ساعد نیوز
ساعد نیوز

منابع و دروس مجموعه علوم جغرافیایی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

  پنجشنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۶   کد خبر 3586
ساعد نیوز: ساعد نیوز: منابع و ضرایب مجموعه علوم جغرافیایی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه علوم جغرافیایی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مجموعه علوم جغرافیایی

  • گرایش برنامه‌ریزی شهری

زبان عمومی و تخصصی:

– ۵۰۴ لغت

– متون زبان جغرافیای انسانی جلد ۱ و ۲ (پیام نور)

جغرافیای شهری:

۱- دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، حسین شکویی

۲- جغرافیای شهری، اصغر نظریان

۳- جغرافیا و شهرشناسی، یداله فرید

۴- پویایی نظام شهری اصغر نظریان

برنامه‌ریزی شهری:

۱- برنامه‌ریزی شهرهای جدید، کرامت‌اله زیاری

۲- مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری، اسماعیل شیعه

۳- برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، کرامت‌اله زیاری

۴- برنامه‌ریزی شهری در ایران، غلامحسین مجتهدزاده

۵- تحلیلی بر برنامه‌ریزی شهری در ایران، مشهدی‌زاده، دهاقانی، دانشگاه علم و صنعت

۶- کاربری اراضی شهری محمدرضا پورمحمدی

۷- فرآیند برنامه‌ریزی شهری در ایران، محمد تقی رهنمایی

۸- برنامه‌ریزی شهرهای جدید، کرامت‌الله زیاری

۹-  مبانی و تکنیک‌های برنامه‌ریزی شهری، دکتر زیاری

فلسفه جغرافیا:

۱- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، حسین شکویی، گیتاشناسی

۲- قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پوراحمد

۳- شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی

۴- فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیای، حسین شکویی، گیتاشناسی

آمار و احتمال:

– آمار و احتمال مقدماتی (دکتر جواد بهبودیان)

  • گرایش برنامه‌ریزی روستایی

زبان عمومی و تخصصی:

– ۵۰۴ لغت

فلسفه جغرافیا:

۱- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، حسین شکویی، گیتاشناسی

۲- قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پور احمد

۳- شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی

۴- فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیای، حسین شکویی، گیتاشناسی

جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران):

۱- مبانی جغرافیای روستایی، دکتر عباس سعیدی

۲- جغرافیای روستایی ایران، دکتر مسعود مهدوی

۳- جغرافیای کوچ‌نشینی، دکتر رحیم مشیری

برنامه‌ریزی روستایی:

۱- اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای، کرامت اله زیاری

۲- برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، حسین‌زاده دلیر

۳- مبانی جغرافیای روستایی، دکتر عباس سعیدی

۴- اصول و روش‌های برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، حسین آسایش

۵- مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران، دکتر محمدرضا رضوانی، نشر قومس

۶- برنامه‌ریزی روستایی با تأکید بر ایران، دکتر حسن مطیعی لنگرودی، جهاد دانشگاهی مشهد

آمار و احتمال:

– آمار و احتمال مقدماتی (دکتر جواد بهبودیان)

  • گرایش‌های برنامه‌ریزی آمایش سرزمین

زبان عمومی و تخصصی:

– ۵۰۴ لغت

برنامه‌ریزی شهری:

۱- برنامه‌ریزی شهرهای جدید، کرامت‌اله زیاری

۲- مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری، اسماعیل شیعه

۳- برنامه‌ریزی کاربردی اراضی شهری، کرامت‌اله زیاری

۴- برنامه‌ریزی شهری در ایران، غلامحسین مجتهدزاده

۵- تحلیلی بر برنامه‌ریزی شهری در ایران، مشهدی‌زاده، دهاقانی، دانشگاه علم و صنعت

۶- کاربری اراضی شهری، محمدرضا پورمحمدی

۷- فرآیند برنامه‌ریزی شهری در ایران، محمد تقی رهنمایی

۸- برنامه‌ریزی شهرهای جدید، کرامت‌الله زیاری

۹- مبانی و تکنیک‌های برنامه‌ریزی شهری، دکتر زیاری

فلسفه جغرافیا:

