(فیلم) هشدار! شکستن قلب می‌تواند باعث مرگ‌ شود!

  پنجشنبه، 25 شهریور 1400
(فیلم) هشدار! شکستن قلب می‌تواند باعث مرگ‌ شود!
ساعد نیوز: سندروم قلب شکسته عارضه ای است که بر اثر شوک شدید بروز می کند و حتی ممکن است باعث مرگ شود.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/