دیدن ارابه (گاری) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب ارابه

  چهارشنبه، 24 بهمن 1397   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن ارابه (گاری) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب ارابه
دیدن ارابه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب ارابه را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

معنی ارابه در لغت نامه دهخدا: گردونه . بارکش . گاری . گردون که از چوب سازند و بر آن بار کشند. گاری وسیله نقلیه برای جابه جایی است که معمولا به وسیله یک یا چند حیوان کشیده میشود. گاری در خواب دیدن معنی نیکویی ندارد. و شما در زندگی خود ضرر خواهی دید.

تعبیر خواب ارابه به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • دیدن گردونه بر هشت وجه است.
 1.  عزو جاه (عزت و آبرو).
 2.  ولایت وفرمانروایی.
 3.  مرتبه ومنزلت.
 4.  بزرگی.
 5.  هیبت.
 6.  خرمی (شادمانی و سرور).
 7.  رفعت.
 8. آسانی کارها.

تعبیر خواب ارابه به روایت محمد بن سیرین

 • اگر به خواب بیند بر گردون نشسته بود و گردون می رفت دلیل بر شرف و بزرگی است.
 • اگر دید پادشاه گردونی به وی داد، دلیل که از پادشاه بزرگی یابد.
 • اگر کسی در خواب دید سوار ارابه است، و با سرعت حرکت می کند، در امور دنیوی پیشرفت و ترقی می کند. اگر به کندی حرکت می کرد، امور او به کندی و آهستگی پیش می رود.

تعبیر خواب ارابه به روایت منوچهر مطیعی

 • اگر در خواب ببینید گاری سوار شده اید و خودتان آن را می رانید بر کارهای مربوط به خودتان تسلط می یابید و توفیق حاصل می کنید.
 • اگر ببینید که گاری شما اسب ندارد امکان انجام کار را از دست می دهید. اسب قوه محرکه گاری است و بیننده خواب می تواند بفهمد که قوه محرکه عملی که در دست انجام دارد چیست.گاهی سرمایه است و گاهی نیروی انسانی و گاه تدبیر و قدرت مدیریت.
 • اگر ببینید به گاری که شما می رانید دو اسب بسته شده امکانات شما مضاعف می شود و این در صورتی است که در خواب بدانید گاری شما باید فقط یک اسب داشته باشد. چنان چه در خواب ببینید دیگری گاری را می راند و شما هم بر آن نشسته اید در انجام کاری مشارکت می نمائید.
 • اگر گاری که سوارید بار داشته باشد تاویل آن در صبح فردا در خوابی که شب قبل دیده اید تاثیر می نهد. به این صورت که اگر بگوئید بار می بردم زیان خواهید کرد ولی اگر بگوئید بار می آوردم سودی عایدتان می شود به اندازه همان بار که می گوئید می آوردم.
 • اگر در خواب ببینید که گاری شما چرخ ندارد یا یک چرخ آن شکسته و بیرون آمده در کار خود دچار شکست و تاخیر می شوید.

تعبیر خواب ارابه از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید سوار گاریی شده اید ، دلالت بر آن دارد که برای پس انداز تمام اوقات شما صرف کار خواهد شد .
 •  دیدن گاری در خواب ، نشانه رسیدن خبرهای بد از طرف دوستان یا خویشان به شما است .
 •  اگر خواب ببینید گاری می رانید ، نشانه موفقیت در کار و دیگر امور است .
 •  اگر عاشق و معشوقی خواب ببینند سوار گاریی شده اند ، دلالت بر آن دارد که علیرغم توطئه های دیگران به هم خواهند رسید .

تعبیر خواب ارابه در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب یک ارابه : شانس بشما نزدیک میشود.
 • یک ارابه میرانید : یک ضرر مالی
 • یک ارابه با بار سنگین : یک شانس غیره منتظره .
 • یک ارابه به در خانه شما میرسد : خوشبختی استثنایی
 • به همراهی شخصی که دوست دارید سوار ارابه هستید : شانس خارق العاده خواهد بود.
 • با خانواده در ارابه هستید : از فامیل دور به شما ارث میرسد .
 • سوار یک ارابه علوفه هستید :بی احترامی و ناکامی
 • خواب گاری : احترام
 • یک گاری بدون سقف : از روی بی فکری کاری انجام ندهید
 • یک گاری سقف دار : نقشه های مسافرت عملی نخواهند شد .

دیدگاه ها