خفتن و صلاح در نمازها بود.
 • اگر بيند كه انگشت دست راست نداشت، دليل كه فرزند يا برادرش بميرد و بعضى گويند: فرزند برادرش را مصيبت رسد.
 • اگر تعداد انگشتان بیشتر بود خاندان او افزایش می‌یابند.
 •  قطع شدن انگشتان در خواب دلیل بر غم و اندوه و مصیبت است و صدقه باید داد تا مشکل آسان تر رفع شود.
 • اگر ببینی انگشت تو درد می‌کند، یـعـنـی زن خود را رنجانده و باعث غم و ناراحتی او می‌شوی.

تعبیر خواب انگشتان به روایت جابر مغربی

 •  اگر بيند كه انگشت مهين او بريده بود، دليل قوه‌ى مالش بود. اگر بيند كه انگشت سبحه‌ى او بريده است، دليل است كه در فريضه‌ى نمازها تقصير كند.
 • اگر بيند انگشت ميان او بريده است، دليل كه در شهرى پادشاهى يا بزرگى بميرد.
 • اگر بيند كه انگشت بعد از ميان بريده است، دليل است وى را در مال زيان افتد.
 • اگر بيند كه انگشت كوچك او بريده است، دليل است فرزند او بمیرد.

تعبیر خواب انگشتان به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر بيند كه انگشتان را در هم گذاشته داشت، دليل كه سد درست شود.
 • اگر بيند انگشتان را با هم جمع كرد، دليل است كار برادران فرزندش را به صلاح آورد.
 • اگر بيند كه انگشتان را به كردار مشت در هم بسته بود، دليل است كه كارها بر وى بسته گردد و هم بر اهل‌بيت او.

تعبیر خواب انگشتان از دیدگاه لیلا برایت

 • اگر در خواب انگشتان خود را قطع شده ديديد، به اين معنا است كه مورد اتهامات ديگران قرار مى‌گيرد.

تعبیر خواب انگشتان از دیدگاه هانس کورت

 •  اگر در خواب ببينيد كه انگشتانتان زخمى و كثيف هستيد، به اين معنا است كه غم و اندوه شما را تهديد مى‌كند.
 • اگر در خواب انگشتانتان را زيبا و قشنگ ببينيد، به اين معنا است كه مورد اتهامات ديگران قرار مى‌گيريد.
 • اگر در خواب ببينيد كه انگشت شست شما آسيب ديده و احساس درد مى‌كنيد، به اين معنا است كه اطرافيانتان با شما رفتار مناسبى ندارند.
 • بزرگ شدن بيش از اندازه‌ى انگشت شست در خواب، علامت آن است كه اقبال خوبى پيش روى شما است.
 • كوچك شدن غير طبيعى انگشت شست در خواب، نشان دهنده‌ى كسب لذت‌ها و تفريحات است.
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر