(فیلم) فرماندار قلعه‌حسن‌خان: در اعتراضات، حکم تیر دادم

  دوشنبه، 11 آذر 1398

ساعد نیوز: لیلا واثقی فرماندار شهر قدس (قلعه حسن خان) در تشریح شیوه برخورد با اعتراضات در این شهر گفت: اعلام کرده بودم به هرکس که وارد ساختمان فرمانداری شد، تیراندازی کنید.
  دیدگاه ها
انسان مدبر
انسان مدبر
2 ماه پیش
درود برغیرتت ای شیرزن باوجدان وبالیاقت,,اثبات کردی که هنوز جامعه ما ,,بی بی مریمها,,دارد روح ان شیرزن لر رازنده کردی ,,درود وصد افرین برتو,تنهامدیر لایق دراشوبها توبودی,,والله توبودی ,مردها در برابر توباید سرتعظیم فروداورند,,لایق ریاست جمهوری نه ایران که لایق امپراطوری هستی ,هزاران درودبرتو, خاک برسرمردان نالایق که نام خودرامدیر میگذازند,افتخارامروز تمام مدیران تنها تویی وبس.,,از امتحانت سربلند وموفق بیرون امدی,اقتدار توباعث شدبه ایرانی بودنم افتخارکنم ومرابه یاد شیرزن سمیرم ,,منصوری ,,رزمی کارانداختی ,خداییش ابهت زنهادرایران غوغا کرده لایق ریاست جمهوری ووزارت همگی هستیدباید تمام وزرا ومسولین زن باشند تا ایران دررفاه اقتصادی باسد ومتحول شود.,,طول عمر باعزت شماراازخداوندمنان خواهانیم ,.,درود برمادری که تورازایبد وپدرومادری که توراتربیت کردند
ایرای اصیل ضد اشوبگر
ایرای اصیل ضد اشوبگر
2 ماه پیش
صدشرف به چنگیزخان مغول ,,دهانت بشور اوباش کثیف ,اسم چنگیزبیار,,چنگیز به کشورخودش حمله نکرد,اولا بدان وحشیترین حمله به ایران درتازیخ اسکندرمقدوتی کرد که اربابانت اجازه نمیدهند انرا بیان کنی ,نام چنگیز بردهانت هست دوران چنگیز ایزان مهد علم شدودرجهان معروف شد خواجه نصیرهاوو وهمه دردوران چنگیز پاگرفتند ثانیا همه کشورها وحشیانه حمله میکردند ازجمله ایران من ,,تاریخ بدون غرض وتعصب بخوان,امارفتارشما علاوه بروحشیگری ,,غارت اوباشگری ,ضرب وشتم ,راه رابربیماران بستن ,مغازه های مردم رااجبار به بستن ,اتش زدن بانک ,اموال ملت وووبود اتفاقا این خانم نشان داد که لایق وبرازنده این سمت هست ,بااوباش باید چون خودش برخوردکرد,اعتراض سخن گفتن ,کلامیست فریاد زدن ودربدترین وخشمگین ترین حالت فحاشیست نه تخریب غارت اتش زدن راه بستن وووباید ازدم همه رابه جهنم فرستاد اوباش اشوبگر به مراکز حمله میکند اینهامعترض نبودند بانداراذل واوباش شعبون بی مخ بودندتربیت یافته های منافقین جیره خواران وسربازان صدام ملعون ومشارکت کثیف بودند اینها ملت نبودند,بهرشکل ۳درصد جامعه درتمام کشورها وحشی صفت وبی بته واشوبگروغارتگرندسه درصد ار ی ازنظر تعداد عددبزرگی به چشم می اید,انگلیس چندسال پیش تمام اراذل رابا خشونت درلندن به درک واصل کرد ایران هم باید اراذل رابدون رحم به درک واصل کند اینها به نوامیس ملت حمله میکنند وحکو مت واقعا با عدم برخوردقاطع به ملت مظلوم ارام خیانت میکندباید همه راازتیغ گذراند,.,اشغالند نه معتر ض,,دزد وغارتگربودندنه معترض ,اعضای تربیت یافته وطن فروش منافقین بودندنه ایرانی ,.,ذات تخریب کنندگان اجنبی هست درحلال زاده بودنشان شک کنید چنگیز شرف داشت دربرابراین ., اخلالگران اشوبگر ان چنگیز جواهربود اینها به ملت خود اموال ملت حمله کردند اینها ازاسکندرمقدوتی از بن سلمان وهابی حقوق ودلار کرفته بودند,,,درود برتو ای زن ,که لایق ریاست جمهوری وفرماندهی هستی .,.درود برشرفت غیرتت شیرزن هستی لعنت بردشمنان اشوبگر واوباش خاین ..,,,,,,,,,,خداوند سلامتی وطول عمرباعزت به شماسروران گرام بدهد که اراذل رابه جهنم میفرستید,,درود برامثال توای زن ,,,مرفهان رابه درک واصل کردی نگران دوردور زدنسان بودند که بنزین گرانتری میخرند
ایرانیتبار
ایرانیتبار
2 ماه پیش
