دیدن جهنم(دوزخ) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جهنم

  دوشنبه، 27 اسفند 1397   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن جهنم(دوزخ) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جهنم
دیدن جهنم در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب جهنم را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب جهنم به روایت محمد بن سیرین

 •  اگر ببینی فرشته موی پیشانی‌ات را گرفته و تو را به جهنم انداخته است، نشانۀ بدبختی می‌باشد
 • اگر ببینی وارد جهنم شدی و بیرون نیامدی، یـعـنـی گناهکار هستی و باید توبه کنی، زیرا به زودی از دنیا خواهی رفت و اگر توبه نکنی احتمال دارد با حالت کفر از دنیا بروی.
 • اگر ببینی به جهنم رفته‌ای ولی نمی‌دانی کی وارد آنجا شده‌ای، یـعـنـی همیشه بدبخت و خوار و ذلیل خواهی بود و دچار تنگدستی و فقر می‌شوی.
 • اگر جهنم را ببینی ولی آسیب و صدمه‌ای از آن به تو نرسد، یـعـنـی دچار رنج و غم و اندوه می‌شوی، ولی سرانجام خلاص می‌شوی.
 • اگر ببینی از غذا و نوشیدنی جهنم می‌خوری و در آتش آن می‌سوزی، یـعـنـی در دنیا بدکردار و گناهکار هستی و گرفتار بلای آخرت می‌شوی.

تعبیر خواب جهنم به روایت جابر مغربی

 • اگر ببینی تو را کشان‌کشان وارد جهنم می‌کنند یـعـنـی عاقبت، کار تو به کفر می‌کشد.
 • اگر در خواب صدای شدید آتش جهنم را شنیده باشی، یـعـنـی گرفتار خشم و بیم و ترس از «پادشاه» می‌شوی.
 • اگر ببینی در نزدیکی جهنم قرار گرفته‌ای، یـعـنـی زندگی و معیشت تو با سختی و دشواری می‌گذرد

تعبیر خواب جهنم به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی از روی پل صراط به جهنم افتاده‌ای، یـعـنـی دچار گرفتاری و بلائی می‌شوی، ‌‌‌‌‌
 • اگر ببینی نتوانستی از پل صراط بگذری، تعبیرش این است که در راه و مسیر خطائی قرار داری و باید توبه نمائی.
 • اگر ببینی خودت وارد جهنم شده‌ای، یـعـنـی در حال انجام گناه خواهی مرد.
 • اگر ببینی شمشیر کشیده‌ای و وارد جهنم شده‌ای، یـعـنـی فحش و ناسزا و حرف‌های زشت خواهی گفت .
 • اگر ببینی چیزی مثل زقوم خورده‌ای [زقوم درختی است در جهنم و غذای جهنمیان می‌باشد]، یـعـنـی مشغول کسب علم و دانش باطل و بیفائده می‌شوی، طوری که آن علم وبال گردنت خواهد شد و تو را گرفتار می‌کند یا اینکه به ناحق خون کسی را می‌ریزی.
 • اگر ببینی از آتش جهنم می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال یتیمان را خواهی خورد .
 • اگر ببینی آتشی را در نزدیکی جهنم روشن می‌کنی، یـعـنـی از جهت پادشاه گرفتار کار سخت و مشکلی می‌شوی.

تعبیر خواب جهنم به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • تعبیرهای جهنم عبارتند از:
 1.  خشم خداوند بر تو
 2.   انجام گناه
 3. - ظلم و ستم پادشاه ستمگر
 4. رنج و مصیبت
 5.  ذلت و خواری
 6.  خوردن مال یتیمان و ربا خواری.

تعبیر خواب جهنم به روایت خالد بن محد العنبری

 • اگر کسی در خواب ببیند که به دوزخ افتاده است، گناه کبیرهای را انجام می دهد 
 • اگر ببیند که از دوزخ خارج می شود، از گناهانش توبه می کند.
 • اگر کسی ببیند که دوزخ به او نزدیک گشته است، درد، بلا و ناراحتی به او نزدیک می شود.

تعبیر خواب جهنم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • کليه معبران ديدن جهنم در خواب را بد دانسته اند و از عذاب و عقاب و بدي کردار و آينده اي ناميمون سخن گفته اند ولي جهنم را در خواب بدون مقدمه ذهني و روحي نمي بينيم. موقعي جهنم را مي بينيم که روحي ناآرام و مشوش و وجداني اسير و گرفتار دغدغه و تشويش داشته باشيم.
 • با اين وصف ديدن جهنم نمي تواند مبارک و ميمون باشد. يک انسان با تقوي و نيکوکار هرگز صاحب وجدان نا آرام نمي شود و طبعا خواب جهنم نمي بيند و چون خواب جهنم ديديم قبل از هر چيز بايد بدانيم که ضمير ناخود آگاه ما مشوش است و وجداني زخم خورده داريم که ما را تحت فشار قرار داده است.
 • پس اگر جهنم را در خواب ببينيم آينده اي آشفته داريم و چنانچه وارد جهنم شويم و بيرون نيائيم پايان زندگي ما نزديک است.
 • اگر بيننده خواب ببيند که وارد جهنم شد و از آتش نسوخت و آسيب نديد نشان آن است که گرفتار خذلان مي شود و به تنگي و سختي مي افتد ولي در پايان نجات مي يابد.
 • اگر ديگري را در جهنم ببينيم که در آتش مي سوزد در واقع خودمان هستيم که مي سوزيم و ديگران شاهد سوختن ما خواهند بود.
 • اگر بيننده خواب ببند که در جهنم است و آنجا ناله مي کند و فرياد مي کشد موقعيتي دارد که مردم از زبانش در عذابند و از شنيدن سخنانش رنج مي برند.
 • به هر حال ديدن جهنم در خواب در هيچ وضع و شرايطي خوب نيست و چنانچه چنين خوابي ديديم خوب است روي خود مطالعه کنيم و تا فرصت در دست هست تغيير راه بدهيم.

تعبیر خواب جهنم به روایت یوسف نبی

 • دیدن دوزخ از گناه توبه کند

تعبیر خواب جهنم به روایت لوک اویتنهاو

 • اگر در خواب خود جهنم دیدی به معنای ضرر زیاد و خسارت است.
 • اگر در خواب دیدی که وارد جهنم شدی تعبیرش این است که شخصی گفته های شما را تکذیت خواهد کرد.
 • اگر در خواب دیدی که خود را از جهنم رهاندی به معنای این است که نجاتی خواهد رسید.

تعبیر خواب جهنم از دیدگاه آنلی بیتون

 •  اگر خواب ببینید در جهنم هستید ، نشانه آن است که هوا و هوسها شما را از مادی و اخلاقی نابود می سازد .
 •  اگر خواب ببینید دوستانتان در جهنم هستند ، علامت آن است که از بدبختیِ دوستی باخبر می شوید و دچار پریشانی و نگرانی خواهید شد .
 • اگر خواب ببینید در جهنم فریاد می زنید ، علامت آن است که دشمنان از عدم توانایی دوستان برای نابودی شما استفاده خواهند کرد .

تعبیر خواب جهنم در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب جهنم : تغییرات کلی در موقعیت فعلی شما رخ خواهد داد .
 • شما در جهنم هستید : یک دوره خوشی در پیش است .
 • از جهنم فرار می کنید : شادی بزرگ
 • بعد از مدت اقامت در جهنم به خانه خود برمیگردید :
 • مصیبت و دردسر صدای ناله رنج آلود لعنت شده های جهنم را میشنوید : عمر شما کوتاه خواهد بود .

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید