دیدن اذان در خواب چه تعبییر دارد؟ / تعبیر خواب اذان

  پنجشنبه، 25 بهمن 1397   زمان مطالعه 6 دقیقه
دیدن اذان در خواب چه تعبییر دارد؟ / تعبیر خواب اذان دیدن اذان در خواب چه تعبییر دارد؟ / تعبیر خواب اذان
دیدن اذان در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب اذان را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

از نظر روانی خواب دیدین اذان بسیار خواب خوبی است بانگ زدن و صدا بلند کردن در خواب های اگر ار جانب ما باشد بسیار خوب است مخصوصا اگر ببیند که با صدایی بسیار خوش اذان می گفت این بسیار نیکوست. به طور کلی خواب اذان چون به شنیدن اسمای الهی مربوط است بسیار خوب است و می توان ان را خوابی مثبت برشمرد ولی در مورد اذان معبیرین تعبیراتی دارند که تعبیر ان مثبت نیست.

تعبیر خواب اذان به روایت امام صادق(ع)

 • بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است.
 •  حج.
 •  سخن حق.
 •  فرمانروائی.
 •  بزرگی.
 •  ریاست.
 •  سفرطولانی.
 • بریدن.
 • تنگدستی و فقر.
 •  خیانت.
 •  جاسوسی.
 •  منافقی.
 •  بریدن دست.

تعبیر خواب اذان به روایت محمدبن سیرین

 • هر بنده مصلح و مؤمن و مستور چون بیند در جایگاهی معروف بانگ نماز شنود یا بانگ نماز دهد، دلیل حج بیت الله بگذارد.
 • اگر بانگ نماز در جایگاهی مجهول بود، مکروهی و ناپسندی بدو رسد. اگر این خواب را مردی فاسق دید، دلیل که او را به دزدی گیرند.
 • اگر دید بانگ نماز را از مسجد یا از مناره دهد، دلیل که مردمان را به خدا می‌خواند. اگر دید در بستر خفته بانگ نماز می‌داد. دلیل که با زن خود الفت دارد.
 • اگر دید بانگ نماز در خانه خود می‌داد، دلیل که مفلس و درویش گردد و گویند کسی از اهل بیت او هلاک شود.
 • اگر دید بانگ در چاه یا در سردابه می‌داد، دلیل که آن کس زندیق یا منافق است.
 • اگر دید که بانگ نماز در کوچه می‌داد. دلیل بر ماسوی کند.
 • تعبیر خواب مردی که با زنش اذان می گوید این است که اجلش نزدی ک است
 • تعبیر خواب اذان گفتن اشتباه ، ظلم و ستم بر مردم است
 • تعبیر خواب اذان گفتن بچه ، جدایی از پدر و مادر است
 • تعبیر خواب اذان گفتن در حمام ، خرابی حال در دنیا و آخرت است
 • تعبیر خواب اذان گفتن در بین لشگریان ، بد است
 • تعبیر خواب اذان دادن در زندان ، آزادی از زندان است
 • تعبیر خواب اذان را مسخره دادن ، هلاکت است
 • تعبیر خواب اذان دادن سر کوه ، سخن راست پادشاه است
 • تعبیر خواب اذان در مناره و مسجد ، بزرگی و فرمانروایی است
 • تعبیر خواب اذان گفتن در کنج خانه ، در کار حق خیانت می کند
 • تعبیر خواب اذان گفتن در سردابه ، رفتن به سفر و تحمل رنج و سختی است
 • تعبیر خواب اذان در کوه ، گرفتار قوم ستمکار شدن است
 • تعبیر خواب برصندلی نشستن یا ایستادن و به مسخره بازی اذان گفتن ، از بین رفتن عقل است
 • تعبیر خواب شنیدن صدای اذان ، تنبل بودن در کار عبادت است
 • گویند روزی مردی از ابن سیرین سوال نمود: در خواب دیدم که اذان می گویم، تعبیر آن چیست؟ ابن سیرین در جواب گفت: به زیارت خانه‌ی خدا می‌روی و فریضه‌ی حج به جای می‌آوری. بعد از مدتی شخصی دیگر دقیقاً همان سئوال را از ابن سیرین پرسید واو نیز در جواب به آن مرد گفت: تو دزدی خواهی کرد و دستت را به خاطر آن قطع خواهند کرد. آنانی که شاهد آن دوماجرا بودند از ابن سیرین پرسیدند: چگونه برای یک خواب دو تعبیر متفاوت نمودی؟ او نیز در جواب گفت: اولی مرد نیکو کار و خوبی بود و من نیز بر اساس این آیه‌ی قرآن «وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَی النَّاسِ یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَر» یعنی (این اعلامی است از سوی خدا و پیامبرش به همه‌ی مردم در روز بزرگ‌ترین حج) [توبه/3]، اذان را به رفتن به حج تعبیر نمودم، اما دومی مرد شرور و بدکرداری بود وبر اساس این آیه از قرآن «أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعیرُ إِنَّکُمْ لَسارِقُون» یعنی (ندا دهنده‌ای فر یاد زد ای کاروانیان شما دزدید) [یوسف/70] اذان گفتن وندا دادنش را به دزدی تعبیر نمودم.

