منابع و دروس مجموعه علوم جغرافیایی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

  چهارشنبه، 16 اسفند 1396   کد خبر 3586
منابع و دروس مجموعه علوم جغرافیایی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
ساعد نیوز: ساعد نیوز: منابع و ضرایب مجموعه علوم جغرافیایی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مجموعه علوم جغرافیایی

  • گرایش برنامه‌ریزی شهری

زبان عمومی و تخصصی:

– ۵۰۴ لغت

– متون زبان جغرافیای انسانی جلد ۱ و ۲ (پیام نور)

جغرافیای شهری:

۱- دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، حسین شکویی

۲- جغرافیای شهری، اصغر نظریان

۳- جغرافیا و شهرشناسی، یداله فرید

۴- پویایی نظام شهری اصغر نظریان

برنامه‌ریزی شهری:

۱- برنامه‌ریزی شهرهای جدید، کرامت‌اله زیاری

۲- مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری، اسماعیل شیعه

۳- برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، کرامت‌اله زیاری

۴- برنامه‌ریزی شهری در ایران، غلامحسین مجتهدزاده

۵- تحلیلی بر برنامه‌ریزی شهری در ایران، مشهدی‌زاده، دهاقانی، دانشگاه علم و صنعت

۶- کاربری اراضی شهری محمدرضا پورمحمدی

۷- فرآیند برنامه‌ریزی شهری در ایران، محمد تقی رهنمایی

۸- برنامه‌ریزی شهرهای جدید، کرامت‌الله زیاری

۹-  مبانی و تکنیک‌های برنامه‌ریزی شهری، دکتر زیاری

فلسفه جغرافیا:

۱- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، حسین شکویی، گیتاشناسی

۲- قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پوراحمد

۳- شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی

۴- فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیای، حسین شکویی، گیتاشناسی

آمار و احتمال:

– آمار و احتمال مقدماتی (دکتر جواد بهبودیان)

  • گرایش برنامه‌ریزی روستایی

زبان عمومی و تخصصی:

– ۵۰۴ لغت

فلسفه جغرافیا:

۱- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، حسین شکویی، گیتاشناسی

۲- قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پور احمد

۳- شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی

۴- فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیای، حسین شکویی، گیتاشناسی

جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران):

۱- مبانی جغرافیای روستایی، دکتر عباس سعیدی

۲- جغرافیای روستایی ایران، دکتر مسعود مهدوی

۳- جغرافیای کوچ‌نشینی، دکتر رحیم مشیری

برنامه‌ریزی روستایی:

۱- اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای، کرامت اله زیاری

۲- برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، حسین‌زاده دلیر

۳- مبانی جغرافیای روستایی، دکتر عباس سعیدی

۴- اصول و روش‌های برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، حسین آسایش

۵- مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران، دکتر محمدرضا رضوانی، نشر قومس

۶- برنامه‌ریزی روستایی با تأکید بر ایران، دکتر حسن مطیعی لنگرودی، جهاد دانشگاهی مشهد

آمار و احتمال:

– آمار و احتمال مقدماتی (دکتر جواد بهبودیان)

  • گرایش‌های برنامه‌ریزی آمایش سرزمین

زبان عمومی و تخصصی:

– ۵۰۴ لغت

برنامه‌ریزی شهری:

۱- برنامه‌ریزی شهرهای جدید، کرامت‌اله زیاری

۲- مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری، اسماعیل شیعه

۳- برنامه‌ریزی کاربردی اراضی شهری، کرامت‌اله زیاری

۴- برنامه‌ریزی شهری در ایران، غلامحسین مجتهدزاده

۵- تحلیلی بر برنامه‌ریزی شهری در ایران، مشهدی‌زاده، دهاقانی، دانشگاه علم و صنعت

۶- کاربری اراضی شهری، محمدرضا پورمحمدی

۷- فرآیند برنامه‌ریزی شهری در ایران، محمد تقی رهنمایی

۸- برنامه‌ریزی شهرهای جدید، کرامت‌الله زیاری

۹- مبانی و تکنیک‌های برنامه‌ریزی شهری، دکتر زیاری

فلسفه جغرافیا:

