(عکس) حیوانی که هم تخم گذار است و هم پستاندار

  سه شنبه، 05 مرداد 1400
(عکس) حیوانی که هم تخم گذار است و هم پستاندار
ساعد نیوز : پلاتی پوس حیوانی بسیار جالب که نوکی شبیه به اردک وبین انگشتان دارای پرده است. با اینکه تخم گذار است اما درعین حال پستاندار نیز است و بچه هایش را پس از خروج از تخم شیر می دهد.
تصویر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/