دیدن تیر (گلوله) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تیر

  یکشنبه، 19 اسفند 1397   زمان مطالعه 9 دقیقه
دیدن تیر (گلوله) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تیر
دیدن تیر در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب میبینید گفته می شود. تعبیر خواب تیر را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • تعبیر های ناخوشایند عموما نمایانگر نگرانی ها و اظطراب های ما در زمان بیداری می باشد تعبیر تیر خوردن در خواب داشتن اضطراب و استرس بیننده خواب می باشد. 
 • دیدن تیر خوردن در خواب تجربه ای کاملا متداول است.  احتمالا اگر شما هم در خواب دیده باشید که تیر خورده اید، تمام آن شب را در هراس و وحشت و پریشانی به سر برده اید. دیدن تیر خوردن در خواب معمولا دربردارنده پیامی مثبت است و به این ترتیب جایی برای نگرانی وجود ندارد. این خواب ها باید شما را بر آن دارد تا بیشتر به تامل در مورد زندگی خودتان و اهداف مورد نظرتان بپردازید. معبران خواب بر این عقیده هستند که دیدن تیر خوردن در خواب نشان دهنده انتخاب قاطعانه شما در خصوص هدفتان از زندگی و مبارزه طلبی شما برای دستیابی به آن است.
 • اگر کسی در خواب دید که تیری در دست دارد، دلیل بر قوت و قدرت اوست و اگر آن تیر را به سوی انسانی انداخت، با آن شخصی دشمنی خواهد کرد. اگر کسی به سوی او تیر انداخت و او توانست دفع خطر کند، از دشمن خود که قصد زیان رسیدن به او را دارد، ضرری نخواهد دید. بعضی معبران گفته اند که انداختن تیر به سوی کسی، رسیدن نامه از آشنایی به او می باشد.
 •  تعبیر خواب برخورد تیری از پیکان به خواب بیننده:اگر در خواب ببینید که یک یا چند تیر پیکان به شما برخورد می کند، تعبیر آن است که شما باید احساسات و آرزوهای خود را بیشتر از قبل مورد تعمق و بررسی قرار دهید. شما باید بدانید که دیدن تیر پیکان در خواب همیشه با موضوعاتی قلبی و دلی در ارتباط است.اگر در خواب ببینید که تنها یک تیر پیکان به شما برخورد می کند و پرتاب کننده آن تیر را هم در خواب ببینید، تعبیر آن است که نوعی حسادت و رقابت و حتی دشمنی در زندگی شما وجود دارد. شما باید در مورد شریک واقعی زندگی خود و رابطه تان بیشتر تامل کنید. شاید مجبور هستید برای جلب توجه کسی با او بجنگید یا شاید فرد دیگری در زندگی شما وجود دارد که می خواهد فرد محبوبتان را از شما برباید. اگر در خواب ببینید که چندین تیر پیکان به شما برخورد می کند، تعبیر آن است که شما در عواطف و احساسات خود غرق شده اید. این خواب همچنین با حسادت و کلمات زننده ای در ارتباط است که ممکن است شما را آزرده خاطر سازد. اگر شما فردی هستید که تیر پیکان را در خواب پرتاب می کند، نشان دهنده آن است که می خواهید در زندگی واقعی با دیگری رقابت کنید.
 •  تعبیر خواب تیر خوردن با تفنگ:اگر در خواب ببینید که با تفنگ یا اسلحه ای به شما شلیک می شود و تیر می خورید، این خواب نشان دهنده مبارزه شما برای زنده ماندن است. نوع اسلحه و تعداد افرادی که به شما حمله می کنند نشان دهنده آن است که این مبارزه تا چه اندازه برای شما در زندگی واقعی جدی است.اگر تعداد شلیک کنندگان در خواب بسیار زیاد باشد، نشان دهنده آن است که شما در زندگی واقعی غرق شده اید و بیش از اندازه درگیر کار هستید. به همین دلیل خودتان را ضعیف تر از دیگران می بینید.اگر خواب ببینید که شما شلیک کننده هستید اما قادر به دیدن هدف مورد نظر خود در خواب نیستید، تعبیر آن است که شما فردی هستید که در بیداری موقعیت های خود را کنترل می کند. اگر در خواب خود را در حال شلیک  به حیوانی ببینید، این خواب نشان دهنده نیاز شما به زنده ماندن است. شما آماده هستید تا برای زنده ماندن در بیداری هر کاری انجام بدهید.هدف شلیک قرار گرفتن و تیر خوردن در خواب تعبیر دیگری هم دارد. این خواب همچنین نشان دهنده آن است که شما در زندگی واقعی خود مورد سوءاستفاده یا آزار و اذیت از طرف فرد دیگری قرار گرفته اید.
