تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته علوم اقتصادی

  دوشنبه، 24 اردیبهشت 1397   کد خبر 6636
ساعد نیوز: دانشجویان رشته علوم اقتصادی می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.
تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته علوم اقتصادی

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اقتصادی

سازمان سنجش برای تمامی داوطلبانی که در آزمون دکتری 97 ثبت نام کرده اند ، کارنامه آزمون دکتری منتشر می کند . در این کارنامه اطلاعاتی مانند تراز داوطلب وجود دارد که از درصد دروس و استفاده از روش های آماری محاسبه می شود. تراز داوطلب با توجه به آخرین آزمون برگزار شده در سازمان سنجش تخمین زده می‌شود و به دانشجو تراز حدودی در دانشگاه دولتی اعلام می‌شود. یعنی تراز علمی با توجه به تعداد شرکت کنندگان، به طور واقعی محاسبه می‌شود.

در آزمون دکتری عدد رتبه صرفا نشانگر عملکرد داوطلب نسبت به سایرین است و ملاک سنجش داوطلب در کنکور دکتری ،تراز وی است در نتیجه اطلاعات مطلب زیر بر پایه تراز داوطلبان می باشد. 

داوطلبان می توانند تراز خود را که در کارنامه دکتری 97 ، توسط سازمان سنجش محاسبه شده است ، با تراز های ارائه شده در جدول زیر، مقایسه نمایند و از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته دکتری 97 ، مطلع گردند. 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اقتصادی به تفکیک دانشگاه های مختلف به شرح زیر می باشد :

نام دانشگاه یا موسسهدورهنام گرایشنمره حدنصاب دانشگاه
علوم اقتصادی / دانشگاه صنعتی شریف - تهرانروزانهاقتصاد ایران5100
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید بهشتی - تهرانروزانهاقتصاد پولی5016
علوم اقتصادی / دانشگاه تربیت مدرسروزانهاقتصاد بین الملل5014
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید بهشتی - تهرانروزانهاقتصاد بین الملل5014
علوم اقتصادی / دانشگاه تهرانروزانهتوسعه اقتصادی4831
علوم اقتصادی / دانشگاه تهرانروزانهاقتصاد منابع4774
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانروزانهاقتصاد پولی4753
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانروزانهتوسعه اقتصادی4740
علوم اقتصادی / دانشگاه تهرانروزانهاقتصادسنجی4725
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانروزانهاقتصادسنجی4692
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران)روزانهاقتصاد پولی4616
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران)روزانهتوسعه اقتصادی4525
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرروزانهتوسعه اقتصادی4444
علوم اقتصادی / دانشگاه تهراننوبت دومتوسعه اقتصادی4413
علوم اقتصادی / دانشگاه تهراننوبت دوماقتصاد منابع4375
علوم اقتصادی / دانشگاه تهراننوبت دوماقتصاد سنجی4313
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرروزانهاقتصاد منابع4297
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانهاقتصاد شهری و منطقه ای4284
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرروزانهاقتصاد پولی4284
علوم اقتصادی / دانشگاه تبریزروزانهاقتصاد بین الملل4278
علوم اقتصادی / دانشگاه یزدروزانهاقتصاد پولی4236
علوم اقتصادی / دانشگاه شیرازروزانهاقتصاد بین الملل4151
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانهاقتصاد بخش عمومی 4094
علوم اقتصادی / دانشگاه شیرازروزانهاقتصاد پولی4026
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنانروزانهاقتصاد پولی4011
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنانروزانهاقتصاد بخش عمومی 4011
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرروزانهاقتصاد بخش عمومی 4011
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنانروزانهاقتصادسنجی4000
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنانروزانهاقتصاد بین الملل4000
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران)روزانهاقتصادسنجی3997
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیهروزانهاقتصاد مالی3985
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهدروزانهاقتصاد پولی3967
علوم اقتصادی / دانشگاه تربیت مدرسنوبت دوماقتصاد بین الملل3930
علوم اقتصادی / دانشگاه تربیت مدرسنوبت دوماقتصاد سلامت3930
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانهتوسعه اقتصادی3927
علوم اقتصادی / دانشگاه یزدروزانهتوسعه اقتصادی3927

