تغییر رفتار ویروس کرونا به چه معناست؟

  شنبه، 21 تیر 1399
 تغییر رفتار ویروس کرونا به چه معناست؟
ساعد نیوز: سرفه ۲۰۰میلیون ویروس، حرف نزدن و تنها نفس کشیدن ۲۰ ویروس پخش می کند. فرد برای مبتلا شدن به ۱۰۰۰ویروس نیاز دارد.

دیدگاه ها