دیدن غربال در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب غربال

  دوشنبه، 23 اردیبهشت 1398   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن غربال در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب غربال
دیدن غربال در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب غربال را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  • معبران نوشته اند غربال خادم است ولی غربال در خواب های ما قدرت و تشخیص و تمیز ماست و قضاوتی که درباره نیکی ها و بدی ها می کنیم و بین زشت و زیبای اطرافیانمان فرق می گذاریم و به اتکا این تشخیص یکی را ارج می نهیم و آن دیگری را خفیف می داریم. اگر در خواب ببینیم که غربال داریم یا خریده ایم و بکار گرفته ایم ضرورت بکار گیری این قدرت در زندگی ما محسوس می شود. مواردی پیش می آید که مجبور میشویم درباره اطرافیان خویش داوری و حتی پیش داوری کنیم. یکی بد است و ما را می رنجاند یا از ناحیه او امنیت نداریم.کسی است که احتمالا آزارش به ما می رسد و این تشویشی است که در ما به وجود آمده است. غربال در رویای ما فرصت این تصفیه و تسویه و جداسازی را به ما می دهد یا با نمود خویش می گوید که مراقب اطرافیان خود باشیم. اگر غربالی نو و تمیز داشته باشیم حساسیت ما در ضمینه این تشخیص بیشتر است . چنانچه کهنه و فرسوده باشد خودمان آمادگی پذیرفتن بدی ها را داریم و خوبی ها را هم قدر نمی شناسیم و ناسپاسی می کنیم. اگر غربال در خواب ما کهنه و پاره و از هم گسیخته باشد ضمیر ما آگاهی میدهد که در وضع خویش تجدید نظر به عمل آوریم. با پذیرفتن این فرضیه که اشیا و افراد اطراف ما سمبول کیفیات و حالات روحی ما قرار می گیرند تعبیر می تواند به دقت موقعیت غربال را در رویای ما روشن کند.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

  • دیدن غربال به خواب ، دلیل بر خادمی تمیز است. اگر ببیند غربال نو داشت، دلیل که او را خادم یا کنیزک پاکیزه حاصل شود. اگر ببیند غربال از وی ضایع شد، دلیل که خادم از وی جدا شود.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

  • اگر درخواب ببیند که غله یا غیر غله را با غربال پاک کرد، دلیل که کاری کند که به مردم از آن کار راحتی برسد و به او مضرت رسد. اگر ببیند که آن چه غربال می کرد متعلق به خودش بود، دلیل منفعت است.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

  • ديدن غربال به خواب، بر سه وجه باشد.
  • اول: خادم. دوم: ياري مهربان. سوم: شاگردي بزرگ.

تعبیر خواب به روایت محد العنبری

  • دیدن غربال یا سرند در خواب، به دانش و جداکردن و تشخیص حق از باطل تعبیر میشود.

دیدگاه ها
/
/