ساعدنیوز
ساعدنیوز

گوشمالی نماینده بی عمل به سبک کشاورزان زحمتکش اصفهانی

  شنبه، 24 مهر 1400
گوشمالی نماینده بی عمل به سبک کشاورزان زحمتکش اصفهانی
اصفهان شهر ادب و هنر مردمی متفکر و روشن ضمیر را در خود جای داده است. حواله دادن کشاورزان به دعای باران به جای حل اصولی بی آبی، باعث شد تا طی یک اقدام هوشمندانه نماینده بی عمل اصفهان به چالش کشیده شود!

1 دیدگاه
/
/
/
/
/
/