 

نام دانشگاه یا موسسهدورهنام گرایشنمره حدنصاب دانشگاه
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهدروزانهتوسعه اقتصادی3900
علوم اقتصادی / دانشگاه شیرازروزانهاقتصاد بخش عمومی 3890
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرروزانهاقتصادسنجی3888
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیهروزانهتوسعه اقتصادی3880
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیهروزانهاقتصاد بین الملل3814
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهدروزانهاقتصاد بین الملل3814
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهدروزانهاقتصاد منابع3814
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهدروزانهاقتصاد ایران3746
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران)نوبت دوماقتصاد پولی3619
علوم اقتصادی / دانشگاه رازی - كرمانشاهروزانهتوسعه اقتصادی3523
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران)نوبت دومتوسعه اقتصادی3520
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همداننوبت دوماقتصاد بخش عمومی 3206
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید باهنر - كرمانروزانهاقتصاد بین الملل2989
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید بهشتی - تهرانپردیس خودگرداناقتصاد بین الملل2976
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید بهشتی - تهرانپردیس خودگرداناقتصاد پولی2923
علوم اقتصادی / دانشگاه سمناننوبت دوماقتصاد پولی2900
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرنوبت دوماقتصاد پولی2899
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرنوبت دومتوسعه اقتصادی2887
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلات تكمیلی تهرانپیام نوراقتصاد پولی2809
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید چمران - اهوازروزانهاقتصاد پولی2800
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید چمران - اهوازروزانهتوسعه اقتصادی2800
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید چمران - اهوازروزانهاقتصاد بین الملل2800
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرنوبت دوماقتصاد بخش عمومی 2769
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلات تكمیلی تهرانپیام نوراقتصاد بین الملل2762
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانپردیس خودگرداناقتصاد پولی2762
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیهنوبت دوماقتصاد مالی2760
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلات تكمیلی تهرانپیام نوراقتصاد بخش عمومی 2736
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرنوبت دوماقتصاد سنجی2735
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانپردیس خودگردانتوسعه اقتصادی2729
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همداننوبت دوماقتصاد شهری و منطقه ای2724
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیهنوبت دومتوسعه اقتصادی2721
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز كرج صرفاً ورودی های امسال در تهران)پردیس خودگردانتوسعه اقتصادی2701
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرنوبت دوماقتصاد منابع2693
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهدنوبت دوماقتصاد پولی2681
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهدنوبت دوماقتصاد بین الملل2616
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلات تكمیلی تهرانپیام نوراقتصاد سنجی2605
علوم اقتصادی / دانشگاه سمناننوبت دوماقتصاد بخش عمومی 2600
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانپردیس خودگرداناقتصاد سنجی2574
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز كرج صرفاً ورودی های امسال در تهران)پردیس خودگرداناقتصاد منابع2530
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز كرج صرفاً ورودی های امسال در تهران)پردیس خودگرداناقتصاد سنجی2506
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیهنوبت دوماقتصاد بین الملل2483
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلات تكمیلی تهرانپیام نوراقتصاد اسلامی2378
علوم اقتصادی / دانشگاه غیرانتفاعی عدالتغیرانتفاعیاقتصاد پولی2027
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنانپردیس خودگرداناقتصاد بین الملل1903
علوم اقتصادی / دانشگاه رازی - كرمانشاهپردیس خودگرداناقتصاد سنجی1611
علوم اقتصادی / دانشگاه رازی - كرمانشاهپردیس خودگرداناقتصاد بخش عمومی 1562
علوم اقتصادی / دانشگاه رازی - كرمانشاهپردیس خودگردانتوسعه اقتصادی1500
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنانپردیس خودگرداناقتصاد سنجی1076
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان كیش)پردیس خودگرداناقتصاد سنجی984

دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