 •  تعبیر خواب بمب و تانک:اگر تانک یا بمب را در خواب ببینید و ببینید که مورد هدف تیراندازی آن ها قرار گرفته اید، نشان دهنده چالش ها و مخالفت های شما با سیاست یا قدرت سیاسی است. شما احساس می کنید که در دنیای واقعی قربانی نظام سیاسی هستید.اما اگر در خواب ببینید که داخل تانکی نشسته اید و به فرد دیگری شلیک می کنید،  نشان دهنده آمادگی شما برای جنگیدن علیه دولت یا سیاست در دنیای واقعی است.
 •  تعبیر خواب تیر خوردن در جنگ:اگر در خواب ببینید که در جنگ مورد تیراندازی قرار گرفته اید و تیر خورده اید، این خواب نشان دهنده تجربه های شما در گذشته است. بعلاوه این خواب مخالفت های شما را با سیاست حاضر نشان می دهد.
 •  تعبیر خواب تیر خوردن به گردن:اگر در خواب ببینید که به گردن شما شلیک می شود و تیری به آن اصابت میکند، تعبیر آن است که ذهن و قلب شما در تعارض و مخالفت با یکدیگر قرار دارند. بعلاوه این خواب به فردی اشاره می کند که استرس و نگرانی بسیار زیادی را برای شما به وجود می آورد.
 • تعبیر خواب مرگ ناشی از تیر خوردن:اگر در خواب ببینید که تیر خورده و در پی آن مرده اید، باید بدانید که این خواب تعبیری مثبت دارد. در واقع این خواب نشان دهنده آن است که مرحله ای سخت در زندگی شما به پایان رسیده است. اگر در خواب ببینید که به کسی شلیک می کنید و پس از آن شاهد مرگ او هستید، تعبیر آن است که شما در حال پایان دادن به تمام درگیری ها و مجادلاتی هستید که پیش از آن گرفتار آن ها بوده اید.این ها برخی از رایج ترین نمونه های خواب تیر خوردن بودند. همانطور که مشاهده کردید، تیر خوردن در خواب می تواند دربردارنده تعابیر و معانی متفاوتی باشد. تعبیر خواب تیر خوردن به عوامل بسیار زیادی از جمله فردی که مورد اصابت گلوله قرار می گیرد یا موقعیت و مکانی که در آن تیراندازی صورت گرفته است بستگی دارد. همچنین بهتر است تمامی جزئیاتی که در خواب دیده اید را به یاد بیاورید. به این ترتیب قادر خواهید بود تعبیر و درک درستی از خواب خود به دست بیاورید.
 • چه کسانی بیشتر خواب تیر خوردن می بینند:بعلاوه تحقیقات نشان داده اند احتمال تجربه خواب تیر خوردن در افرادی که در زندگی واقعی از اسلحه و تفنگ استفاده میکنند بیشتر از سایرین است. شاید استفاده از اسلحه و تیراندازی در شغل یا حرفه این فرد ضرورت دارد یا تیراندازی یکی از تفریحات و سرگرمی های او به شمار می رود. با این وجود، خواب تیر خوردن برای افرادی که تاکنون حتی اسلحه را از نزدیک لمس نکرده اند نیز دور از انتظار نخواهد بود.
 • همانطور که ملاحظه کردید، خواب تیر خوردن در بیشتر موارد تعبیری مثبت دارد و جایی برای نگرانی وجود ندارد. اگر شما هم در خواب ببینید که تیر خورده اید، بهتر است کمی بیشتر در مورد درگیری ها و کشمکش های موجود در زندگی واقعی خود تامل کنید. آیا احساس می کنید کسی در زندگی از شما سوءاستفاده کرده است؟ آیا کسی در زندگی وجود  دارد که می خواهد به شما آسیبی برساند؟ آیا در حال حاضر با یک سازمان دولتی درگیری یا کشمکشی دارید؟ همانطور که پیش از این نیز گفته شد، خواب های ما نمودی از چیزهایی است که در زندگی واقعی ما رخ می دهد.
 • دیدن تیر خوردن در خواب همچنین هشداری است که به شما می گوید باید تصمیمی نهایی در زندگی خود بگیرید و خود را از شر تمام افراد و موقعیت هایی که شما را در زندگی پایین می کشند رها کنید.

