(فیلم) شهید فخری زاده که بود و دستاوردهایش برای کشور چه بود؟ 

  شنبه، 08 آذر 1399
(فیلم) شهید فخری زاده که بود و دستاوردهایش برای کشور چه بود؟ 
ساعد نیوز: رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع نقش چشمگیری در پیشرفت کشور داشت.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/