دیدن خیک (مشک) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب خیک (مشک)

  دوشنبه، 26 فروردین 1398   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن خیک (مشک) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب خیک (مشک) دیدن خیک (مشک) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب خیک (مشک)
دیدن خيک در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب خيک را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
  • خیک : مَشک یا کیسه ای از پوست گوسفند که برای نگهداری مایعاتی مانند دوغ، ماست. 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  • خيک مردي است لافزن و تهي مغز و پوک که شخصا بي اثر است. اگر خيک باد کرده باشد بيهودگي است و چنان چه ديديد که خيک باد کرده اي همراه داريد يا متعلق به شما است کاري بيهوده و عبث انجام مي دهيد که در پايان هيچ چيز برايتان باقي نمي ماند و چيزي قابل دستتان را نمي گيرد. اگر در خيکي که به خواب ديده ايد عسل بود با مردي انديشمند و خوش صحبت آشنا مي شويد يا زني که خردمند و مدير و مدبر است و در عين حال داشتن زيبايي و سخن شيرين. اگر در خواب خيک دوغ يا ماست ديديد کسي سر راه شما قرار مي گيرد که ترش روي و بد اخلاق است اما خير خواه است و سود مي رساند و بخشندگي بسيار دارد.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

  • خيك شير و ماست، ديدن مردي است كه بر دستش مال حلال هزينه كند، به شغلهاي نيك چون پل و رباط و مسجد و به آن اشتغال نمايد، خيك انگبين مردي است عالم كه دانش آموزد و به مردم راه راست نمايد و به مردم پند دهد. اگر بيند خيكي داشت يا بخريد، يا كسي به وي داد، دليل كه با مردي بدين صفت وي را صحبت افتد و از او نيكي و منفعت يابد. اگر بيند خيك را بدريد و ضايع شد، دليل كه او را از صحبت وي جدائي افتد.
دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله ISI در مجلات مورد تایید وزارتین