۱- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، حسین شکویی، گیتاشناسی

۲- قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پور احمد

۳- شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی

۴- فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیای، حسین شکویی، گیتاشناسی

برنامه‌ریزی روستایی:

۱- اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای، کرامت‌اله زیاری

۲- برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، حسین‌زاده دلیر

۳- مبانی جغرافیای روستایی، دکتر عباس سعیدی

۴- اصول و روش‌های برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، حسین آسایش

۵- مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران، دکتر محمدرضا رضوانی، نشر قومس

۶- برنامه‌ریزی روستایی با تأکید بر ایران، دکتر حسن مطیعی لنگرودی، جهاد دانشگاهی مشهد

۷- مقدمه‌ای بر جغرافیای روستایی، مسعود مهدوی

برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین:

۱- برنامه‌ریزی فضایی و آمایش سرزمین

۲- برنامه‌ریزی منطقه‌ای

آمار و احتمال:

– آمار و احتمال مقدماتی (دکتر جواد بهبودیان)

  • گرایش‌های طبیعت‌گردی و برنامه‌ریزی گردشگری

زبان عمومی و تخصصی:

– ۵۰۴ لغت

مبانی جغرافیای طبیعی:

۱- آب‌و‌هواشناسی، دکتر کاویانی و دکتر علیجانی

۲- آب و هوای ایران، دکتر علیجانی

۳- ژئومورفولوژی ساختمانی، دکتر فرج اله محمودی

۴- ژئومورفولوژی ایران، دکتر جداری عیوضی

فلسفه جغرافیا:

۱- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

۲- قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پور احمد

۳- شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی

۴- فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیای، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

جاذبه‌های گردشگری:

۱- گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، پاپلی یزدی و مهدی سقایی

۲- جغرافیا و صنعت توریسم، دکتر علی اصغر رضوانی

۳- اکوتوریسم، مفهومی نو در جغرافیای گردشگری، مهندس علی اکبری و دکتر مهدی قرخلو

۴- مدیریت گردشگری، دکتر مهدی کاظمی

مبانی جغرافیای انسانی:

۱- زمینه‌های غالب در جغرافیای انسانی، فاطمه به فروز

۲- مبانی جغرافیای انسانی، جواد صفی نژاد

۳- مبانی جغرافیای روستایی، دکتر عباس سعیدی

روش تحقیق و فناوری‌های جغرافیایی:

۱- مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، دکتر حافظ‌نیا، سمت

۲- درآمدی بر روش‌ها و فنون میدانی جغرافیا، ترجمه دکتر علیجانی، سمت

۳- مبانی علوم و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، دکتر عباس علی محمدی

۴- مبانی سنجش از دور، مهندس سید باقر فاطمی و مهندس یوسف رضایی

۵- اصول سنجش از دور نوین، کاظم علوی‌پناه، انتشارات دانشگاه تهران

  • گرایش آب‌وهواشناسی و ژئومورفولوژی

زبان عمومی و تخصصی:

– ۵۰۴ لغت

فلسفه جغرافیا:

۱- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

۲- قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پوراحمد

۳- شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی

۴- فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیای، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

ژئومورفولوژی:

۱- ژئومورفولوژی ساختمانی، دکتر فرج‌اله محمودی

۲- ژئومورفولوژی دینامیک، دکتر فرج‌اله محمودی

۳- ژئومورفولوژی ایران، دکتر جداری عیوضی

۴- ویژگی‌های طبیعی ایران

۵- ژئومورفولوژی اقلیمی دکتر محمودی

۶- ژئومورفولوژی ایران دکتر طالقانی

آب‌ و‌ هواشناسی:

۱- مبانی آب‌و‌هواشناسی، دکتر کاویانی، دکتر علیجانی

۲- آب‌وهوای ایران، دکتر علیجانی

آمار و احتمال:

– آمار و احتمال مقدماتی (دکتر جواد بهبودیان)

مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی:

۱- مبانی سنجش از دور ، مهندس سید باقر فاطمی و مهندس یوسف رضایی

۲- مبانی علوم و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، دکتر عباس علی محمدی، انتشارات سمت

۳- درآمدی بر سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، قهرودی تالی و بابایی فینی، انتشارات دانشگاه پیام نور

