دیدن پالان در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پالان

  شنبه، 18 اسفند 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن پالان در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پالان
دیدن پالان در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب پالان را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب پالان به روایت محمد بن سیرین

 • تعبیر پالان، زن می‌باشد.
 • اگر ببینی پالان داری یا آنرا از کسی با پول خریده‌ای، یـعـنـی زن می‌گیری یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی پالان خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی زنت از تو جدا شده یا طلاقش می‌دهی.
 • اگر ببینی در پشت تو پالان می‌باشد، یـعـنـی از زن اطاعت و حرف‌شنوی می‌کنی.

تعبیر خواب پالان به روایت جابر مغربی

 • اگر ديد پالان پاكيزه نو داشت، دليل است كه زن مستور سازگاري بخواهد و از او خير و منفعت يابد.
 • اگر بيند پالان درشت و چركين داشت، دليل است كه زني از ستيزه روي و ناسازگار و از وي مضرت بيند.

تعبیر خواب پالان به روایت منوچهر مطیعی

 • پالان زينتي است که از جنس کاه و پارچه فراهم مي آورند و بر پشت الاغ مي نهند و گاله را روي آن مي آويزند، وجود پالان سبب مي شود که هم صاحب الاغ بتواند روي حيوان بنشيند و هم گاله بر آن استوار بماند و با تعادل و توازن از دو طرف آويخته گردد. اين وسيله در زندگي امروز ما نقشي ندارد و چه بسيار مردم آن را نديده اند و نمي شناسند ولي ممکن است که در خواب ببينيم.
 • چنانچه کسي پالان به خواب ببيند سر و کارش با يک زن مي افتد زيرا معبران سنتي پالان را در خواب به زن تعبير کرده اند. داشتن پالان نو مصاحبت با زني است خوب رو و خوش خلق. پالان کهنه زني است که کيد و تزوير دارد و موجب ملال و آزردگي شوهر خود مي شود.
 • پالان پاره زن بد دهن و خطرناک است که رسوائي و بد نامي ايجاد مي کند.
 • اگر در خواب ببينيد که پالاني را با خود مي بريد بي آن که الاغي همراه داشته باشيد زني به شما آسيب مي رساند و رنج مي دهد و اگر بيننده خواب زن نداشته باشد مي تواند يک زن بيگانه باشد.
 • اگر کسي در خواب ببيند که پالان را روي دوش نهاده و حمل مي کند خواب او مي گويد که زني بر او مسلط مي شود و چنانچه ببيند پالان را بر زمين نهاده و روي آن نشسته بر زني مسلط مي شود و غلبه مي يابد. پاگر اين خواب را مرد جوان و مجردي ببيند عاشق مي شود بخصوص اگر پالان نو باشد.
 • گم کردن پالان زيان مالي است.
 • خريدن پالان زن گرفتن و ازدواج است و فروش پالان طلاق و جدائي بين زن و مرد.
 • اگر مردي در خواب ببيند که پالاني دارد آن را مي بخشد يا مي فروشد بين او و همسرش اختلاف مي افتد و از يکديگر جدا مي شوند.
 • براي جوانان خريدن پالان عشق است و ازدواج .

دیدگاه ها
/
/