(فیلم) پاسخ حریرچی به پرسش درباره زمان پایان موج سوم کرونا

  یکشنبه، 06 مهر 1399
(فیلم) پاسخ حریرچی به پرسش درباره زمان پایان موج سوم کرونا
ساعد نیوز: ویدئویی از پاسخ حریرچی به پایان موج سوم کرونا چه زمانی مشخص میشود راببینید. 

دیدگاه ها