۱- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، حسین شکویی، گیتاشناسی

۲- قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پور احمد

۳- شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی

۴- فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیای، حسین شکویی، گیتاشناسی

برنامه‌ریزی روستایی:

۱- اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای، کرامت‌اله زیاری

۲- برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، حسین‌زاده دلیر

۳- مبانی جغرافیای روستایی، دکتر عباس سعیدی

۴- اصول و روش‌های برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، حسین آسایش

۵- مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران، دکتر محمدرضا رضوانی، نشر قومس

۶- برنامه‌ریزی روستایی با تأکید بر ایران، دکتر حسن مطیعی لنگرودی، جهاد دانشگاهی مشهد

۷- مقدمه‌ای بر جغرافیای روستایی، مسعود مهدوی

برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین:

۱- برنامه‌ریزی فضایی و آمایش سرزمین

۲- برنامه‌ریزی منطقه‌ای

آمار و احتمال:

– آمار و احتمال مقدماتی (دکتر جواد بهبودیان)

  • گرایش‌های طبیعت‌گردی و برنامه‌ریزی گردشگری

زبان عمومی و تخصصی:

– ۵۰۴ لغت

مبانی جغرافیای طبیعی:

۱- آب‌و‌هواشناسی، دکتر کاویانی و دکتر علیجانی

۲- آب و هوای ایران، دکتر علیجانی

۳- ژئومورفولوژی ساختمانی، دکتر فرج اله محمودی

۴- ژئومورفولوژی ایران، دکتر جداری عیوضی

فلسفه جغرافیا:

۱- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

۲- قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پور احمد

۳- شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی

۴- فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیای، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

جاذبه‌های گردشگری:

۱- گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، پاپلی یزدی و مهدی سقایی

۲- جغرافیا و صنعت توریسم، دکتر علی اصغر رضوانی

۳- اکوتوریسم، مفهومی نو در جغرافیای گردشگری، مهندس علی اکبری و دکتر مهدی قرخلو

۴- مدیریت گردشگری، دکتر مهدی کاظمی

مبانی جغرافیای انسانی:

۱- زمینه‌های غالب در جغرافیای انسانی، فاطمه به فروز

۲- مبانی جغرافیای انسانی، جواد صفی نژاد

۳- مبانی جغرافیای روستایی، دکتر عباس سعیدی

روش تحقیق و فناوری‌های جغرافیایی:

۱- مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، دکتر حافظ‌نیا، سمت

۲- درآمدی بر روش‌ها و فنون میدانی جغرافیا، ترجمه دکتر علیجانی، سمت

۳- مبانی علوم و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، دکتر عباس علی محمدی

۴- مبانی سنجش از دور، مهندس سید باقر فاطمی و مهندس یوسف رضایی

۵- اصول سنجش از دور نوین، کاظم علوی‌پناه، انتشارات دانشگاه تهران

  • گرایش آب‌وهواشناسی و ژئومورفولوژی

زبان عمومی و تخصصی:

– ۵۰۴ لغت

فلسفه جغرافیا:

۱- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

۲- قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پوراحمد

۳- شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی

۴- فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیای، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

ژئومورفولوژی:

۱- ژئومورفولوژی ساختمانی، دکتر فرج‌اله محمودی

۲- ژئومورفولوژی دینامیک، دکتر فرج‌اله محمودی

۳- ژئومورفولوژی ایران، دکتر جداری عیوضی

۴- ویژگی‌های طبیعی ایران

۵- ژئومورفولوژی اقلیمی دکتر محمودی

۶- ژئومورفولوژی ایران دکتر طالقانی

آب‌ و‌ هواشناسی:

۱- مبانی آب‌و‌هواشناسی، دکتر کاویانی، دکتر علیجانی

۲- آب‌وهوای ایران، دکتر علیجانی

آمار و احتمال:

