(فیلم) الاغ سواری در خیابان به نشانه اعتراض به قیمت بنزین!

  شنبه، 16 آذر 1398
(فیلم) الاغ سواری در خیابان به نشانه اعتراض به قیمت بنزین!
ساعد نیوز: الاغ سواری در اصفهان به نشانه اعتراض به قیمت بنزین که با کمک راهنمایی رانندگی متوقف شد!


دیدگاه ها