تعبیر خواب تیر به روایت محمدبن سیرین

 • تیر درخواب، خدمتکاری است که بخواهد کاری کند و اگر او را کاری فرماید، خواهد که آن را گسسته گرداند، تا دیگر کارش نفرمایند.

تعبیر خواب تیر به روایت جابر مغربی

 • تبر در خواب مردی است ترسنده. اگر یاری خواهد از مرد منافق است و در میان مردم جنگ و جدائی افکند.
 • اگر بیند تیری داشت یا کسی بدو داد، دلیل که او را با مردی بدان صفت دوستی افتد.
 • یک تیر را گم می کنید : گرفتاریهای بسیاری به واسطه سهل انگاری گریبانگیر شما می شود

تعبیر خواب تیر به روایت منوچهر مطیعی

 • تير مردي است راستگو و صديق که با همه صنف و طبقه اي مي جوشد ولي تحت تاثير قرار نمي گيرد.
 • داشتن تير مصاحبت و ملازمت با چنين دوستي است.
 • اگر در خواب ببينيم تيري به طرف ما پرتاب شد که آسيب نرساند مورد توجه و عنايت قرار مي گيريم يا نامه و پيغامي دريافت مي کنيم.
 • اگر مسافري يا غايبي داريم از او خبري به ما مي رسد يا دوستي براي ما هديه و تعارف مي فرستد.
 • اگر تيري که به سوي ما انداخته شده آسيب رساند و در خواب ديديم که به بدن ما فرو رفت سرزنش و شماتت مي شويم و کاري مي کنيم که سر زبان ها مي افتيم و پشت سر ما بد خواهند گفت
 • اگر ببينيم ما تيرانداز هستيم کسي يا چيزي مورد نظر ما قرار مي گيرد.
 • اگر دختر دم بختي تير مي افکند يا تيري به سوي او افکنده مي شود نيکو است چون مورد توجه قرار مي گيرد.

تعبیر خواب تیر از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید مورد اصابت تیر تپانچه ای قرار گرفته‌اید و هر دم ممکن است جان خود را از دست بدهید، نشانه آن است که با بدرفتاری و بدخواهی دوستان روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب تیر در کتاب سرزمین رویاها

 • تعداد بسیاری تیر : دوستان علیه شما کار می کنند.
 • شما تیرتان را به هدف می زنید : به شانس خود اطمینان داشته باشید .
 • تیرتان خطا می رود : منتظر مشکلات باشید .
 • چشم یک گاو نر را با تیر می زنید: ثروت
 • شما تیر خورده اید : توجه بیشتری به کار دشمنانتان داشته باشید .
 • شما تیرهای فراوانی دارید : ضررمالی
 • یک تیر را گم می کنید : گرفتاریهای بسیاری به واسطه سهل انگاری گریبانگیر شما می شود.
 • یک تیر شکسته : ناکامی در کارها .
 • یک تیر را می شکنید : ناکامی در عشق.
 • یک تیر به شما می خورد : شخصی که ابداً انتظارش را نداشته اید باعث بدبختی شما می شود .
 

1 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
امیرعلی
2 روز پیش

خوبه