تعبیر خواب اذان به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر دید کودکی بانگ نماز می‌داد، دلیل که پدر و مادر را وداع گوید.
 • اگر بیند بانگ نماز در گرمابه می‌داد، دلیل بدحالی او بود در دین و دنیا. اگر دید بانگ نماز در قافله یا در لشگرگاه می‌داد، تاویلش بد است.
 • اگر بیند محبوسی درزندان بانگ نماز می‌داد و اقامه کرد، از زندان رهایی یابد.
 • اگر ببینی در قافله یا محل لشکر اذان می‌گویی، تعبیرش بد می‌باشد
 • اگر بیند بانگ نماز به لهو و بازی می‌داد، دلیل که هلاک شود. اگر دید بر سر کوهی بانگ نماز می‌داد، دلیل که پادشاه سخن راست گوید و او را به خدای تعالی خواند.
 • اگر دید در مناره بانگ نماز می‌داد، دلیل که بزرگی و فرمانروائی یابد.
 • اگر بیند در کنج خانه بانگ نماز داد، دلیل که در کار حق خیانت کند.
 • اگر بیند درسردابه بانگ نماز داد، دلیل که به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بلا کشد و دیر بماند.
 • اگر دید در میان کوهی بانگ نماز کرد، دلیل که در میان قومی ستمگر گرفتار آید و با وی خیانت کنند.
 • اگر بیند بر کرسی یا بر تختی نشسته بود یا ایستاده و به لهو بانگ نماز می‌کرد، دلیل که عقل از او زایل شود.
 • اگر دید دیگری بانگ نماز کرد و او بشنید. دلیل که به کار عبادت و طاعت کاهل است و کسی او را به خدای تعالی خواند.
 • اگر بیند بانگ اقامت شنود، دلیل که در کارهای حق توفیق یابد.
 • اگر ببینی کلمات اذان را به طور ناقص و کم و زیاد و اشتباه می‌خوانی، یـعـنـی به مردم ظلم و ستم خواهی کرد.
 • اگر مردی بیند با زن خود بانگ نماز می‌داد، دلیل است که از دنیا رحلت کند بزودی. و اگر دید در کلمه‌های بانگ نماز زیادت و نقصانی بود، دلیل که بر مردمان ستم و بیداد نماید.
 • تعبیر خواب اذان برای بنده مومن حج است
 • تعبیر خواب اذان در جای نامشخص این است که چیز مکروهی به او می رسد
 • تعبیر خواب اذان برای مردم فاسق این است که او را به جرم دزدی می گیرند
 • تعبیر خواب شنیدن اذان از مسجد هدایت مردم به سمت خداست
 • تعبیر خواب اذان گفتن در بستر خود ، الفت با زن خود است
 • تعبیر خواب اذان دادن در خانه ، فقیر شدن است و ممکن کسی از اهلش بمیرد
 • تعبیر خواب اذان گفتن در چاه یا سردابه ، منافق بودن است
 • اگر بانگ اقامه را میشنوی، یـعـنـی در انجام کارهای حق موفق می‌شوی و توفیق پیدا می‌کنی .

تعبیر خواب اذان به روایت جابر مغربی

 • اگر ببینی از منارۀ مسجد جامع اذان می‌گویی، یـعـنـی مشغول کار بزرگی می‌شوی و یا خداوند تو را مشرف به حج می‌کند، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ… _ و به او گفتیم مردم را ندای حج ده…. (حج-۲۷)

تعبیر خواب اذان به روایت علی بن محد بن العنبری

 • اذان گفتن در خواب، به زیارت خانه ی خدا تعبیرمیشود و ممکن است، دلیل بر انجام دادن اعمال خیر و نیک و نجات یافتن از شرّ شیطان باشد.
 • اگر کسی ببیند که در کاروانی اذان میگوید، به دزدی متهم میشود. همچنین اذان گفتن به جدا شدن از شریک نیز، تعبیر شده است.
 • اگر کسی ببیند که در میان جمعی از مردم اذان میگوید، گروهی را به اسلام دعوت میکند.

تعبیر خواب اذان به روایت یوسف نبی (ع)

 • دیدن بانک نمازواقامه گفتن دین قوی شودوحرمت او بیفزاید.

  دیدگاه ها
مهدیه
مهدیه
9 ساعت پیش
سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم که یک خروس در حال جفت کردن کفش هایم است و یک سگ در حال تشکر از من است و بعدش شروع کرد به اذان گفتن خیلی ذهنم مشغول شده تعبیرش چیه !؟؟؟
دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