۴- اصول سنجش از دور نوین، کاظم علوی پناه، انتشارات دانشگاه تهران

۵- سنجش از دور (اصول و کاربرد)، حسن علیزاده ربیعی، انتشارات سمت

  • گرایش جغرافیای سیاسی

زبان عمومی و تخصصی:

– ۵۰۴ لغت

فلسفه جغرافیا:

۱- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، حسین شکویی، گیتاشناسی،

۲- قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پور احمد

۳- شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی،

۴- فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیای، حسین شکویی، گیتاشناسی

جغرافیای سیاسی:

۱- جغرافیای سیاسی ایران ، محمدرضا حافظ‌نیا

۲- جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، پرویز مجتهدزاده

۳- مبانی جغرافیای سیاسی، دکتر دره میر حیدر

۴- جغرافیای سیاسی ایران، دکتر محمد رضا حافظ‌نیا

آمار و احتمال:

– آمار و احتمال مقدماتی (دکتر جواد بهبودیان)

ژئوپلتیک:

۱- اصول و مفاهیم ژئوپلتیک، حافظ‌نیا

۲- افق‌های جدید در جغرافیای سیاسی، حافظ‌نیا

۳- جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، مجتهدزاده

  • گرایش جغرافیای نظامی

زبان عمومی و تخصصی:

– ۵۰۴ لغت

مبانی جغرافیای طبیعی:

۱- آب‌و‌هواشناسی، دکتر کاویانی و دکتر علیجانی

۲- آب و هوای ایران، دکتر علیجانی

۳- ژئومورفولوژی ساختمانی، د کتر فرج اله محمودی

۴- ژئومورفولوژی ایران، دکتر جداری عیوضی

فلسفه جغرافیا:

۱- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

۲- قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پوراحمد

۳- شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی

۴- فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیایی، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

مبانی جغرافیای انسانی:

۱- زمینه‌های غالب در جغرافیای انسانی، فاطمه بهفروز

۲- مبانی جغرافیای انسانی، جواد صف‌نژاد

۳- مبانی جغرافیای روستایی، دکتر عباس سعیدی

جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار:

۱- جغرافیای نظامی ایران، جلد اول تا پنجم، سید یحیی رحیم صفوی

۲- مقدمه‌ای بر جغرافیای نظامی ایران، دکتر سید یحیی رحیم صفوی

جغرافیای سیاسی:

۱- جغرافیای سیاسی ایران ، محمدرضا حافظ‌نیا

۲- جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، پرویز مجتهدزاده

۳- مبانی جغرافیای سیاسی، دکتر دره‌میرحیدر

۴- جغرافیای سیاسی ایران، دکتر محمد رضا حافظ‌نیا

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه علوم جغرافی براساس دفترچه آزمون سال 97

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- فلسفه جغرافیا، 3- آمار و احتمالات، 4- آب و هواشناسی (مبانی و ایران)، 5- ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)، 6- مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، 7- جغرافیای شهری (مبانی و ایران)، 8- برنامه ریزی شهری، 9- جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران)، 10- برنامه ریزی روستایی، 11- برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین، 12- مخاطرات طبیعی و انسانی، 13- جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران)، 14- ژئوپلتیک، 15- جغرافیای طبیعی (مبانی و ایران)، 16- جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)، 17- جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار، 18- دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری).

رشتهگرایشکد ضریبضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
110 11 12 13 14 15 16 1718 
1) آب و هواشناسی1) سینوپتیک1
2) تغییر اقلیم
3) آب و هواشناسی محیطی
2) ژئومورفولوژی1) ژئومورفولوژی نظری2
2) ژئومورفولوژی و آمایش محیط
3) جغرافیا و برنامه ریزی شهری 1) آمایش شهری3
2) محیط زیست شهری
3) برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری
4) کاربری اراضی و ممیزی املاک
4) جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 1) توسعه اقتصاد روستایی4
2) برنامه ریزی کالبدی - فضایی
3) مدیریت توسعه پایدار روستایی
5) برنامه ریزی آمایش سرزمین -5
6) مخاطرات محیطی -6
7) جغرافیای سیاسی -7
8) جغرافیا و دفاع مقدس-8
9) طبیعت گردی-9
10) جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری -
پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/