– آمار و احتمال مقدماتی (دکتر جواد بهبودیان)

مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی:

۱- مبانی سنجش از دور ، مهندس سید باقر فاطمی و مهندس یوسف رضایی

۲- مبانی علوم و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، دکتر عباس علی محمدی، انتشارات سمت

۳- درآمدی بر سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، قهرودی تالی و بابایی فینی، انتشارات دانشگاه پیام نور

۴- اصول سنجش از دور نوین، کاظم علوی پناه، انتشارات دانشگاه تهران

۵- سنجش از دور (اصول و کاربرد)، حسن علیزاده ربیعی، انتشارات سمت

  • گرایش جغرافیای سیاسی

زبان عمومی و تخصصی:

– ۵۰۴ لغت

فلسفه جغرافیا:

۱- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، حسین شکویی، گیتاشناسی،

۲- قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پور احمد

۳- شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی،

۴- فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیای، حسین شکویی، گیتاشناسی

جغرافیای سیاسی:

۱- جغرافیای سیاسی ایران ، محمدرضا حافظ‌نیا

۲- جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، پرویز مجتهدزاده

۳- مبانی جغرافیای سیاسی، دکتر دره میر حیدر

۴- جغرافیای سیاسی ایران، دکتر محمد رضا حافظ‌نیا

آمار و احتمال:

– آمار و احتمال مقدماتی (دکتر جواد بهبودیان)

ژئوپلتیک:

۱- اصول و مفاهیم ژئوپلتیک، حافظ‌نیا

۲- افق‌های جدید در جغرافیای سیاسی، حافظ‌نیا

۳- جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، مجتهدزاده

  • گرایش جغرافیای نظامی

زبان عمومی و تخصصی:

– ۵۰۴ لغت

مبانی جغرافیای طبیعی:

۱- آب‌و‌هواشناسی، دکتر کاویانی و دکتر علیجانی

۲- آب و هوای ایران، دکتر علیجانی

۳- ژئومورفولوژی ساختمانی، د کتر فرج اله محمودی

۴- ژئومورفولوژی ایران، دکتر جداری عیوضی

فلسفه جغرافیا:

۱- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

۲- قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پوراحمد

۳- شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی

۴- فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیایی، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

مبانی جغرافیای انسانی:

۱- زمینه‌های غالب در جغرافیای انسانی، فاطمه بهفروز

۲- مبانی جغرافیای انسانی، جواد صف‌نژاد

۳- مبانی جغرافیای روستایی، دکتر عباس سعیدی

جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار:

۱- جغرافیای نظامی ایران، جلد اول تا پنجم، سید یحیی رحیم صفوی

۲- مقدمه‌ای بر جغرافیای نظامی ایران، دکتر سید یحیی رحیم صفوی

جغرافیای سیاسی:

۱- جغرافیای سیاسی ایران ، محمدرضا حافظ‌نیا

۲- جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، پرویز مجتهدزاده

۳- مبانی جغرافیای سیاسی، دکتر دره‌میرحیدر

۴- جغرافیای سیاسی ایران، دکتر محمد رضا حافظ‌نیا

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه علوم جغرافی براساس دفترچه آزمون سال 97

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- فلسفه جغرافیا، 3- آمار و احتمالات، 4- آب و هواشناسی (مبانی و ایران)، 5- ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)، 6- مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، 7- جغرافیای شهری (مبانی و ایران)، 8- برنامه ریزی شهری، 9- جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران)، 10- برنامه ریزی روستایی، 11- برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین، 12- مخاطرات طبیعی و انسانی، 13- جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران)، 14- ژئوپلتیک، 15- جغرافیای طبیعی (مبانی و ایران)، 16- جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)، 17- جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار، 18- دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری).

