تایلند: طغیان بر علیه استبداد!

  یکشنبه، 30 شهریور 1399   کد خبر 102443
تایلند: طغیان بر علیه استبداد!
تایلند امروز صحنه خروش و غرش مردمی بود که از استبداد و فساد حکومتی به تنگ آمده اند. پلیس از ورود تظاهرکنندگان به محوطه کاخ پادشاه تایلند جلوگیری کرد و درخواست های تظاهرکنندگان به صورتی مکتوب توسط پلیس به دربار پادشاه تایلند انتقال یافت.

به گزارش ساعد نیوز به نقل از ان اچ کی ژاپن، به نظر می رسد تایلند در آغاز دهه سوم هزاره دوم در آستانه تحولی بزرگ قرار دارد. نظام پادشاهی این کشور توسط معترضین تایلندی به چالش کشیده شده است و معترضان خواهان باز شدن فضای نقد پادشاه و سران بلند پایه حکومت پادشاهی تایلند هستند. معترضان معتقدند که قانون اساسی تایلند باید تغییر یابد چرا که محدودیت های فرآوانی را برای نقد ایجاد می کند. معترضان معتقدند که مجلس نمایندگان تایلند باید منحل گردد و انتخابات از نو برگزار شود و قوانین اساسی این کشور باید مورد بازبینی قرار بگیرند. در همین راستا، معترضان با تنظیم شکوائیه ای آن را از طریق پلیس تایلند به پادشاه این کشور ارجاع داده اند. فساد دولتی یکی دیگر از محورهای مورد نظر معترضان تایلندی است.

به گزارش ساعد نیوز، گزارش ها حاکی از آن است که بیش از 50 هزار نفر معترض در خیابان های بانگوک تظاهرات کردند. معترضین یکی از میادین نزدیک به کاخ پادشاه را اشغال کردند و از آنجا به تظلم خواهی اقدام کردند. به نظر می رسد، نظام پادشاهی تایلند باید تدابیری را برای راضی کردن معترضین بیندیشد چرا که هر نوع مماشات و دست کم گیری در این زمینه می تواند به سقوط منجر شود.


دیدگاه ها