این کاراتفاقا عالی بوده ابدا هرگز به ,اراذل نبایدرحم کرد,,ایکاش مسولین حکومتی اینرااموخته بودند وچون سرداررادان بااراذل برخوردمیکردند که امروز شاهد اینهمه یاغیگری وحشیگری پررویی گردنکشی ازاراذل در تهران شیراز کرج خوزستان ,,نباشیم واقعا مدارابا اراذل ظلم برملت هست ,بدانید این اشغالها همان باند شعبون بی مخ وتحت تربیت منافقین اموزش وحشیگری دیده اند هرچند اطلاعات را توسط حزب منحله وخاین وپلید مشارکت که درتشکیلات حکومتی نفوذکردند به منافقین داده میشود وباید باندو حزب مشارکت که متاسفانه درادارات هستند وتعداد زیادی ازانها ازبستگان مسولین وبواسطه انها پست ومقام گرفتند میباشند ودردوبدبینی ملت به نظام فقط به خاطر این حرامزاده های مشازکتی هست که براحتی همین الان هم باعث ازادی سردسته باندهای شعبون بی مخ رابه انحا گوناگون خواهندشد ,در حالیکه معترض کسی هست که تحت هیچ شرایطی کازفیزیکی اقدام نمیکند,فقط باکلام دادفریاد ودرنها یت عصبانیت وعدم کنترل خشم خودبافحاشی اعتراض میکند بقیه اراحیفه ,باید دستگیرشدگان راانقدر زد که اعتراف کنند ولیدرهارا معرفی کنند به درک که بمیرند وبه حهنم بروند اینها خاین هستند ودرتمام رژ یمها خاین رابه قصد کشت میزنند رحم معنا نداردرحم به اوباش ظلم وستم ونامردی درحق مظلومین وضعیفان هست این ولذزناها باعث شدند جان بیمارم ازدست برود چون اجازه ندادند ردشویم راه رابستند وگفتند ماشینتان اتش میزنیم اهای مسولین اگر این ولدزناها راازاد کنید ناقص الغضو نکنید شکنجه ندهید وبه درک واصل نکنید شمانیز حرامزاده اید وشریک جرم انهایید.,.ماملت شمازاحلال نمیکنیم اینرابدانید وشماراسهیم دراوباشگری میدانیم غیرازافرادی که کلامی حرف زدند یارهگذر بودند بقیه رابابد یا مخفیانه به قتل برسانید وجسدشان رادرچاههای فاضلاب بریزید یا ناقص العضو کنید اشوبگری اوباشی غارت راه بستن برمردم جرمش اعدام یا نقص عضوهست شکنجه درحدمرگ لخت درسرما وسوله انهارابیندازید ماملت زحر کشیدیم باید این اراذل نابود شوند,اگراینرا توای مدیر سایت پخش نکنی شرف نداری,.,باید مسولین بدانند ملت ایران ازاراذل اشوبگرمتنفرهست وازنحوه مداراکردن مسولین بااراذل ملت عذاب میکشد هرچند والله بسیاری ازاین اراذل از مرفهان محتکران بی دغدغه جامعه وان ولگردهاوزنهای خیابانی بودند مرفهانی که درتهران وشیراز دور دور میزنند به چشم دیدیم که چگونه اموال وناموس مردم حمله کردند نهایت بی ارزگی نیروی انتظامی بود,,نیروی انتظامی باید متحول شود کمیته ها راه بیفتند فرمانده بالیاقتی چون سرداررادان میطلبد ,.,که اراذل سوراخ موش بخرند امروز اراذل نیرو انتظامی راازشلغم هم بی بخارتر میبینند متاسفم ,,اقتدارکحارفت ,یادت بخیر روحت شادخلخالی ,,,درود برتوای سردار رادان خارچشم کروبی پیرسگ خاین مشارکتی ,,, توای مدیر سایت اگر پخش نکنی شرف نداری بزدلی
رضایی
رضایی
2 ماه پیش
من کاری به اعتراز سیاست ندارم اعتراز مدنی حق همه است اما شماهای کی به این خاتم اعتراز دارید اگر شما جای این خانم بودید چیکار می کردین چند آدم با شمشیر چاقو صلاح وارید دفتر کار تان یا خانه تان میآمد چی کار انجام می دادید اگر این خانم دستور دفاع کردن تیر زدن نه میداد اونجاره میگرفت مسلی جاهای دیگ آتیش میزد این خانم میکشتن اون وقت شاید می کفتید خانم بود اورزه نداشت خانم چی به فرمانداری چی کار صد حرف دیگ اول باخود فکر کنیم‌بعد دیگران ملامت کنیم اگر احساس دردی ادم های کی خانه زندگی سروت جهاز دختر شان بگناه آتیش زدن درک می کردین به این خانم آفرین میگفتید
فردا
فردا
2 ماه پیش
نادون، اتش به اختیاری که رهبر گفتن، در مسایل فرهنگی و اخلاقیه،نه نظامی کجا زندگی میکنی، که یک رسانه نداری، بهش رجوع کنی و بفهمی این مسأله رو.