رشتهگرایشکد ضریبضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
110 11 12 13 14 15 16 1718 
1) آب و هواشناسی1) سینوپتیک1
2) تغییر اقلیم
3) آب و هواشناسی محیطی
2) ژئومورفولوژی1) ژئومورفولوژی نظری2
2) ژئومورفولوژی و آمایش محیط
3) جغرافیا و برنامه ریزی شهری 1) آمایش شهری3
2) محیط زیست شهری
3) برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری
4) کاربری اراضی و ممیزی املاک
4) جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 1) توسعه اقتصاد روستایی4
2) برنامه ریزی کالبدی - فضایی
3) مدیریت توسعه پایدار روستایی
5) برنامه ریزی آمایش سرزمین -5
6) مخاطرات محیطی -6
7) جغرافیای سیاسی -7
8) جغرافیا و دفاع مقدس-8
9) طبیعت گردی-9
10) جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری -
  از سراسر وب
  از دست ندهید
ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده می‌شود
ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده می‌شود
بازیگر فیلم های مستهجن تمام رازهای ترامپ را بر ملا کرد !
بازیگر فیلم های مستهجن تمام رازهای ترامپ را بر ملا کرد !
احتمال فیلترینگ اینستاگرام / تلگرام طلایی در خط پایان
احتمال فیلترینگ اینستاگرام / تلگرام طلایی در خط پایان
(عکس) توهین به عزاداران امام حسین این بار در همشهری جوان !
(عکس) توهین به عزاداران امام حسین این بار در همشهری جوان !
چرا دولت قادر به کاهش قیمت دلار نیست؟
چرا دولت قادر به کاهش قیمت دلار نیست؟
تتلو مرتد و حکم مرتد، اعدام است!
تتلو مرتد و حکم مرتد، اعدام است!
حکم قضایی و محکومیت تتلو به خاطر نشر اکاذیب درباره آتنا اصلانی +سند
حکم قضایی و محکومیت تتلو به خاطر نشر اکاذیب درباره آتنا اصلانی +سند
توهین شدید تتلو به امام حسین و شیعیان
توهین شدید تتلو به امام حسین و شیعیان
(عکس) پسران احمدی نژاد در حال نذری دادن
(عکس) پسران احمدی نژاد در حال نذری دادن
پشت پرده تبلیغات ماهواره‌ای دارو‌های افزایش میل جنسی
پشت پرده تبلیغات ماهواره‌ای دارو‌های افزایش میل جنسی
  جذاب ترین ها
(عکس) بدل علی کریمی در ورزشگاه آزادی  بین هواداران پرسپولیس
(عکس) بدل علی کریمی در ورزشگاه آزادی بین هواداران پرسپولیس
پیشنهاد میلیاردی و وسوسه انگیز به خواهران منصوریان برای کشف حجاب !
پیشنهاد میلیاردی و وسوسه انگیز به خواهران منصوریان برای کشف حجاب !
(عکس) لخت شدن هواداران و تماشاگران فوتبال !
(عکس) لخت شدن هواداران و تماشاگران فوتبال !
(فیلم) تولد کودک وحشتناک تک چشم در اندونزی
(فیلم) تولد کودک وحشتناک تک چشم در اندونزی
(عکس) مراسم چشم در آوردن در هند
(عکس) مراسم چشم در آوردن در هند
(عکس) سلفی محسن افشانی با سید احمد خمینی در مراسم عزاداری حسینی
(عکس) سلفی محسن افشانی با سید احمد خمینی در مراسم عزاداری حسینی
(فیلم) نوحه خوانی پلیس راهنمایی رانندگی وسط چهارراه !
(فیلم) نوحه خوانی پلیس راهنمایی رانندگی وسط چهارراه !
دست فروشی روحانی جنجالی حامی احمدی نژاد !
دست فروشی روحانی جنجالی حامی احمدی نژاد !
شهری عجیب که فقط و فقط یک نفر در آن زندگی میکند !
شهری عجیب که فقط و فقط یک نفر در آن زندگی میکند !
فالگیر و رمال بخت گشا
فالگیر و رمال بخت گشا
  پربازدید ترین تصاویر