دیدن گرد باد در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب گرد باد

  سه شنبه، 07 خرداد 1398   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن گرد باد در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب گرد باد
دیدن گردباد در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب گردباد را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

 • گردباد آفت و بلا است و همان طور که نه از علت بروز گردباد آگاهي داريم و نه از زمان پيدايش آن از لحظه وقوع حادثه و آفت نيز بي خبريم . چنان چه در خواب ببينيد گردبادي بر خاسته حادثه اي نا خوشايند اتفاق مي افتد ولي ارتباط حادثه با بيننده خواب متناسب با دوري و نزديکي گردباد است. اگر گرد باد در دور دست باشد حادثه کوچک و کم اهميت است و چنان چه نزديک باشد حادثه و آفت و بلا از اهميت بيشتري برخوردار است. اگر بيننده خواب ببيند که در مرکز گرد باد قرار گرفته بي ترديد خطر مرگ او را تهديد مي کند و بهتر است او طي روزهاي آينده مراقب خويش باشد. اگر بيننده خواب ببيند که گرد باد او را از زمين بلند کرده و به آسمان برده بي آن که بتواند به زمين باز گردد خواب خوبي نيست و پايان زندگي بيننده خواب نزديک است ولي اگر گردباد او را از زمين بلند کند و ببرد و هم چنان در نزديکي زمين نگه دارد خطر مرگ در ميان نيست. رفتن بدون بازگشت هميشه در خواب ها مرگ تعبير مي شود حتي پرواز بدون برگشت در خواب مساوي با مرگ بيننده خواب است. روي هم رفته ديدن گردباد در خواب خوب نيست بخصوص اگر سياه باشد

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

 • معتقد است که اگر در خواب ديديد باد شما را از جائي ديگر مي برد سفري در پيش خواهيد داشت که طول آن، از نظر بعد مسافت و زمان بستگي به مقدار جابه جائي به وسيله باد دارد.
 • باد سخت در خواب وحشت و بيم و هراس است و باد ملايم راحت و آسايش.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

 • اگر بیند که او را از جائی به جائی می‌برد، دلیل که سفری دور کند و دران سفر جاه و بزرگی یابد به قدر آن ک او را باد به زمین برده باشد.
 • اگر بیند که باد بر گرد و تاریکی بود، دلیل بر ترس و بیم و اندیشه آن قوم بود.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

 •  آب و هوای طوفانی که دشمنان بدنبال شکست شما هستند.
 • خواب يك باد شديد : خوشبختي
 • در مقابل باد شديدي ايستادگي مي كنيد : از يك انرژي تمام نشدني لذت مي بريد .
 • يك باد ملايم : فرصت مناسب براي اقدام به كارهاي جديد
 • در هنگام باد راه ميرويد : درآمد شما راحت و فراوان خواهد بود .
 • درجهت عكس وزش باد راه مي رويد : دوستان به شما خيانت مي كنند.
 • باد كلاه شما را مي برد : شرايط زندگي شما در آينده بهتر خواهد شد .
 • باد چترشما را بر ميگرداند : شادي
 • يك كشتي در باد شديد : يك راز براي شما فاش ميشود .
 • باد ، بادبان كشتي را با خود مي برد : گرفتاريها نزديك مي شود .
 • باد شديد باعث غرق شدن كشتي مي شود : پول براحتي نزد شما مي آيد.

تعبیر خواب به روایت کارل گوستاو یونگ

 • دیدن گردباد در خوابتان بیانگر این است که یک حجم بالایی طغیان احساسی و کج خلقی و بد اخلاقی را تجربه می کنید. آیا موقعیت یا رابطه ای در زندگی تان است که ممکن است به صورت بالقوه مخرب باشد؟
 • خواب دیدن اینکه شما در یک گردباد هستید به این معنی است که حس می کنید دارید زیر فشار له می شوید یا وضعیتتان از کنترل خارج شده است. برنامه هاتان، پیامد های زیادی دارد و شما با یک سری نارضایتی رودر رو خواهید شد
 • دیدن چندین گردباد در خوابتان بیانگر اطرافیان شماست کسانی که تمایل به طغیان خشونت آمیز و تغییر و نوسانات اخلاقی دارند(دمدمی مزاج هستند). ممکن است نمادی از موقعیت یا رابطه ی از بین رفتنی باشد ممکن است دود شود و به هوا رود.
 • دیدنش در خوابتان بیانگر تغییرات غیر منتظره ایست که در زندگی تان رخ می دهد. شما ممکن است احساسات قوی و مخربی را تجربه کنید
 • خواب دیدن اینکه گردباد شما را می برد (به درون خود می کشد) بیانگر این است که نیروهای احساسی و ذهنی تان، از درون ساخته می شود و خودشان را می شناسانند. شما ممکن است به معنای واقعی کلمه توسط احساساتتان خورده شوید. 
 • این رویا می‌تواند احساس فشار در رابطه با فعالیتی که مجبور به انجام آن هستید را نیز نشان دهد.
 • تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما تحت فشار و زور هستید، در مورد چیزی که نمی خواهید انجامش دهید.

1 دیدگاه