(فیلم) درگیری فیزیکی شدید دو مسافر بخاطر ماسک نزدن!

  شنبه، 25 مرداد 1399
(فیلم) درگیری فیزیکی شدید دو مسافر بخاطر ماسک نزدن!
ساعد نیوز : ماسک نزدن یکی از مسافران، درگیری فیزیکی شدید را در واگن مترو رقم زد.

1 دیدگاه