تا
تا
2 ماه پیش
کار مملکت به جایی رسیده که زنها حکم تیر میدن دریغا روزی که ایران ویران شود کنام پلنگان وشیران شود
ولی
ولی
2 ماه پیش
کار مملکت به جایی رسیده که زنها حکم تیر میدن دریغا روزی که ایران ویران شود کنام پلنگان وشیران شود
Mmmm
Mmmm
2 ماه پیش
میگن خانما رو قاضی نکنید حساسن مهربونن این خانم نشون داد ب موقعش منفعت و جاه طلبی ایجاب میکنه میتونی سنگدل هم باشی
ودود
ودود
2 ماه پیش
واقعا متاسفم ؛بجای اظهار تاسف ،افتخارهم میکنه ؛ هر کاری کرده ،لازم نیست نمک روی زخم بپاشه ؛اینکه مدیریت نیست؛ بی درایتی ایشونه ؛
Z.n
Z.n
2 ماه پیش
ماشاله به غیرت نمیدونستم بی گناه کشی خوش غیرتیه پس فک و فامیلتم بزار دم گلولش تا بیشتر بهش افتخار کنی آفرین
Z.n
Z.n
2 ماه پیش
کثافت داعشی تو ایرانی نیستی اگه کس و کارت تو اونا بود همینو میگفتی
ش ش
ش ش
2 ماه پیش
چنگیز خان مغول که حمله نکرده بود اونا هموطنان خودت بودن دستگیرشون میکردی دادگاهی و بعد حکم تیر
مجتبی
مجتبی
2 ماه پیش
آتش به اختیار یعنی همین. احسنت
لیلا
لیلا
2 ماه پیش
مگر بقیه فرمانده ها چگونه فرمانده شدندکه می پرسید شما را کی فرمانده کرده، این چون خانم هست تعجب می کنید .به عملکردها نگاه کنید نه به جنسیت . اگر عملکرد غلط است اعتراض کنید.
فاطمه حیدری
فاطمه حیدری
2 ماه پیش
آفرین به این جدیت .پس اجازه بده مثل اون نگهبان بدبختی که هیچ مسئولیتی نداشت سرش بیارن .مگه اون خانواده نداشت
زهرا
زهرا
2 ماه پیش
احسنت بر شجاعت ،خانم فرماندار
حسام
حسام
2 ماه پیش
کار خوبی کرده. دمشم گرم. غبط کرده کسی بخواد به زور وارد فرمانداری یا جاهای دیگه بشه که بخواد اونجا رو تصرف کنه. دستش درد نکنه
همسایه آقای دکتر
همسایه آقای دکتر
2 ماه پیش
منم بودم میزدم خدا حفظت کنه که از منافع مردم در قبال اشرار محافظت کردی
حبیب
حبیب
2 ماه پیش
دوس دارم بدونم شبها چطور میخابی وجدانت راحته
ناشناس
ناشناس
2 ماه پیش
ماشاالله ب اقتدار این خانم عرض ادب اونادست نشانده بودن واخلاگربودن جانتون درخطر بوده وبیت المال خوب کردی خانم احسنت حقته اصلأ رئیس جمهوربشی بااین قاطعیت و درایت دفاع شخصی واجب بوده درمقابل اون اوباش ماشالله خانم من ک ب وجودتون بعنوان یک شهروندافتخارمیکنم
بابک
بابک
2 ماه پیش
کلاهت را بگذار بالاتر،ماشاا...
رضا
رضا
2 ماه پیش
تو چیکاره ای تو رو کی فرماندار کرده
حمید
حمید
2 ماه پیش
دوست دارم بدونم ای خانم با چه واسطه و پارتی، فرماندار شده
دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله ISI در مجلات مورد تایید وزارتین